Flex Gødning - NSCORN

nscorn.dk

Flex Gødning - NSCORN

- får tingene til at gro


Indholdsfortegnelse:

Introduktion........................................................................................................... 4

Hvorfor.flydende.gødning?.................................................................................... 5

Sortimentsoversigt.................................................................................................. 6

Dosering.af.gødning............................................................................................... 7

Eksempel.på.Doseringstabel................................................................................... 8

Udbringning.med.marksprøjten............................................................................ 9

Placering.af.flydende.gødning.............................................................................

Nedfældning.af.flydende.gødning.......................................................................

Opbevaring.af.flydende.gødning.........................................................................

Rengøring.af.udstyr..............................................................................................

Fittings.til.flydende.gødning............................................................................... 4

Kyndestoft.Maskinfabrik...................................................................................... 6

Hardi.DK............................................................................................................... 7

Mertz..................................................................................................................... 8

Foto.af.nedfældertænder...................................................................................... 9

Flex Gødning A/S.·.Ternevej.5.·.Masnedø.·. 4760.Vordingborg

Telefon.55. 7. . .·. Fax.55. 7. 9.74

E-mail:.info@flex-godning.dk

www.flex-godning.dk


Introduktion

Flex.Gødning.A/S.begyndte.produktionen.af.flydende.gødning.i. 99 ,.hvor.selskabet.overtog.den.tidligere.uno-X.benzinhavn.på.Masnedø.ved.Vordingborg,.

med.bl.a.. 0.000.m .lagertanke.og.egen.havn.

Dette.tankanlæg.er.nu.lager.for.flydende.gødning.

I.tilknytning.hertil.er.opført.et.moderne.produktionsanlæg.til.fremstilling.af.

flydende.gødninger..Anlægget.bliver.løbende.udvidet.i.takt.med.den.stigende.

efterspørgsel.efter.flydende.gødning.

Flex.Gødning.A/S.ejes.af.dir..Helle.Mau.Jensen.og.direktør.Christian.Birk-

Sørensen.

På.de.følgende.sider.er.givet.oplysninger.om.anvendelsen.af.flydende.gødning,.

samt.hvilke.gødninger.der.kan.tilbydes.vore.kunder.

Placering.af.flydende.gødning.til.sukkerroer.er.vort.speciale..Det.er.nærmere.

omtalt.senere,.men.også.placering.til.andre.vårafgrøder.finder.stigende.anvendelse..

Anvendelse.af.marksprøjten.til.udbringning.af.flydende.gødning.er.dog.stadig.

det.mest.almindelige..Med.marksprøjten.er.alle.i.stand.til.at.udbringe.flydende.

gødning..Der.kræves.højest.nogle.nye.dyser.for.at.have.en.af.de.mest.præcise.

gødningsspredere.der.findes.

Flex-gødningerne.er.neutrale,.dog.med.undtagelse.af.roegødningerne,.der.har.

pH.værdi.på.ca.. ..Dette.af.hensyn.til.en.bedre.optagelse.af.mikronæringsstoffer,.specielt.mangan.

Jeg.håber.at.dette.hæfte.kan.være.nyttigt.i.det.daglige.arbejde,.og.samtidig.

hjælpe.første.gangs.brugere.af.flydende.gødning.

Christian.Birk-Sørensen

direktør

November. 008

4


Hvorfor flydende gødning ?

. .. .Flex.gødninger.kan.anvendes.til.gødskning.af.vintersæd,.raps.og.græs-frøafgrøder.med.en.marksprøjte.

. . Det.giver.en.meget.præcis.dosering,.som.især.er.vigtig.i.græsfrø.

. ....Miljøet.skånes.ved,.at.der.kan.gødes.præcis.helt.ud.til.kanten.af.marken.

eller.vandløb.og.ikke.ud.over.kanten,.til.skade.for.miljøet.

. . Den.yderste.kant.af.marken.kan.udgøre.5- 0.procent.af.arealet.

