FOLKEBÂDEN en fantastisk historie

forumdfael.dk

FOLKEBÂDEN en fantastisk historie

DFÆL·bladetMedlemsbladforDanskForeningforÆldreLystfartøjerNr. 104 maj 2010FOLKEBÅDENen fantastiskhistorieKom til træf iSundby1


Den helt store folkelige succesFolkebådens tekniske udviklingIdeførstemangeårsketederkunsmåjusteringeriklassen.➔ Tilatbegyndemedmåttebådenkunbyggesafskandinavisketræsorter–eg,ask,granogfyr.➔ Menfra1947blevdettilladtatanvendemahognytilaptering,agterspejlogsvøb.➔ Mastogbommåttefra1951værelavetafeuropæiskgranogfyr–ogafOregonPineogSitkaSpruce.➔ Fra1961kunnemanfålovtilatbrugedetrevolutionerendenyesyntetiskesejlmaterialefremforbomuld.➔ I1962blevdettilladtatanvendemarineplywoodtildækket–menmanfastholdtatderskullelæggeslærredpå.➔ Samtidigfikmanlovtilatanvendeirokoistedetforegtilstævne,køltræogbundstokke.Nordisk FolkebådLængdeoveralt7,6mBredde 2,20mLængdevandlinie 6,0mDybgang:1,20mVægtmin.:1.930kgKølvægtmin/max1.000/1050kgSejlareal(reelt):24kvmNL-mål 4,7➔ Førsti1976sketenogetafgørendenyt,nemligatskrogetkunnebyggesiglasfiber,nårvægtenafskrogetvardetsammesomentræbåd–uansethvormantogetstykkeudogvejededet.➔ I2001blevdettilladtatbrugealuminiumsmastog–bom,sånuerderetstykkevejfradeførstefolkebådeinordisketræsorterogfremtildemodernemedglasfiberskrogogalurig.16


Den danskefolkebådsklubAfStigEkblomDanskFolkebådsklub(DFK)blevstiftet9.Oktober1950medformåleneatstyrkesammenholdetblandtfolkebådssejlerne,varetageklassensinteresseroverfordenudøvendemyndighedogskabeinteressefor–ogtilgangtilklassen.Detmåvistsigesathavelykkedesretgodt.Klubbentælleridagca.450medlemmerogersåledesDanmarksstørstespecialklubPåbådudstillingeniBellaCenteret2010varFolkebådsklubbenrepræsenteretmedenstandligeoverforDFÆLs,ogjeghavdedenglædeatsnakkemedformanden,BentNielsen,veddennelejlighed.BentNielsenernaturligvisoptimistiskmedhenblikpåfolkebådsklassensfremtid.Klassenharstoropbakningientid,hvormangeandrekølbådsklassergårdramatisktilbage.FormandenforFolkebådsklubbenBentNielsenVisnakkedeomtræfolkebådeneschancerimodernekapsejladser,ogBentfastslår,atdervedallestørrekapsejladser–ogsåinternationale–deltagertræbåde,derplacerersigpænt.Menhankonstaterersamtidig,attræbådeneharderesbegrænsninger,nårdererkraftigvindogsø.Såtagerdevandind,ogdesprækkerifribordet–derforvælgermangeafejerneaftræbådeneatholdesigindeihavnunderhårdeforhold.Ogsåvindermanaltsåikkeenkapsejlads!Bentpåpegersamtidig,atdenmodernefolkebådsrigerlangthårdereopspændt,enddenvarifolkebådsklassensbarndom,ogdetbelasternaturligvisskrogetkraftigt–oggårmestudovertræbådene.Vivarenigeom,atvifradennedagkunneimødeseetnærmeresamarbejdemellemDFÆLogDFK–ikkemindstomdehistoriskeforholdiklassen,menogsåomkringproblemermedvedligeholdogreparationeraftræfolkebåde.DFKharnærkontaktmedenbådebygger,derheletidenbidragermednyetipstilforbedringerogudbedringerafproblemermedbådene,ogviiDFÆLkanjobehandlespørgsmålogsåomtræfolkebådenesvedligeholdivoresforumpåDFÆLshjemmeside.Hvisduvilsefolkebådsklubbensrådogtipstilfolkebådsejere,kandugåindpåhttp://www.folkebaad.dkogvælge”Værktøjskassen”ivenstremenubjælke.➔17


