Politik for Konkurrenceudsættelse - Favrskov Kommune

favrskov.dk
  • No tags were found...

Politik for Konkurrenceudsættelse - Favrskov Kommune

Politik forKonkurrenceudsættelse


Byrådet ønsker med Politik forKonkurrenceudsættelse at fastlæggede politiske rammer og formulere deoverordnede principper for FavrskovKommunes konkurrenceudsættelse, udbudog udlicitering af opgaver.Favrskov Kommunes politik for konkurrenceudsættelseer afgrænset til atomhandle udbud af driftsopgaver, somomfatter personale, dvs. mindst 1fastansat medarbejder. Almindeligeudbud af varer og tjenesteydelser(som allerede løses af privateleverandører) er omfattet af FavrskovKommunes indkøbspolitik.Hovedprincipper i forbindelse medkonkurrenceudsættelse i Favrskov Kommune:• Byrådet ønsker at bruge konkurrenceudsættelseaf driftsopgaver som etredskab til at sikre en effektiv udnyttelseaf ressourcerne.• Konkurrenceudsættelse skal aleneske, hvis der kan forventes besparelsermed samtidig opretholdelse af serviceniveaueteller alternativt bedre serviceniveautil samme pris.• Der skal ligeledes være fokus på, atder ikke, som en utilsigtet følgevirkning,opstår udgifter eller opgaverandre steder i organisationen.1


Byrådet ønsker, at der i overvejelserne om at konkurrenceudsætte driftsopgaverindgår følgende forhold:• ForundersøgelserByrådet ønsker, at der ved overvejelserom konkurrenceudsættelse, som udgangspunktaltid skal udarbejdes en forundersøgelse.Konkurrenceudsættelse af driftsopgaverkan være en omfattende proces.Det er derfor vigtigt at foretage etgrundigt forarbejde, inden den igangsættes,for at få belyst fordele ogulemper samt økonomisk rationale vedat udbyde det pågældende driftsområde.• Kontrolbud (eget bud)Byrådet ønsker, at der ved konkurrenceudsættelseaf eksisterende kommunaledriftsopgaver altid overvejes, om derskal udarbejdes et kontrolbud, hvorkommunen afgiver eget bud.• OpgaveomfangByrådet ønsker, at konkurrenceudsættelsersom udgangspunkt sker ved, atder laves én aftale for hele opgaven.Dette skal ske af hensyn til at begrænseomfanget af opfølgnings- og kontrolopgaverefterfølgende og for at sikre denstørst mulige økonomiske fordelagtighed.Enkelte områder kan dog være så store,eller der kan være andre særlige forhold,der gør, at det kan være hensigtsmæssigtat opdele udbuddet i delopgaver.• Inddragelse af medarbejdere ogbrugereByrådet ønsker, at de medarbejdergrupper,der vil blive berørt i forbindelsemed konkurrenceudsættelse, inddragesi størst mulige omfang, og at medarbejderrepræsentantenså vidt det erjuridisk og praktisk muligt sikresrepræsentation i relevante styre- ogfølgegrupper i processen. Hvor det errelevant, deltager også brugere.Den konkrete inddragelse planlæggesaltid i samarbejde med MED-systemetefter de lokalt besluttede regler vedtageti HovedMED-udvalget.Hovedreglen i forbindelse med udbud iFavrskov Kommune er, at medarbejdernefølger opgaven, og lov om virksomhedsoverdragelseer gældende.2