. ...Placering.af.gødning.er.fremtiden.til.forårssåede.afgrøder.

. . .Det.giver.et.sikkert.merudbytte,.størst.i.tørre.forår,.og.kvælstof.mængden.

kan.nedsættes.væsentligt.

. . .Flex.gødninger.er.velegnet.til.placering..Investeringen.i.udstyr.er.forholdsvis.billig,.og.det.er.hurtigt.at.anvende..

.

. 4.. .Med.de.vedtagne.stramninger.i.gødningsforbruget.er.det.særlig.vigtigt,.at.

gødningen.udbringes.meget.nøjagtig.

. . Det.kan.gøres.med.Flex.gødninger.

. 5....Næringsstofferne.i.Flex.gødninger.er. 00.procent.vandopløselige.og.derfor.

let.tilgængelige.for.planterne.

.

. 6.. .Flex.gødninger.er.ægte.opløsninger..Sammensætningen.kan.også.ske.efter.

landmandens.ønsker..Den.begrænsende.faktor.er,.hvor.meget.næringsstof,.

der.kan.indeholdes.i.opløsningen,.uden.bundfældning...

. . Kvaliteten.kontrolleres.løbende.af.Plantedirektoratet.

. 7...Flex.Gødning.A/S.anvender.kun.de.bedste.råstoffer.i.opløsningerne.. .

. 8....Med.Flex.gødninger.kan.der.gødskes.uden.problemer.i.blæsevejr.og.regnbyger.

. 9...Let.at.tilpasse.GPS-styring.

. 0.. .N. .eller.NS-gødninger,.er.velegnet.som.supplement,.hvor.der.anvendes.

husdyrgødning..Forsøg.viser,.at.virkningen.af.N. .er.fuld.på.højde.med.

virkningen.i.Kalkammonsalpeter.

..

. .. N. .er.velegnet.til.sengødskning.af.vinterhvede.

.

Efterfølgende.sortimentsoversigt.er.vejledende,.da.sortiment.løbende.justeres.og.

udvides..

5


Produkt

N

N-S. 4-4

N-S. 4-6

N-S. 0- 0

N-S. 0-4

N-P. 8-

N-P. 6- .Nakskov

N-P-K. 0- -5

N-P-K-S. 5- -6-

N-P-K-S. - -7-

N-P-K-S. 0- -0-

N-P-K-S. 0-0-4-4

N-P-K-S. -0-7-

N-P-K-S. 7-7-0-5

Kvælstof

Total

,7

,7

4,0

9,9

9,7

7,9

5,7

9,7

4,7

,7

0,0

9,7

,7

7,0

Sortimentsoversigt

Amid

5,9

0,

0,5

7,7

8,0

7,9

,4

9,7

0,

8,6

9,

8,0

0,5

,5

Nitrat

7,9

5,

5,

,8

-

-

,7

-

,

,0

4,6

-

-

-

Amm.

7,9

8,4

8,

8,4

,7

-

,6

-

,

,

6,

,7

,

5,5

6

Fosfor

-

-

-

-

-

0,7

0,7

,7

,7

,7

,0

-

-

7,0

Kali

-

-

-

-

-

-

-

4,7

5,7

6,7

-

,7

6,7

-

Svovl

-

,7

5,7

0,0

,7

-

-

-

,7

,7

,7

,7

,7

4,7

Andet

Na,.Mg,.Mn,.B

Na,.Mg,.Mn,.B

Mn

B

Vægtfylde

,

, 9

, 0

, 9

, 4

, 5

, 5

, 5

,

, 5

, 5

,

, 0

, 9


Udregn din egen doseringstabel

På.vores.hjemmeside.www.flex-godning.dk.kan.du.finde.doserings.tabeller.for.

vort.standard.sortiment..Efterfølgende.er.vist.et.eksempel.herpå,.nemlig.på.N-P.

8- ,.men.du.kan.også.let.selv.udregne.antal.liter.pr..hektar.