Succes fra starten – i SverigeForatkickstarteudbredelsenaffolkebådenbestilteskibsrederSalénstraksefterfærdiggørelsenaftegningen60folkebådefraentosvenskeværfterogstilledesigselvsomgarantforderessalgsværdi.PåSverresVarvblevkølenelagttilenseriepå26folkebådealleredeislutningenaf1941,ogenafdisse,dennuværendeFD2”Gill”,ernuejetafDanmarksMuseumforLystsejlads.Bådeneblevrevetvæk,ogdesvenskesejlerebestiltestraksendnuflere.Alleredeisommeren1942sejlededer69svenskefolkebådeSvenskeJac.M.Iversensforslag»Vega«,somdelteandenpladsenmeddanskeKnudOlsen.Derblevikkevalgtenførstepræmie19Påfamilienssommertogt2008mødtevidennepragtfuldtvedligeholdteFSWE2,JO-JO.FolkebådsklubbeniSverigehavdetræfpåUtöiskærgårdensydforStockholm. GormBoaDetgikmeretreventiDanmark,delspågrundafbesættelsen,menogsåfordidedanskesejlereiførsteomgangikkevarheltvildemedden.Dervarmangebetænkelighederoverforfolkebåden.Mangesejlerefandtdengrimmeddensklinkbygningogspejlgat,forbredogmedforhøjtfribord,ogdervarikkedestoreforventningertildensomkapsejladsbåd.Ijanuar1943skriverIngeniørE.SteenLarsenenartikeliSejlogMotorpåbaggrundaf”SejlsportensVenner”slanceringaffolkebådeniDanmark.Hanfinderideenprisværdig,mendømmerprojektetomenprisbilligbådtilalletilundergang–sålængemanbyggeritræ.Hanbrugerrestenartiklentilatpåpegemulighedenforatskabeennyserieproduceretfolkebåd–istål!SammeårbringerSejlogMotoretsvenskinterviewafennybagtfolkebådsejer.Denneharnogleenkeltekritikpunktertilbåden,menroserdenforsødygtighedogdetdybecockpit.Hanspårikkefolkebådennogenfremtidsomkonkurrencebåd,menpåpegersammeproblemsommedDragen:”denerhavnethosfolk,derfremforaltønsker”familiesejlads”(!)Pådettidspunkt,hvorinterviewetfindersted,sejlerderallerede61svenskefolkebåderundt,mendevarjohellerikkebesataftyskernemedalthvadderaffulgte.➔


Tord Sundén og hans kampfor guld og æreDetvaralleredefrastartennøjetydeliggjortfraSkandinaviskSejlerforbundsside,atdebesadallerettighedertilfolkebådenskonstruktion.PåtrodsafdettestilledeTordSundén–deri1941varblevetsattilatrentegnekonstruktionenefterkomitéensretningslinier–i1958kravpåophavsrettighedernetildennordiskefolkebåd,menhanstævnedeførsti1962SvenskaSeglarförbundetpåkravet.SelvomblandtandrededanskerepræsentanterBenzonogWedellsborgidenoprindeligekomitéprotesteredeogaflagdemodgåendevidneudsagniretten,gikdetsvenskeSeglarförbundetindpåattilkendeSundéndisserettighedersåsentsomi1966.Hanfiksåtildeltkr.175forhvernybyggetfolkebådogenerstatningfordetidligerebyggedebådepåkr.10.000.Juraenkansommetiderkrydsedensundemoral,somJanEbertudtrykkerdetibogen”DanskeLystbåde”.DendanskesejlunionafvisteblanktatgåindpåattildeleSundénnogenophavsret,oghanforfulgteikkesagenyderligereher.Meni1993stævnedeTordSundénnualligevelErikAndreasen,derpådettidspunkthavdeproduceret800folkebådeiglasfiber,ogafkrævedeham6millionerkr.ierstatning–etbeløbdervillehaveknækketryggenpåværftetiKerteminde.Sagenblevbehandletienumådeliglangvarigretstvist,ogTordSúndennåedeienalderaf90åratdø–fåmånederførsagenkomafgørendeforretteninovember1999.Daingenmødtefremforklageren,frafaldtessagen,ogSundénsdødsboblevpålagtatbetaleErikAndreasenssagsomkostningerpåkr.275.000.Arvingernehavdeimidlertidalleredetømtboet,sådepengekunnehanDenendeligekonstruktion,somblevfærdigtegnetafdensvenskekonstruktørTordSundénpåbaggrundafdepræmieredeforslagaltsåkiggelangtefter.Sundénskrævementalitetstodiskærendekontrasttildenkonstruktør,hvisforslagjoegentligkomnærmesttildenendeligefolkebåd,nemligKnudOlsen.Hanfikaldrigenkronemereendde900kr.somhanisintidvandtikonkurrencen,mensSundénformåedejoattiltagesigheleærenforkonstruktionenogenstørresumpenge.MensomKnudOlsenselvsenereharudtryktdet,såfikhandaglædenvedathavemedvirkettilfrembringelsenafdennefinebåd.Vikansåhermedbrugedennelejlighedtilathædrenu90-årigeKnudOlsenforhansindsatsforskabelsenafdenfantastiskesucces–dennordiskefolkebåd–ogatkonstaterehansbeskedenhedognøjsomhedihansmangeårigefremragendevirkeforudviklingenafdanskelystbåde.20


