12.07.2015 Views

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på ... - Kirkeministeriet

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på ... - Kirkeministeriet

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på ... - Kirkeministeriet

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

IndholdIndledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Roller, ansvar <strong>og</strong> pligter i arbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>t . . . . . . . . . . . . . 8Menighedsrå<strong>de</strong>ts opgaver <strong>og</strong> ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Kontaktpersonens opgaver <strong>og</strong> ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Medarbej<strong>de</strong>rnes opgaver <strong>og</strong> ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Arbejdstilsynet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Arbejdstilsynets tilsynsmeto<strong>de</strong>r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Påbud <strong>og</strong> andre reaktioner fra Arbejdstilsynet . . . . . . . . . . . . . . . 15Sagsgangen ved påbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Y<strong>de</strong>rligere Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Organiseringen af arbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Hvordan skal arbej<strong>de</strong>t organiseres? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Centrale opgaver <strong>og</strong> pligter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Y<strong>de</strong>rligere information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Systematisk arbejdsmiljøarbej<strong>de</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Arbejdspladsvur<strong>de</strong>ring (APV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Oplæring <strong>og</strong> instruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Lovpligtige eftersyn <strong>og</strong> særlig uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Y<strong>de</strong>rligere information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Arbejdsska<strong>de</strong>r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Hvor opstår arbejdsska<strong>de</strong>rne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Hvad gør man, hvis <strong>de</strong>r sker en alvorlig ulykke? . . . . . . . . . . . . . . 33Anmel<strong>de</strong>lse af arbejdsska<strong>de</strong>r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Y<strong>de</strong>rligere information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Det fysiske arbejdsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Støj ved manuel ringning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Støjbelastning for organister <strong>og</strong> kor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Adgangsforhold ved ringning <strong>og</strong> eftersyn af klokker . . . . . . . . . 46Y<strong>de</strong>rligere information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Det ergonomiske arbejdsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Manuel klokkeringning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Løft <strong>og</strong> bæring af kister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Brug af katafalker, kistev<strong>og</strong>ne mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Manuel gravning af grave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Løft <strong>og</strong> flytning af tunge sten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Hækklipning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Grandækning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Rengøringsopgaver i kirken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Y<strong>de</strong>rligere information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Det kemiske <strong>og</strong> biol<strong>og</strong>iske arbejdsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Arbejdspladsbrugsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Opbevaring af benzin <strong>og</strong> diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Pestici<strong>de</strong>r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Arbejdstøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Træflis <strong>og</strong> skimmelsvamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Y<strong>de</strong>rligere information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Det psykiske arbejdsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73Samarbej<strong>de</strong> <strong>og</strong> le<strong>de</strong>lse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Mennesker i sorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75Y<strong>de</strong>rligere information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76Bilag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .774 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong> arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong> 5


1 Roller, ansvar <strong>og</strong> pligter iMenighedsrå<strong>de</strong>t har blandt Hvis man vælger at entrerean<strong>de</strong>t ansvar for:med en fremmed virksomhedarbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>tAt arbejdsmiljøet bliver vur<strong>de</strong>retom at udføre arbejdsopgaver,Et godt arbejdsmiljø er en fælles opgave. Alle spiller en rolle, <strong>og</strong>alle har ansvar for at bidrage til at skabe n<strong>og</strong>le go<strong>de</strong> rammer ihverdagen. Et af <strong>de</strong> vigtige redskaber til at opnå et velfungeren<strong>de</strong>sikkerheds- <strong>og</strong> sundhedsarbej<strong>de</strong> er en klar opgave- <strong>og</strong>ansvarsfor<strong>de</strong>ling.På <strong>de</strong> følgen<strong>de</strong> si<strong>de</strong>r sættes <strong>de</strong>r fokus på <strong>de</strong> krav, som arbejdsmiljølovenstiller i <strong>de</strong>n forbin<strong>de</strong>lse. Emnet er ind<strong>de</strong>lt i følgen<strong>de</strong>afsnit:Menighedsrå<strong>de</strong>ts opgaver <strong>og</strong> ansvarKontaktpersonens opgaver <strong>og</strong> ansvarMedarbej<strong>de</strong>rens opgaver <strong>og</strong> ansvar.løben<strong>de</strong> <strong>og</strong> un<strong>de</strong>rsøgt.At <strong>de</strong>r bliver holdt øje med,at medarbej<strong>de</strong>rne udførerarbej<strong>de</strong>t forsvarligt.At medarbej<strong>de</strong>rne får oplysningerom <strong>de</strong> ulykkes- <strong>og</strong>sundhedsfarer, <strong>de</strong>r er forbun<strong>de</strong>tmed <strong>de</strong>res arbej<strong>de</strong>.At medarbej<strong>de</strong>rne får oplæring<strong>og</strong> instruktion i at udføre<strong>de</strong>res arbej<strong>de</strong>, så <strong>de</strong> ikkekommer til ska<strong>de</strong>.At sikkerheds- <strong>og</strong> tillidsrepræsentanternesom kræver særlige sikkerhedsforanstalninger,f.eks. vinduespudsningi kirken, er <strong>de</strong>tarbejdsgiveren i <strong>de</strong>n fremme<strong>de</strong>virksomhed, som haransvaret for, at arbej<strong>de</strong>t bliverudført sikkerheds- <strong>og</strong> sundhedsmæssigtforsvarligt.Dette fritager d<strong>og</strong> ikke menighedsrå<strong>de</strong>t100 % for ansvar,i<strong>de</strong>t menighedsrå<strong>de</strong>t har pligttil at samarbej<strong>de</strong> med <strong>de</strong>nMenighedsrå<strong>de</strong>ts opgaver<strong>og</strong> ansvarMenighedsrå<strong>de</strong>t er arbejdsgiverfor alle kirkens <strong>og</strong> kirkegår<strong>de</strong>nsmedarbej<strong>de</strong>re medundtagelse af præsten, <strong>de</strong>r eransat un<strong>de</strong>r <strong>Kirkeministeriet</strong>.Som arbejdsgiver har menighedsrå<strong>de</strong>tansvaret for at medarbej<strong>de</strong>rnesarbejdsforholdsikkerheds- <strong>og</strong> sundhedsmæssigter fuldt forsvarligt.Menighedsrå<strong>de</strong>t har <strong>og</strong>så ansvarfor <strong>de</strong> situationer <strong>og</strong> arbejdsmiljøforhold,rå<strong>de</strong>t ikkehar direkte kendskab til. Menighedsrå<strong>de</strong>tsmanglen<strong>de</strong>kendskab til lovgivningen fritagerikke for <strong>de</strong>tte ansvar.Som arbejdsgiver kan menighedsrå<strong>de</strong>tsåle<strong>de</strong>s pålæggesbø<strong>de</strong>ansvar, selvom overtræ<strong>de</strong>lsenikke kan tilregnes menighedsrå<strong>de</strong>t.Med arbejdsgiveransvaret følgeren række opgaver <strong>og</strong> pligter,som i dagligdagen typiskvaretages af sikkerhedsorganisationeneller af <strong>de</strong>n kontaktperson,menighedsrå<strong>de</strong>t ellerkirkegårdsbestyrelsen harvalgt. Ansvaret er d<strong>og</strong> fortsatplaceret hos menighedsrå<strong>de</strong>t.får besked,hvis arbejdspladsen fårpåbud fra Arbejdstilsynet.At medarbej<strong>de</strong>rne <strong>og</strong> le<strong>de</strong>lsenarbej<strong>de</strong>r sammen om atskabe forbedringer.At <strong>de</strong>t bliver anmeldt tilArbejdstilsynet, hvis <strong>de</strong>r skeren arbejdsulykke.Selvom menighedsrå<strong>de</strong>t ikkeer arbejdsgiver for præsten,har menighedsrå<strong>de</strong>t pligt til atsørge for, at <strong>de</strong> fysiske rammeromkring kirken, kirkegår<strong>de</strong>n,kontor mv. er i or<strong>de</strong>n, så præstensarbej<strong>de</strong> kan foregå un<strong>de</strong>rforsvarlige forhold.fremme<strong>de</strong> virksomhed om atsikre, at arbej<strong>de</strong>t kan udføresforsvarligt.Kontaktpersonens opgaver<strong>og</strong> ansvarI <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong> medfærre end 10 ansatte er <strong>de</strong>tkontaktpersonen eller <strong>de</strong>n,menighedsrå<strong>de</strong>t vælger til atvaretage opgaven, i <strong>de</strong>t følgen<strong>de</strong>kal<strong>de</strong>t kontaktpersonen,<strong>de</strong>r på vegne af menighedsrå<strong>de</strong>t,varetager opgaven med atsamarbej<strong>de</strong> med medarbej<strong>de</strong>rneom sikkerheds- <strong>og</strong> sundhedsarbej<strong>de</strong>t.Det daglige til-8 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>9


syn kan ud<strong>de</strong>legeres til en arbejdsle<strong>de</strong>r,f.eks. en kirkegårdsle<strong>de</strong>reller en ansat personalele<strong>de</strong>r.Kontaktpersonenskal have løben<strong>de</strong> kontaktmed medarbej<strong>de</strong>rne, så hankan give <strong>de</strong> nødvendige informationer<strong>og</strong> modtage forslagtil forbedringer af arbejdsmiljøetfra medarbej<strong>de</strong>rne. Herudoverskal kontaktpersonen orientereom planlagte bygge- <strong>og</strong>istandsættelsesarbej<strong>de</strong>r <strong>og</strong> omændringer af arbejdsforhol<strong>de</strong>nepå medarbej<strong>de</strong>rmø<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>rafhol<strong>de</strong>s mindst 1 gang årligt.En<strong>de</strong>lig har kontaktpersonenpligt til afværge fare, hvis hanbliver bekendt med, at <strong>de</strong>r opstårfarlige situationer.Hvis kirken/kirkegår<strong>de</strong>n har10 eller flere ansatte, skal <strong>de</strong>roprettes en sikkerhedsorganisation.I så fald foregår samarbej<strong>de</strong>tmellem medarbej<strong>de</strong>re<strong>og</strong> le<strong>de</strong>lse herigennem.Medarbej<strong>de</strong>rnes opgaver <strong>og</strong>ansvarMedarbej<strong>de</strong>rne har <strong>og</strong>så pligttil at bidrage til et sundt <strong>og</strong>sikkert arbejdsmiljø. Medarbej<strong>de</strong>rneskal være med til atsikre <strong>de</strong>t go<strong>de</strong> arbejdsmiljøved at overhol<strong>de</strong> arbejdsmiljøloven<strong>og</strong> <strong>de</strong> regler <strong>og</strong> anvisninger,<strong>de</strong>r er på arbejdspladsen.Såfremt medarbej<strong>de</strong>ren ikkefølger regler <strong>og</strong> anvisninger,kan <strong>de</strong>t efter omstændighe<strong>de</strong>rnefå konsekvenser for ansættelsesforhol<strong>de</strong>t.Den enkelte medarbej<strong>de</strong>r harblandt an<strong>de</strong>t pligt til at:Samarbej<strong>de</strong> med le<strong>de</strong>lsen <strong>og</strong>følge <strong>de</strong> vedtagne reglerBidrage til, at arbejdsforhol<strong>de</strong>neer forsvarligeAnven<strong>de</strong> tekniske hjælpemidler<strong>og</strong> sikkerhedsudstyrefter <strong>de</strong> givne anvisningerGive arbejdsle<strong>de</strong>ren ellerkontaktpersonen besked omfejl <strong>og</strong> mangler, hvis han ikkeselv kan rette <strong>de</strong>m.Vær særlig opmærksom på:Menighedsrå<strong>de</strong>t har somarbejdsgiver <strong>de</strong>t overordne<strong>de</strong>ansvar for arbejdsmiljøet påarbejdspladsen.Hvis <strong>de</strong>r er 10 eller flereansatte skal <strong>de</strong>r oprettes ensikkerhedsorganisation (seafsnittet ”Organiseringen afarbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>t”).Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Prioriter arbej<strong>de</strong>tMenighedsrå<strong>de</strong>ts engagement<strong>og</strong> opbakning har storbetydning for, om sikkerhedsarbej<strong>de</strong>tlykkes. Det ervigtigt, at menighedsrå<strong>de</strong>t ibå<strong>de</strong> holdning <strong>og</strong> gennemkonkrete handlinger viser, atarbejdsmiljøet bliver prioriteretpå linje med andre vigtigeopgaver.Arbejd systematiskEt systematisk arbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>er ken<strong>de</strong>tegnet ved,at <strong>de</strong>r løben<strong>de</strong> skabes forbedringerved at sætte mål,igangsætte indsatser <strong>og</strong> evaluere.Samtidig skal <strong>de</strong>r væreen klar organisering, ensprincipper, go<strong>de</strong> værktøjer <strong>og</strong>ensarte<strong>de</strong> meto<strong>de</strong>r.Systematisk arbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>kan bl.a. være en regelmæssigkortlægning afarbejdsmiljøet, hvorefter <strong>de</strong>rudarbej<strong>de</strong>s handlingsplanerfor forebyggen<strong>de</strong> tiltag <strong>og</strong>forbedringer. En sådan systematiksikrer, at arbejdsmiljøetløben<strong>de</strong> vur<strong>de</strong>res <strong>og</strong> forbedres.Skab engagementDe medarbej<strong>de</strong>re, som <strong>de</strong>ltageraktivt i arbejdspladsenssikkerheds- <strong>og</strong> sundhedsarbej<strong>de</strong>,f.eks. som sikkerhedsrepræsentant,er ofte ildsjæle,<strong>de</strong>r ønsker at gøre en positivforskel. Det er vigtigt, atkollegaer <strong>og</strong> ikke mindstmenighedsrå<strong>de</strong>t viser, at <strong>de</strong>anerken<strong>de</strong>r <strong>de</strong>res indsats.Når <strong>de</strong> påpeger problemer, er<strong>de</strong>t vigtigt, at menighedsrå<strong>de</strong>tlytter <strong>og</strong> tager aktivt stillingtil <strong>de</strong>t, <strong>de</strong> hører. Det er<strong>og</strong>så vigtigt at gøre <strong>de</strong>t interessant<strong>og</strong> udfordren<strong>de</strong> at <strong>de</strong>ltagefor at fasthol<strong>de</strong> eller øgemotivationen.10 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>11


Tilpasset tilsynEt tilpasset tilsyn er et helhedsorienterettilsyn, hvor Arbejdstilsynetafpasser bå<strong>de</strong> tilsynet<strong>og</strong> reaktionen på eventuellearbejdsmiljøproblemerFormelle kravErgonomiStøjUlykkesrisikoPsykisk arbejdsmiljøHerudover viser erfaringen, at<strong>de</strong>r bliver ud<strong>de</strong>lt en <strong>de</strong>l påbudpga. manglen<strong>de</strong> arbejdspladsbrugsanvisningertil farligetil <strong>de</strong>n enkelte virksomhed.Kirker <strong>og</strong> kirkegår<strong>de</strong> kan forvente,at Arbejdstilsynet bå<strong>de</strong>ved screening <strong>og</strong> tilpasset tilsynisær vil interessere sig for:APVOrganisering af sikkerhedsarbej<strong>de</strong>tTunge løftTræk, skub <strong>og</strong> bæringArbejdsstillingerRingning/kimningOrgelspilRisici ved brug af diverse maskinerRisici for fald til lavere niveau eller tilsamme niveauManglen<strong>de</strong> social støtte <strong>og</strong> le<strong>de</strong>lsesmæssigopbakningManglen<strong>de</strong> eller uklar prioritering afarbejdsopgaverFølelsesmæssige kravFlytning af lig <strong>og</strong> lig<strong>de</strong>le.stoffer <strong>og</strong> materialer (læs merei afsnittet ”Det kemiske <strong>og</strong> biol<strong>og</strong>iskearbejdsmiljø”).DetailtilsynHvis <strong>de</strong>r sker en ulykke, ellerArbejdstilsynet af an<strong>de</strong>ngrund har grund til at tro, at envirksomhed har et akut arbejdsmiljøproblem,kan Arbejdstilsynetforetage et <strong>de</strong>tailtilsynmed <strong>de</strong>t mål at afklare<strong>de</strong>tte.Et <strong>de</strong>tailtilsyn foregår uanmeldt,<strong>og</strong> Arbejdstilsynet oplyserikke, om <strong>de</strong> f.eks. kommerpå baggrund af en klage fra enmedarbej<strong>de</strong>r.Vær særlig opmærksom på:Når en virksomhed er screenet,får <strong>de</strong>n til<strong>de</strong>lt en grøn,gul eller rød smiley, som bliveroffentliggjort påArbejdstilsynets hjemmesi<strong>de</strong>.Den grønne smiley gives tilvirksomhe<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r ikke harn<strong>og</strong>et u<strong>de</strong>ståen<strong>de</strong> medArbejdstilsynet.Den gule smiley gives tilvirksomhe<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r har fåetpåbud med frist, strakspåbud<strong>og</strong> rapport om psykiskarbejdsmiljø.Den rø<strong>de</strong> smiley gives tilvirksomhe<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r har fået etforbud eller rådgivningspåbud.De rø<strong>de</strong> <strong>og</strong> gule smiley’er kanses på Arbejdstilsynets hjemmesi<strong>de</strong>i mindst 6 måne<strong>de</strong>r.Påbud <strong>og</strong> andre reaktionerfra ArbejdstilsynetHvis Arbejdstilsynet konstaterereller får mistanke om, at arbejdsmiljølovenikke bliveroverholdt, har <strong>de</strong>t forskelligereaktionsmulighe<strong>de</strong>r. De mestalmin<strong>de</strong>lige gennemgås her.ForbudHvis Arbejdstilsynet vur<strong>de</strong>rer,at medarbej<strong>de</strong>rne er i overhængen<strong>de</strong><strong>og</strong> bety<strong>de</strong>lig fare,kan <strong>de</strong> give forbud mod at fortsættearbej<strong>de</strong>t. I så fald skal arbej<strong>de</strong>tstoppes øjeblikkeligt, <strong>og</strong><strong>de</strong>t må ikke genoptages, før<strong>de</strong>t kan udføres fuldt forsvarligt.Påbud (3 typer)Et strakspåbud bety<strong>de</strong>r, at problemetskal udbedres med <strong>de</strong>tsamme. Om nødvendigt kan<strong>de</strong>r etableres en midlertidigløsning, indtil <strong>de</strong>r kan fin<strong>de</strong>sen permanent.14 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>15


