Views
3 years ago

PDF-format - Miljøstyrelsen

PDF-format - Miljøstyrelsen

6 Undersøgelse af

6 Undersøgelse af forskellige typer af’kunstige’ mediers fosforbindingskapacitetFosforbindingsevnen i sand eller grusmediet i beplantede filteranlæg eraltafgørende for anlæggenes evne til at fjerne fosfor. Fosforbindingskapacitetenaf naturligt forekommende sand og grus varierer, som beskrevet iforrige afsnit, men selv for sand med en høj fosforbindingsevne vil kapacitetenefterhånden blive brugt op. Det ville derfor være en stor fordel, såfremt derkunne findes et ’kunstigt’ medium med en høj fosforbindingskapacitet, sompotentielt kan tilsættes filtermediet for at øge fosforreduktionen i beplantedefilteranlæg.I udlandet er der udført undersøgelser af forskellige produkter, der potentieltkan anvendes til binding af fosfor, herunder LECA (Zhu et al., 1997),granuleret laterite (Wood & McAtamney, 1996), lerskifer (Drizo et al., 1997)og knust marmor (Gervin & Brix, 2000). Resultaterne af undersøgelsernevarierer, men ofte findes, at disse materialer kan øge fosforbindingsevnen ibeplantede filteranlæg betydeligt.De her beskrevne undersøgelser er udført i samarbejde med Afdeling forBotanisk Økologi, Aarhus Universitet. Resultaterne er publiceret i følgendevidenskabelige afhandling: Brix, H., Arias, C.A. & Del Bubba, M. (2001):Media selection for sustainable phosphorus removal in subsurface flowconstructed wetlands. – Water, Science and Technology (in press).6.1 Materialer og metoder6.1.1 Undersøgte materialerFølgende materialer blev undersøgt:(i) et granuleret kalcit produkt der markedsføres som hvidt kattegrus;(ii) knust norsk marmor som også er anvendt i det grønne renseanlæg iUtterselv Mose (Gervin & Brix, 2000);(iii) et granuleret og brændt moler produkt der bl.a. sælges som rødtkattegrus;(iv) LECA(v) granuleret vermikulit der bl.a. anvendes som vækstmedium igartnerier.En række andre materialer blev også undersøgt initielt, men blev udeladt af devidere undersøgelser hovedsageligt pga. deres fysiske egenskaber (herunderhydraulisk ledningsevne og fysisk stabilitet af granulater), som gjorde demubrugelige som medium i beplantede filteranlæg.73

6.1.2 Karakterisering af materialer6.1.2.1 TeksturMaterialernes kornstørrelsesfordeling blev undersøgt efter samme proceduresom beskrevet for sand (se afsnit 5.1.2.1).6.1.2.2 Porøsitet og volumenvægtMaterialernes porøsitet blev bestemt efter samme procedure som beskrevet forsand (se afsnit 5.1.2.2).6.1.2.3 VandledningsevneMaterialernes vandmættede hydrauliske ledningsevne blev bestemt eftersamme procedure som beskrevet for sand (se afsnit 5.1.2.3).6.1.2.4 MineralindholdKoncentrationen af fosfor (P), jern (Fe), kalcium (Ca), aluminium (Al) ogmagnesium (Mg) blev bestemt i kornstørrelsesfraktionen

PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Læs publikationen i PDF-format - Miljøstyrelsen
Download publikationen - Miljøstyrelsen
Tjek din olietank - Miljøstyrelsen
Se Miljøtilsyn 2009 her - Miljøstyrelsen
Miljøvurdering af kemiske stoffer i byggevarer - Miljøstyrelsen
Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn - Miljøstyrelsen
Basisanalyse - del 1. Karakterisering af ... - Miljøstyrelsen
ET ØNSKE OM AT VÆRE PROAKTIV DRIVER DEN ... - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Download Farvekort i PDF-format
Download Farvekort i PDF-format
Publikationen i pdf-format - Energitilsynet
brochure i PDF-format - JSP-Hotel.dk
Læs publikationen i PDF-format - Miljøstyrelsen
Hele publikationen i printervenligt PDF-format
Hele publikationen i PDF-format - Undervisningsministeriet
Det offentlige bygger og vedligeholder (PDF-format)
Pdf-format - lav opløsning - Naturstyrelsen
Hele publikationen i PDF-format - Undervisningsministeriet
Hele publikationen i printervenligt PDF-format
Hent i PDF-format - Kommunernes Skolebiblioteksforening
Velfærdssamfundets bygninger (PDF-format) - Kulturstyrelsen