Danskerne tog også folkebåden til sigIjuli1943omtalessøsætningenafdenførstedanskefolkebåd–”SejlsportensVenner”sudlodningsbåd–byggethosBørresensiVejlefor5000kr.Denomtalessomlækker,rummeligogsødygtig,ogdenspåsstorsuccesudfradeninteresse,deralleredenueropståetomkringden.EnandenfolkebådvarsamtidigunderbygningiMarstal,menafenellerandengrundblevdenaldrigklasset,oglodderforsejlnummeretD2stååbent.Førsti1947komdergangiklassen,mensåsketedervirkeligogsånoget.Dadedanskeejerevarvildtbegejstredeforbådensfineegenskaber,vargrundenlagtfordenstørstesuccesnogensindeforenkølbådsklasseiDanmark–måskeiheleverden–ogbestemtikkekunsomturbåd.IsidstenummerafDFÆL-BladetomtalteHenrikEffersøespidsgatterensomdenførsterigtigefamiliekapsejladsbådførfolkebåden.Ialtblevderbygget120klassespidsgattereiårenefra1927til1960.Hererdetinteressantatse,atalleredei1950,7årefterdenførstedanskbyggedefolkebåd”PeterPan”,sejledederover120folkebådeidanskefarvande.Ogi1958,efter15år,varantalletafdanskefolkebådeigenfordobletogoverskred250stk.Selvinklusivedeikke-klassedenåedespidsgatterneikkeoverdetteantal–ogdetiløbetaf40år.Mendetblevvedmeddefolkebåde–ogkunværreendnu.I1964,23årefterklassensstart,skriverEyvindSchiöttzafslutningsvisisinomtaleaffolkebåden:”Dereringentvivlom,atfolkebådenerdenkølbådstype,derharstørstinteressefordanskesejlere.”Åretefter,i1965–varderpåde7årsiden1958blevetbygget200folkebådeyderligere,såantalletnuvaroppepå450.Folkebåden – nu i glasfiberDaFolkebådscentralenbegyndteatleveredeførsteglasfiberfolkebådei1977varderalleredebygget624træfolkebådetildanskeejere–menalligevelblevderidekommendeårfortsatbyggetenhelfolkebådeitræ,velca.30-40stykker.21FraSejlogMotor1943Altsåerengoddeloverhalvdelenafsamtlige1137danskefolkebåde–somerbyggetfremtilidag–aftræ.Værfternebyggedelangtflerefolkebådeendtildetdanskemarked.SåledesberetterværftetBrandt-Møllerpåsinhjemmeside:”Tidenefterandenverdenskrigvarknap,menalleredei1950ernekommerdergangieksporten,delstilEuropa,menisærdeleshedogsåtilUSA.Hver3.ugeforlodenNordiskFolkebådbådebyggeriet,medretningmodUSAogsidendenførstefolkebådi1947blevbyggetpåbådebyggerieterover600folkebådeblevetleverettilheleverden.”➔


22Båden for selvbyggereIdeoprindeligestatuttervardetbetonet,atfolkebådenskulleværeenkelikonstruktionen,sådenogsåkunnebyggesafselvbyggere.IregistreneforFolkebådsklubbensesdaogsåmangebådebyggetafukendtenavne–sandsynligvisbyggetprivathjemmeihavenelleriskurerundtomkring.BjørnBoa,brortildettebladslayouter,GormBoa,fortællerensjovhistorieomfolkebådenBe-Ki(D68),derblevbyggetafpostbudG.Petersenibegyndelsenaf50’ernepåtørreloftetoveren4-etagersejendompåTranegårdsvejiHellerup.Denskulleegentlighaveværetskiltadogbåretnedtidligtiopbygningen,mensådangikdetikke,ognustoddenderpåloftetogvarfærdig–mangledekunkølen.Altsåmåttemanriveenafloftsgavlenenedpåejendommenforatfåfolkebådenhejsetnedigården.BådensejlerifølgeFolkebådsklubbensregisterstadigiSundet,numednavnet”Konkylie”.Enmassefolkebådeblevsomnævntbyggetdirektepåbestillingfraudlandet,mensærligti50’erneblevmangedansk-registreredefolkebådesolgttiludlandet.I”DanskeBåde”fra1962findesenopgørelsemednumrenepådeeksporterededanskefolkebåde–pådettetidspunktvarderafgået83tilUSA,12tilVesttyskland,2tilEnglandog3tilSverige.ISverigevarderbyggetover1200folkebådeitræfør1976,hvorErikAndreaseniKertemindefikrettilatproducerefolkebådeiglasfiber.HerfikFolkebådscentralenhurtigtenvæsentligrolleileverancenafnyefolkebådetildesvenskesejlere,delsveddirektesalg,delsgennemderessalgafstøbeformetilfleresvenskeværfter,dersåselvkunneproducerenyeglasfiberfolkebådetildetsvenskemarked.Udoveratfolkebådendendagidag69årefterklassensoprettelsestadigerdenmestaktivekølbådsklasseiDanmark,mådenjosigesatværeenforbløffendeheldigkonstruktion.Ingenmåleregelharhidtilkunnetknækkedenshemmelighedogfåetbugtmeddetfortrindenharienhverkapsejladspåhandicap.IvoresegetNNL,somjoerenvidereførelseafdengamlemåleregelNL-NordiskLængde,harfolkebådenmålet4,7,hvilketmåsigesatværemegetlavtforsåstorenbåd.DethardaogsåvistsigvedvoresommertræfogveddeKjøbenhavnskeTræsejlereskapsejladser,atfolkebådentilenhvertidtageroveralt-præmien,hvismanharensådan.Hoskjøbenhavnerneharmandaogsåafskaffetoveraltpræmienafsammegrundogdeltsejladserneopiflereløb–forellersløbfolkebådssejlernealtidmedsejren.Derharadskilligegangeværetgjortforsøgpåatindførespileriklassen,menmanharikkeoplevetatdethargivetnoktilsejladsenskvalitet,sådeterblevetfragåetigen,derhvordetharværetindførtideenkeltelande.Folkebådenkanselvsomdener.Kundensomselvharsejletfolkebådharoplevetmagien.Denerikkevanvittighurtig,mendensejleraltid,ogdenkrydsereminent.Vikanjokunønskefolkebådsklassengodvindimangeårfremover–isærdetapretræbådssejlerederstadigholderudogtagerkampenopmeddetstorefeltafmodernefolkebåde.Idekommendeartikleribådedetteognæstenummervilvifortælleomenrækkesærligtudvalgtefolkebådeogderesskæbne.Harduselvenhistorieomenellerflerefolkebåde,kandumåskenåatfådenmedinæstenummer.Ovenoverlejlighederneidenne4-etagersejendomblevfolkebådenBE-KIbygget.