4. Lovhjemmel <strong>og</strong> klagevejledning.5. Vejledning i hvordan problemstillingenkan løses,f.eks.: ”Påbu<strong>de</strong>t kan efterkommesved at indføre mekaniskkimning”.6. Tilbagemeldingsblanket.Når problemet er løst, udfyl<strong>de</strong>sblanketten <strong>og</strong> sen<strong>de</strong>s tilArbejdstilsynet. På blankettenskal <strong>de</strong>r bl.a. gives oplysningerom, hvordan problemeter løst.Normalt vil Arbejdstilsynet ikkestille krav om en bestemtløsningsmo<strong>de</strong>l. Det står såle<strong>de</strong>svirksomhe<strong>de</strong>n frit for,hvordan problemet løses, sålænge <strong>de</strong>n anførte risici forebygges.Det er vigtigt at overhol<strong>de</strong> <strong>de</strong>frister, som angives i påbu<strong>de</strong>t.Hvis <strong>de</strong>t ikke er muligt, er <strong>de</strong>tvigtigt at kontakte Arbejdstilsynet<strong>og</strong> drøfte mulighe<strong>de</strong>nfor fristforlængelse.Hvis <strong>de</strong>r er tale om komplicere<strong>de</strong>problemstillinger, f.eks.støj eller ergonomi, kan menighedsrå<strong>de</strong>tfå påbud om atbruge en autoriseret arbejdsmiljørådgivertil at hjælpe medat løse et eller flere arbejdsmiljøproblemer.I n<strong>og</strong>le tilfæl<strong>de</strong> vil Arbejdstilsynetkomme på kontrolbesøgfor at se, om påbu<strong>de</strong>t er løstsom beskrevet på tilbagemeldingsblanketten,<strong>og</strong> om <strong>de</strong>thar løst <strong>de</strong>n konstatere<strong>de</strong> problemstilling.Vær særlig opmærksom på:Ved screening <strong>og</strong> tilpasset tilsynhar Arbejdstilsynet fokuspå <strong>de</strong>t psykiske arbejdsmiljøpå alle virksomhe<strong>de</strong>r. HvisArbejdstilsynet får en konkretmistanke om, at <strong>de</strong>r erproblemer med <strong>de</strong>t psykiskearbejdsmiljø, har <strong>de</strong> mulighedfor at give menighedsrå<strong>de</strong>tpåbud om brug af enautoriseret arbejdsmiljørådgivertil un<strong>de</strong>rsøgelse af forholdi <strong>de</strong>t psykiske arbejdsmiljø.Tilstræb en god kontakt <strong>og</strong> etgodt samarbej<strong>de</strong> medArbejdstilsynet.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Sørg for, at post fra Arbejdstilsynetbliver vi<strong>de</strong>regivet tilrette person hurtigst muligt.Gå i dial<strong>og</strong>. Hvis Arbejdstilsynetgiver vejledninger,påbud eller forbud, er <strong>de</strong>tvigtigt at drøfte problemstillingengrundigt med <strong>de</strong>mun<strong>de</strong>r besøget, så alle misforståelserundgås.Y<strong>de</strong>rligere Information? www.arbejdstilsynet.dk.? Tilsyn i "Religiøse institutioner <strong>og</strong> foreninger" (<strong>kirker</strong>). Arbejdstilsynets interneinstruks nr. 9/2006.? Arbejdstilsynets Call Center, tlf. 70 12 12 88.18 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>19


3 Organiseringen afarbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>tForebyggelse er et nøgleord i arbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>t – man skalforebygge frem for at helbre<strong>de</strong>! Dette kræver, at man forhol<strong>de</strong>rsig til <strong>de</strong> påvirkninger, medarbej<strong>de</strong>rne bliver udsat for ellerrisikerer at blive udsat for, allere<strong>de</strong> in<strong>de</strong>n arbej<strong>de</strong>t påbegyn<strong>de</strong>s.Det skal vur<strong>de</strong>res, om <strong>de</strong>r på kortere eller længere sigt er risikofor ska<strong>de</strong>r eller nedslidning. Ud over forebyggelse skal arbejdspladsen<strong>og</strong>så kunne håndtere ulykker <strong>og</strong> øvrige problemer medarbejdsmiljøet.I <strong>de</strong>t følgen<strong>de</strong> bliver <strong>de</strong>r gjort re<strong>de</strong> for reglerne på områ<strong>de</strong>t, <strong>og</strong><strong>de</strong>r gives go<strong>de</strong> råd om, hvordan man får arbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>ttil at fungere optimalt i praksis. Ligele<strong>de</strong>s er <strong>de</strong>r en oversigtover <strong>de</strong> centrale opgaver <strong>og</strong> pligter.Hvordan skal arbej<strong>de</strong>t organiseres?Alle menighedsråd har pligt tilat samarbej<strong>de</strong> med medarbej<strong>de</strong>rneom at skabe et sundt <strong>og</strong>sikkert arbejdsmiljø. Organiseringenaf samarbej<strong>de</strong>t afhængeraf, hvor mange medarbej<strong>de</strong>re,<strong>de</strong>r er ansat.De ste<strong>de</strong>r, hvor medarbej<strong>de</strong>rneudfører arbej<strong>de</strong> for flere menighedsråd,er <strong>de</strong>t <strong>de</strong>t ansætten<strong>de</strong>menighedsråd, <strong>de</strong>r haransvaret for <strong>de</strong>n pågæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong>medarbej<strong>de</strong>r. De øvrige menighedsrådskal d<strong>og</strong> samarbej<strong>de</strong>med <strong>de</strong>t ansætten<strong>de</strong> menighedsrådom <strong>de</strong> sikkerheds- <strong>og</strong>sundhedsforhold, <strong>de</strong>r vedrører<strong>de</strong>res kirke/kirkegård.Ved opgørelsen af antallet afmedarbej<strong>de</strong>re, skal <strong>de</strong> medarbej<strong>de</strong>re,<strong>de</strong>r udfører arbej<strong>de</strong> forflere menighedsråd, kun tællesmed af <strong>de</strong>t ansætten<strong>de</strong> menighedsråd.Færre end 10 medarbej<strong>de</strong>reI <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong> medfærre end 10 medarbej<strong>de</strong>re er<strong>de</strong>r ikke pligt til at oprette ensikkerhedsorganisation.Selv om <strong>de</strong>r ikke er pligt til atoprette en sikkerhedsorganisation,skal <strong>de</strong>r d<strong>og</strong> <strong>og</strong>så udføreset sikkerheds- <strong>og</strong> sundhedsarbej<strong>de</strong>.Det skal ske i et samarbej<strong>de</strong>mellem arbejdsgiveren,eventuelle arbejdsle<strong>de</strong>re <strong>og</strong> <strong>de</strong>ansatte. Det er bl.a. et krav, at<strong>de</strong>r udarbej<strong>de</strong>s en arbejdspladsvur<strong>de</strong>ring(APV). Samarbej<strong>de</strong>tkan ske, ved at kontaktpersonendrøfter arbejdsmiljøspørgsmålmed en eller flererepræsentanter for medarbej<strong>de</strong>rne.10 medarbej<strong>de</strong>re eller flereHvis <strong>de</strong>r er ansat 10 medarbej<strong>de</strong>reeller flere, skal menighedsrå<strong>de</strong>tsikre, at <strong>de</strong>r oprettesen sikkerhedsorganisation.En sikkerhedsorganisation beståri sin enkleste form af énsikkerhedsgruppe. En sikkerhedsgruppebestår af to personer- en le<strong>de</strong>lsesrepræsentant<strong>og</strong> en sikkerhedsrepræsentant.Le<strong>de</strong>lsesrepræsentanten udpegesaf le<strong>de</strong>lsen <strong>og</strong> sikkerhedsrepræsentantenvælges af <strong>og</strong>blandt <strong>de</strong> ansatte. Medarbej<strong>de</strong>renkan repræsentere allemedarbej<strong>de</strong>re på tværs af faggrupper.Større arbejdspladser skal opretteflere sikkerhedsgrupper,<strong>de</strong>r oftest afspejler organisationeni øvrigt.20 medarbej<strong>de</strong>re eller flereHvis <strong>de</strong>r er ansat 20 medarbej<strong>de</strong>reeller flere, skal <strong>de</strong>r opretteset sikkerhedsudvalg.I <strong>kirker</strong>/kirkegår<strong>de</strong> som har énsikkerhedsgruppe, består sikkerhedsudvalgetaf sikkerhedsgruppensmedlemmer <strong>og</strong>en formand - <strong>de</strong>t vil sige trepersoner.Hvis <strong>de</strong>r kun er ansat en le<strong>de</strong>r,kan <strong>de</strong>nne bå<strong>de</strong> varetage rollensom le<strong>de</strong>lsesrepræsentanti sikkerhedsgruppen <strong>og</strong> somformand i sikkerhedsudvalget.Sikkerhedsudvalget består såle<strong>de</strong>su<strong>de</strong>lukken<strong>de</strong> at to personer.Hvis <strong>de</strong>r er oprettet to sikkerhedsgrupper,består sikkerhedsudvalgetaf sikkerheds-20 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>21


gruppernes medlemmer <strong>og</strong> enformand - <strong>de</strong>t vil sige fem personer.På arbejdspladser, hvor <strong>de</strong>r erflere end to sikkerhedsgrupper,vælger sikkerhedsrepræsentanternemellem sig to repræsentantertil sikkerhedsudvalget.Arbejdsle<strong>de</strong>rne i sikkerhedsgruppernevælger ligele<strong>de</strong>smellem sig to repræsentanter.Virksomhe<strong>de</strong>ns le<strong>de</strong>r erformand for sikkerhedsudvalget.Et sikkerhedsudvalg bestårsåle<strong>de</strong>s som udgangspunkt affem medlemmer, uanset hvormange sikkerhedsgrupper <strong>de</strong>rer i virksomhe<strong>de</strong>n.Forman<strong>de</strong>n skal kunne handlepå le<strong>de</strong>lsens vegne, hvilket in<strong>de</strong>bærer,at <strong>de</strong>n pågæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong>skal kunne træffe beslutningeri arbejdsmiljømæssige spørgsmåli samme omfang som menighedsrå<strong>de</strong>t.I mange tilfæl<strong>de</strong>vil <strong>de</strong>t <strong>de</strong>rfor være naturligt atudpege kontaktpersonen somformand for sikkerhedsudvalget.Vær særlig opmærksom på:Alle ansatte (inkl. <strong>de</strong>ltidsansatte),<strong>de</strong>r ikke er le<strong>de</strong>re, skalmedregnes ved opgørelsen afantal ansatte. Præster er ikkeansat af menighedsrå<strong>de</strong>t <strong>og</strong>skal <strong>de</strong>rfor ikke tælles med.Hvis <strong>de</strong>r er medlemmer afmenighedsrå<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r <strong>og</strong>så eransat ved kirken eller kirkegår<strong>de</strong>n,<strong>og</strong> som anven<strong>de</strong>rmere end 50 % af arbejdsti<strong>de</strong>npå at le<strong>de</strong> <strong>og</strong> føre tilsynmed arbej<strong>de</strong>t, skal <strong>de</strong> betragtessom le<strong>de</strong>lsesrepræsentanter,hvis <strong>de</strong> indgår i en sikkerhedsgruppe.Mø<strong>de</strong>aktivitet:Sikkerhedsgruppen skalhol<strong>de</strong> mø<strong>de</strong> efter behov.Sikkerhedsudvalget skalhol<strong>de</strong> mø<strong>de</strong> mindst en gangi kvartalet.Sikkerhedsgruppens medlemmerskal gennemgå <strong>de</strong>nlovpligtigeArbejdsmiljøuddannelse på37 timer.Sikkerhedsrepræsentanten erbeskyttet mod afskedigelseeller an<strong>de</strong>n forringelse afsine forhold på samme må<strong>de</strong>som tillidsrepræsentanter på<strong>de</strong>t pågæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> eller tilsvaren<strong>de</strong>faglige områ<strong>de</strong>.Sikkerhedsrepræsentantenmå ikke stilles ringere pågrund af <strong>de</strong> aktiviteter, <strong>de</strong>r erforbun<strong>de</strong>t med hvervet.Alle på arbejdspladsen harpligt til at samarbej<strong>de</strong> omarbejdsmiljøet.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Skriv referater. Uanset om<strong>de</strong>r er oprettet en sikkerhedsorganisation,eller <strong>de</strong>r samarbej<strong>de</strong>som arbejdsmiljøet påan<strong>de</strong>n vis, bør <strong>de</strong>r altid tagesreferat fra mø<strong>de</strong>r, hvorarbejdsmiljøet er på dagsor<strong>de</strong>nen.Dels for at kunnehuske, hvad <strong>de</strong>r er aftalt påmø<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>ls for at kunnedokumentere et samarbej<strong>de</strong>mellem medarbej<strong>de</strong>re <strong>og</strong>le<strong>de</strong>lse overfor Arbejdstilsynet.Referatet kan foreliggesom notater i en notesb<strong>og</strong>eller lignen<strong>de</strong>.Sikkerhedsrepræsentantenskal efter reglerne have ”<strong>de</strong>nfornødne tid” til sikkerhedsarbej<strong>de</strong>t,men <strong>de</strong>t er en godi<strong>de</strong> at aftale, hvordan <strong>de</strong>rskabes tid til hvervet.Centrale opgaver <strong>og</strong> pligterHvad enten arbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>ter organiseret i en sikkerhedsorganisationeller varetagespå an<strong>de</strong>n må<strong>de</strong>, er <strong>de</strong>r enrække opgaver <strong>og</strong> pligter, manskal være opmærksom på.Systematiske arbejdsmiljøopgaver:Udarbej<strong>de</strong>lse <strong>og</strong> ajourføringaf arbejdspladsvur<strong>de</strong>ring(APV)Un<strong>de</strong>rsøgelse <strong>og</strong> anmel<strong>de</strong>lseaf eventuelle arbejdsulykkerUdarbej<strong>de</strong>lse <strong>og</strong> ajourføringaf arbejdspladsbrugsanvisninger(APB).I <strong>de</strong>t daglige skal man først <strong>og</strong>fremmest være opmærksompå:Om arbej<strong>de</strong>t foregår på enmå<strong>de</strong>, som ikke er til fare formedarbej<strong>de</strong>rnes sikkerhed<strong>og</strong> sundhedOm medarbej<strong>de</strong>rne anven<strong>de</strong>rværnemidler, hvor <strong>de</strong>t erpåkrævetOm medarbej<strong>de</strong>rne har fåettilstrækkelig instruktion i atudføre arbej<strong>de</strong>tOm maskiner <strong>og</strong> udstyr er iforsvarlig stand.Vær <strong>og</strong>så opmærksom på arbejdsmiljøet,når <strong>de</strong>r f.eks. sker:22 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>23


Ændringer i, hvordan arbej<strong>de</strong>tgennemføres <strong>og</strong> tilrettelæggesPlanlægning af ombygning,flytning <strong>og</strong> nybyggeriAnskaffelse <strong>og</strong> ændringer afmaskiner, udstyr <strong>og</strong> tekniskehjælpemidlerIndkøb af stoffer <strong>og</strong> materialer– herun<strong>de</strong>r overvejelserom mulighed for at brugemindre farlige stoffer.Y<strong>de</strong>rligere information? Samarbej<strong>de</strong> i folkekirken. Vejledning fra <strong>Kirkeministeriet</strong>, <strong>de</strong>cember 2000.? Kirker <strong>og</strong> kirkegår<strong>de</strong>. Vejledning fra <strong>Kirkeministeriet</strong>, 2001.? Virksomhe<strong>de</strong>rnes sikkerheds- <strong>og</strong> sundhedsarbej<strong>de</strong>. Arbejdstilsynets bekendtgørelsenr. 575 af 21. juni 2001.? Virksomhe<strong>de</strong>rnes sikkerheds- <strong>og</strong> sundhedsarbej<strong>de</strong>. Arbejdstilsynets vejledningF.2.4, marts 2006.? Sikkerhedsgrupper <strong>og</strong> sikkerhedsrepræsentanter. Arbejdstilsynets vejledningF.2.5, marts 2006.? Sikkerhedsudvalg. Arbejdstilsynets vejledning F.2.6, marts 2006.? Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdstilsynets vejledningF.2.1, marts 2006.Systematisk arbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomhe<strong>de</strong>r at gennemføren<strong>og</strong>le opgaver, som ”tvinger” virksomhe<strong>de</strong>n til at arbej<strong>de</strong> systematiskmed at forudse risici <strong>og</strong> <strong>de</strong>rigennem forebygge arbejdsska<strong>de</strong>r,ulykker, nedslidning mv.Ved screening <strong>og</strong> tilpasset tilsyn har Arbejdstilsynet altid fokus på,om virksomhe<strong>de</strong>n har styr på disse opgaver. Hvis ikke <strong>de</strong>t er tilfæl<strong>de</strong>t,vil <strong>de</strong>t ofte udløse et påbud. På <strong>de</strong> følgen<strong>de</strong> si<strong>de</strong>r sættes <strong>de</strong>rfokus på n<strong>og</strong>le af <strong>de</strong> <strong>vigtigste</strong> opgaver. Det drejer sig om:Arbejdspladsvur<strong>de</strong>ring (APV)Oplæring <strong>og</strong> instruktionLovpligtige eftersyn <strong>og</strong> særlig uddannelse.Andre ste<strong>de</strong>r i <strong>de</strong>nne vejviser beskrives en række andre forhold,som <strong>og</strong>så er vigtige at være opmærksom på i forbin<strong>de</strong>lse med virksomhe<strong>de</strong>nssystematiske arbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>. Det drejer sig isærom:Organiseringen af arbejdsmiljøarbej<strong>de</strong>tArbejdsska<strong>de</strong>rArbejdspladsbrugsanvisninger.Arbejdspladsvur<strong>de</strong>ring (APV)Alle virksomhe<strong>de</strong>r med ansattehar pligt til at udarbej<strong>de</strong> enskriftlig arbejdspladsvur<strong>de</strong>ring(herefter kal<strong>de</strong>t APV). Formåletmed APV’en er at give virksomhe<strong>de</strong>net styringsredskab til at:Synliggøre sine eventuellearbejdsmiljøproblemerUdpege løsningsforslagArbej<strong>de</strong> systematisk <strong>og</strong> forebyggen<strong>de</strong>med arbejdsmiljøetAPV’en skal udarbej<strong>de</strong>s i samarbej<strong>de</strong>mellem menighedsrå<strong>de</strong>t(kontaktpersonen) <strong>og</strong> medarbej<strong>de</strong>rne.APV’en skal in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>:En i<strong>de</strong>ntifikation <strong>og</strong> en kort-424 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>25


