Bachelor i Politik/Administration, 2012 - Det ...

fak.samf.aau.dk

Bachelor i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Modul 6a: Moderne politikbegreber og politikanalyser (10 ECTS) - kursusrække1. Undervisningens indhold og formIndholdsmæssigt er 4. semester et ”politiksemester”, der bygges videre på fagelementerne i politologi fra1. semester og fra fagelementer i sociologi og politisk-sociologi fra 2. semester.Undervisningen tilrettelægges som en kursusrække, der består af 2 dele:Moderne politikbegreber og politikteoretiske tilgange.Kurset indeholder en gennemgang af de centrale klassiske politologiske tilgange samt en rækkenyere tilgange og genstandsfelter inden for studiet af politik. Herunder indgår også ”Policyanalyseog implementering” samt ”Politikteoretiske perspektiver på EU som politisk system og politiskinstitutionelt niveau”.Politisk sociologi og politisk kommunikation.Ud over nyere politisk-sociologiske problemområder fokuseres der på fagområdet ”Politiskkommunikation” – og betydningen heraf for studiet af politiske processer og det politiske system.I forbindelse med kursusrækken indgår også centrale knudepunkter i den politisk-institutionelle udvikling iDanmark og EU.Modul 6b: Moderne politikbegreber og politikanalyser (15 ECTS) – projektarbejdeProjektarbejdet er en central del af studieaktiviteterne på 4. semester.For at understøtte projektarbejdet udbydes der i forlængelse af kursusrækken et antal tværgåendeseminarkredse, som de studerende skal vælge sig ind på og skrive projekter indenfor.Seminarkredsene skal fungere som igangsættende og organiserende rammer i forhold til projektarbejdet ogprojektvejledningen.Projektgruppedannelsen finder sted i regi af de udbudte seminarkredse og gruppestørrelsen er fastsat tilmax. 5 personer.Som led i seminarundervisningen indgår aktiviteter om problemformulering samt design ogmetodeovervejelser, hvor der bygges videre på de studerendes kompetencer fra metodeundervisningen.2. PrøveformerModul 6a evalueres ved en individuel mundtlig, intern prøve.Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.Modul 6b evalueres ved en individuel mundtlig ekstern prøve omfattende seminarvirksomhed ogprojektarbejde.Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i projektrapporten, og den mundtlige eksaminationprøver de problem-, fag - og teoriområder, der ligger til grund for rapporten.Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.7

More magazines by this user
Similar magazines