TIBBE alle glasfiberfolkebådenesmoderPå Lillebæltsværftet er der gang i den med restaureringen afen del træbåde. En af bådene er særligt interessant for DFÆL-Bladet i netop dette nummer, nemlig folkebåden ”Tibbe” –som i Bådnyts oktobernummer 2009 betegnes som ”Allefolkebådes moder” – hvormed de vel mener ”alle glasfiberfolkebådenesmoder”JørgenHeidemannharaflagtværftetetbesøgd.13.aprilnuiår,oglæsherhvadhanskriver:”Sidstegang,visåensmukrenoveringfraLillebæltsværftet,varvedsommerstævnetiAssens2008,dadestilledemeddenelegante,genskabte15m 2 Slaaby-Larsenkutter”Fønix”–opkaldtefterlegende-fuglen,dergenopstodafasken.NukanværftetsnartgentageenFønix-bedriftmedafslutningenafrenoveringenafdenlegendariskefolkebådFD541”Tibbe”,somdenligesålegendariskefolkebådsbyggerTh.LindiMiddelfarthavdebyggettilsigselvogsejledesigtilgodekapsejladsresultatermed.Hvilketdensenereejer,ErikAndreasen,ogsågjorde.Hanvaråbenbartsåtilfredsmed”Tibbe”,atdendannedeplugtilalleFolkebådscentralenstalrigesenereglasfiberfolkebåde.VedDFÆL’s”ÅbenBåd”februar2009var”Tibbe”kommetindenforogrenoveringbegyndt.Nuhardenfåetdetmegetbedre.Visådetselv,ensolrigaprildag,daskipperindenogjegtogpåbådkigiMiddelfartogfikengodsnakmedBentJensenogKajSkytte,derleveredegodefotosfraprocessen.Tilsammenbesåvi"Tibbe",derendnuikkeerfærdigrestaureret,menergodtundervejs.Bentharnetopdesenestedagelagtglasfibervæviepoxypåbådensdæk(nejIKKEpåfribordet!).Bentfortalte,atdissematerialervarmegetmerebehageligeatarbejdemedendsædvanligeglasfibermåtteripoyester–nemmereatfåtilattilpassesigkanterognæstenlugtfri,kræverblothandskebeskyttelseimodhudkontaktmeddenuhærdedeepoxy.Forlugen,somErikAndreasen("mr.folkboat")harfåettilKertemindetilrenovering,varmegetmedtagetogerikkekommetreturendnu–denbliverformentligmonteretovenpådækket,udenatderskæreshulafhensyntilikkeatinviterevandinduønskedesteder.Vifikforevistenfarveprøveafdenlidtspeciellelysegrønnefarve,somdensfribordharværetmaletmed,ogsomværftetvilgenskabe–denstårp.t.ienlys,gråligprimer.Udvendigtharbundenfået"Platin-primer".Denedslebnemahognirufsiderharfåetdeførstetogangelak,såmanserdensmukkemahognifarve–dendybe,blankeglansskalnokkommemeddeflerelag,derendnumangler.Indvendigharbundenværetrensetibundogstårnumedgrå"Platin-primer".Icockpitteterkistebænkeafmonteret–skalfornyes,indvendigterklædningenlakeretengang,underagterdækketfleregange.Ruftagetsoversideharfåetsammebehandling,som24


dækketervedatfåogfremstårnufærdig,udspartletoghvidmalet.SåvidtJørgensbegejstredeberetning–vikanherligesuppleremednogleyderligeredetaljer:”Tibbe”blevbyggetiMiddefarti1969afdenkendtebådebyggerTh.Lind,oghanbyggededentilsigselv–altsåen”murermestervilla”.BådenvarligesåsmukogvelbyggetsomandreLind-25Tibbepåvejtilsinandenungdomsomsmukfolkebådefterengrundigrenoveringbåde,ogfra1977væltededetaltsåudfraFolkebådscen-tralenmedkloneraf”Tibbe”–enbragendesucces.Derblevfremstilletflereforme,derblevsendttilblandtandetSverige,hvormanogsåproducerede”Tibbe”-kloner,såhunharsandeliglagtkroptilmangebåderundtomi➔