lægning af virksomhe<strong>de</strong>nsarbejdsmiljøforhold, herun<strong>de</strong>rgenerelle påvirkninger/risikofaktorer i forbin<strong>de</strong>lsemed fysiske, ergonomiske,kemiske, biol<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> psykiskeforhold samt risiko forulykker. Herudover skal <strong>de</strong>tvur<strong>de</strong>res særskilt, omarbejdsmiljøet har indfly<strong>de</strong>lsepå sygefraværet. Det skal<strong>de</strong>su<strong>de</strong>n beskrives hvilkepersonlige værnemidler <strong>de</strong>revt. skal anven<strong>de</strong>s.En beskrivelse <strong>og</strong> vur<strong>de</strong>ringaf problemernes art, alvor,omfang <strong>og</strong> årsag.En prioritering <strong>og</strong> opstillingaf handlingsplan for, hvornår<strong>og</strong> hvordan problemerne skalløses, samt hvem <strong>de</strong>r eransvarlig for at gøre <strong>de</strong>t.Angivelse af, hvornår <strong>de</strong>r følgesop på handlingsplanen,<strong>og</strong> hvem <strong>de</strong>r har ansvaret forat gøre <strong>de</strong>t.APV’en skal revi<strong>de</strong>res mindsthvert tredje år. Den skal <strong>de</strong>su<strong>de</strong>nrevi<strong>de</strong>res, hvis <strong>de</strong>r skerændringer i arbej<strong>de</strong>t, arbejdsmeto<strong>de</strong>r,nye indkøb af maskinereller arbejdsprocesser, somhar betydning for arbejdsmiljøet,eller hvis man får ny vi<strong>de</strong>nom arbejdsmiljøet, f.eks.pga. en ulykke.Den enkelte kirke/kirkegårdhar frihed til selv at vælge,hvilken meto<strong>de</strong> <strong>de</strong> vil bruge tilat udarbej<strong>de</strong> APV. På It-skrivebor<strong>de</strong>tfin<strong>de</strong>s et APV skema,<strong>de</strong>r er tilpasset <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> kirkegår<strong>de</strong>ssærlige forhold, som<strong>de</strong>t kan anbefales at bruge.Fin<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r arbejdsforhold, <strong>de</strong>rhar betydning for arbejdsmiljøet,som ikke er nævnt på listen,skal kontaktpersonen/-sikkerhedsorganisationen sørgefor, at <strong>de</strong> bliver medtaget.Hvad skal man være opmærksompå:En APV består af en kortlægningaf eventuelle arbejdsmiljøproblemer<strong>og</strong> en handlingsplan,<strong>de</strong>r beskriver,hvordan problemerne vilblive håndteret. Sygefraværskal inddrages særskilt.APV’en skal un<strong>de</strong>rskrives afbå<strong>de</strong> en le<strong>de</strong>lsesrepræsentant(kontaktpersonen) <strong>og</strong> ensikkerhedsrepræsentant/medarbej<strong>de</strong>rrepræsentant.Husk at skrive dato påAPV’en. Bå<strong>de</strong> når <strong>de</strong>n bliverudarbej<strong>de</strong>t, <strong>og</strong> når <strong>de</strong>n bliverrevi<strong>de</strong>ret.Bå<strong>de</strong> le<strong>de</strong>lsen <strong>og</strong> alle ansatteskal have fri adgang tilAPV’en <strong>og</strong> vi<strong>de</strong>, hvor <strong>de</strong>n er.Alle skal kunne fremviseAPV’en, hvis Arbejdstilsynetønsker at se <strong>de</strong>n.Hvis kortlægningen viser, at<strong>de</strong>r ikke er n<strong>og</strong>en arbejdsmiljøproblemer,skal <strong>de</strong>r alligeveludarbej<strong>de</strong>s APV. I så faldskal <strong>de</strong>r stå, at kortlægningenviser, at <strong>de</strong>r ikke er forhold iarbejdsmiljøet, som giveranledning til problemer.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Overvej at gøre APV’en til etfast punkt på dagsor<strong>de</strong>nenpå alle mø<strong>de</strong>r i sikkerhedsorganisationen<strong>og</strong>/eller medarbej<strong>de</strong>rmø<strong>de</strong>r.Så bliverAPV’en et aktivt styringsredskab.Husk at notere <strong>de</strong> APVrelatere<strong>de</strong>emner, som drøftespå mø<strong>de</strong>t, i APV’en. Så erAPV’en altid ajourført.Der fin<strong>de</strong>s go<strong>de</strong> elektroniskeværktøjer til at un<strong>de</strong>rstøtteAPV-arbej<strong>de</strong>t.Oplæring <strong>og</strong> instruktionMenighedsrå<strong>de</strong>t har som arbejdsgiverpligt til at sikre, atmedarbej<strong>de</strong>rne er oplært <strong>og</strong>instrueret i, hvordan <strong>de</strong> kanudføre <strong>de</strong>res arbejdsopgaverpå en sikkerheds- <strong>og</strong> sundhedsmæssigforsvarlig må<strong>de</strong>.Medarbej<strong>de</strong>rne skal <strong>og</strong>så oplysesom <strong>de</strong> risici, <strong>de</strong>r er forbun<strong>de</strong>tmed arbej<strong>de</strong>t. En<strong>de</strong>lig harmenighedsrå<strong>de</strong>t pligt til at sikre,at <strong>de</strong>r bliver ført kontrolmed, at medarbej<strong>de</strong>rne følgerinstruktionerne.Man bør især være opmærksompå instruktion <strong>og</strong> oplæringi forbin<strong>de</strong>lse med:NyansættelserForflyttelse eller ændring afarbejdsopgaverNye arbejdsmeto<strong>de</strong>rBrug af arbejdsudstyr, maskiner,sikkerhedsudstyr mv.,herun<strong>de</strong>r indførelse af nyeredskaber/udstyr.Faglærte medarbej<strong>de</strong>re, <strong>de</strong>ru<strong>de</strong>lukken<strong>de</strong> løser opgaver, <strong>de</strong>er uddannet til, kan nøjes medinstruktion i arbejdspladsenssærlige forhold. Ufaglærte skal<strong>de</strong>rimod altid have grundig instruktioni, hvordan <strong>de</strong> udføreralle opgaver.26 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>27


Det er ikke en let opgave at giveinstruktion, <strong>og</strong> <strong>de</strong>r kannemt opstå misforståelser. Envigtig <strong>de</strong>l af opgaven er <strong>de</strong>rforat kontrollere, at medarbej<strong>de</strong>renreelt har forstået budskabet.I mange tilfæl<strong>de</strong> vil <strong>de</strong>t<strong>og</strong>så være hensigtsmæssigt atgentage instruktionen efter etstykke tid.Hvad skal man være opmærksompå:Hvis kirken/kirkegår<strong>de</strong>n haren sikkerhedsorganisation,skal instruktion foregå i samarbej<strong>de</strong>med <strong>de</strong>nne.Menighedsrå<strong>de</strong>t skal kunnedokumentere <strong>og</strong> gøre re<strong>de</strong>for, hvordan instruktionen erforegået.Hvis man udlejer eller udlåneren medarbej<strong>de</strong>r til enan<strong>de</strong>n arbejdsplads, har man<strong>de</strong>t juridiske ansvar for, atmedarbej<strong>de</strong>ren får <strong>de</strong>n nødvendigeinstruktion i at udførearbej<strong>de</strong>t på <strong>de</strong>n fremme<strong>de</strong>arbejdsplads. I praksis kaninstruktionen d<strong>og</strong> ofte medfor<strong>de</strong>l udføres af <strong>de</strong>n arbejdsplads,som låner eller lejermedarbej<strong>de</strong>ren.Ved indkøb af tekniske hjælpemidler(f.eks. maskiner <strong>og</strong>værktøj til kirkegårdsgartnere)skal man sikre sig, at <strong>de</strong>er CE-mærke<strong>de</strong>, <strong>og</strong> at <strong>de</strong>rmedfølger en brugsanvisningpå dansk.Brugsanvisningen skal in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>roplysninger om, hvordanmaskinen anven<strong>de</strong>s,vedligehol<strong>de</strong>s <strong>og</strong> rengøres.Leverandøren har pligt til atlevere en brugsanvisning pådansk.Alle personlige værnemidlerskal være CE-mærket.Medarbej<strong>de</strong>ren skal modtageinstruktion i brugen af personligeværnemidler <strong>og</strong> oplysesom farerne ved ikke atanven<strong>de</strong> <strong>de</strong>m. Instruktionenskal som regel <strong>og</strong>så omfattetilpasning, vedligehol<strong>de</strong>lse<strong>og</strong> opbevaring.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Det er en god i<strong>de</strong> at udarbej<strong>de</strong>en fast procedure for,hvem <strong>de</strong>r har ansvaret forinstruktion, hvordan <strong>og</strong> hvornårinstruktionen sker, samthvem <strong>de</strong>r kontrollerer, atinstruktionen er gennemført.Udarbejd en liste med <strong>de</strong>ting, nye medarbej<strong>de</strong>re skalinstrueres i <strong>og</strong> hvornår (førtiltræ<strong>de</strong>lse, ved tiltræ<strong>de</strong>lseeller senere). Giv medarbej<strong>de</strong>renen kopi af listen, så hankan se, hvad <strong>de</strong>r er planlagt.Ved særlig risikofyldte opgaver,hvor selve arbejdsmeto<strong>de</strong>nhar afgøren<strong>de</strong> betydningfor, om arbej<strong>de</strong>t kan udføresforsvarligt, er <strong>de</strong>t en god i<strong>de</strong>at udarbej<strong>de</strong> en procedure,<strong>de</strong>r minimerer risiciene. Detkan f.eks. være situationermed særlig ulykkesrisiko,risiko for forgiftning ellerrisiko for ergonomiskepåvirkninger. Disse procedurerskal være tilgængelige formedarbej<strong>de</strong>rne.Det kan ofte være en god i<strong>de</strong>at <strong>de</strong>le instruktions- <strong>og</strong> kontrolpligten,så <strong>de</strong>t er en erfarenkollega eller en an<strong>de</strong>nsagkyndig, som giverinstruktionen, <strong>og</strong> arbejdsle<strong>de</strong>rensom kontrollerer.Lovpligtige eftersyn <strong>og</strong> særliguddannelseArbejdsgiver har pligt til atsikre, at alle tekniske hjælpemidlerbliver efterset <strong>og</strong> vedligeholdtefter leverandørensanvisninger.En sagkyndig er en person som harspecialvi<strong>de</strong>n på områ<strong>de</strong>t, f.eks. enperson med håndværkeruddannelse.En særlig sagkyndig er en person, <strong>de</strong>rhar autorisation til at foretage <strong>de</strong>tpågæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> eftersyn.N<strong>og</strong>le af eftersynene kan sikkerhedsorganisationeneller<strong>de</strong>n arbejdsmiljøansvarligeselv foretage, mens andre eftersynskal foretages af en sagkyndig.Andre eftersyn kræveren særlig sagkyndig.Enkelte arbejdsopgaver kræver<strong>og</strong>så særlig uddannelse ellerinstruktion. I <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>er <strong>de</strong>tte overvejen<strong>de</strong>relevant i forhold til opgaver,<strong>de</strong>r vedrører:Opstilling af stilladserAsfaltarbej<strong>de</strong>Arbej<strong>de</strong> med asbest, epoxy<strong>og</strong> styrenBetjening af trucks, kraner <strong>og</strong>teleskoplæssereTopkapning af træerBrug af pestici<strong>de</strong>r, se afsnitom <strong>de</strong>t kemiske <strong>og</strong> biol<strong>og</strong>iskearbejdsmiljø.Hvis <strong>de</strong>r er medarbej<strong>de</strong>re, somarbej<strong>de</strong>r med ovennævnte ma-28 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>29


terialer, udstyr eller maskinerskal menighedsrå<strong>de</strong>t kunne dokumentere,at medarbej<strong>de</strong>renhar gennemført <strong>de</strong>n nødvendigeuddannelse eller modtaget<strong>de</strong>n nødvendige instruktion.Man kan fin<strong>de</strong> informationom, hvilke uddannelseskravlovgivningen stiller in<strong>de</strong>nfor<strong>de</strong> forskellige områ<strong>de</strong>r på Arbejdstilsynetshjemmesi<strong>de</strong>.Vær særlig opmærksom på:I <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong> vedrører<strong>de</strong> lovpligtige eftersynførst <strong>og</strong> fremmest:Minigravere. Minigravereskal efterses efter leverandørensanvisninger.Eftersynene skal kunnedokumenteres.Løftemateriel. Alt løftematerielskal efterses for synligefejl <strong>og</strong> mangler af brugerenin<strong>de</strong>n løfteopgaven påbegyn<strong>de</strong>s.Herudover skal løftestropper,kæ<strong>de</strong>r, taljer <strong>og</strong>an<strong>de</strong>t anhugningsgrej haveet eftersyn efter producentensanbefalinger, d<strong>og</strong>mindst et årligt hove<strong>de</strong>ftersynaf en særlig sagkyndig<strong>og</strong> være synligt mærket medmaksimal lasteevne.Eftersynene skal kunnedokumenteres.Stiger. En stige må ikke bruges,hvis <strong>de</strong>n er beskadiget.Herudover skal alle stigerhave et årligt eftersyn af ensagkyndig. Eftersynene skalkunne dokumenteres, f.eks.ved hjælp af en l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>. Væropmærksom på, at <strong>de</strong>nenkelte stige skal kunnei<strong>de</strong>ntificeres med nummer,farveko<strong>de</strong> eller lignen<strong>de</strong>. Deter altså ikke tilstrækkeligtmed en generel formuleringsom ”alle stiger efterset”.Stiger efter 1995 skal væreCE-mærke<strong>de</strong>. Der skal medfølgeen brugsanvisning (oftetrykt på stigen).Afstivningsmateriel.Afstivningsmateriel skalaltid efterses af brugeren forsynlige fejl <strong>og</strong> mangler in<strong>de</strong>nanven<strong>de</strong>lse.El-værktøjer. Alt elektriskhåndværktøj, <strong>de</strong>r tilslutteslysnettet, skal efterses t<strong>og</strong>ange om året af en sagkyndig,f.eks. en medarbej<strong>de</strong>r,som har modtaget instruktion/uddannelsei at udføreopgaven. Eftersynet omfattersynlige ska<strong>de</strong>r på ledninger,kontakter <strong>og</strong> kabinet, kontrolaf sikkerhedsudstyr <strong>og</strong> evt.dødmandsfunktion.Eftersynene skal kunnedokumenteres, f.eks. via enl<strong>og</strong>b<strong>og</strong>.Vær opmærksom på, at <strong>de</strong>nenkelte maskine skal kunnei<strong>de</strong>ntificeres med nummer,farveko<strong>de</strong> eller lignen<strong>de</strong>. Deter altså ikke tilstrækkeligtmed en generel formuleringsom ”alt el-værktøj efterset”.Menighedsrå<strong>de</strong>t skal kunnedokumentere, at <strong>de</strong> lovpligtigeeftersyn bliver gennemført.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Udarbejd l<strong>og</strong>bøger, <strong>de</strong>r dokumenterer<strong>de</strong> lovpligtige eftersyn.Mærk maskiner <strong>og</strong> udstyrmed numre, farveko<strong>de</strong> ellerlignen<strong>de</strong>, så <strong>de</strong> kan i<strong>de</strong>ntificeresenkeltvis.Y<strong>de</strong>rligere information? Sikkerhedshåndb<strong>og</strong> for anlægsgartnere. <strong>Kirkeministeriet</strong> <strong>og</strong> Branchearbejdsmiljørå<strong>de</strong>tjord til bord, marts 2007.? Arbejdspladsvur<strong>de</strong>ring. Arbejdstilsynets vejledning D.1.1, januar 2005.? At-intern instruks om håndhævelse af reglerne om arbejdspladsvur<strong>de</strong>ring? (APV), organisering af arbej<strong>de</strong>t for sikkerhed <strong>og</strong> sundhed (SIO) <strong>og</strong> bedriftssundhedstjeneste(BST). Arbejdstilsynets interne instruks nr. 2, marts 2005..? Arbejdstilsynets tjeklister (www.at.dk).? Bekendtgørelsen om arbej<strong>de</strong>ts udførelse. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.559 af 17. juni 2004.? Bekendtgørelsen om hejseredskaber <strong>og</strong> spil. Arbejdstilsynets bekendtgørelsenr. 1101 af 14. <strong>de</strong>c. 1992.? Opstilling <strong>og</strong> brug af stilladser. Arbejdstilsynets vejledning B.3.2,januar2006.? Opstilling, eftersyn <strong>og</strong> vedligehol<strong>de</strong>lse af hejse-, løfte- <strong>og</strong> transportmateriel.? Arbejdstilsynets anvisning nr. 2.3.0.2, oktober 1996, maj 1996.? Anhugningsgrej. Arbejdstilsynets med<strong>de</strong>lelse nr.2.02.10, oktober 1996.30 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>31


5 Arbejdsska<strong>de</strong>rArbejdsska<strong>de</strong>r op<strong>de</strong>les i arbejdsulykker <strong>og</strong> erhvervssygdomme.En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personska<strong>de</strong>, som er forårsagetaf en hæn<strong>de</strong>lse eller en påvirkning, <strong>de</strong>r opstår pludseligeller in<strong>de</strong>nfor 5 dage.En erhvervssygdom er en sygdom, <strong>de</strong>r skyl<strong>de</strong>s særlige påvirkningeri arbej<strong>de</strong>t eller <strong>de</strong> forhold arbej<strong>de</strong>t er foregået un<strong>de</strong>r. Der kan væretale om påvirkninger gennem kortere eller længere tid.På <strong>de</strong> følgen<strong>de</strong> si<strong>de</strong>r sættes <strong>de</strong>r fokus på n<strong>og</strong>le af <strong>de</strong> temaer, som ersærlig vigtige at være opmærksom på. Det drejer sig om:Hvor opstår arbejdsska<strong>de</strong>rne?Hvad gør man, hvis <strong>de</strong>r sker en alvorlig ulykke?Anmel<strong>de</strong>lse af arbejdsska<strong>de</strong>r.Hvor opstår arbejdsska<strong>de</strong>rne?I <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong> skerulykker ofte ved, at medarbej<strong>de</strong>ren:Fal<strong>de</strong>r eller snublerForetager tunge løftBliver klemt fast i forbin<strong>de</strong>lsemed gravningKommer galt af sted med enmaskine.I <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong> kanen erhvervssygdom f.eks. opstå,hvor medarbej<strong>de</strong>ren udsættesfor påvirkninger, somgiver ryg-, muskel- <strong>og</strong> ledsmertereller nedsat hørelse.Alle arbejdsska<strong>de</strong>r har en ellerflere årsager. Accepter ikke enulykke som et hæn<strong>de</strong>ligtuheld. Den bagvedliggen<strong>de</strong> årsager ofte manglen<strong>de</strong>/utilstrækkeliginstruktion eller enuhensigtsmæssig sikkerhedskultur.Hvis <strong>de</strong>n daglige le<strong>de</strong>lse ellermenighedsrå<strong>de</strong>t har en oplevelseaf, at medarbej<strong>de</strong>rne eruforsigtige, bør man kiggenærmere på arbejdspladsenssikkerhedskultur.En god start kunne være atdrøfte disse spørgsmål på etmedarbej<strong>de</strong>rmø<strong>de</strong>:Hvilke holdninger til sikkerhedsignalerer medarbej<strong>de</strong>re<strong>og</strong> le<strong>de</strong>lse i ord <strong>og</strong> handling?Er <strong>de</strong>r sammenhæng mellem<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r bliver sagt, <strong>og</strong> <strong>de</strong>tman gør?Hvilken adfærd affø<strong>de</strong>r holdningerne?Hvilke forandringer er <strong>de</strong>rbrug for?Hvad skal <strong>de</strong>r til, for at forandringernebliver gennemført?Hvad skal medarbej<strong>de</strong>rnebidrage med? Hvad skal<strong>de</strong>n daglige le<strong>de</strong>lse bidragemed? Hvad skal menighedsrå<strong>de</strong>tbidrage med?Hvordan <strong>og</strong> hvornår skal <strong>de</strong>rfølges op på, om <strong>de</strong>r er sketforbedringer?Vær særlig opmærksom på:Mange ulykker sker i forbin<strong>de</strong>lsemed driftssituationer,f.eks. ved rengøring, reparation<strong>og</strong> vedligehol<strong>de</strong>lse, eller hvis<strong>de</strong>r sker n<strong>og</strong>et usædvanligt.Sørg for systematisk vedligehol<strong>de</strong>lse<strong>og</strong> eftersyn afmaskiner <strong>og</strong> teknisk udstyr.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Le<strong>de</strong>lsens holdning til sikkerhedsmitter altid af på medarbej<strong>de</strong>rne.Derfor er <strong>de</strong>t vigtigt,at hele menighedsrå<strong>de</strong>t(ikke kun kontaktpersonen)<strong>og</strong> <strong>de</strong>n daglige le<strong>de</strong>lse viser ibå<strong>de</strong> ord <strong>og</strong> handling, at <strong>de</strong>tager sikkerhe<strong>de</strong>n alvorligt.Planlæg arbejdsopgaverne, så<strong>de</strong> belaster medarbej<strong>de</strong>rnemindst muligt.Afsæt <strong>de</strong> ressourcer <strong>de</strong>r skaltil, for at arbej<strong>de</strong>t kan udføresforsvarligt. Rekvirer <strong>de</strong>nødvendige hjælpemidler.I <strong>de</strong>t daglige arbej<strong>de</strong> opstår<strong>de</strong>r mange situationer, somkan udvikle sig til en ulykke,hvis man er uheldig elleruopmærksom. Disse situationerkal<strong>de</strong>s nærved-ulykker.Mange alvorligere ulykkerkan undgås ved at registrerenærved-ulykker systematisk<strong>og</strong> lære af <strong>de</strong>m.Hvad gør man, hvis <strong>de</strong>r skeren alvorlig ulykke?Når <strong>de</strong>r sker en alvorlig ulykke,32 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>33