Ønsker.du.f.eks..at.udbringe. 00.kilo.kvælstof.pr..hektarer.med.N ,.gøres.dette.

på.følgende.måde:

00.kilo.kvælstof.divideres.med.deklereret.indhold.af.kvælstof.-. ,7%.-..

hvilket.giver. 5.kilo.kvælstof.pr..hektar.

Da.gødningerne.imidlertid.er.tungere.end.vand,.skal.antal.kilo.kvælstof..

reduceres.med.vægtfylde.

For.N .skal.antal.kilo.divideres.med.angivet.vægtfylde.på. . .hvilket.giver.

9.liter.pr..hektarer.

7


Eksempel på doseringstabel

Produktnavn: N-P 18-1 med 7% Na

Produktnr: 2055

Betegnelse:.Uorganisk.gødning. 8- -0.m..Na,.Mg,.Mn.og.B,.opl.

Total.kvælstof.(N):.. 7,9%. Vandopløselig.fosfor.(P):.. 0,7%

Amid.kvælstof.(N):.. 7,9%. Vandopløselig.kalium.(K):.. 0,0%

Ammonium.kvælstof.(N):.. 0,0%. Vandopløselig.natrium.(Na):.. 6,7%

Nitrat.kvælstof.(N):.. 0,0%. Vandopløselig.magnesium.(Mg):.. 0, %

Vægtfylde:. , 5.kg..pr..liter. . Vandopløselig.mangan.(Mn):. 0, %

Laveste.opbevaringstemperatur:. . Vandopløselig.bor.(B):.. 0, %

-5,0.grader.. . .

pH.i.opløsning:.ca.

. Kg.gødning. Liter.gødning. ......Kg.næringsstof.pr..hektar

. pr..ha.. pr..ha. N. P. . . K. . Na.

. . 75. . 00. . 67, . ,6. 0,0. 5,

. . 400. . 0. . 7 ,6. ,8. 0,0. 6,8

. . 4 5. . 40. . 76, . ,0. 0,0. 8,5

. 450. . 60. . 80,6. , . 0,0. 0,

. 475. 80. . 85,0. , . 0,0. ,8

. 500. 400. . 89,5. ,5. 0,0. ,5

. 5 5. 4 0. . 94,0. ,7. 0,0. 5, .

. 550. 440. . 98,5. ,9. 0,0. 6,9

. 575. 460. . 0 ,9. 4,0. 0,0. 8,5

. 600. 480. . 07,4. 4, . 0,0. 40,

. 6 5. 500. . ,9. 4,4. 0,0. 4 ,9

. 650. 5 0. . 6,4. 4,6. 0,0. 4 ,6

. 675. 540. 0,8. 4,7. 0,0. 45,

. 700. 560. 5, . 4,9. 0,0. 46,9

. 7 5. 580. 9,8. 5, . 0,0. 48,6

8


Udbringning med marksprøjten

Alle.marksprøjter.kan.anvendes.til.udsprøjtning.af.Flex.gødninger...

Gødningerne.kan.anvendes.til.alle.afgrøder:.Vintersæd,.vårsæd,.raps,.græsfrø.og.sukkerroer,.men.naturligvis.er.det.ikke.alle.gødninger,.der.er.velegnet.til.alle.afgrøder.

Vintersæd:.

En.passende.Flex.gødning.til.vintersæd.er.NPK. 5- -6.med. %.S.

Er.der.tilført.tilstrækkelig.fosfor.og.kalium.med.husdyrgødningen,.tilføres.en.kvælstofgødning.f.eks..N

,.og.hvis.der.er.brug.for.svovl.en.NS.gødning.

Der.kan.også.foretages.en.kombination.af.f.eks..NPK.6-9- 5.med.S,.som.

udbringes.tidligt.i.foråret..Der.færdiggødes.derefter.med.kvælstof.N .i.april.til.foderhvede.

Til.brødhvede.kan.der.evt..tilføres.yderligere. 0- 0.kg.kvælstof.som.sengødskning....