26verden,mereend1100.SelveFD541”Tibbe”bleveftersindådsom”plug”solgtogvandredevidereudtilnyegladeejere,menendtemedatståpålandiflereårienefterhåndensørgeligforfatning.Ogeraltsånu,somJørgenovenforberetter,kommetigodehænderhosaktivisternepåLillebæltværftet,efteratTuborgfondenkøbtedenafdenstidligereejerogforærededentilforeningenomkringværftet.Fireenergiskeogkompetenteaktivisterharsidenjanuar2009udførtengennemgribenderestaureringafbåden,sådensnartkankommeudatsejleigen.Vi slutter af med Jørgens opfordring:”Tibbe”vilblivesøsatfrabeddingenpåværftetden26.juni2010kl.13.00,ogdetkunneværehyggeligt,hvisalledemedlemmerfraDanmarksforeningafÆldreLystfartøjer,derharmulighed,kunnesejleellerkøreenturforbiMiddelfartdendag,ogværemedtilatfejredettefinefartøjogsedetflottearbejdesomdefrivilligeomkringværftetharudført.PåLillebæltsværftetermangåetgrundigttilværks.DetsermegetlovendeudGlasfiberfolkebådenHvadmangeikkeveder,atdetvardansk-amerikanerenSvendSvendsen,dererbådbyggerogfolkebådssejleriSanFrancisco,dersomdenførstealleredei1975havdeskabtenstøbeformogstøbteenglasfiberfolkebåd.SvendSvendsenlavedeformenoverenBørresen-byggetbåd,US95»Folksong«,ogstøbtesåsammeårverdensabsolutførsteglasfiber-folkebåd,somhangavnavnet»PokkersKarl«.Menalleredei1972havdedenkendtefolkebådssejlerErikAndreasenfraKertemindesysletmedideenomatstarteenproduktionaffolkebådeiglasfiber.Detvarderbareabsolutingenstemningforidekompetenteforsamlingerforfolkebådene–førsti1975fikhantilladelsetilatgåigangmedprojektet.I1976varhanklarmedenstøbeform,skabtoverhansegenFD541»Tibbe«,dervarbyggetafLindi1969.ErikAndreasenfikstøbtenprototype,derkomudogsejlei1976ogvistesigatsejlenøjagtigtsomtræfolkebåden.Hanfikklassensgodkendelseafglasfiberbådeni1977ogsattestraksenproduktionigangisamarbejdemedLM-værftet,derstøbteskrogene,hvorefterdeblevapterethosFolkebådscentraleniKerteminde.»Tibbe«varlidtskævtbygget,såderforsejlerdernuover1100glasfibersejlbåderundtiheleverdenmedsammelilleskævhediskroget.


En folkebådsmesterOm Thorkild Lind, ”Tibbe”s og mangeandre smukke folkebådes bygmesterLæsher,hvadErikAndreasenfraFolkebådscentralenskrevisinnekrologoverTh.Lind:BådebyggerThorkildLind,Middelfartafgikveddødenden21.maj2007–kunfemmånederfør,hanvilleværefyldt80.IfolkebådsklassenblevThorkildenlegende,dervilblivehusketimangeårfremoverfordeflotteFolkebåde,hanfra1950ogfremtilbegyndelsenaffirsernebyggedeiMiddelfart.Håndværketvarenestående,ogdendagidagkanmangårundtpåbådpladsenogglædesigoverhåndværketpåbådebyggetafTh.Lind.Menmåskevardetalligevelhansdesign–formgivningenafalledetaljer,dergjordeThorkildmestberømt.Thorkildhavdeetfantastiskøjefordesign–hankunnelaveformgivningenpåruffetogalleafrundingersomingenanden,ogsammenmedenflotfinishfremstodhanstræbådederforsomnogetheltunikt.DavimidtihalvfjerdsernebegyndteatbyggeFolkebådeiglasfiber,vardetderforogsåheltnaturligtattageThorkildmediarbejdet.PluggenblevstøbtoverF-D-541”Tibbe”,derdeførsteårhavdetjentsomThorkildogJennysprivatbåd,ogpådetførsteglasfiberskrogbyggedeThorkildindersektionenogheledæksoverbygningenopitræ,såLMglasfibersidenkunnestøbeenformoverdet.VifikmegenglædeafThorkildsstoreerfaring.SommenneskevarThorkildenmegetmildogomgængeligpersonmedenstilfærdigogrammendehumor.Isithåndværkkunnehanværetemperamentsfuld–perfektionistsomhanvar–menkunne–måskeforofte–tagesigtidtilenhyggeligpassiar,nårvibesøgtehampåværftet.Thorkildvarogsåenfremragendesejler,dermedknusenderokunnefaldeudoggågennemlæenenkonkurrent.JegharhaftglædeafatsejlemangekapsejladsersammenmedThorkildLind–førstmedhamvedroret,ogsidenmedskiftendefortegn.FagligdygtighedogrespektfortraditionerneskalgiveetsmuktresultatpåLillebæltsværftet27Temaet om Folkebåden fortsættes i næste nummer