I forbindelse med udbudsprocessen ønskerByrådet også at inddrage brugerneaf de pågældende ydelser i det omfang,det er begrundet og rimeligt.• Medarbejdernes retsstillingLov om virksomhedsoverdragelse finderanvendelse i forbindelse med førstegangsudbud.Dette indebærer, at udbudsvinderenumiddelbart indtræder ide rettigheder og pligter, der bestod påoverdragelsestidspunktet.Udgangspunktet ved konkurrenceudsættelserer, at medarbejdernes hidtidigeløn- og ansættelsesvilkår fastholdesi overenskomstperioden.Der kan dog i nogle tilfælde på baggrundaf en konkret vurdering blivestillet krav til leverandøren om, at dennei hele kontraktperioden giver de overdragnemedarbejdere løn- og ansættelsesvilkårsvarende til den kommunaleoverenskomst på området (dog kunved førstegangsudbud). Dette vil ske,når det er sagligt begrundet i kommunensinteresser.• Sociale klausulerByrådet finder, at det er vigtigt at væremed til at sikre rummeligheden på arbejdsmarkedet,og lægger derfor vægtpå det sociale ansvar i forhold til nuværendeog kommende medarbejdere.Byrådet ønsker desuden, at der gennemanvendelsen af sociale klausulertages højde for den forebyggende indsatsgennem løbende forbedring af detfysiske og psykiske arbejdsmiljø.Der vil derfor blive opstillet klausulerom socialt ansvar og arbejdsmiljøforholdved konkurrenceudsættelse afeksisterende kommunale driftsopgaver,hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.Visse områder er dog reguleret af lovgivningenpå en sådan måde, at der ikkelovligt kan stilles krav til leverandørerne.Hvilke sociale klausuler, det er relevantat inddrage, tages der stilling til i detkonkrete tilfælde.Ved brug af sociale klausuler skal detfremgå af udbudsmaterialet, at dender vinder udbuddet påtager sig ennærmere angivet forpligtelse.Det kan f. eks. være krav om:• ansætte et antal/ en andel medarbejderepå særlige vilkår• ansætte et antal/en andel medarbejderemed en vis ledighedsperiode3


• en etnisk ligestillingspolitik• en personalepolitik• en arbejdsmiljøpolitik• ArbejdsklausulerByrådet ønsker, med henvisning til ILOkonventionnr. 94 vedrørende løn- ogansættelsesforhold, at sikre gode vilkårfor medarbejderne hos leverandøren afde udbudte ydelser.Der skal derfor ved hver konkurrenceudsættelseovervejes, om en arbejdsklausuler relevant og passende i forholdtil den opgave, der konkurrenceudsættes.• MiljøforholdI Favrskov Kommunes indkøbspolitikstår der: ”Det er Favrskov Kommunesmål at minimere miljøbelastningen i relationtil kommunens forbrug af varer ogtjenesteydelser”.Byrådet finder det vigtigt, at der også iforbindelse med konkurrenceudsættelseaf driftsopgaver overvejes hvilkemiljøforhold, der er relevante at indarbejdei udbudsmaterialet.• TildelingskriterierNår tildelingskriterierne fastlægges erudgangspunktet, at der vælges detøkonomisk mest fordelagtige tilbud.Det betyder, at Favrskov Kommuneikke kun vurderer tilbuddene ud fralaveste pris, men at andre tildelingskriterierogså indgår i vurderingen. Detkan f.eks. være kvaliteten i opgaveløsningen,leveringssikkerhed, personaletsuddannelse, miljø- og klimahensyn,m.m.• SanktionerByrådet ønsker, at der i forbindelse medudbudsprocessen og den efterfølgendekontrakt indgår overvejelser om sanktionerved evt. misligholdelse af enkontrakt, herunder økonomiske sanktioner.Der skal i kontaktperioden ske enløbende opfølgning i forhold til kontrakten.Den konkrete procedure foropfølgning vil være afhængig af opgavetypenog skal derfor indgå somen del af udbudsmaterialet.For at minimere bureaukrati og ressourceforbrugskal kommunens opfølgningsuppleres med leverandørensegenkontrol, herunderinddragelse af brugere samt evt.udarbejdelse af brugerundersøgelser,hvor det måtte være relevant.4


Sekretariatet for Job og ØkonomiSkovvej 208283 HinnerupTelefon: 8964 1010www.favrskov.dkFavrskov Kommune, februar 2011

More magazines by this user
Similar magazines