Views
3 years ago

Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

(~ Nævnet finder, at

(~ Nævnet finder, at erstatningen kan fastsættes til 1.000 kr. pr. ha~og minimum 1.000 kr.Der er herved taget hensyn til, at lodsejerne bevarer ejendomsrettentil arealerne, at arealerne stort set ikke har været benyttet landbrugsmæssigt,og lodsejernes indsigelser vedrørende fredningsbestemmelsernestort set er imødekommet.Erstatningen fastsættes således:Henning Larsen 6,1 ha å 1.000 kr. 6.100 kr.Jette og Hugo Petersen 0,8 ha å 1.000 kr.eller minimumsbeløbet 1.000 kr.Kurt Duelund PetersenJ22,7 ha å 1.000 kr. 22.700 kr.Lars Rasmussen 0,6 ha å 1.000 kr.eller minimumsbeløbet 1.000 kr.Erstatningerne forrentes fra afgøreIsens dato med en årlig;rente,der er 1 % højere en den til enhver tid af Nationalbanken fastsattediskonto, jf. naturfredningslovens § 19, stk. 4.Da fredningen ikke medfører nogen forringelse af pantesikkerhedeni de samlede ejendomme kan de tilkendte beløb udbetales til ejerne.Afgørelsen kan påklages til Overfredningenævnet, Slotsmarken 15,2970 Hørsholm. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.4Irørgen Bentzen Ulf Andersenfmd.VagnHansen

•KORT>•

Muligheder for yderligere fredning og bedre ... - Naturstyrelsen
Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2007 ...
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Nr. Søby ... - Naturstyrelsen
LIV nr. 2/2005 - Diætister, aktører i det forebyggende arbejde - CFK ...
Regionplantillæg nr. 75 med VVM-redegørelse
TILLÆG I HØRELSEN • NR. 07 • SEP 2008 - Høreforeningen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...