skal <strong>de</strong>r ske mange ting på korttid <strong>og</strong> helst så koordineret sommuligt. Det kan <strong>de</strong>rfor anbefalesat udarbej<strong>de</strong> en køreplanfor øjeblikkelig handling, hvis<strong>de</strong>r sker en alvorlig ulykke.Køreplanen kunne f.eks. in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>følgen<strong>de</strong>:Få overblik – stands ulykken(stop maskinen, afbryd strømmv.)Giv førstehjælp på ste<strong>de</strong>tTryk 112 <strong>og</strong> fortæl hvad <strong>de</strong>r ersketLyt <strong>og</strong> tal med <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r erkommet til ska<strong>de</strong>Hent evt. forbindingskasseeller an<strong>de</strong>t nødvendigtudstyrSørg for vejvisning til redningskøretøjSørg evt. for en ledsager iambulancenKontakt evt. ArbejdstilsynetOrienter pårøren<strong>de</strong> <strong>og</strong> relevantele<strong>de</strong>re <strong>og</strong> medarbej<strong>de</strong>repå arbejdspladsenKontakt til pressen.Herudover kan planen f.eks.in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong> oplysninger om:Hvilke medarbej<strong>de</strong>re påarbejdspladsen, <strong>de</strong>r haruddannelse i at give førstehjælpHvor udstyr til brandslukning,førstehjælp mv. bliveropbevaretHvor arbejdspladsbrugsanvisningertil kemiske stofferbliver opbevaretHvem <strong>de</strong>r skal orienteres påarbejdspladsenHvilke pårøren<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r skalkontaktes.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Hvis <strong>de</strong>r sker en ulykke, bør<strong>de</strong>n bruges til at blive kl<strong>og</strong>ereaf. Det kan anbefales atforetage en systematisk analyseaf årsagen til ulykken <strong>og</strong>bruge <strong>de</strong>n opnåe<strong>de</strong> vi<strong>de</strong>n tilat forebygge, at <strong>de</strong>n sammetype ulykke sker igen.Analysen kan f.eks. gennemføresved at anven<strong>de</strong> bagsi<strong>de</strong>naf <strong>de</strong>n rosafarve<strong>de</strong> blanketpå ulykkesanmel<strong>de</strong>lseneller en tilsvaren<strong>de</strong> blanket iEASY (se afsnittet ”Anmel<strong>de</strong>lseaf arbejdsska<strong>de</strong>r”).En ulykke kan være en voldsompsykisk oplevelse – ikkekun for <strong>de</strong>n tilska<strong>de</strong>komnemen <strong>og</strong>så for kolleger <strong>og</strong>andre personer, som på <strong>de</strong>nene eller an<strong>de</strong>n må<strong>de</strong> erberørt af ulykken. Der kanvære flere end <strong>de</strong>n tilska<strong>de</strong>komne,som har brug for psykiskførstehjælp.Tal med hinan<strong>de</strong>n om, hvad<strong>de</strong>t var <strong>de</strong>r skete, <strong>og</strong> hvordanI har <strong>de</strong>t. Husk at gøreopmærksom på, at ingenfølelser eller reaktioner erunormale. Det er hæn<strong>de</strong>lsen,som er unormal.Søg professionel hjælp, hvis<strong>de</strong>t er nødvendigt.På hjemmesi<strong>de</strong>nwww.arbejdsulykker.dk kanman læse om 30 gennemprøve<strong>de</strong>meto<strong>de</strong>r til forebyggelseaf arbejdsulykker. Påsamme si<strong>de</strong> kan man fin<strong>de</strong>hjælpeværktøjer til at beregneomkostningerne ved enarbejdsulykke.Anmel<strong>de</strong>lse af arbejdsska<strong>de</strong>rUlykkerEn arbejdsska<strong>de</strong>, som medførerfravær ud over <strong>de</strong>n dag,hvor ska<strong>de</strong>n skete, skal anmel<strong>de</strong>stil Arbejdstilsynet, Arbejdsska<strong>de</strong>styrelsen<strong>og</strong> arbejdsgiverensforsikringsselskab,hvis ska<strong>de</strong>n skønnes atmedføre krav.Ska<strong>de</strong>n skal anmel<strong>de</strong>s snarestmuligt <strong>og</strong> senest 9 dage efterska<strong>de</strong>ns indtræ<strong>de</strong>n. Hvis tidsfristenpå <strong>de</strong> 9 dage ikke overhol<strong>de</strong>s,kan ulykken d<strong>og</strong> stadiganmel<strong>de</strong>s, men behandles ikkesåfremt <strong>de</strong>r er gået mere en<strong>de</strong>t år fra ulykkens indtræ<strong>de</strong>n<strong>og</strong> anmel<strong>de</strong>lsestidspunktet.Selv om ska<strong>de</strong>n i første omgangikke har medført fraværeller gener, er <strong>de</strong>t en godt idéat anmel<strong>de</strong> ska<strong>de</strong>n, da <strong>de</strong>t sikrermedarbej<strong>de</strong>rens mulighedfor at søge erstatning, hvis <strong>de</strong>rpå et senere tidspunkt opstårproblemer som følge af ulykken.Arbejdsgiveren har pligt til atanmel<strong>de</strong> arbejdsulykker, allehar d<strong>og</strong> ret til at anmel<strong>de</strong> enarbejdsulykke.ErhvervssygdommeArbejdsgiveren har ikke pligttil at anmel<strong>de</strong> erhvervssygdomme.Det har medarbej<strong>de</strong>rensegen læge eller tandlæge<strong>de</strong>rimod, hvis <strong>de</strong> gennem <strong>de</strong>reserhverv får kendskab ellermistanke til en sygdom, somkan formo<strong>de</strong>s at skyl<strong>de</strong>s arbej-34 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>35


RingningMorgen/aftentårnrummet eller klokkestabel),antallet af klokker, klokkernesstørrelse <strong>og</strong> ringerensplacering i forhold til klokken.Ne<strong>de</strong>nståen<strong>de</strong> tabel viser <strong>de</strong>tUn<strong>de</strong>r halvtag88-104 dB(A)Un<strong>de</strong>rklokkestabel90-103 dB(A)støjniveau, <strong>de</strong>r er målt i ringerensarbejdszone i en rækkeforskellige <strong>kirker</strong> ved forskelligehandlinger. Støjniveauet erhøjest <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>r, hvor klokkener stor <strong>og</strong> tung.Un<strong>de</strong>r dårlig Un<strong>de</strong>r klokkeetageadskillelse på gavlkam86-94 dB(A)84-94 dB(A)Eksempel:En ringer, som <strong>og</strong>så fungerer som graver, udfører forskellige opgaveri løbet af en arbejdsdag.Arbejdsopgave Støjniveauet (LAeq) Tid (t)Morgenringning 93 dB(A) + 5 dB(A) 4 minutter (0,07) tGræsslåningmed maskine 81 dB(A) 3 timerHækklipning 80 dB(A) 4 timerKonstant u<strong>de</strong>nbe<strong>de</strong>slag95-104 dB(A)92-102 dB(A)95-99 dB(A)85-96 dB(A)Aftenringning 93 dB(A) + 5 dB(A) 4 minutter (0,07) tBe<strong>de</strong>slagKimning91-101 dB(A)89-104 dB(A)85-96 dB(A)99-104 dB(A)Hvis ringningen foretages fraklokkestabel eller halvtag pågavl, vil <strong>de</strong> kraftigste støjimpulser(peak-værdier) næsten altidvære større end 115 dB(C). Vedkimning vil peak-værdierneligge i områ<strong>de</strong>t 105-120 dB(C).Ved ringning <strong>og</strong> kimning tætved klokken vil støjniveauet typiskvære omkring 110 dB(A)med peak-værdier på omkring130 dB(C).90 dB(A)75-84 dB(A)Hvis støjens peak-værdieroverstiger 115 dB(C) mere end 1gang pr. minut skal <strong>de</strong>r tillægges5 dB(A) til <strong>de</strong>t aflæste niveau.For at kunne beregne ringerenssamle<strong>de</strong> støjbelastning i løbetaf en arbejdsdag, skal manken<strong>de</strong> støjniveauet un<strong>de</strong>r alle<strong>de</strong> arbejdsopgaver, han udføreri løbet af en dag.I Arbejdstilsynets vejledningD.7.4. kan man fin<strong>de</strong> en formelfor, hvordan støjbelastningenberegnes.Vær særlig opmærksom på:At støjmålingen skal foretagesi overensstemmelse medArbejdstilsynets vejledning D7.4, marts 2003 Måling af støjpå arbejdspladsen.Hvis en medarbej<strong>de</strong>r bliverudsat for risici fra støj, skalAPV’en in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong> en vur<strong>de</strong>ringaf støjbelastningen, evt.fastlagt gennem målinger.APV’en skal udformes un<strong>de</strong>rsærligt hensyn hertil.Unødig støjbelastning skalundgås.I n<strong>og</strong>le tilfæl<strong>de</strong> er <strong>de</strong>t en for<strong>de</strong>lat ken<strong>de</strong> <strong>de</strong>t reelle støjbille<strong>de</strong>,for at kunne fin<strong>de</strong> <strong>de</strong>noptimale forebyggen<strong>de</strong> foranstaltningmod støjpåvirkningen.Støjen kan kortlæggesved hjælp af en måling,f.eks. med hjælp fra en autoriseretarbejdsmiljørådgiver.Hvis støjbelastningen er over80 dB(A), eller <strong>de</strong>r er peakværdierover 135 dB(C), skalmedarbej<strong>de</strong>rne have høreværntil rådighed.Ingen må udsættes for enstøjbelastning over 85 dB(A)<strong>og</strong> peak-værdier over 137dB(C). I særlige tilfæl<strong>de</strong>, hvor<strong>de</strong>t ikke er muligt at overhol-40 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>41


Støjbelastning for organister<strong>og</strong> korI forbin<strong>de</strong>lse med <strong>de</strong> kirkeligehandlinger <strong>og</strong> øvning blivermedlemmerne af koret <strong>og</strong> især<strong>de</strong>leshed organisten udsatfor støjbelastninger, som overskri<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n tilladte grænse på85 dB(A), hvilket giver risikofor vedvaren<strong>de</strong> høreska<strong>de</strong>r(læs mere om støjbelastning iafsnittet ”Støj ved manuelringning”).Støjniveauet afhænger naturligvisaf, hvilken type orgel <strong>de</strong>ranven<strong>de</strong>s. Ved n<strong>og</strong>le orgler sid<strong>de</strong>rorganisten direkte foranpiberne, u<strong>de</strong>n afskærmning,<strong>og</strong> er <strong>de</strong>rfor udsat for en bety<strong>de</strong>ligstøjbelastning.Vær særlig opmærksom på:Hvis en medarbej<strong>de</strong>r bliverudsat for risici fra støj, skalAPV’en in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong> en vur<strong>de</strong>ringaf støjbelastningen, evt.fastlagt gennem målinger.APV’en skal udformes un<strong>de</strong>rsærligt hensyn hertil.Unødig støjbelastning skalundgås. Støjniveauet skal<strong>de</strong>rfor hol<strong>de</strong>s så lavt, som <strong>de</strong>ter rimeligt un<strong>de</strong>r hensyn til<strong>de</strong>n tekniske udvikling.Hvis støjbelastning er over80 dB(A), eller <strong>de</strong>r er peakværdierover 135 dB(C), skalmedarbej<strong>de</strong>rne have høreværntil rådighed.Ingen må normalt udsættesfor en støjbelastning over 85dB(A) <strong>og</strong> peak-værdier over137 dB(C). I særlige tilfæl<strong>de</strong>,hvor <strong>de</strong>t ikke er muligt atoverhol<strong>de</strong> disse værdier, skal<strong>de</strong>r anven<strong>de</strong>s et høreværn,som er så godt, at værdierneikke overskri<strong>de</strong>s. I øvrigt skalhøreværn altid anven<strong>de</strong>s,hvis støjen kan være ska<strong>de</strong>ligfor hørelsen .Medarbej<strong>de</strong>re, <strong>de</strong>r udsættesfor en støjbelastning over 80dB(A) eller peak-værdier over135 dB(C), skal instrueres <strong>og</strong>gøres bekendt med risici <strong>og</strong>have adgang til en høreprøve.Er støjbelastningen over85 dB(A) eller peak-værdierneover 137 dB(C), skal <strong>de</strong>have adgang til en arbejdsmedicinskun<strong>de</strong>rsøgelse.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalingerDer er flere mulighe<strong>de</strong>r for atstøjdæmpe organistensarbejdsmiljø. En løsning kanI Trinitatis Kirke i Fre<strong>de</strong>ricia har man valgt at placere en hær<strong>de</strong>tglaspla<strong>de</strong> over organisten, som ikke skæmmer <strong>de</strong>t smukke orgel.Glaspla<strong>de</strong>n reducerer <strong>de</strong>n støjbelastning, organisten bliver udsatfor, fordi ly<strong>de</strong>n reflekteres på glasoverfla<strong>de</strong>n.Organisten fortæller, at skærmen har haft <strong>de</strong>n si<strong>de</strong>gevinst, at hanhar fået et bedre klangbille<strong>de</strong> af musikken.44 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>45


f.eks. være at sætte afskærmningop rundt om organistensarbejdsplads, så <strong>de</strong>ndirekte støjbelastning bliverreduceret.En an<strong>de</strong>n mulighed er, atorganisten <strong>og</strong> kormedlemmerneanven<strong>de</strong>r høreværn,som dæmper ly<strong>de</strong>n fra orgletlige meget ved alle frekvenser.Dæmpningen bør værehelt lineær over hele frekvensområ<strong>de</strong>t,så organistenstadig får <strong>de</strong>n samme musikoplevelse<strong>og</strong> kan høre allefrekvenser mv. men medvæsentlig reduceret støjbelastning.Placer koret så langt væk fraorglet som muligt.For at kunne fin<strong>de</strong> <strong>de</strong>n optimaleforebyggen<strong>de</strong> foranstaltningmod støjpåvirkningener <strong>de</strong>t vigtigt at ken<strong>de</strong><strong>de</strong>t reelle støjbille<strong>de</strong>. Støjenkan kortlægges ved hjælp afen måling, f.eks. med hjælpfra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.Adgangsforhold ved ringning<strong>og</strong> eftersyn af klokkerPå ste<strong>de</strong>r, hvor <strong>de</strong>r foretagesringning eller regelmæssigeeftersyn af klokker, skal bå<strong>de</strong>arbejdsste<strong>de</strong>t <strong>og</strong> adgangsvejenetil arbejdsste<strong>de</strong>t være sikkerhedsmæssigtforsvarlige.Arbejdsmiljølovgivningen in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>ringen <strong>de</strong>tailkrav om,hvordan forhol<strong>de</strong>ne skal være.Det generelle krav er, at forhol<strong>de</strong>neskal være forsvarlige <strong>og</strong>opfyl<strong>de</strong> bygningsmyndighe<strong>de</strong>nskrav på <strong>de</strong>t tidspunkt,hvor bygning blev opført ellervæsentligt ombygget. Forsvarlighedskraveti arbejdsmiljølovgivningengæl<strong>de</strong>r d<strong>og</strong> <strong>og</strong>såfor eksisteren<strong>de</strong> byggeri, uansetal<strong>de</strong>r.I ældre <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> specielt <strong>de</strong>mid<strong>de</strong>lal<strong>de</strong>rlige <strong>kirker</strong> kan <strong>de</strong>tpga. <strong>de</strong> specielle bygningskonstruktionervære nødvendigtat gå på kompromis med <strong>de</strong>regler, <strong>de</strong>r anven<strong>de</strong>s på nyerebygninger. Et kompromis skald<strong>og</strong> altid tage høje for, at arbej<strong>de</strong>tskal kunne udføres forsvarligt.De typiske problemstillingerses oftest i forbin<strong>de</strong>lse meddårlige pladsforhold <strong>og</strong> mang-len<strong>de</strong> afskærmning, som giverrisiko for at fal<strong>de</strong> ned. Det ervigtigt at vur<strong>de</strong>re <strong>de</strong> enkeltesituationer, så <strong>de</strong>r kan etableresen sikker afskærmningmod fald.Vær særlig opmærksom på:Gangveje <strong>og</strong> arbejdsplatforme.Gangveje <strong>og</strong> arbejdsplatformepå kirkelofter, i klokketårne,over hvælvinger mv.skal være plane <strong>og</strong> go<strong>de</strong> at gåpå. Gangvejene bør normaltvære 1 meter eller mere <strong>og</strong>ikke un<strong>de</strong>r 0,7 meter <strong>og</strong> kunundtagelsesvist 0,6 meter.Rækværk. Hvis gangvejeneller arbejdsplatformen erhævet mere end 0,5 meterover et an<strong>de</strong>t plan, eller hvis<strong>de</strong>r er risiko for at fal<strong>de</strong> gennemloftet, skal <strong>de</strong>r være etrækværk.Rækværket skal normaltvære 1 meter højt <strong>og</strong> have enholdbar håndliste <strong>og</strong> en knælistei ca. 0,5 meter høj<strong>de</strong>.Hvis <strong>de</strong>r ligger materialer,værktøj eller an<strong>de</strong>t på gangvejen,skal <strong>de</strong>r tillige være en15 centimeter høj fodliste, så<strong>de</strong>t ikke kan fal<strong>de</strong> ned <strong>og</strong>ramme n<strong>og</strong>en.Faldsikring. Ved kortvarigearbejdsopgaver, f.eks. reparationereller vedligehol<strong>de</strong>lse,kan rækværk eller afspærringerstattes af faldsikringsudstyr,typisk i form af ensikkerhedsline.Fastgørelsespunktet for sikkerhedslinenskal kunneoptage et træk på 10 kN(1.000 kg).Faldsikringsudstyr må normaltkun anven<strong>de</strong>s til kortvarigearbejdsopgaver, hvilketifølge Arbejdstilsynetspraksis normalt vil sige enarbejdsopgave, <strong>de</strong>r kan udførespå mindre end 4 man<strong>de</strong>timer.Trapper. Trapper skal vedligehol<strong>de</strong>s,så trinfla<strong>de</strong>rne erhele <strong>og</strong> plane <strong>og</strong> go<strong>de</strong> at gåpå. Det gæl<strong>de</strong>r <strong>og</strong>så ældre,mure<strong>de</strong> trapper i klokketårne.Trapper skal altid have enhåndliste i mindst <strong>de</strong>n enesi<strong>de</strong>. I snævre vin<strong>de</strong>ltrapperkan <strong>de</strong>t accepteres at brugeet tov i <strong>de</strong>n ene si<strong>de</strong> af trappensom håndliste. Trappenbør normalt være 1 meterbred <strong>og</strong> ikke un<strong>de</strong>r 0,7 meter<strong>og</strong> kun undtagelsesvist 0,6meter.46 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>47