Vårsæd:

Til.vårsæd.er.Flex.gødningen.NPK. - -7.med. %.S.passende.

Er.der.ikke.behov.for.fosfor.og.kalium,.kan.der.tilføres.N .eller.NS. 4-4.

Vinterraps og vårraps:

Tilføres.en.fast.PK-gødning.med.Mg.og.S.hvor.behovet.er.til.stede.

Der.suppleres.med.f.eks.NS. 4-4,.da.rapsens.svovlbehov.er. 0-40.kg/ha.

Græsfrø:

Den.store.nøjagtighed.for.kvælstoftildelingen,.som.græsfrøet.betaler.særlig.godt.for,.sætter.den.flydende.gødning.i.fokus.

Der.anvendes.ofte.N .eller.en.N-S.gødning,.da.fosfor.og.kaliumbehovet.er.ringe.eller.

dækket.ind.på.anden.måde.i.sædskiftet.....

Valg af dyser:

Den.flydende.gødning.udsprøjtes.koncentreret,.men.skal.der.gives.små.mængder,.kan.der.

tilsættes.vand..Valg.af.dyse,.tryk.og.kørselshastighed.er.afgørende.

3-huls dyse:

En. -huls.dyse.kan.monteres.på.den.almindelige.sprøjtebom.for.hver.50.cm..En.udmærket.og.billig.løsning,.men.bommen.skal.holdes.i.en.præcis.afstand.over.marken..Ellers.vil.

gødningsstrålerne.ikke.ramme.jorden.for.hver. 6,7.cm.

5-huls dyse:

Anvendes.på..lige.fod.som. -huls.dyser,.men.har.den.fordel.at.gødningen.udspredes.

jævnt.selv.med.bomseringen.fra. 5- 00.cm.

9


Men.-.pas.på.overlapninger,.når.der.køres.i.sprøjtesporene..I.for.eksempel.hvede.er.konstateret,.at.hvor.der.har.været.overlapning,.har.det.givet.anledning.til.lejesæd..Dette.problem.kan.eventuelt.løses.ved.at.isætte.en.dyse,.der.giver.den.halve.dosering.i.hver.ende.

af.sprøjtebommen.

Udsprøjtning,.ved.udsigt.til.nattefrost,.bør.undgås.af.hensyn.til.svidning,.men.ellers.

generer.svidninger.tidlig.forår.mest.øjet..Der.er.ikke.konstateret.mindre.udbytte.ved.svidninger.tidlig.forår.

Hardi Quintastream

50.cm

Sengødskning til vinterhvede:

N .er.egnet.til.sengødskning,.da.det.ikke.er.hensigtsmæssigt,.at.anvende.en.kvælstofgødning.med.svovl.sidst.i.maj.eller.først.i.juni,.der.er.tidspunktet.for.sengødskning.

Af.dyse.skal.anvendes.en.fladsprede.dyse,.gerne.en.Hardi.4 0- 0.

For.at.udgå.risiko.for.svidning.af.fanebladet,.bør.der.tages.følgende.forbehold.-.dog.skal.

det.understreges,.at.bladenes.vokslag.er.afgørende.for.hvor.følsomme.de.er..Længere.tids.

varme.og.blæst.medfører.mindre.følsomhed.

. ..Doser.max. 0.kilo.N.pr..ha.

. ..Sprøjt.på.tørre.planter.

. ..Sprøjt.sidst.på.dagen.

. 4..Undlad.sprøjtning.lige.efter.pesticidbehandling.

. 5..Undlad.at.anvende.luftudstyr.

0

5- 00.cm


Placering af flydende gødning

Ved.placering.af.gødning.kan.forbruget.af.kvælstof.nedsættes.uden.at.der.sker.en.nedgang.i.udbyttet..Det.er.derfor.oplagt.(eller.påkrævet?),.at.foretage.en.placering.af.gødningen.i.forårssåede.afgrøder.primært.sukkerroer.og.vårbyg..Der.kan.derved.opnås.et.merudbytte.på.

