Views
3 years ago

Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

MiljøministerietSkov-

MiljøministerietSkov- og Naturstyrelsen REG. NR. 7780 ~Cf:JKontor Refi:rence l>ato JoumalnrLandskabPreben HedeGl. Ålbovej 286092 VarmarkKAP~",L december 1992 SN 1211/10-0005fi'Vedrørende opførelse af helårsbeboelse på matr. nr. 87 b, Sdr.Istenderup by, Sdr. Srenderup.Fredningsnævnet for Vej le amts sydlige fredningskreds har den 18.september 1992 afslået at meddele Dem tilladelse til opførelse afaf en 120 kvadratmeter stor helårsbolig på ovennævnte ejendom.Denne afgørelse har De den 16. oktober 1992 påklaget tilOverfredningsnævnet, og Deres klage er - som meddelt ved brev af29. oktober 1992 - videresendt til Skov- og Naturstyrelsen tilafgørelse.Det meddeles,herved, at Skov- og Naturstyrelsen efter besigt~ge~sei området stadfæster fredningsnævnets afslag.Ejendommen ligger i byzone og er omfattet af Overfredningsnævnetskendelse af 10. juni 1974 om fredning af arealer ved Stenderup, ~Hage., Fredningen er en såkaldt status quo - fredning, d.v.s. atfredningen skal sikre, at det fredede område bevarer sin karakteraf et meget åbent og rent landbrugsområde.Som fremført af fredningsnævnet, er det efter kendelsens pkt. 4ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse(gen~pførelse) af eksisterende bygninger finde sted med fredningsnævnetstilladelse, ligesom der gælder visse undtagelsesbestemmelserfor landbrugsbygninger.e) PostadresseSlotsmarken 132970 HørsholmTelefon Telex Telefax4576 53 76 21 485 NATURE DK 45765477

- 2 ~" .Den af fredningsnævnet ved skrivelse af ~O. april 1983 meddeltetilladelse til udstykning af ejendommen, jf. den dagældendenaturfredningslov § 46, stk. 6, er da også ledsaget af vilkår om,at der ikke opføres helårsbeboelse på matr. nr. 87 b.Amtet har tilkendegivet, at der ikke er grundlag for en landzonetilladelse.De har begrundet Deres ansøgning med, at De driver fiskerierhvervpå ejendommen og ønsker at få mulighed for at føre det nødvendigetilsyn med et havdambrug ud for grunden.Set i lyset af, at Deres nuværende bopæl er beliggende kun ca.2 km. fra matr. nr. 87 b, er styrelsen enig'med fredningsnævneti, at der ikke foreligger forhold, der kan begrunde en dispensationfra forbudet mod bebyggelse.Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikkeindbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssagtil prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder eftermeddelelsen af denne afgørelse.VenlighilsenKopi til orientering:Vejle AmtKolding kommuneFredningsnævnet for Vejle amts sydlige fredningskredsDanmarks Naturfredningsforening

Muligheder for yderligere fredning og bedre ... - Naturstyrelsen
Regionplantillæg nr. 75 med VVM-redegørelse
Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2007 ...
TILLÆG I HØRELSEN • NR. 07 • SEP 2008 - Høreforeningen
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Nr. Søby ... - Naturstyrelsen
LIV nr. 2/2005 - Diætister, aktører i det forebyggende arbejde - CFK ...
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...