Trinene skal være vandrette,<strong>og</strong> hvis <strong>de</strong>t er muligt, børtrappehældningen ikke værestørre end 45 gra<strong>de</strong>r. Hvis <strong>de</strong>ter muligt, bør man overhol<strong>de</strong><strong>de</strong>n gamle tommelfingerregelfor go<strong>de</strong> trapper om, at 2stigninger + 1 grund skalvære lig med 63 centimeter.Frihøj<strong>de</strong>. Den fri høj<strong>de</strong> overadgangsvejen <strong>og</strong> arbejdsste<strong>de</strong>tbør være mindst 2,1meter. På enkelte ste<strong>de</strong>r, hvor<strong>de</strong>t er påkrævet, kan <strong>de</strong>nreduceres til 1,9 meter.På ste<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r sid<strong>de</strong>r lavereend 1,9 meter, f.eks. i murgennembrydninger<strong>og</strong> un<strong>de</strong>rbjælker, skal <strong>de</strong>r skiltes med<strong>de</strong>n lavere høj<strong>de</strong> <strong>og</strong> opsættesen fen<strong>de</strong>r til at beskyttehove<strong>de</strong>t mod ska<strong>de</strong>r.Frihøj<strong>de</strong>n må kun undtagelsesvistvære mindre end 1,6meter.Belysning. Der skal være forsvarligelektrisk belysning iadgangsveje <strong>og</strong> på arbejdspladsforme.Der er ikke kravom speciel nødbelysning.Stiger. Ringning fra stige måikke fin<strong>de</strong> sted, da <strong>de</strong>t er vanskeligtat sikre ringeren modnedstyrtning un<strong>de</strong>r arbej<strong>de</strong>t.Der må i <strong>de</strong>t hele taget ikkevære stiger i adgangsveje,som anven<strong>de</strong>s dagligt.Stiger kan anven<strong>de</strong>s ve<strong>de</strong>ftersyn af f.eks. klokker ifritståen<strong>de</strong> klokkestabler.Læs mere om reglerne forarbej<strong>de</strong> fra stiger un<strong>de</strong>r”Rengøringsopgaver i kirken”.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalingerSammenhæng mellem problemerne.Dårlige/uacceptableadgangsforhold <strong>og</strong> støjproblemeri forbin<strong>de</strong>lse medringning bør ses i sammenhæng.Nedføring af tovet. Hvor <strong>de</strong>rringes i klokketårn med dårligeadgangsforhold, kan <strong>de</strong>tvære en løsning at føre tovetned til terrænniveau.Gangbro på hvælvingerne.Hvis adgangsvejen går overen hvælving, hvor <strong>de</strong>r er farefor nedstyrtning, skal <strong>de</strong>retableres en gangbro med 1meter højt rækværk <strong>og</strong> knælistei begge si<strong>de</strong>r hen overhvælvingen. Gangbroen kanudføres som en trækonstruktion<strong>og</strong> un<strong>de</strong>rstøttet af hvælvingen.Y<strong>de</strong>rligere information? Vejledning om klokkeringning. <strong>Kirkeministeriet</strong>, 1993.? Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbin<strong>de</strong>lse med arbej<strong>de</strong>t (Støjbekendtgørelsen).Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006.? Måling af støj på arbejdspladsen. Vejledning D 7.4, marts 2003.? Bekendtgørelse om faste arbejdsste<strong>de</strong>rs indretning. Arbejdsministeriets bekendtgørelsenr. 96 af 13. februar 2001 med senere ændringer.? Faste arbejdsste<strong>de</strong>rs indretning. Arbejdstilsynets vejledning A.1.9, marts2003.? Maskiner <strong>og</strong> maskinanlæg (afsnit 8 om platforme, gangbroer <strong>og</strong> adgangsveje).Arbejdstilsynets vejledning B1.3, maj 2004.? Brug af transportable stiger. Arbejdstilsynets vejledning B3.1.1, juli 2005.? www.in<strong>de</strong>klimaportalen.dk.48 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>49


7 Det ergonomiske arbejdsmiljøDet ergonomiske arbejdsmiljø handler om, hvordan medarbej<strong>de</strong>rnebruger <strong>de</strong>res krop <strong>og</strong> <strong>de</strong>res arbejdsredskaber, når <strong>de</strong>arbej<strong>de</strong>r. Målet er at forebygge, at medarbej<strong>de</strong>rne bliver udsatfor helbredsska<strong>de</strong>lig belastning <strong>og</strong> nedslidning. Midlet er atplanlægge arbejdsopgaverne, så <strong>de</strong> kan udføres i go<strong>de</strong> arbejdsstillingermed <strong>de</strong> rigtige hjælpemidler <strong>og</strong> med en passen<strong>de</strong>intensitet.På <strong>de</strong> følgen<strong>de</strong> si<strong>de</strong>r gennemgås n<strong>og</strong>le af <strong>de</strong> arbejdsopgaver, <strong>de</strong>rerfaringsmæssigt, giver anledning til problemer i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> påkirkegår<strong>de</strong>. Det drejer sig om:Manuel klokkeringningLøft <strong>og</strong> bæring af kisterBrug af katafalker, kistev<strong>og</strong>ne mv.Manuel gravning af graveLøft <strong>og</strong> flytning af tunge stenKlipning af hækkeGrandækningRengøringsopgaver i kirken.En <strong>de</strong>l af <strong>de</strong> arbejdsopgaver, <strong>de</strong>r forekommer i kirken <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>n,er fysisk kræven<strong>de</strong>, hvilket øger risikoen for nedslidning<strong>og</strong> arbejdsska<strong>de</strong>r. For at forebygge disse problemer bør <strong>de</strong>r altidtages stilling til:Hvad <strong>de</strong>r skal til, for at medarbej<strong>de</strong>rne kan bruge go<strong>de</strong> arbejdsstillinger.Manuel klokkeringningManuel klokkeringning kanvære en belastning for medarbej<strong>de</strong>rnesskuldre, arme <strong>og</strong> ryg.Belastningen sker især, nårklokken sættes i gang <strong>og</strong> stoppesi forbin<strong>de</strong>lse med be<strong>de</strong>slag.Belastningen afhænger afklokkens vægt, klokkeophæng,medarbej<strong>de</strong>rens arbejdsteknik<strong>og</strong> pladsforhol<strong>de</strong>ne.For at medarbej<strong>de</strong>ren kan udføreringning <strong>og</strong> kimningu<strong>de</strong>n unødig fysisk belastning,skal <strong>de</strong>r være tilstrækkeligplads til, at ringningen kangennemføres med brug af go<strong>de</strong>arbejdsstillinger. Som tommelfingerregelbety<strong>de</strong>r <strong>de</strong>t, at<strong>de</strong>r skal være mindst 1 metertil bygnings<strong>de</strong>le eller an<strong>de</strong>t inventarhele vejen rundt om tovet.Herudover skal <strong>de</strong>r værefuld høj<strong>de</strong> (min. 2,40 meter).Gulvet/un<strong>de</strong>rlaget skal væreplant <strong>og</strong> u<strong>de</strong>n niveauforskelle,så ringeren ikke risikerer atsnuble eller fal<strong>de</strong>.I <strong>kirker</strong>, hvor <strong>de</strong>t ikke er muligtat ændre på pladsforhol<strong>de</strong>ne,eller hvor kirkeklokkens størrelse<strong>og</strong>/eller klokkeophængetsudformning bety<strong>de</strong>r, at<strong>de</strong>r skal anven<strong>de</strong>s uacceptabelstor kraft, kan <strong>de</strong>t være nødvendigtat nedbringe belastningenpå an<strong>de</strong>n må<strong>de</strong>, f.eks.ved at automatisere klokkeringningen.Vær særlig opmærksom på:Klokkens ophæng, udformningenaf klokkeophængetsamt trisser <strong>og</strong> taljer i forbin<strong>de</strong>lsemed rebnedføring skalvære vedligeholdt <strong>og</strong> optimeret,da <strong>de</strong>t har stor betydningfor, hvor stor kraft <strong>de</strong>r skalanven<strong>de</strong>s ved ringningen.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger<strong>Kirkeministeriet</strong> har udarbej<strong>de</strong>ten vejledning i manuelringning af klokker, som illustrerer,hvilke arbejdsstillingermedarbej<strong>de</strong>ren børbruge. Vejledningen skalhænges op på arbejdsste<strong>de</strong>t(vejledningen er vedlagt sombilag).Løft <strong>og</strong> bæring af kisterKister er som udgangspunkttunge <strong>og</strong> uhåndterbare, <strong>og</strong> manuelhåndtering af kister kan<strong>de</strong>rfor være årsag til, at medarbej<strong>de</strong>rnesrygge <strong>og</strong> skuldre bliveroverbelastet. Enten i formaf nedslidning over tid eller iform af akutte løfteska<strong>de</strong>r ve<strong>de</strong>t enkelt tungt løft eller ved etulykkestilfæl<strong>de</strong>.Når en kiste skal løftes eller50 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>51


transporteres, skal <strong>de</strong>r <strong>de</strong>rforaltid anven<strong>de</strong>s et hensigtsmæssigthjælpemid<strong>de</strong>l, såmedarbej<strong>de</strong>ren ikke skal løfteeller bære kisten manuelt. Kistev<strong>og</strong>ne<strong>og</strong> katafalker medhæve/sænkefunktion er engod løsning i bå<strong>de</strong> kirken, kapellet<strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>n.Udgangspunktet er, at ansvaretfor kisters indbæring <strong>og</strong>udbæring er <strong>de</strong> pårøren<strong>de</strong>s. Depårøren<strong>de</strong> kan anmo<strong>de</strong> be<strong>de</strong>man<strong>de</strong>nom at udføre <strong>de</strong>nneopgave. Såfremt <strong>de</strong>r er kapel<strong>og</strong> menighedsrå<strong>de</strong>t ønsker, at<strong>de</strong>t benyttes, er ansvaret for atflytte kisten fra kapel til kirkemenighedsrå<strong>de</strong>ts.Menighedsrå<strong>de</strong>t kan i alle tilfæl<strong>de</strong>pålægge kirkefunktionærenat medvirke til kistebæringforudsat at retningslinjerneom løft med vi<strong>de</strong>re som beskreveti <strong>de</strong>tte kapitel overhol<strong>de</strong>s.Det er vigtigt at sikre, atsamarbej<strong>de</strong>t mellem kirkefunktionær<strong>og</strong> be<strong>de</strong>mand fungerertilfredsstillen<strong>de</strong>, herun<strong>de</strong>rat <strong>de</strong>r er en tilfredsstillen<strong>de</strong>kommunikation mellem be<strong>de</strong>mand<strong>og</strong> kirkefunktionær.Det skal samtidig præciseres,at ansvaret for at sikre koordineringenaf arbejdsmiljøet primærter arbejdsgivernes. Deter <strong>de</strong>rfor nødvendigt at menighedsråd<strong>og</strong> be<strong>de</strong>mand i fællesskabsikrer, at <strong>de</strong> nødvendigehjælpemidler til kisteløft er tilste<strong>de</strong>.N<strong>og</strong>le ste<strong>de</strong>r sikres <strong>de</strong>tteved, at be<strong>de</strong>man<strong>de</strong>n sikrer, at<strong>de</strong>n rigtige kistev<strong>og</strong>n medbringes,mens menighedsrå<strong>de</strong>tsikrer, at <strong>de</strong>r fin<strong>de</strong>s mobilerammer, hvor adgangsforhol<strong>de</strong>neikke tilla<strong>de</strong>r kørsel medkistev<strong>og</strong>n.I forbin<strong>de</strong>lse med begravelsesceremonier<strong>og</strong> lignen<strong>de</strong> vilArbejdstilsynet ikke stille kravom brug af tekniske hjælpemidler,når <strong>de</strong>r er pårøren<strong>de</strong> tilste<strong>de</strong> uagtet om <strong>de</strong> pårøren<strong>de</strong>tager <strong>de</strong>l i at bære kisten ellerej. Det skal sikres, at <strong>de</strong>t manuelleløft foregår un<strong>de</strong>r så optimaleomstændighe<strong>de</strong>r sommuligt, f.eks. at løftet starter igod høj<strong>de</strong>.Medarbej<strong>de</strong>rne skal være instrueret<strong>og</strong> oplært i, hvordan<strong>de</strong> skal udføre arbej<strong>de</strong>t medflytning af kister bå<strong>de</strong> i forbin-<strong>de</strong>lse med ceremonier, hvor<strong>de</strong>r er pårøren<strong>de</strong> tilste<strong>de</strong> <strong>og</strong> iandre situationer, herun<strong>de</strong>rken<strong>de</strong> <strong>de</strong> generelle retningslinierfor løftearbej<strong>de</strong>, se afsnitom ”Løft <strong>og</strong> flytning af tungesten”.Alle opgaver, hvor en kiste skalløftes eller bæres, skal vur<strong>de</strong>resindividuelt i forhold til <strong>de</strong>konkrete forhold på ste<strong>de</strong>t.Bemærk:En medarbej<strong>de</strong>r må aldrigløfte en kiste selvEt løft må ikke påbegyn<strong>de</strong>seller afsluttes i en høj<strong>de</strong>un<strong>de</strong>r knæniveauMedarbej<strong>de</strong>rne må højestbære en kiste 20 meterVed bæring af kister tæller 1trappetrin for 1 meterGo<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalingerI mange <strong>kirker</strong> er <strong>de</strong>t nødvendigtat gå på trapper forat komme ind. Det kan væreen god i<strong>de</strong> at tænke i permanenteløsninger, <strong>de</strong>r udovertransport af kister <strong>og</strong>så forbedreradgangsforhol<strong>de</strong>nefor handicappe<strong>de</strong>, gangbesvære<strong>de</strong><strong>og</strong> barnev<strong>og</strong>ne. Derkan bl.a. hentes inspirationtil <strong>de</strong>tte i en pjece fra<strong>Kirkeministeriet</strong>, som kanses på www.tilgaengelighed.km.dk.Hvis <strong>de</strong>r kun er n<strong>og</strong>le få trin,kan løsningen være en flytbarslisk. Slisken skal mindsthave en læng<strong>de</strong> på 1 meter pr.10 centimeters høj<strong>de</strong>forskel.Ved lange trappeløb kan <strong>de</strong>tanbefales at bruge en katafalk,<strong>de</strong>r kan ”kravle” på trapper.Undgå at sætte kisten på gulvet- sæt <strong>de</strong>n i ste<strong>de</strong>t påbukke eller en v<strong>og</strong>n. Dettehar 2 formål – <strong>de</strong>ls at undgåat løftet afsluttes un<strong>de</strong>r knæhøj<strong>de</strong>,<strong>de</strong>ls at sikre at et efterfølgen<strong>de</strong>løft kan påbegyn<strong>de</strong>sover knæhøj<strong>de</strong>.Tænk løftet igennem in<strong>de</strong>n<strong>de</strong>t påbegyn<strong>de</strong>s. Stil bukkeeller en v<strong>og</strong>n frem, <strong>de</strong>r hvorkisten efterfølgen<strong>de</strong> skal placeres.Hvis man skal flytte rundt påkister in<strong>de</strong> i kapellet, kan enmindre løftev<strong>og</strong>n på 4 hjul<strong>og</strong> hæve/sænkefunktionvære en god løsning.I <strong>de</strong> fleste kapeller er kisterneplaceret på 2 kistebukke, så52 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>53


løftev<strong>og</strong>nen skal have enstørrelse, så <strong>de</strong>n kan kommeind mellem kistebukkene.Vandringen på hæve/sænkefunktionenskal tilpasses, såkisten kan hæves til <strong>de</strong>t højesteniveau, eksempelvis hviskistebukkene har forskellighøj<strong>de</strong>, eller hvis <strong>de</strong>r kan ståflere kister over hinan<strong>de</strong>n ikølerummet.Brug af katafalker, kistev<strong>og</strong>nemv.Ved transport af katafalker <strong>og</strong>kistev<strong>og</strong>ne skal man være opmærksompå, hvor stor kraftmedarbej<strong>de</strong>rne skal bruge forat skubbe eller trække v<strong>og</strong>nen.Skub <strong>og</strong> træk af tunge byr<strong>de</strong>rkan nemlig udsætte medarbej<strong>de</strong>rnesrygge <strong>og</strong> skuldre for <strong>de</strong>samme fysiske belastningersom tunge løft.For at forebygge arbejdsska<strong>de</strong>rkan man som tommelfingerregelregne med, at man vedigangsætning af et skub ellertræk må anven<strong>de</strong> <strong>de</strong>n sammekraft, som hvis man skulle løfteen byr<strong>de</strong> på 40 kg. Til at vedligehol<strong>de</strong>farten må man somtommelfingerregel bruge enkraft, som svarer til at løfte 20kg.Når man vur<strong>de</strong>rer, hvor storkraft <strong>de</strong>r skal bruges, er <strong>de</strong>tvigtigt at være opmærksompå, at <strong>de</strong>t ikke kun er v<strong>og</strong>nenssamle<strong>de</strong> vægt, <strong>de</strong>r har betydningfor, hvor stor kraft <strong>de</strong>rskal bruges. Det <strong>vigtigste</strong> erkombinationen af, vægten <strong>og</strong>hvor blødt un<strong>de</strong>rlaget er, un<strong>de</strong>rlagetshældning, <strong>og</strong> hvorbre<strong>de</strong> v<strong>og</strong>nens hjul er.Der skal f.eks. bruges mindrekraft til at skubbe en v<strong>og</strong>n pået plant un<strong>de</strong>rlag end op ad enbakke. Der skal bruges mindrekraft til at skubbe en v<strong>og</strong>n påasfalt end på perlegrus, <strong>og</strong> hvisv<strong>og</strong>nen skal skubbes i perlegrus,skal <strong>de</strong>r bruges mindrekraft, hvis v<strong>og</strong>nen har bre<strong>de</strong>luftfyldte hjul, end hvis <strong>de</strong>nhar smalle faste hjul. I <strong>de</strong>t følgen<strong>de</strong>gives en række eksemplerpå hjælpemidler til transportaf kister:Kistehåndteringsv<strong>og</strong>neN<strong>og</strong>le typer kistehåndteringsv<strong>og</strong>nekan efter placering i kirkenomdannes til katafalk. Kistehåndteringsv<strong>og</strong>nenfås me<strong>de</strong>lektrisk hævning <strong>og</strong> sænkning,såle<strong>de</strong>s at <strong>de</strong>n kan indstillesefter rustv<strong>og</strong>nen <strong>og</strong> kistentrækkes over på rullerne.V<strong>og</strong>nen leveres <strong>og</strong>så med automatiskfremdrift, hvilket anbefales,da belastninger ved træk<strong>og</strong> skub især ved niveauforskellei terrænet <strong>og</strong> ved ujævntun<strong>de</strong>rlag kan elimineres.Kistehåndteringsv<strong>og</strong>ne.Foto: DSN A/SElektrisk katafalkEn elektrisk katafalk, som vistpå ne<strong>de</strong>nståen<strong>de</strong> foto, er forsynetmed en motor, <strong>de</strong>r har entrækkraft, <strong>de</strong>r <strong>og</strong>så kan klareselv meget stejle stigninger.Katafalken har lignen<strong>de</strong> egenskabersom kistehåndteringsv<strong>og</strong>nen.Den kan køre frem <strong>og</strong>tilbage, er forsynet med parkeringsbremse<strong>og</strong> aftageligehåndtag. D<strong>og</strong> kan <strong>de</strong>n ikkehæves <strong>og</strong> sænkes.Katafalk. Foto: DSN A/S54 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>55