- .hkg.kerne.pr..ha.i.vårbyg.og. -8.procent.i.sukkerudbytte,.sammenlignet.med.

bredspredning.og.nedharvning.af.gødningen..

Merudbytterne.er.naturligvis.størst.i.tørre.forår.

Samtidig.kan.der.ske.en.besparelse.på.ca.. 0.kg.kvælstof.til.vårbyg.og.mindst. 0.kg.kvælstof.til.sukkerroer.pr..ha..Der.er.opnået.samme.virkning.ved.placering.af.fast.som.flydende.gødning,.men.håndteringen.af.den.flydende.gødning.er.hurtigere.end.med.fast.

Erfaringen.viser,.at.det.kun.tager. - .minutter.pr..ha.at.fylde.flydende.gødning,.når.man.

har.en.passende.tankstørrelse,.mens.fast.gødning.kræver.5- 0.minutter.pr..ha.

Teknikken er gennemprøvet:

Der.findes.ikke.et. 00%.færdigt.udstyr,.der.kan.købes..Det.skal.opbygges.på.den.enkelte.

traktor.og.roesåmaskine..

Det.nødvendige.udstyr.er.traktortank.(850.-. .000.l.),.armatur,.pumpe,.LH-Computer.

til.kontrol.af.dosering,.tænder,.slanger.m.v..Prisen.ligger.fra.kr..50.000.kr..til.kr.. 00.000.

afhængig.af.traktortankens.størrelse.og.såmaskinens.brede.

Der.er.flere.maskinforretninger,.der.kan.klare.opgaven.

Der.findes.tre.typer.nedfældertænder..Den.svenske.tand,.der.er.fjedrende.og.bagudrettet,.

og.som.er.egent.på.jorder.med.mange.sten..Men.den.går.ikke.dybere.end.der.er.harvet..

Germinatortanden.og.DoubleRecord.tanden.vælges.afhængig.af.jordtype.

Gødningen.placeres.min..6.cm..fra.sårækken.og.i.6-7.cm..dybde..Det.skader.ikke.frøerne,.

hvis.placeringsdybden.er.mindre,.men.virkningen.er.mest.sikker,.specielt.i.tørre.forår,.

såfremt.der.ikke.slækkes.på.dybden.

Sukkerroer:

Den.hidtil.mest.foretrukne.gødning.har.været.NP. 8- -0.med.7%.Na,.0. .Mg,.0, .Mn.og.

0, .%.B.

Hvis.der.af.denne.gødning.skal.tilføres.90.kg.kvælstof.pr..ha..skal.der.anvendes.500.kg,.

der.svarer.til.400.liter.pr..ha.

Med.denne.gødning.er.der.ikke.dækning.af.behovet.for.fosfor.og.kalium,.men.den.mindre.mængde.let.tilgængelig.fosfor.anses.for.nyttig..Også.den.lille.mængde.mangan,.der.er.

tilsat.gødningen,.har.vist.en.god.effekt,.specielt.på.lettere.jorde.

Denne.gødskning.kan,.ved.behov,.suppleres.med.f.eks.0-4- ..

Flex.Gødning. 0- -5.med.4%.Na.kan.dække.det.fulde.gødningsbehov.til.sukkerroer,.men.

gødningsmængden,.der.skal.udbringes.pr..ha,.stiger.væsentligt.


Nedfældning af flydende gødning.

I. 998.introducerede.Flex.Gødning.en.nedfælder.til.flydende.gødning..Nedfælderen.er.8.

meter.bred,.og.forsynet.med.en.tank.på. .500.liter..Nedfælderen.er.forsynet.med.skiveskær.-.kendt.fra.Väderstad.såmaskinen,.og.rør.der.fører.gødningen.ned.i.jorden..Dybden.

er.ca..6-8.cm.på.“sort”.jord,.og.ca.. .cm.i.vinterhvede..Skiveskærerne.har.en.afstand.på.