Dansk Forening for ældre Lystfartøjer · C/o Birthe Molbech ·Holstebrogade 4, 3.tv. · 2100 København ØBDigteren Evert Taube – og folkebådeneEvertTaubedigtedeetlangtkvadtilfolkebådenspris,hervilvinøjesmedatbringenæstsidstevers,deregentligogsåsigeralt:Därkanjagserveraenmiddagförsex,iruffenrymsfyraockså.Jagslipparattraltaomkringpåmittdäck,pådurkarogtrallkanjaggå.Ifolkbåtensoverjaghärligtomnatten,motklinkbyggdabordenhörskluckandevatten,ochsömnutankluckkantilsjössjagejfå,ogkluckutanklinkkannomöjligtuppstå.Minfolkbåterrymlig,minfolkbåtertrind,menframtillsåvasssomenkil.Denliggerpåkryssenblotttrestreckfrånvind,denlänsermedsjuåttamil.Medetttusenkiloikölendengungarjustlagompåvågen,ogbogsvalletslungarminfolkbåtsålångtbortisöderognorr,attjagutisittbrunnenjämtseglartorr.(SeheleEvertTaubessangpåwww.defaele.dk)EvertTaubevarmangeårigivrigfolkebådssejler,mendererfaktisktvivlom,omhannogensindeselvejedeen.HerseshaniS59”Carmencita”afSjösala,dervarejetafsejlklubbeniHärnösandISSN 1902-0163


Folkbåtsvisatekst af Evert Taube, melodi: Hjalmar og Hulda.Visen er skrevet som en tale på vers, fremsagtpå den første stiftende forsamling i SvenskaFolkbåtsförbundet, bragt i det svenskesejlerblad "Till Rors" 1943Vem kom med den strålande svenska idénatt skapa en Folkbåt? Det gjorde Salén.Og säg, vem förenade Nordens nationeri tävlan att främställa bra konstruktioneroch slutligen sammanslå alla till en,en folkbåtssyntés? jo, det gjorde Salénoch därför till folkbåtsförbundets kaptenvi utnämnar nu vår kamrat Sven Salén.Hans tanke var riktig och båten är bra,för folkbåtsförbundets kapten vår hurra.De Nordiska seglande folken är femoch folkbåtsförbundets hurran liksom demmed kläm – fem!(Der råbes hurra 5 gange)Folklika friskusar, fruar og fröknerföljen min sångmö, som styrar min kos!Gärna jag rider kameler i öknar,hellre dock böljan som folkbåtsmatros,gärna jag dväljs i salonernas fröjder,solar mig gärna i båtsocieténmen i min Folkbåt jag sitter fornöjder,där har jag svängrum för armar og ben.Båten är mullig og rymlig och trind,men ändå livlig och känslig för vind.Tål mycket sjö. När hon kränger till sargenbitar hon från sig, kantänka, som vargen.Frukost och middag, och även supédukar man lätt, fast hon ligger på sne.Detta är Svenskt, ja, det skulle jag tro!Hur fan det bläser vi tar det med ro.Men det betyder dock inte, kamrater,att vi är tröga som folkbåtssoldater!Nej, mina vänner, vi slåss, vi är djärvamed våra hustrur skall Sverige få ärvamånga små folkbåtsbarn, djärva som vity i en Folkbåt kan folkökning bli!Sådan är båten: ett seglande hem,ej blott för älskande par, nej, för fem,sex, sju, ja åtta till nio små ungar,som tidligt lärt sig att tillvaron gungar.Gungande, krängande, kryssande ser manlugnt mot sin framtid i folkbåtens ruffoch uti Folkbåtsförbundet, där ger manaldrig en chans åt protester och gruff.Nej, mina vänner, på kryss, läns og slörhåller vi styvt på vårt goda humör!Stormfågel är du, vår båt, som vi hylla,skapt att betvinga Charybdis och Scylla!Folkbåten tål, liksom folket en dustnär det är farligt. Och ej blott till lustbyggdes vår båt – nej, när nöjet är slutklar’ du livet med nedrevat klut i denna båt.Ge den båten SALUT!(Der skåles)På furubyggat folkbåt jag kväder min sångvi blånande böljarnas brus,när våning och stuga mig tyckas för trångjag flyr til mitt gungande hus.Blott sju sextiofyra är längden på skutan,det räcker åt mig, jag kan vara förutanen hel del på längden, det kan ni forstånär bredden på mitten är två tjugotvå.Där kan jag servera en middag för sex,i ruffen ryms fyra också.Jag slippar att ralta omkring på mitt däck,på durkar og trall kan jag gå.I folkbåten sover jag härligt om natten,mot klinkbyggda borden hörs kluckande vatten,och sömn utan kluck kan til sjöss jag ej få,og kluck utan klink kann omöjligt uppstå.Min folkbåt er rymlig, min folkbåt er trind,men framtill så vass som en kil.Den ligger på kryssen blott tre streck från vind,den länser med sju åtta mil.Med ett tusen kilo i kölen den gungarjust lagom på vågen, og bogsvallet slungarmin folkbåt så långt bort i söder og norr,att jag uti sittbrunnen jämt seglar torr.På furubyggad folkbåt jag kväder min sångoch smekar dess blänkande bord,jag drömmer om fred som skall komma en gångmed frihet för folken i nord.Jag seglar då kanske ej långt ner i södermen styr min folkbåt till nordiska bröderoch sjunger en sång på det frigivna havom båten som furan och järnet oss gav.