Kistev<strong>og</strong>neManuelle kistev<strong>og</strong>ne fin<strong>de</strong>s iflere udgaver. De v<strong>og</strong>ne som erforsyne<strong>de</strong> med store luftfyldtegummihjul, er nemmere attrække <strong>og</strong> skubbe i forhold tilandre typer v<strong>og</strong>ne <strong>og</strong> katafalkermed små faste hjul.Kistev<strong>og</strong>nen med 4 hjul erklart at foretrække, da mankan undgå løft un<strong>de</strong>r kørselmed kisten, ligesom modstan<strong>de</strong>nmod un<strong>de</strong>rlaget er langtmindre end ved v<strong>og</strong>ne med 2hjul.Kistev<strong>og</strong>ne. Foto: DSN A/SKistev<strong>og</strong>nen er ikke høj<strong>de</strong>indstillelig<strong>og</strong> kan som <strong>de</strong>n elektriskekatafalk ikke nøjagtigttilpasses en rustv<strong>og</strong>n. Ved størreniveauforskelle i terrænetkan belastningen ved håndteringaf v<strong>og</strong>nen blive uhensigtsmæssige.Her har kistehåndteringsv<strong>og</strong>nenemed automatiskfremdrift en klar for<strong>de</strong>l.2-hjuls mo<strong>de</strong>llen er på vej udaf marke<strong>de</strong>t, men hvor <strong>de</strong>nstadig anven<strong>de</strong>s, bør kistenplaceres såle<strong>de</strong>s, at <strong>de</strong>n tungeen<strong>de</strong> med afdø<strong>de</strong>s overkropanbringes over hjulene for atmindske løftebelastningen un<strong>de</strong>rkørsel. Løftet med v<strong>og</strong>nenshåndtag skal ske roligt <strong>og</strong> medafbalanceret <strong>og</strong> lige ryg.Katafalker”Almin<strong>de</strong>lige” katafalker u<strong>de</strong>nmotor fås i mange udformninger.Katafalker med store luftgummihjuler <strong>de</strong> letteste at køremed.En<strong>de</strong>lig er <strong>de</strong>t ved katafalkermed ruller lettere at trække enkiste på plads end ved katafalkermed gli<strong>de</strong>skinner. Katafalkerhelt u<strong>de</strong>n rulle-/gli<strong>de</strong>anordningbør undgås, da <strong>de</strong>r erfor stor modstand mellem kisten<strong>og</strong> overfla<strong>de</strong>n.Katafalk med bøjle.Foto: DSN A/SKatafalker kan have montereten bøjle i <strong>de</strong>n ene en<strong>de</strong>, eller<strong>de</strong>r kan være påmonteret ettrækhåndtag, som sikrer, at<strong>de</strong>r kan indtages en god oprejstarbejdsstilling.Når <strong>de</strong>r skal foretages en størreretningsændring ved brugaf bøjlen, er <strong>de</strong>t en for<strong>de</strong>l at gåom på si<strong>de</strong>n, <strong>og</strong> trække ellerskubbe. Herved udnyttesvægtstangsfor<strong>de</strong>len i modsætningtil meto<strong>de</strong>n, hvor manståen<strong>de</strong> bag bøjlen ”vri<strong>de</strong>r”katafalken rundt.Alle igangsætninger bør foregåstille <strong>og</strong> roligt <strong>og</strong> ikke medryk-bevægelser, <strong>de</strong>r er langtmere belasten<strong>de</strong> for kroppen.RamperHvor <strong>de</strong>r er mindre niveauforskellei form af dørtrin ellerlignen<strong>de</strong> kan overkørselsramperanven<strong>de</strong>s.Hvor <strong>de</strong>r er trapper, kan <strong>de</strong>ranven<strong>de</strong>s ramper, men er stigningenpå rampen stejlere end1:20, bør hjælpemidlet væreselvkøren<strong>de</strong>.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Vælg katafalker <strong>og</strong> kistev<strong>og</strong>nemed bre<strong>de</strong>, luftfyldte dæk.Sørg for, at un<strong>de</strong>rlaget er såjævnt <strong>og</strong> hårdt som muligt.Hvis <strong>de</strong>r er store transportafstan<strong>de</strong>på kirkegår<strong>de</strong>n<strong>og</strong>/eller un<strong>de</strong>rlaget er blødt<strong>og</strong> med niveauforskelle, kan<strong>de</strong>t anbefales at trække kistev<strong>og</strong>nenmed en minitraktoreller bruge en elektrisk katafalk.56 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>57


Manuel gravning af graveManuel gravning af grave kanmedføre en overbelastning afmedarbej<strong>de</strong>rnes rygge <strong>og</strong>skuldre. Årsagen er <strong>de</strong>ls <strong>de</strong>ubekvemme arbejdsstillinger,<strong>de</strong>ls <strong>de</strong> mange løft <strong>og</strong> i sær<strong>de</strong>leshed<strong>de</strong> lange afstan<strong>de</strong>, løfteneforetages i.Der fin<strong>de</strong>s egne<strong>de</strong> tekniskehjælpemidler til at løse opgaven,<strong>og</strong> Arbejdstilsynet har<strong>de</strong>rfor vur<strong>de</strong>ret, at manuelgravning af grave ikke kan accepteres.På enkelte kirkegår<strong>de</strong> er <strong>de</strong>timidlertid ikke muligt at maskingravepå grund af pladsforhol<strong>de</strong>ne,f.eks. smalle gange,små gravste<strong>de</strong>r eller andrefysiske hindringer. Sådanneste<strong>de</strong>r accepterer Arbejdstilsynetundtagelsesvis manuelgravning un<strong>de</strong>r forudsætningaf, at menighedsrå<strong>de</strong>t/kirkegårdsudvalgetudarbej<strong>de</strong>r enplan, <strong>de</strong>r med ti<strong>de</strong>n ændrerkirkegår<strong>de</strong>n, så alle grave kanmaskingraves.Bå<strong>de</strong> ved manuel gravning <strong>og</strong>ved maskingravning er <strong>de</strong>r risikofor arbejdsulykker i formaf jordskred. Derfor er <strong>de</strong>t vigtigtat etablere god afstivning.Hvis jor<strong>de</strong>n er stabil, kan afstivningenetableres ved hjælpaf en planke for ca. hver halvemeters dyb<strong>de</strong>. Ved almin<strong>de</strong>liggravdyb<strong>de</strong> (1,75 meter) er <strong>de</strong>ttilstrækkeligt at afstive med 3planker. Ved ekstra dybe graveskal <strong>de</strong>r anven<strong>de</strong>s 5.Hvis jor<strong>de</strong>n er tør <strong>og</strong> san<strong>de</strong>t, eller<strong>de</strong>r på an<strong>de</strong>n må<strong>de</strong> er øgetrisiko for jordskred, skal <strong>de</strong>ranven<strong>de</strong>s pla<strong>de</strong>r, så <strong>de</strong>r dannesen gravekasse. Når gravendækkes, skal plankerne/pla<strong>de</strong>rnefjernes enkeltvis.Vær særlig opmærksom på:Det manuelle gravearbej<strong>de</strong>belaster især led <strong>og</strong> muskler ilæn<strong>de</strong>n <strong>og</strong> skuldre samtkredsløbet. Det er <strong>de</strong>rfor vigtigt,at medarbej<strong>de</strong>rne hol<strong>de</strong>rpauser un<strong>de</strong>rvejs <strong>og</strong> udførerarbej<strong>de</strong>t på en må<strong>de</strong>, så <strong>de</strong>bøjer sig mindst muligt forover<strong>og</strong> udfører mindstmuligt kraftfuldt arbej<strong>de</strong>over skul<strong>de</strong>rhøj<strong>de</strong>.Gravearbej<strong>de</strong>t skal planlægges,så <strong>de</strong>n samle<strong>de</strong> belast-ning bliver for<strong>de</strong>lt på mindst2 medarbej<strong>de</strong>re.Arbejdsgiveren skal stillepersonlige værnemidler tilrådighed i form af vandtætteværnefodtøj <strong>og</strong> værneklæ<strong>de</strong>r,hvis <strong>de</strong>r vådt når <strong>de</strong>r graves.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Når <strong>de</strong>r skal opsættes afstivningun<strong>de</strong>r gravearbej<strong>de</strong>t,foretages <strong>de</strong>t som regel af 2personer. 1 person hol<strong>de</strong>rplankerne på plads, <strong>og</strong> <strong>de</strong>nan<strong>de</strong>n udspæn<strong>de</strong>r spindlerne.Ved at foretage følgen<strong>de</strong>ændring af udstyret, kanafstivningen udføres af enperson.I hver en<strong>de</strong> af plankerne, 10-20 centimeter in<strong>de</strong> på tykkelsesfla<strong>de</strong>n,monteres en 30-40centimeter lang kæ<strong>de</strong> me<strong>de</strong>n kr<strong>og</strong> for en<strong>de</strong>n. I plankensmodsatte si<strong>de</strong> monteres etøje. Når graven er så dyb, at<strong>de</strong>n første planke skal sættesop, hægtes kr<strong>og</strong>ene op i <strong>de</strong>nramme, <strong>de</strong>r ligger på jor<strong>de</strong>n,<strong>og</strong> planken hænger nu ikæ<strong>de</strong>rne i <strong>de</strong>n rigtige dyb<strong>de</strong>.Planken i <strong>de</strong>n modsatte si<strong>de</strong>hænges ligele<strong>de</strong>s op i rammen,<strong>og</strong> medarbej<strong>de</strong>ren harnu begge hæn<strong>de</strong>r fri til atudspæn<strong>de</strong> spindlerne mellemplankerne.Gravearbej<strong>de</strong>t fortsættes, <strong>og</strong><strong>de</strong> næste planker hægtes op iøjet på <strong>de</strong>n overliggen<strong>de</strong>planke.58 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>59


Kirkegår<strong>de</strong>, som ikke harøkonomi/behov til at indkøbe<strong>de</strong>res egen minigraver,kan købe en minigraver i fællesskabmed andre kirkegår<strong>de</strong>eller indgå en aftale me<strong>de</strong>n lokal entreprenør om atudføre gravningen.Udover gravearbej<strong>de</strong> kan enminigraver med for<strong>de</strong>lanven<strong>de</strong>s til andre tunge løftpå kirkegår<strong>de</strong>n, f.eks. løft afgravsten, kalksten eller fjernelseaf større træstammer<strong>og</strong> rodnet.Løft <strong>og</strong> flytning af tunge stenManuel håndtering af gravsten<strong>og</strong> andre tunge sten kanoverbelaste medarbej<strong>de</strong>rnesrygge <strong>og</strong> skuldre. Overbelastningenkan <strong>de</strong>ls skyl<strong>de</strong>s stenensvægt, men <strong>og</strong>så <strong>de</strong>t forholdat stenen enten skal løftesfra eller sættes på jor<strong>de</strong>n.Dette bety<strong>de</strong>r, at medarbej<strong>de</strong>rneikke kan foretage løftet igo<strong>de</strong> arbejdsstillinger, hvorvedbelastningen forøges væsentligt.Medarbej<strong>de</strong>ren skal anven<strong>de</strong>sikkerhedsfodtøj.I<strong>de</strong>elle løfteforhold vil sige:At hele løftet foregår midtforan kroppen mellem midtlår<strong>og</strong> albuehøj<strong>de</strong>.At byr<strong>de</strong>n er beregnet tilhåndtering.At <strong>de</strong>r er mindst 2 minuttermellem hvert løft.At <strong>de</strong>r ikke udføres bæring.At fodfæstet er stabilt.At klimaet er passen<strong>de</strong>.På langt <strong>de</strong> fleste kirkegår<strong>de</strong> er<strong>de</strong>t stenhuggeren, <strong>de</strong>r varetager<strong>de</strong> opgaver, hvor en gravstenskal løftes eller flyttes, såfor kirkegår<strong>de</strong>ns medarbej<strong>de</strong>reforekommer <strong>de</strong>nne arbejdsopgavekun i begrænset omfang.Der kan imidlertid være andretunge sten, som <strong>de</strong>t er nødvendigtat løfte/flytte, f.eks. natursten,<strong>de</strong>r dukker op ved gravningaf grave eller kantsten,<strong>de</strong>r er sat rundt om et gravsted.Tunge løft skal som udgangspunktforetages med et tekniskhjælpemid<strong>de</strong>l. På kirkegår<strong>de</strong>,hvor <strong>de</strong>r er en minigravereller et an<strong>de</strong>t løfteredskab(f.eks. et 3-ben med kæ<strong>de</strong>talje<strong>og</strong> stropper), skal arbej<strong>de</strong>tplanlægges, så disse hjælpemidlerbliver anvendt.Når <strong>de</strong>r løftes/flyttes tungesten på kirkegår<strong>de</strong>n, skal Arbejdstilsynetsregler følges.Reglerne fremgår af ne<strong>de</strong>nståen<strong>de</strong>figur. Hvis løftet foretagesun<strong>de</strong>r optimale forhold,må en medarbej<strong>de</strong>r foretageenkelte opretståen<strong>de</strong> løft påop til 50 kg, hvis byr<strong>de</strong>n kanhol<strong>de</strong>s tæt ved kroppen <strong>og</strong> 30kg, hvis byr<strong>de</strong>nkan hol<strong>de</strong>s iun<strong>de</strong>rarmsafstand.50 kg30 kg15 kg11 kg7 kg3 kgTæt ved kropca. 15-20 cmI <strong>de</strong>n øverste <strong>de</strong>l af<strong>de</strong>t gule områ<strong>de</strong> erløftet kun acceptabelt,hvis <strong>de</strong>t udføresun<strong>de</strong>r optimale forhold.Det forhold, at sten enten liggereller skal sættes på jor<strong>de</strong>n,bety<strong>de</strong>r, at byr<strong>de</strong>n ikke kanhol<strong>de</strong>s tæt på kroppen men ibedste fald i un<strong>de</strong>rarmsafstand.Ved i<strong>de</strong>elle forhold måmedarbej<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>rfor reeltkun løfte sten, som højest vejer30 kg.Un<strong>de</strong>rarms afstandca. 30 cmGULT OMRÅDE:Løft i <strong>de</strong>t gule områ<strong>de</strong> bety<strong>de</strong>r, at <strong>de</strong>r skal foretagesen nærmere vur<strong>de</strong>ring af <strong>de</strong> øvrige faktoreri forbin<strong>de</strong>lse med løftet, for at <strong>de</strong>t kan afgøres,om løftet anses som sundhedsska<strong>de</strong>ligt.GRØNT3/4 arms afstandca. 45 cmRØDT OMRÅDE:Løft i <strong>de</strong>t rø<strong>de</strong> områ<strong>de</strong> anses for klart sundhedsska<strong>de</strong>lige.Der skal umid<strong>de</strong>lbart træffesforanstaltninger for at imø<strong>de</strong>gå risikoen.60 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>61


Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Det kan være vanskeligt atvur<strong>de</strong>re, hvor tung en sten er.Som tommelfingerregel kanman regne med, at granitvejer ca. 3 gange så meget somvand. Sammenligner man stenensstørrelse med en enlitersmælkekarton, er <strong>de</strong>t nemt atregne ud, at en sten, som fyl<strong>de</strong>r<strong>de</strong>t samme som 1 litermælk vejer ca. 3 kg, <strong>og</strong> at ensten som fyl<strong>de</strong>r <strong>de</strong>t sammesom 3 liter mælk vejer ca. 9 kg.Hvis man anven<strong>de</strong>r 3-ben <strong>og</strong>kæ<strong>de</strong>talje, kan <strong>de</strong>t være engod i<strong>de</strong> at bruge en lav stenv<strong>og</strong>n,<strong>de</strong>r kan skubbes indmellem 3-benets ben.Vær kreativ <strong>og</strong> brug <strong>de</strong> tekniskehjælpemidler, <strong>de</strong>r i øvrigtfin<strong>de</strong>s på kirkegår<strong>de</strong>n til atløfte <strong>og</strong> transportere tungesten.Arbejdsgiveren skal stilleværnefortøj til rådighed når<strong>de</strong> arbejdsres med håndteringaf sten <strong>og</strong> andre tungeting, <strong>de</strong>r kan fal<strong>de</strong> ned overfød<strong>de</strong>rne.HækklipningHækklipning med en håndholdthækklipper kan være fysiskbelasten<strong>de</strong> for muskler <strong>og</strong>led, specielt i læn<strong>de</strong>n <strong>og</strong> omkringskuldrene. Hvis arbejdsopgavenudføres i længere ti<strong>de</strong>ller i akave<strong>de</strong> arbejdsstillinger,kan <strong>de</strong>t føre til overbelastningsska<strong>de</strong>r<strong>og</strong> nedslidning pålængere sigt.Klipning af lave/høje hække,hvor arbej<strong>de</strong>t foregår med foroverbøjetryg eller over skul<strong>de</strong>rhøj<strong>de</strong>,er særligt belasten<strong>de</strong>,<strong>og</strong> disse arbejdsopgave må<strong>de</strong>rfor ikke udføres i mere end1 til 1V time u<strong>de</strong>n tilstrækkeligpause. Hvor lang en ”tilstrækkeligpause” er, må vur<strong>de</strong>resi <strong>de</strong>t enkelte tilfæl<strong>de</strong>.Den daglige arbejdstid medhækklipning må ikke overstige4 timer, <strong>og</strong> arbej<strong>de</strong>t skal<strong>de</strong>rfor planlægges, så <strong>de</strong>r <strong>og</strong>såer andre arbejdsopgaver i løbetaf dagen.På mange kirkegår<strong>de</strong> er <strong>de</strong>r kilometervisaf hække i forskelligehøj<strong>de</strong>r <strong>og</strong> forskellige plantetyper.Det er <strong>de</strong>rfor vigtigt atplanlægge hækklipningen, såopgaven belaster medarbej<strong>de</strong>rnemindst muligt.Overvej følgen<strong>de</strong>:Passer hækklipperen til medarbej<strong>de</strong>ren?Det er vigtigt, atmedarbej<strong>de</strong>ren synes om atarbej<strong>de</strong> med redskabet, men<strong>og</strong>så at vægt, størrelse <strong>og</strong>udformning på redskabetpasser til medarbej<strong>de</strong>ren.Passer hækklipperen tilarbejdsopgaven?Stanghækklipper er en variationsmulighedved bå<strong>de</strong> lave<strong>og</strong> høje hække. Benzindrevnehækklippere er mobile <strong>og</strong> haren stor effekt. Eldrevne hækklipperevejer mindre, har etmindre vibrations- <strong>og</strong> støjniveau<strong>og</strong> afgiver ikke udstødningsgasser.Hvor lang en perio<strong>de</strong> skalhækklipningen strække sigover, <strong>og</strong> hvor mange medarbej<strong>de</strong>reskal <strong>de</strong>r til for at løse<strong>de</strong>n?Hvor høje/lave skal hækkenevære?Hvilken kvalitet vil manacceptere, at <strong>de</strong>t færdigearbej<strong>de</strong> bliver leveret i?Vær særlig opmærksom på:Ved hækklipning skal <strong>de</strong>ranven<strong>de</strong>s <strong>de</strong>t nødvendigesikkerhedsudstyr, f.eks. høreværn.Ved klipning af højehække kan <strong>de</strong>t anbefales atanven<strong>de</strong> øjenværn.Arbejdsgiveren skal sørge forat <strong>de</strong> ansatte bruger høreværn,så snart arbej<strong>de</strong>, <strong>de</strong>rvur<strong>de</strong>res at være høreska<strong>de</strong>ligt,påbegyn<strong>de</strong>s. Det vil sige,at <strong>og</strong>så støjbelastningerun<strong>de</strong>r 85 dB(A) kan bety<strong>de</strong>, at<strong>de</strong>r skal bruges høreværn.Hvis <strong>de</strong>r er risiko for atkomme til at skære sig f.eks. iben <strong>og</strong> fød<strong>de</strong>r, skal <strong>de</strong>r brugespersonlige værnemidler,<strong>de</strong>r beskytter mod <strong>de</strong>tte.Ingen må udsættes for størrevibrationsbelastning end3m/s2 over en 8 timersarbejdsdag. Hvis vibrationsbelastningener højere, skalman reducere arbejdsti<strong>de</strong>neller etablere vibrationsdæmpen<strong>de</strong>foranstaltninger.Leverandøren af maskinenskal oplyse vibrationsniveau.Ikke-faglærte medarbej<strong>de</strong>reskal instrueres i, hvordanhækklipperen fungerer, <strong>og</strong>hvordan <strong>de</strong>n skal anven<strong>de</strong>s.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Lave hække kan med for<strong>de</strong>lklippes med en stanghæk-62 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>63


klipper, så medarbej<strong>de</strong>renkan arbej<strong>de</strong> opretståen<strong>de</strong>,hvorved ryggen belastesmindre end ved foroverbøjetarbej<strong>de</strong>.Høje hække kan ligele<strong>de</strong>s medfor<strong>de</strong>l klippes med en stanghækklipper,så medarbej<strong>de</strong>renikke skal løfte hækklipperenop over skul<strong>de</strong>rhøj<strong>de</strong>.GrandækningArbej<strong>de</strong>t med grandækningkan være ergonomisk belasten<strong>de</strong>.Der forekommer mangeensidigt gentagne arbejdsbevægelseri akave<strong>de</strong> arbejdsstillinger.Arbej<strong>de</strong>t skal <strong>de</strong>rfororganiseres med så meget variationsom muligt.Ved transport til arbejdsste<strong>de</strong>tskal <strong>de</strong>r så vidt muligt anven<strong>de</strong>stekniske hjælpemidler:Benyt om muligt selvkøren<strong>de</strong>køretøjer til transportBegræns manuel transportmed trillebør mest muligtOverfyld aldrig trillebøren da<strong>de</strong>t kan give rygproblemer,når man forsøger at hindretrillebøren i at vælte.Arbej<strong>de</strong>t skal tilrettelægges såknæliggen<strong>de</strong> arbej<strong>de</strong> begrænses.Dette kan f.eks. ske ved atklippe granet ståen<strong>de</strong> ved arbejdsbor<strong>de</strong>eller lignen<strong>de</strong>. Hvisknæliggen<strong>de</strong> arbej<strong>de</strong> ikke kanundgås skal knæene beskyttes.F.eks. ved brug af kul<strong>de</strong>- <strong>og</strong>fugtafvisen<strong>de</strong> un<strong>de</strong>rlag, <strong>de</strong>rbeskytter knæene mod trykbelastningeller ved brug af knæbeskyttere.Ved grandækning bør man altidanven<strong>de</strong> ke<strong>de</strong>ldragt elleroverall, så man ikke ”skiller”på midten. Der bør anven<strong>de</strong>stermotøj eller fiberpels un<strong>de</strong>rke<strong>de</strong>ldragten. Dette er med tilat mindske risikoen for rygska<strong>de</strong>r,når ryggen hol<strong>de</strong>svarm.Rengøringsopgaver i kirkenVinduespudsning <strong>og</strong> rengøringaf lysekroner <strong>og</strong> andreting, <strong>de</strong>r er hængt op i <strong>kirker</strong>ummet,kræver som oftestbrug af stiger eller et mindrestillads.Arbej<strong>de</strong> fra stiger udgør enstor ulykkesrisiko <strong>og</strong> kan tilligemedføre overbelastning afmuskler <strong>og</strong> led. Det skal altidvur<strong>de</strong>res, om arbej<strong>de</strong>t kan fo-retages mere sikkert fra et stilladseller en lift.Vær særlig opmærksom på:Arbej<strong>de</strong> fra alle typer af løsestiger, herun<strong>de</strong>r wienerstiger:En medarbej<strong>de</strong>r må højestarbej<strong>de</strong> fra en løs stige i 30minutter ad gangen u<strong>de</strong>n tilstrækkeligpause. Hvor langen ”tilstrækkelig pause” er,må vur<strong>de</strong>res i <strong>de</strong>t enkelte tilfæl<strong>de</strong>.Den samle<strong>de</strong> arbejdstidfra stiger må ikke overstige entredje<strong>de</strong>l af arbejdsdagen.Arbej<strong>de</strong>t fra en stige må normaltikke udføres i størrehøj<strong>de</strong> end 5 meter fra gulv til<strong>de</strong>t trin, <strong>de</strong>r arbej<strong>de</strong>s fra. Isærlige tilfæl<strong>de</strong> kan <strong>de</strong>rudføres let arbej<strong>de</strong> i størrehøj<strong>de</strong>.Arbejdsredskaber skal værelette <strong>og</strong> let håndterlige. Deskal kunne betjenes med énhånd.Hvis stigen er mere end 5meter lang <strong>og</strong> ikke er fastgjort,må <strong>de</strong>n kun bruges,hvis <strong>de</strong>r er en fodmand.Stigen skal være godkendt.Godken<strong>de</strong>lsen skal fremgå afet synligt mærkat fra producenten/leverandøren.Stigen skal efterses af en sagkyndigmindst en gang omåret.Arbej<strong>de</strong> fra stilladser:På stilladser, <strong>de</strong>r er højereend 2 meter, skal <strong>de</strong>r værerækværk i form af:En håndliste i 1 metershøj<strong>de</strong>En knæliste i 0,5 metershøj<strong>de</strong>En fodliste <strong>de</strong>r er 0,15 meterhøj.Stilladser, <strong>de</strong>r er højere end 3meter, må kun sættes op <strong>og</strong>tages ned af personer, <strong>de</strong>r haren særlig stilladsuddannelse.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalingerVinduespudsning kan foretagesmed en teleskopstang iop til 4 meters høj<strong>de</strong>. Derskal gøres opmærksom på, atvinduespudsning med teleskopstang,som udføres ilængere tid eller i akave<strong>de</strong>arbejdsstillinger, kan værefysisk belasten<strong>de</strong> for muskler<strong>og</strong> led, specielt nakken <strong>og</strong>skuldrene. Arbej<strong>de</strong>t skal <strong>de</strong>rforplanlægges, så <strong>de</strong>r <strong>og</strong>så erandre arbejdsopgaver i løbetaf dagen.64 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>65


Overvej at la<strong>de</strong> en professionelvinduespudser foretagevinduespudsningen.Hæng lysekroner mv. op i enautomatisk hejs, så genstan<strong>de</strong>nekan sænkes til gulvniveau.Y<strong>de</strong>rligere information? Sikkerhedshåndb<strong>og</strong> for anlægsgartnere. <strong>Kirkeministeriet</strong> <strong>og</strong> Branchearbejdsmiljørå<strong>de</strong>tJord til Bord, 2007.? Vejledning i manuel ringning af kirkeklokker. <strong>Kirkeministeriet</strong>.? www.tilgaengelighed.km.dk.? Håndholdt hækklipper. Branchearbejdsmiljørå<strong>de</strong>t Jord til Bord, 2001.? Håndskubbet plæneklipper. Branchearbejdsmiljørå<strong>de</strong>t Jord til Bord, 2001.? Håndtering af belægningssten. Branchearbejdsmiljørå<strong>de</strong>t Jord til Bord,2001.? Bekendtgørelse om faste arbejdsste<strong>de</strong>rs indretning. Arbejdsministeriets bekendtgørelsenr. 96 af 13. februar 2001 med senere ændringer.? Bekendtgørelse om arbej<strong>de</strong>ts udførelse. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.559 af 17. juni 2004.? Brug af transportable stiger. Arbejdstilsynets vejledning B.3.1.1, juli 2005.? Opstilling <strong>og</strong> brug af stilladser. Arbejdstilsynets vejledning B.3.2, januar2006.? Gravearbej<strong>de</strong>. Arbejdstilsynets vejledning D.2.13, januar 2005.? Løft, træk <strong>og</strong> skub. Arbejdstilsynets vejledning D.3.1, september 2005.? Vur<strong>de</strong>ring af arbejdsstillinger <strong>og</strong> arbejdsbevægelser. At-med<strong>de</strong>lelse nr.4.05.3, marts 1998.? Arbejdsrelateret muskel- <strong>og</strong> skeletbesvær D.3.4.? ”Tilsyn i "Religiøse institutioner <strong>og</strong> foreninger" (<strong>kirker</strong>). Arbejdstilsynets interneinstruks nr. 9/2006.Det kemiske <strong>og</strong> biol<strong>og</strong>iskearbejdsmiljøI <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> især på kirkegår<strong>de</strong> skal <strong>de</strong>r løses arbejdsopgaver,hvor <strong>de</strong> ansatte kommer i fysisk kontakt med stoffer, materialer<strong>og</strong> mikroorganismer, som på kort eller længere sigt kanska<strong>de</strong> medarbej<strong>de</strong>rnes helbred, hvis <strong>de</strong>r ikke bliver taget <strong>de</strong>nødvendige forholdsregler.På <strong>de</strong> følgen<strong>de</strong> si<strong>de</strong>r sættes <strong>de</strong>r fokus på n<strong>og</strong>le af <strong>de</strong> forhold,man bør være særlig opmærksom på. Det drejer sig om:ArbejdspladsbrugsanvisningerOpbevaring af benzin <strong>og</strong> dieselPestici<strong>de</strong>rArbejdstøjTræflis <strong>og</strong> skimmelsvamp.Arbej<strong>de</strong> med stoffer <strong>og</strong>materialerNår <strong>de</strong>r arbej<strong>de</strong>s med alle typerstoffer <strong>og</strong> materialer, skalarbej<strong>de</strong>t planlægges <strong>og</strong> tilrettelægges,så <strong>de</strong>t udføres forsvarligt.Dette omhandler:At undgå unødig påvirkningfra stoffer <strong>og</strong> materialerAt formindske påvirkningerfra stoffer <strong>og</strong> materialerAt overhol<strong>de</strong> fastsatte grænseværdier.ArbejdspladsbrugsanvisningerIfølge arbejdsmiljøloven haralle virksomhe<strong>de</strong>r <strong>og</strong> <strong>de</strong>rmed<strong>og</strong>så <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> kirkegår<strong>de</strong> pligttil at udarbej<strong>de</strong> en kemiskAPV, hvis <strong>de</strong>r bruges farligestoffer <strong>og</strong> materialer, <strong>de</strong>r bliverbrugt på arbejdspladsen. Denkemiske APV in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r en listeover alle farlige stoffer <strong>og</strong>materialer, samt henvisningertil relevante leverandørbrugsanvisningereller arbejdspladsbrugsanvisninger(herefterforkortet APB). Herudover skal866 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>67


<strong>de</strong>r udarbej<strong>de</strong>s en såkaldt arbejdspladsbrugsanvisningforhvert enkelt produkt.I <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong> har<strong>de</strong> produkter, <strong>de</strong>t drejer sig om,næsten altid et orangefarvetfaremærke. På kirkegår<strong>de</strong>nkan <strong>de</strong>t være benzin, diesel <strong>og</strong>smøremidler, malings- <strong>og</strong> træbeskyttelsesprodukter,kunstgødning<strong>og</strong> lignen<strong>de</strong>. I kirkenkan <strong>de</strong>t være rengøringsmidlersom toiletrens, vaske-/opvaskemidlereller kemiskestoffer til at bekæmpe ska<strong>de</strong>dyr.En APB skal in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong> relevanteoplysninger om produktetsegenskaber samt oplysningerom, hvordan stoffet må brugespå <strong>de</strong>n specifikke arbejdsplads,herun<strong>de</strong>r hvilke personligeværnemidler, <strong>de</strong>r skal bruges,samt hvad man skal gøre,hvis uhel<strong>de</strong>t er u<strong>de</strong>. En<strong>de</strong>ligskal APB’en in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong> oplysningerom en evt. særlig reguleringfor stoffet.Et stof betragtes som farligt,hvis <strong>de</strong>t:Er klassificeret <strong>og</strong> faremærketefter Miljøstyrelsens regler(har et orangefarvet faremærke).Er optaget med en grænseværdipå Arbejdstilsynets listeover grænseværdier forstoffer <strong>og</strong> materialer.Stoffer, <strong>de</strong>r in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r 1 pct.eller <strong>de</strong>rover af et stof, <strong>de</strong>r eroptaget på Arbejdstilsynetsliste over grænseværdier forstoffer <strong>og</strong> materialer.Stoffer, <strong>de</strong>r in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r 1 pct.eller <strong>de</strong>rover af et stof, <strong>de</strong>rskal klassificeres som sundhedsska<strong>de</strong>ligteller miljøfarligtefter Miljøstyrelsens regler.Har fysisk-kemiske, kemiskeeller toksikol<strong>og</strong>iske egenskaber<strong>og</strong> bliver brugt på enmå<strong>de</strong>, som in<strong>de</strong>bærer en risikofor medarbej<strong>de</strong>rne.I praksis er <strong>de</strong>n letteste må<strong>de</strong>at udarbej<strong>de</strong> en APB at brugeen brugsanvisning fra leverandøren<strong>og</strong> supplere <strong>de</strong>nne me<strong>de</strong>t tillægsskema med oplysninger,<strong>de</strong>r er rettet mod <strong>de</strong>n specifikkearbejdsplads.Leverandørbrugsanvisning+ Tillægsskema med virksomhedsspecifikkeoplysninger= ArbejdspladsbrugsanvisningLeverandøren har pligt til atudlevere en leverandørbrugsanvisningpå dansk. Som tillægsskemakan man bruge <strong>de</strong>tskema, <strong>de</strong>r er vedlagt som bilagtil <strong>de</strong>nne vejviser. Tillægsskemaetskal in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong> <strong>de</strong>virksomhedsrelevante oplysninger,<strong>de</strong>r er angivet i bilaget.Klips leverandørbrugsanvisningen<strong>og</strong> tillægsskemaetsammen <strong>og</strong> placer <strong>de</strong>m i enmappe tæt på <strong>de</strong>t sted, hvorprodukterne bliver opbevaret.Der er pligt til, at <strong>de</strong> ansatteskal instrueres i brug af APB.Derudover skal APB’en opdateres,når <strong>de</strong>r er ændringer i leverandørbrugsanvisningen.Vær særlig opmærksom på:Arbejdstilsynet ud<strong>de</strong>lermange påbud pga. manglen<strong>de</strong>arbejdspladsbrugsanvisninger.Menighedsrå<strong>de</strong>t har pligt tilat sikre, at alle medarbej<strong>de</strong>reer instrueret om, hvorAPB’erne opbevares, <strong>og</strong> hvordan<strong>de</strong> bruges.Sikkerhedsorganisationenskal:Inddrages i forbin<strong>de</strong>lse mednyindkøb <strong>og</strong> brug af farligestofferKontrollere, at medarbej<strong>de</strong>rnefår instruktion om, hvorarbejdspladsbrugsanvisningerer, <strong>og</strong> hvordan <strong>de</strong> skalbrugesKontrollere, at medarbej<strong>de</strong>rneikke bliver udsat for unødigepåvirkninger, når <strong>de</strong>rbruges farlige stoffer.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Listen over stoffer <strong>og</strong> materialer<strong>og</strong> <strong>de</strong>rtilhøren<strong>de</strong>arbejdspladsbrugsanvisningerkan med for<strong>de</strong>l inddragessom en <strong>de</strong>l af <strong>de</strong>t øvrige APVarbej<strong>de</strong>.Ryd op i <strong>de</strong> kemikalier, <strong>de</strong>r erpå arbejdspladsen.Gennemgå produkternesystematisk <strong>og</strong> bortskaf <strong>de</strong>produkter, <strong>de</strong>r reelt ikke erbrug for.Udskift farlige produktermed ikke-faremærke<strong>de</strong> produkter,hvis <strong>de</strong>t er muligt.68 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>69