5.cm..Senere.har.vi.også.udviklet.en.9.m.bred.maskine,.med.en.4000.l..tank..Nedfælderen.kan.anvendes.til.både.sukkerroer,.vårsæd.og.vintersæd,.og.ligeledes.frøgræs.

Det.er.enkelt.kun.at.have.en.gødningsnedfælder.til.alle.afgrøder.

Arealet,.der.kan.nedfældes.på.en.dag,.afhænger.af.markstørrelsen,.og.hvor.stor.en.

gødningsmængde,.der.skal.givers.pr..ha..Erfaringer.viser,.at.der.let.kan.gødes.80.ha.pr..

dag..

Erfaringer.tyder.på,.at.det.er.vigtigt,.at.komme.tidligt.ud.til.græsfrø.og.vinterhvede..

Gødning.til.sukkerroer.skal.naturligvis.nedfældes.før.såning..Nedfældning.til.vårbyg.kan.

eventuelt.vente.til.efter.såning.

Forsøg.i.år. 000.viser,.at.der.er.opnået.næsten.samme.udbytte.i.hvede,.hvor.en.flydende.

NPK.gødning.er.nedfældet.med.N-min.anbefaling.minus.50.kilo.N.contra.fast.NPK.gødning.med.N-min.anbefalingen.


Opbevaring af flydende gødning.

Det.gælder.for.flydende.gødning,.som.for.fast.gødning,.at.opbevaringen.sker.korrekt.

Flex.Gødning.har.forskellige.typer.gødninger,.hvor.nogle.har.en.lav.pH-værdi,.andre.er.

neutrale.

For.neutrale.gødninger,.er.materialevalget.ikke.afgørende,.da.sort.jern.(f.eks..ammoniaktanke).kan.anvendes..Aluminium.må.dog.aldrig.anvendes.til.opbevaring.af.flydende.gødning.

For.gødninger.med.lav.pH-værdi,.skal.opbevaringen.ske.i.rustfrit.stål,.plast.eller.glasfiber..

Jerntanke,.med.en.god.to-komponent.coating,.kan.også.anvendes.

Flex.Gødning.sælger.og/eller.udlejer.palletanke,.der.kan.rumme. .000.liter,.ca.. . .ton..

Palletanke.har.den.fordel,.at.man.kan.have.forskellige.typer.gødning.på.lager,.ligesom.de.

kan.placeres.på.en.vogn,.og.let.tages.med.ud.i.marken.

Rengøring af udstyr.

I.forbindelse.med.udbringning.af.flydende.gødning.kan.det.ikke.undgås,.at.der.kommer.

gødning.på.såmaskinen,.og.måske.på.traktoren..Det.er.derfor.vigtigt.at.rengøre.udstyret.

efter.brug.

Ved.omhyggelig.rengøring.af.udstyret,.forekommer.der.ikke.mere.rustdannelse.end.ved.

andet.brug.

Som.rengørings.middel.er.der.flere.typer.på.markedet,.men.hvor.gødningen.har.en.lav.

pH-værdi,.at.det.vigtigt.at.rengøringsmidlet.er.basisk,.som.f.eks..i.Flex.Rens.


CAMELOT F-KOBLINGER

Dim.

2”

Dim.

2”

Dim.

2”

Dim.

2”

F-udv. gevind

Vare nummer

11010

115 kr.

F-sl. studs

Vare nummer

11020

115 kr.

F-indv. gevind

Vare nummer

11030

115 kr.

F-slutdæksel

Vare nummer

11040

115 kr.

Dim.

2”

Dim.

2”

Dim.

2”

Dim.

2”

M-udv. gevind

Vare nummer

12010

54 kr.

M-indv. gevind

Vare nummer

12020

54 kr.

M-slangestuds

Vare nummer

12030

54 kr.

M-slutdæksel

Vare nummer

12040

54 kr.

4

Slangestuds udv. gevind

Dim.

2”

Dim.

2”

Dim.

2”

Dim.

2”

Vare nummer

13010

59 kr.