Mere om FolkebådenI det forrige nummer af DFÆL-Bladet lovede vi at bringe mere stof om folkebåden i det kommendenummer, men pladshensyn gjorde, at vi måtte udskyde dette spændende emne. Det kan vi nu rådebod på, for der er så meget spændende at hente.4


IsågodtsomhverhavniSkandinavienmødervieenellerflerefolkebåde–ogmangeafdemaftræ.IDanmarkerfolkebådsklassenstadigdenmestaktivekølbådsklasse–57årefterdeførstefolkebådesfremkomst.Arbejdetmedatfindestoffremomfolkebådenharalleredeforlængstafsløret,atdererrigeligtstoftilatudgiveenbogomdedanskefolkebåde,somderalleredeersketiSverigemedudgivelsenafdetmegetanbefalelsesværdigeværk:”Folkbåten–Enmodernklassiker,prægtigtillustreretogsprængfyldtafinteressanteogrørendeoplysninger.Ligesomgråspurvengørfolkebådensigikkespecielttilmedstørrelseogsmarthed.Menhvaddenmangleriprangendeudstyr,opvejerdenrigeligtmeddensfantastisklivshistorie,overraskendegodesejlegenskaber,charmerendevæsenogutroligeudbredelse.Ejetogelsketafmange–oghverfolkebådharofteværetgennemmangehænder.Deterikkegåetligegodtfordemalle–menderernusolstrålehistorierindimellem.5


D1 ”Peter Pan”Den første danskbyggede folkebåd blevbygget som udlodningsbåd for SejlsportensVenner. Eywind Schiøttz skrev i”Danske Baade” fra 1962 følgendeforord til digtet nederst:PeterPan”varDanmarksførstefolkebåd,bygget1943påBørresensværftiVejletilSejlsportensVenner.DenblevvundetafHelsingørAmatørSejlklub,varsenerepåforskelligedanskehænder,indtilPeterafRungstedsolgtedentilUSA.VeddenlejlighedblevnedenståendesørgmuntreviseforfattetafklubvennenIngemannHansen,ogstrofernegiverudtrykforenendnuikkeafsluttettidsperiodeindenfordansksejlsport.En hilsen fra en ven i udlændighed og elendighedDarlingPeter–Iwillwritetoyouetlilleletter–brev,andfortælle,hvordandetformiggår.Skøntdetnuerlængesiden,atdetdanskesprogjegskrev,willjeghope,atduunderstand–forstår.Aldrigglemmerjegdetimer–dukantro,atdetvarhårdt,whenIleftthatearlymorninginJuly.Tænk,forhundredusledollardemigtogogslæbtebort,Jonas–biggeKnudoglittleKarlogKaj.Tænk,atdissegamleVernerskullesvigtemigendag–ingentrøstensorddademighaled’op.”Barenuatlortetholder”vardetsidste,Jonassa’e,dajeghængtederpåkranenienstrop.Medensafskedsbitrevemodfyldtesmerteligtmitbryst,såforådIjerikroenskoldebord,daforsidstegangjegskimted’gennemtårerRungstedKyst.whenIpasseditonmywaytoElsinore.Well–nowPeter–IkomsafelytomyplaceinU.S.A.,detvardrøjt,menjegholdtuddenlangevej.Dervarmangenyesteder,vibesøgteontheway,menjegsansed’intet–savned’baredig.Ognuliggerjegihavnen–verynice–youkanforstå,medenhavnefoged’klædtifornemtskrud.Menjegelsked’jodetkærerodiRungsted,hvorjeglå,ogathøreBaggegåogskældeud.Herearemangefinebåderundtomkringihavnenstrøet,ogdeskinnerfintafrustfritståloglak.Menjegpasser–kærePeter–ikkerigtigimiljøet,ogjegsavner”Strik”–”Rosita”og”Jo-tak”.Hereroftefineladiespåvisitiminsalon,ogherdufterafparfume,ScotchogginJegku'bedreli’odeuren–selvomogsådenvarstreng,whenmyfriendsiRungstedimitrufkrøbind.6