Udarbejd en indkøbspolitik,hvor <strong>de</strong>t <strong>de</strong>fineres, hvilkekrav <strong>de</strong>r stilles til nye produkter.Tag ikke et nyt produkt ibrug, før <strong>de</strong>r er udarbej<strong>de</strong>t enarbejdspladsbrugsanvisning.Opbevaring af benzin <strong>og</strong> dieselPå alle kirkegår<strong>de</strong> anven<strong>de</strong>s<strong>de</strong>r benzin til plæneklippere,hækklippere, generatorer mv.<strong>og</strong> diesel til minigravere <strong>og</strong>traktorer. Bå<strong>de</strong> benzin <strong>og</strong> dieselskal omgås med særlig storforsigtighed.Vær særlig opmærksom på:Der skal udarbej<strong>de</strong>s arbejdspladsbrugsanvisningforbå<strong>de</strong> benzin <strong>og</strong> diesel.Benzin <strong>og</strong> diesel skal altidopbevares i godkendt emballage.Benzin <strong>og</strong> diesel må kunopbevares i begrænse<strong>de</strong>mæng<strong>de</strong>r. Almin<strong>de</strong>ligvis 25liter benzin <strong>og</strong> 125 liter diesel.Ønsker man at opbevare størremæng<strong>de</strong>r, stilles <strong>de</strong>r kravtil opbevaringsste<strong>de</strong>t i formaf brandcelle op<strong>de</strong>ling,rumudsugning <strong>og</strong> mulighedfor opsamling af spild.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Opbevar altid brandfarligeprodukter væk fra letantæn<strong>de</strong>ligematerialer <strong>og</strong> la<strong>de</strong>stationertil udstyr.Pestici<strong>de</strong>rPå Folkekirkens kirkegår<strong>de</strong> er<strong>de</strong>r indgået aftale om ikke atanven<strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>r (kemisk bekæmpelse)til at bekæmpeukrudt – <strong>de</strong>r kan d<strong>og</strong> væreundtagelser. I <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>bliver pestici<strong>de</strong>r <strong>de</strong>rforførst <strong>og</strong> fremmest brugt tilat bekæmpe ska<strong>de</strong>dyr. De flesteste<strong>de</strong>r er brugen af pestici<strong>de</strong>rd<strong>og</strong> y<strong>de</strong>rst begrænset.Hvis medarbej<strong>de</strong>rne brugerkemiske midler, skal <strong>de</strong> gennemgået kursus i miljø- <strong>og</strong>sundhedsmæssig forsvarliganven<strong>de</strong>lse af pestici<strong>de</strong>r.Hvis medarbej<strong>de</strong>ren alenepåsmører produkterne ellerudfører bekæmpelse i mindreend 4 timer om året, kan hannøjes med et sprøjtebevis.Hvis medarbej<strong>de</strong>ren udførerbekæmpelse i større skalaend <strong>de</strong>tte, skal han have etsprøjtecertifikat.Elever er fritaget for kravetom sprøjtebevis <strong>og</strong> sprøjtecertifikat,men skal altidhave grundig instruktion i atudføre arbej<strong>de</strong>t.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Undgå at bruge kemiskebekæmpelsesmidler.Un<strong>de</strong>rsøg altid alternativertil <strong>de</strong> kemiske produkter.ArbejdstøjI forbin<strong>de</strong>lse med gravning <strong>og</strong>andre opgaver på kirkegår<strong>de</strong>nrisikerer medarbej<strong>de</strong>rne at blivetilsmudset, især hvis jor<strong>de</strong>ner våd af regn- eller grundvand.Almin<strong>de</strong>ligvis er <strong>de</strong>t tilstrækkeligt,at <strong>de</strong> ansatte efter endtarbej<strong>de</strong> tager et bad <strong>og</strong> skifterarbejdstøj samt vasker <strong>de</strong>t anvendtefodtøj.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Efter endt arbej<strong>de</strong> bør medarbej<strong>de</strong>rnetage et bad, skiftearbejdstøj <strong>og</strong> vaske <strong>de</strong>tanvendte fodtøj.Hvis arbejdsopgaven ikke ersærligt svinen<strong>de</strong>, <strong>og</strong> mangerne vil slippe for at skulleskifte arbejdstøj, kan enengangsbeskyttelsesdragtvære en god løsning.Træflis <strong>og</strong> skimmelsvampTræflis er et godt vækstmediefor skimmelsvampe. Hvis træflisener fugtig <strong>og</strong> opbevares istørre mæng<strong>de</strong>r, kan <strong>de</strong>r forekommestore mæng<strong>de</strong>r skimmelsvampe,som kan givemedarbej<strong>de</strong>rne alvorlige helbredsgener.Skimmelsvampeneer især kritiske for medarbej<strong>de</strong>remed allergi eller astma.Når man håndterer lagret flis,frigives <strong>de</strong>r altid store mæng<strong>de</strong>rskimmelsvampesporer.Problemerne opstår, når medarbej<strong>de</strong>rneindån<strong>de</strong>r disse sporer.Når <strong>de</strong>r arbej<strong>de</strong>s med træflisun<strong>de</strong>r åben himmel <strong>og</strong> i begrænse<strong>de</strong>mæng<strong>de</strong>r, udgør <strong>de</strong>td<strong>og</strong> almin<strong>de</strong>ligvis ikke n<strong>og</strong>enstørre sundhedsrisiko.Der er flere skimmelsvampe ilagret flis end i helt friskhuggetflis. Jo flere grønne <strong>de</strong>le <strong>de</strong>rer i flisen, jo flere skimmels-70 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>71


vampe kan <strong>de</strong>r leve i <strong>de</strong>n. Flisaf grenaffald <strong>og</strong> an<strong>de</strong>t grøntmateriale bør ikke gemmes tilsenere brug.Vær opmærksom på, at <strong>de</strong>r fleregange er konstateret skimmelsvampi udlagt flisVær særlig opmærksom på:De ansatte skal have mulighedfor at beskytte sig modskimmelsvampene ved atanven<strong>de</strong> en beskyttelsesmaskemed P3-filter.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalingerMedarbej<strong>de</strong>rne bør altidhåndtere træflis, så vin<strong>de</strong>nbærer eventuelle svampesporervæk fra <strong>de</strong>m.Det psykiske arbejdsmiljøDet psykiske arbejdsmiljø eller trivslen på arbejdspladsen, somman <strong>og</strong>så kunne kal<strong>de</strong> <strong>de</strong>t, handler bå<strong>de</strong> om <strong>de</strong> indbyr<strong>de</strong>s forholdmellem menneskerne på arbejdspladsen <strong>og</strong> om arbej<strong>de</strong>tsorganisering.Det kan være svært at få et klart bille<strong>de</strong> af, hvornår <strong>de</strong>r er brugfor at gøre en målrettet indsats for at fremme <strong>de</strong>t psykiskearbejdsmiljø, men n<strong>og</strong>le af faresignalerne er:Et højt eller forholdsvist højt sygefraværMange konflikterLav eller fal<strong>de</strong>n<strong>de</strong> produktivitetKlikedannelseManglen<strong>de</strong> arbejdsglæ<strong>de</strong>.9Forebyggelse er d<strong>og</strong> altid bedre end helbre<strong>de</strong>lse – <strong>og</strong>så når <strong>de</strong>tdrejer sig om <strong>de</strong>t psykiske arbejdsmiljø.Y<strong>de</strong>rligere information? Bekendtgørelse om arbej<strong>de</strong> med stoffer <strong>og</strong> materialer (kemiske agenser).? Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer.? AT-vejledning C.0.11: Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer <strong>og</strong> materialer -November 2005.? AT-vejledning C.1.3: Arbej<strong>de</strong> med stoffer <strong>og</strong> materialer – Februar 2003.? AT- vejledning D.5.4.: Ån<strong>de</strong>drætsværn - Marts 2003.? Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Statens Brandinspektion.? Skimmelsvampe <strong>og</strong> flis: www.flis<strong>og</strong>skimmelsvampe.dk.Det psykiske arbejdsmiljø er et meget bredt felt med mangeinteressante <strong>og</strong> relevante temaer som f.eks. stress, mobningeller sygefravær. Hvis man ønsker at fordybe sig i et bestemtemne fin<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r mange go<strong>de</strong> materialer <strong>og</strong> hjemmesi<strong>de</strong>r (sehenvisningerne un<strong>de</strong>r ”y<strong>de</strong>rligere information”).På <strong>de</strong> følgen<strong>de</strong> si<strong>de</strong>r sættes <strong>de</strong>r fokus på 2 temaer, som vedrører<strong>de</strong>t psykiske arbejdsmiljø i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>. Det drejersig om:Samarbej<strong>de</strong> <strong>og</strong> le<strong>de</strong>lseMennesker i sorg.72 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>73


Mange un<strong>de</strong>rsøgelser viser, at<strong>de</strong>r er en klar sammenhængmellem dårligt psykisk arbejdsmiljø,højt sygefravær <strong>og</strong>for tidlig tilbagetrækning fraarbejdsmarke<strong>de</strong>t.Derfor har Arbejdstilsynet <strong>og</strong>sået særligt fokus på <strong>de</strong>t psykiskearbejdsmiljø ved screening<strong>og</strong> tilpasset tilsyn.Samarbej<strong>de</strong> <strong>og</strong> le<strong>de</strong>lseProblematiske samarbejdsforhold<strong>og</strong> uklare le<strong>de</strong>lsesforholdfører ofte til, at medarbej<strong>de</strong>rneoplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø.I <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong> udføresmange forskelligarte<strong>de</strong> arbejdsopgaver.En stor <strong>de</strong>l af opgavernekræver specifik uddannelse,<strong>og</strong> <strong>de</strong>r er <strong>de</strong>rfor ofteansat mange forskellige faggrupper.Arbejdsopgavernesmeget forskellige art bety<strong>de</strong>r,at <strong>de</strong> forskellige faggrupperkun arbej<strong>de</strong>r sammen i begrænsetomfang. Le<strong>de</strong>lsen har<strong>de</strong>rfor en helt særlig udfordringi at skabe go<strong>de</strong> samarbejdsforholdpå tværs af <strong>og</strong> i<strong>de</strong> enkelte faggrupper.Menighedsrå<strong>de</strong>t har <strong>de</strong>t øverstele<strong>de</strong>lsesansvar, men <strong>de</strong>t vilofte variere, hvem <strong>de</strong>r udførerle<strong>de</strong>lsesansvaret i dagligdagen.Det er afgøren<strong>de</strong> for etgodt psykisk arbejdsmiljø, atalle ved, hvem <strong>de</strong>r har le<strong>de</strong>lsesansvareti forhold til hvilkeopgaver, <strong>og</strong> hvem <strong>de</strong>r referertil hvem i forskellige situationer.Sidst men ikke mindst er<strong>de</strong>t afgøren<strong>de</strong>, at le<strong>de</strong>lsesansvaretrespekteres.Hvis et medlem af menighedsrå<strong>de</strong>tf.eks. har ønsker til, hvordanen arbejdsopgave skal udføres,er <strong>de</strong>t vigtigt, at vedkommen<strong>de</strong>ikke retter henven<strong>de</strong>lsetil medarbej<strong>de</strong>rne, men til <strong>de</strong>nperson, <strong>de</strong>r har ansvaret for<strong>de</strong>t pågæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> arbejdsområ<strong>de</strong>.Ellers risikerer medarbej<strong>de</strong>rneat komme til at stå i ensituation med modsatrette<strong>de</strong>retningslinjer <strong>og</strong> et uklart bille<strong>de</strong>af, hvem <strong>de</strong>r har le<strong>de</strong>lsesansvaret.Vær særlig opmærksom på:Det er le<strong>de</strong>lsens ansvar atskabe rammerne for et godtpsykisk arbejdsmiljø, men<strong>de</strong>t er alles opgave at bidragetil at fyl<strong>de</strong> rammerne ud.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:For<strong>de</strong>lingen af <strong>de</strong>t le<strong>de</strong>lsesmæssigeansvar skal væreklart <strong>og</strong> kendt af alle parter.Le<strong>de</strong>lsen kan bidrage til atfremme samarbej<strong>de</strong>t <strong>og</strong> <strong>de</strong>tpsykiske arbejdsmiljø ved at:Give <strong>de</strong>n enkelte medarbej<strong>de</strong>rindfly<strong>de</strong>lse <strong>og</strong> medbestemmelse- bå<strong>de</strong> på vedkommen<strong>de</strong>seget arbej<strong>de</strong> <strong>og</strong>ved større beslutningerSkabe mening i arbej<strong>de</strong>tInformere, så unødige overraskelser<strong>og</strong> hovsaløsningerundgåsHåndtere konflikter <strong>og</strong>uoverensstemmelser somen naturlig ting i hverdagen<strong>og</strong> på en må<strong>de</strong>, så <strong>de</strong> ikkeudvikler sig i negativ retningGive mulighed for, at <strong>de</strong>rkan opstå go<strong>de</strong> kollegialerelationerArbej<strong>de</strong> på, at alle ken<strong>de</strong>r<strong>de</strong>res egne <strong>og</strong> hinan<strong>de</strong>nsopgaver samt succeskriteriernefor arbej<strong>de</strong>t.Mennesker i sorgI forbin<strong>de</strong>lse med begravelser<strong>og</strong> i kirken <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>n i<strong>de</strong>t hele taget mø<strong>de</strong>r medarbej<strong>de</strong>rneind i mellem menneskeri sorg. Hvis <strong>de</strong>n enkeltemedarbej<strong>de</strong>r ikke føler sig rustettil at tale med nedtryktemennesker, kan <strong>de</strong>t være enpsykisk belasten<strong>de</strong> oplevelse.For at kunne håndtere sådannesituationer på en god må<strong>de</strong>for bå<strong>de</strong> <strong>de</strong>n sørgen<strong>de</strong> <strong>og</strong> medarbej<strong>de</strong>renselv, bør medarbej<strong>de</strong>rnehave instruktion eller efteruddannelsei at håndteredisse situationer.En naturlig sorgproces in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>rforskellige faser, hvor<strong>de</strong>n sørgen<strong>de</strong> kun gradvist accepterertabet som realitet.Un<strong>de</strong>rvejs skal en lang rækkeforskellige <strong>og</strong> n<strong>og</strong>le gangemodstri<strong>de</strong>n<strong>de</strong> følelser have lovtil at komme til udtryk. Følelsesløshed,intens vre<strong>de</strong>, fortvivlelse,skamfølelse, skyldfølelse,benægtelse af tabet, selvbebrej<strong>de</strong>lse,lettelse, accept aftabet <strong>og</strong> nyorientering er alleaspekter af en sund sorgproces.Hvis medarbej<strong>de</strong>rne har vi<strong>de</strong>nom <strong>de</strong>tte, vil <strong>de</strong>t være letterefor <strong>de</strong>m at anerken<strong>de</strong> <strong>og</strong> acceptere<strong>de</strong> sørgen<strong>de</strong>s reaktio-74 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>75


ner <strong>og</strong> <strong>de</strong>rigennem gøre mø<strong>de</strong>tmindre belasten<strong>de</strong> for <strong>de</strong>mselv.Go<strong>de</strong> råd <strong>og</strong> anbefalinger:Sørg for, at medarbej<strong>de</strong>rne ertilstrækkelig klædt på til athåndtere <strong>de</strong> situationer, hvor<strong>de</strong> mø<strong>de</strong>r mennesker i sorg.På <strong>de</strong> kirkelige arbejdspladserer <strong>de</strong>t først <strong>og</strong> fremmestpræsten, <strong>de</strong>r udfører sorgarbej<strong>de</strong>med <strong>de</strong> pårøren<strong>de</strong>.Præsten er via sin uddannelse<strong>og</strong> erfaring sær<strong>de</strong>les kompetenttil <strong>de</strong>tte arbej<strong>de</strong>, <strong>og</strong><strong>de</strong>t er <strong>de</strong>rfor oplagt at brugepræstens vi<strong>de</strong>n <strong>og</strong> erfaring,når <strong>de</strong> øvrige personalegrupperskal instrueres i, hvordan<strong>de</strong> håndterer situationer,hvor <strong>de</strong> mø<strong>de</strong>r mennesker isorg.Enkelte faglige organisationerafhol<strong>de</strong>r kurser i, hvor <strong>de</strong>ansatte lærer at håndteremennesker i sorg.Det er en god i<strong>de</strong> at opfordremedarbej<strong>de</strong>rne til at talemed hinan<strong>de</strong>n om, hvordan<strong>de</strong> har <strong>de</strong>t med at mø<strong>de</strong>mennesker i sorg, <strong>og</strong> hvordan<strong>de</strong> håndterer <strong>de</strong>t. For n<strong>og</strong>enkan <strong>de</strong>t være svært selv attage emnet op, så <strong>de</strong>t kananbefales at tage emnet op ifællesskab, f.eks. på et medarbej<strong>de</strong>rmø<strong>de</strong>.Y<strong>de</strong>rligere information? Samarbej<strong>de</strong> i folkekirken. Vejledning fra <strong>Kirkeministeriet</strong>, <strong>de</strong>cember 2000.? Bekendtgørelse om arbej<strong>de</strong>ts udførelse. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.559 af 17. juni 2004.? Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets vejledning D.4.1, juni2004.? www.godarbejdslyst.dk. www.arbejdsmiljoforskning.dk.? www.sund-virksomhed.dk. www.stopmobning.dk.? www.socialtengagement.dk.76 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong>77


Arbejdspladsbrugsanvisning- TillægsskemaSkemaet skal opbevares sammen med leverandørbrugsanvisningenI<strong>de</strong>ntifikation af stoffet/materialetHan<strong>de</strong>lsnavn samt interne navne til brug i virksomhe<strong>de</strong>n:Anven<strong>de</strong>lsesområ<strong>de</strong> på virksomhe<strong>de</strong>n:Af<strong>de</strong>ling:Eventuelle anven<strong>de</strong>lsesbegrænsninger, regulering m.m. på virksomhe<strong>de</strong>nAnven<strong>de</strong>lsesbegrænsning:Må ikke bruges af:Uddannelseskrav:Eventuelle kræftrisikable stoffer:Opbevaring på virksomhe<strong>de</strong>nForholdsregler ved brug på virksomhe<strong>de</strong>nArbejdsste<strong>de</strong>ts indretning, herun<strong>de</strong>r eventuelle ventilationskrav.BrandbekæmpelseSlukningsmidler:Opbevaring:Brug af værnemidler:Forholdsregler ved uheld <strong>og</strong> spildOpsamlingsmateriale:Afleveringssted:Brug af værnemidler:BortskaffelseOplysninger om hvor affal<strong>de</strong>t skal afleveres:Evt. særlig behol<strong>de</strong>rs placering:TransportoplysningerNødvendige foranstaltninger ved intern transport mv.:Eventuelle ryge- <strong>og</strong> spiseforbud:Personlige værnemidlerÅn<strong>de</strong>drætsværn: FriskluftFiltreren<strong>de</strong>, filtertypeBriller/ansigtsskærm:An<strong>de</strong>t evt. forklæ<strong>de</strong>, overtræksdragt, beskyttelsesdragt:Værnemidler opbevares <strong>og</strong> kan rekvireres hos:FørstehjælpFørstehjælpsudstyret opbevares:Evt. telefon nr.:Erstatter:Udfærdiget af:(tidligere dato) Dato: Un<strong>de</strong>rskrift/navn78 arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong> arbejdsmiljøopgaver i <strong>kirker</strong> <strong>og</strong> på kirkegår<strong>de</strong> 79

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!