Views
3 years ago

Viega Journal DK 02/2010

Viega Journal DK 02/2010

8

8 Analyse

Analyse9Gallupanalyse for Viega- vvs’erne vil have mærkevarerViega kommer flot ud af en ny gallupanalyseom vvs’ernes ønsker ogkrav til leverandører og producenteraf vvs-tekniske systemer. Kvalitet,design og innovation er nøgleordene ivvs’ernes bedømmelse af Viega. Omvendtskal vi arbejde endnu mere påsynlighed og på endnu tættere dialogmed vvs’erne.Mærkevarer har en højere kvalitet og erbedre at anvende end private labelprodukter.Det mener flertallet af vvs’erei en ny gallupundersøgelse af vvs’ernesmarkedsudfordringer og krav til leverandørerog producenter. Her kommerViega fornemt ud. Langt de fleste adspurgteoplever, at Viegas produkter eraf høj kvalitet, innovative og veldesignede.- Der er stor respekt for Viegas kvalitet.Viegas rør og fittings bliver eksempelvisbetegnet som fremtidens rør. Og vvs’erneoplever også, at Viega har en evne til at”gå imod strømmen” og skabe nyeprodukter og anderledes tiltag forbranchen, der skaber værdi i det dagligearbejde, siger underdirektør i Gallup,Camilla Kann Fjeldsøe, som står bag undersøgelsen.Nytænkning og innovation er et krav –ikke bare hos producenter som Viega,men i høj grad også hos vvs’erne selv,der forretningsmæssigt står over fornogle vanskelige udfordringer. Denøkonomiske afmatning og øgede konkurrencestiller store krav til vvs’erneseffektivitet – både i tilbudsgivningen, detkonkrete arbejde og i rollen som effektiveog motiverende ledere for deres personale.“Der er stor respekt for Viegaskvalitet. Viegas rør og fittingsbliver eksempelvis betegnetsom fremtidens rør”, udtalerCamilla Kann Fjeldsøe– Vvs’erne fremhæver selv udfordringeni at ”holde tungen lige i munden”, når detgælder den daglige planlægning af arbejdsopgaver,tilbudsgivning og ledelseaf medarbejderne. Kunderne er enormtprisfølsomme, så vvs’erne skal arbejdehurtigt, effektivt, med en meget lille fejlmargenog også indpasse akutopgaver iarbejdet. Her kommer så ogsåledelsesudfordringen med at motiveremedarbejderne til at give den bedstekundeservice og det bedste håndværkpå en og samme tid, siger Camilla KannFjeldsøe.Viegas høje produktkvalitet i forhold tilprivate labels er ifølge analysen med tilat nedbringe antallet af fejl i installationerneog dermed bidrage til vvs’erneseffektivitet. Omvendt viser analysenogså, at vvs’erne værdsætter en personligrelation med mærkevareproducenterne– og at Viega grundet konkurrencenfra grossisternes private labels ikkeer tilgængelig nok.- Vvs’erne oplever ifølge vor analyseViegas meget brede produktsortimentsom en klar fordel. Men langtfra alle ved,at Viega ikke kun er rørsystemer, menogså eksempelvis indbygningscisterner,afløbsteknik og gulvvarme. Så for at fåudbytte af fordelen skal Viega få fortaltom produktsortimentet til branchen,siger Camilla Kann Fjeldsøe.Vvs’erne testede også en række nyetiltag fra Viega i analysen og var især begejstredefor Viegas nye træningsseminarerfor vvs-medarbejderne, fællesmarkedsføringstiltag samt nye ideer tilkvalitetssikring på Viegas installationerog systemer.Camilla Kann Fjeldsøe, underdirektør i Gallup

23 mar 2010 Hand-outs Flest føl kursus - dvreg2.dk
Download filmfestivalprogrammet 2010/11 - Salaam DK
April 2010 (farver A5) pdf. - Tilbage til dds2610.dk
Offentleg journal 07 02 2013.pdf - Helse Førde
OscarYankee 02-2010 - KZ Rally
SkB.02-2010.referat - Kastrupgårdsskolen
02 februar, marts 2010.pub - Nathanaels Kirke
Mammen Friskole Torsdagsbrev 2010-02-04
VelRoet_2005_05_maj2005.pdf 262KB 02.Aug.2010
Referat fra bestyrelsesmøde 09/02 2010 - Det Falsterske Digelag
SkB.02-2010.dagsorden - Kastrupgårdsskolen
Dansk Vejtidsskrift 2010/02 Sikkerhed i danske vejtunneler
Medlemmar Probus 2010-06-02 - Probus Göteborg
Fjordkulturen april, 02-2010 - Nordvestjysk Fjordkultur
Bulloog - 02/2010 - Chronik der Insel Norderney
Referat 2010-02-08 - Nordborg Golfklub
VelRoet_2005_08_august2005.pdf 371KB 02.Aug.2010
bm referat 02-07-2012.pdf - groenningen1.dk
2010-02-14 Generalforsamling - Dansk Pæon Selskab