Views
3 years ago

Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Fredningen får herefter følgende indhold:A. Formål.Fredningen har til formål at bevare de væsentlige naturvidenskabeligeinteresser i området, samt sikre adgang til arealetmed henblik på opfyldelse af videnskabelige- eller undervisningsmæssigeformål.B. Bestemmelser vedrørende arealernes benyttelse.1. Arealerne må ikke yderligere afvandes eller opdyrkes.•2. Arealerne må ikke yderligere beplantes .3. På de fredede arealer er ændringer i terrænet eller t~rrænformerne,herunder udnyttelse af forekomster i jordensamt opfyldning og planering ikke tilladt.4. Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg. Såledesmå de fredede arealer ikke benyttes til f.eks. flyveplads,oplags- eller losseplads, motorbane, skydebane,bilophugningsplads eller lignende.e5 • Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.e6 . Veje eller stier må ikke anlægges i området.e 7. Yderligere spildevandstilledning må ikke finde sted.8. Gødskning og sprøjtning med herbicider og pesticider samtandre giftstoffer er ikke tilladt, jf. dog pkt. E.9. Opgravning af planter må ikke finde sted.

C. Bestemmelser vedrørende bebyggelse m.v.1. Arealerne må ikke yderligere bebygges.2. Etablering af pelsdyr- og fjerkræfarme, anderier, fasanriersamt drivhusgartnerier m.v. skal ikke være tilladt.3. Opstilling af boder, skure, campingvogne, vindmøller ellerskæmmende indretninger og lignende er ikke tilladt. Detskal dog være tilladt at opstille læskure for kreaturer.4. Der må ikke opstilles master eller transformerstationer i•området, eller føres luftledninger hen over det frededeareal.5. Med undtagelse af nødvendige kreaturhegn må hegn ikke opsættes.D. Bestemmelser vedr. offentlighedens adgang til de frededearealer•- •Der skal efter forudgående aftale med ejerne være adgang tildet fredede område, når adgangen ønskes af hensyn til opfyldelsenaf videnskabelige herunder populærvidenskabelige formål.løvrigt er der adgang til området efter lovgivningensalmindelige regler. Det skal dog være muligt for fredningsmyndighederneat begrænse denne adgang dersom dette skønnesat være nødvendigt af hensyn til de videnskabelige interesser.E. Bestemmelser vedrørende naturpleje.På de fredede arealer skal fredningsmyndighederne, efter atejerne er underrettet og uden udgift for disse, have mulighedfor at foranledige særlige plejeforanstaltninger for at

Muligheder for yderligere fredning og bedre ... - Naturstyrelsen
Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2007 ...
Tillæg nr. 148 - Naturstyrelsen
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Nr. Søby ... - Naturstyrelsen
Tillæg nr. 148 - Naturstyrelsen
LIV nr. 2/2005 - Diætister, aktører i det forebyggende arbejde - CFK ...
Regionplantillæg nr. 75 med VVM-redegørelse
TILLÆG I HØRELSEN • NR. 07 • SEP 2008 - Høreforeningen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...