Views
3 years ago

Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

lJ Fredningspåstanden

lJ Fredningspåstanden omfatter endvidere den østlige del afnr. l-b Torpe by, Herlufmagle sogn, hvilket areal er bevoksetnåletræer. Dette areal udgår af fredningen, jf. nedenfor.matr.medDanmarks Naturfredningsforening har som begrundelse for fredningsforslagetbl.a. anført:Torpe Mose er en næringsrig lavmose, et rigkær, der er ugræsseteller meget lidt græsset. Mosen er præget af åbne kærtyper og eng.I den centrale del har der været gravet tørv, hvilket har resulteret~ et åbnet, sumpet pilekrat med et mindre åbent vandhul. Der er endel opvækst af pil i området omkring det ældre pilekrat. Desuden erder plantet gran i flere partier af mosen.tli mosen findes vegetationse~ementer, som angivet på vegetationskortet,der medfulgte rejsningsskrivelsen. Vegetationselementerne bestå~ af:~græseng (mindre fugtig især i mosens østlige del), starkær (domineretaf toradet star), fugtigt tuet storstarkær (domineret af stiv star ogmed kærsvovlrod) , fugtigt pilekrat (gTå pil og femhannet pil), mindrenåletræsplantninger, større og mindre flader af tidligere åbent vand(nu under tilg~oning hovedsagelig med bredbladet dunhammer). Det fugtigetuede storstarkær og det fugtige pilekrat udgør mosens mest fugtigeog lavestliggende dele.4Illoraen er artsrig og omfatter følgende arter: toradet alm. hirsestar,nikkende knippestar, trådstar og stiv star, mosebunke, alm. mjødurt,tt~ynd-padderok, nedbøjet ranunkel, gul frøstjerne, alm. knopurt, kærsnerre,trenervet snerre og sump-snerre, kærsvovlrod, vandnavle, kød-~arvet gøgeurt, kær-fladstjerne, djævelsbid, krydende pil, stor skjaller,vand- og ager-mynte, alm. skjolddraver, blåtop, musevikke, kærdueurt,alm. brunelle, tormentil, eng-nellikerod, mage blomstret frytle,sump-forglemmigej, smalbladet kæruld, trævlekrone, vand-skæppe, vandpeberrod,bredbladet mærke, vild hør og bredbladet dunhammer. Bemærkelsesværdier desuden forekomsten af den meget sjældne løg urt i storebestande, måske landets største. Arten er kun fundet i den sydøstligedel af landet, hvor den kun har få voksesteder tilbage.

Tilbagegangen skyldes bl.a. mosekultivering, ophørende høslet ogmindre intens græsning.I botanisk henseende må Torpe Mose anses for en meget bevaringsværdiglokalitet.•DenTorpe Mose er medtaget i lokalitetsregistreringen "Fuglelokaleteteri Storstrøms amt", udarbejdet af Dansk Ornithologisk Foreningi 1983 hvor den klassif±ceres 30m en "meget god fuglelokalitet".Mosen .karakteriseresJved .en meget høj ynglefugletæthedog en alsidig sammensætning.østlige og nordøstlige del af området består af tør eng,hvor der kun findes få ynglefugle. Derimod må den øvrige del afmosen, der er fugtig/meget våd, betegnes som en fremragende eng/kærlokalitet. Det er især engens og den åbne moses fugle, deibør fremhæves: vibe, dobbelt bekkasin og rødben har meget finebestande på det forholdsvis lille,areal, og det samme gælder bynkefuglog engpiber. Mosens kvalitet understreges derudover afforekomsten af flere sjældne fugle.Institut for Økologisk Polamat, Dansk Ornithologisk Forening,Naturfredningsrådet og Storstrøms amtskommune har anbefalet, atmosen fredes.- •været offentliggjort. Nævnet har afholdt besigtigelse og møde iSuså kommune har ikke kunnet anbefale fredningen.Bekendtgørelse i henhold til naturfredningslovens § 15 harsagen i henhold til naturfredningslovens § 17 stk. 1 den 17/91984. Nævnet har endvidere afholdt møder den 9/12 1988 og den8/9 1989.Lodsejerne har protesteret mod fredningens gennemførelse oghar påstået sig tilkendt erstatninger.Kurt Duelund Petersen har foreslået, at plejeperioden begrænsestil tidsrummet 1/1 - 1/4.Landskabskontoret og Danmarks Naturfredningsforening har hertilbemærket, at bekæmpelse af uønsket plantevækst som bjørneklobør kunne finde sted også uden for denne periode.

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2007 ...
Muligheder for yderligere fredning og bedre ... - Naturstyrelsen
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Nr. Søby ... - Naturstyrelsen
LIV nr. 2/2005 - Diætister, aktører i det forebyggende arbejde - CFK ...
Regionplantillæg nr. 75 med VVM-redegørelse
TILLÆG I HØRELSEN • NR. 07 • SEP 2008 - Høreforeningen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...