Gevindmuffe

Vare nummer

13020

65 kr.

Brystnippel

Vare nummer

13030

44 kr.

Kuglebane med

dobbelt gevindunion

Vare nummer

13100

255 kr.


Dim.

2”

Dim.

2”

PVC Sugeslanger

superflex

Vare nummer

13210

62 kr. pr. m.

Adapter til palletank

med indv. gevind

Dim.

2”

Gødningpose

Vare nummer

210

95 kr.

Vare nummer

13.910

24m 3 8.900 kr.

1000 liter Palletank

Vare nummer

200

350 kr.

Kom godt

igang med flydende

gødning

Dim.

2”

Ø/cm

13

Dim.

2”

5

Mrk.

65

2” Pacer Pumpe

380 volt

Kontraventil

m/ indv. gevind

Vare nummer

13040

230 kr.

Filterposer

Vare nummer

13400

8.465 kr.

Vare nummer

13230

190 kr.

Slangebindere i rustfri stål med

”unbraco” skruer i hærdet stål

Mål i mm min.-max Vare nummer

55-65

13220

62 kr.

Liter

4x5

Str.

9/10

Flex Rens

Vare nummer

10900

300 kr.

Handsker

Vare nummer

13050

48 kr.


Præcis gødskning med flydende gødning

Kyndestofts Uni-Flyg 7000 med kørselsafhængig dosering sikrer, at der udbringes

den mængde pr. ha, der på forhånd er indkodet og computeren regulerer selv trykket.

NYHED!

Jordpakker med fronttank fra fronttankserien,

kan eftermonteres

på eksisterende fronttank.

nedfældningsudstyr

kontakt os og få et

tilbud.

Uni-Flyg ØKO - sPrØJte trepunktsophængt

Med sprøjtebom fra Kyndestoft trailer

serie og LH Agro

computer.

Kyndestoft Maskinfabrik

Lille Hedegaardsvej 2 · 7500 Holstebro · Tlf.: 9613 3000

www.kyndestoft.com - www.kyndestoft.dk

6


Hardi Quintastream

En revolution i udbringning af flydende gødning

Hardi Quintastream

Hardi Commander sprøjte

HARDI er verdens førende producent af

marksprøjter. Vore produkter er alle designede

og testet til udbringning af flydende gødning.

Vi producerer endvidere en række udstyr

til nedfældning af flydende gødning.

Ring til Hardi eller din Hardi Forhandler

for yderligere oplysninger.

• NYT PATENTANMELDT

FORDELINGSPRINCIP

• Perfekt fordeling fra 30 til 100 cm bomhøjde

• Ingen variation i fordeling selvom

der er vertikale bombevægelser

• Også velegnet til brede bomme med

høje kørehastigheder

• Ubrudte stråler mindsker risiko for svidning

• 9 størrelser

• ISO – farvekodning

• Kan kalibreres med HARDI kalibreringsskive

HARDI SKANDINAVIEN

Helgeshøj Alle 38 · 2630 Taastrup

Tel 43 58 85 00 · Fax 43 58 85 20

WWW.: Hardi.DK

Email : Skandinavien@hardi –international.com

7


Gødningsplacering

- professionel rådgivning

Mertz tilbyder individuelle løsning

af placeringsudstyr til korn og roer

Konsulenter og brugere

anbefaler placeringsudstyret

fra Mertz

Nykøbing F Telefon 54 85 32 99

Nakskov Telefon 54 92 19 11

Fakse Telefon 56 71 33 30

8


Double.Record.tand

Germinator.tand

9

Den.svenske.tand,.8.

mm.bred.og.bagudstillet


Flex Gødning A/S · Ternevej 5 · Masnedø · 4760 Vordingborg

Telefon 55 37 11 22 · Fax 55 37 19 74

E-mail: info@flex-godning.dk · www.flex-godning.dk

0

Centraltrykkeriet.Vordingborg


Centraltrykkeriet.Vordingborg

More magazines by this user
Similar magazines