wouldaskyou,Peter,omperhapsdutror,atjegkunnekommebackagain–jeglængesjosomduhjemtilRungsted,hvordegamlevennerbor.Tænkdig,Peter–well,Iknowthatdetersvært,minkæreven,menhvisduspareropoglæggervæk,såmåskeomnogleårjegkunneblivedinigen!–Detkansikkertordnesmedendollarcheck.Blotvedtanken–kærePeter–jublerhjertetimitbryst,deterdrømmen,somjegdrømmernightandday.AttermærkeSundetsbølger–attergenseRungstedKyst,helpme,Peter–Iamlonely–faraway.Meddethåbmitbrevjegslutter,ogenstillebønjegbe’rforahappyend–justwriteassoonasyoucan.Hilsnuallegamlevenner,somjegkenderoverthere,Iwillalwaysbeyourlonely.PeterPan.HereringenklangafflaskerwiththegoldenDanishbeer,tænkdig,Peter–ølpådåser–madeofblik,ja,detlarmerganskegrusomt,nårdeskåleroverhere,næstenli’somienblikkensla’rbutik.Oftetænkerjegpågamleda’e–davipålangfarttog–hvorjegønskerdemtilbagehverenstund.Theywerehappydays–oPeter–hvoriverdenhenvidrog,li’fraHumlebæktilHvenogThurøbund.”PeterPan”komnualdrighjemfraUSA.DFÆL’sfolkebådsentusiastJørgenHeidemannfortæller,athani2007kontaktedeformandenforSanFranciscoBayFolkboatAssociation,BillMadison,forathøreombådensskæbne.BillMadisonkunnefortælle,athanfor10årsidenhavdefåetenmeddelelsefraejerenaf”PeterPan”–derpådettidspunkthavdefåetskiftetnavntil”OldOne”–atdenvarforsvundetfrasinmooringvedSanFranciscoogsandsynligvisdrevettilhavs–foraldrigmereatblivefundet.Sørgeligt,menmåskedogalligevelenærefulddødfordennehæderværdigebåd.SejlogMotoromtaltesøsætningenafFD1iJulinummeret1943,medordene”EtlækkertFartøj,deralleredeharmangeTilhængere”.OgiaugustnummeretpralerformandenforHelsingørSejlklub,C.O.Nielsen,afatbådenblevsejletfraFredericiatilHelsingørpå22½time–over5knobresulterendefart–iallevindstyrkerfrastilletil10m/smedmedløbendesø,medfuldsejlføringog”udenattagevandoverafbetydning”.Derfortænktejeg,måskeatnårjegskrevtildignu,7


Danmarks ældste folkebåd FD 2 ”Gill”IgennemmangeårharderværetenheltfastdeltagervedDFÆLssommertræf–nemliglystfartøjsmuseetssmuktvedligeholdterødefolkebådFD2”Gill”fra1941.Hervilmerevakselæsereafforegåendeartikelstrakstænke”Hov,hvordankanderværeendanskfolkebådfra1941,nårnummer1,”PeterPan”,varfra1943?Forklaringenerden,at”Gill”blevbyggetiSverigeienafdeførstestoreserieraffolkebåde,derblevbyggetpåinitiativafvelhavendestøtterfordennyeklasse–ogsåsidensolgttilinteresserede.Densvenskeforretningsmand,HerbertDieden,deriøvrigtogsåvardanskkonsul,havdestraksbestiltenJørgenHeidemannogCarl-OveThornydersejladsenmedGill8


9Jegkøbte”Gill”i1982afminkammeratJanMunkHansen,somermøbelsnedker.JankøbtebådeniRoskildeafenChristensen,somhavdedenståendeisinhave,hvaddenbarprægafefterflereårpåland.Janblevfrarådetafsinfar,somselvvargammelsejler,atkøbebåden,dahanmente,atdetvarenhåbløsopgaveatgåigangmed.MenJanfaldtforbåden,dahanerentype,derelskerudfordringer,såhankøbtebådenfor9000kri1971.Herblevaltmalingbrændtaf,udvendigsomindvendig,herefterblevdenimprægneretiC-toxoggenopmalet,ognytlærredblevlagtpåruftaget,ognyepladerblevlagtpådækketogsamlingerneblevforstærketmedglasfiberstrimlerogmalet,herefterkomdernyefenderlisterogskvatlister.Jantogdesværredegamlelågerafogerstattededemmeddemderernu;brikseneharJanogsålavet.DajegovertogGilli1982for34000kr.udenatvide,atdetvardenældstefolkebåd,hvadjegførstfikatvideefterethalvtår.Jegarbejdedevidere,hvorJanslap,dadetformigforpligtedeatholdebådensejlendeifinstand.Istartenkunnejegikkeforstå,atbådentogmegetvandind,nårdensejledepåkryds,sådabådenkompålandblevbundenigenafrensetindtildetbaretræ,ogigenimprægneretiC-tox,naglerneblevgåetefter,ognyesati,herefterblevdengenopmalet,ogallebordeneundervandlinienfikProf10ioverlapningerne,kølbolteneblevspændtefter.Fribordetblevfuldspartletmeddiamantspartelfarveoggenopmalet,detharholdtindtilnu,jegharkunvandslebetganskelet,oggenopfrisketmedfortyndetemalielakfraSadolin,dadehardenpænestepostrødeemalielak.Jegvarnuspændtpåombådennuvartæt;denvarblevetbedre,menudevedmastesporetsomlådirektepåkølsvinetskruetmedfranskeskruerløbvandetstadigindpåkryds.Jegprøvedeigennæsteforåratspændeefter,oggiknusvøbeneefter.Hvordevarknækket,blevdeforstær-➔Hagberdts egen beretningfra 2001 om årene med ”Gill”folkebådfradenførsteseriepå26bådefraSverre-VarvetiGöteborg,ogeftersigendevardethanssøn,dersejledebådenideførsteår.Dabådensenereblevsolgttilendanskejer,fikden–netopmedhenblikpådensmegettidligebyggeår–detledigenummerFD2,ogkannubrystesigafatværeDanmarksældstefolkebåd–2årældreenddenførstedanskbyggede.Dukanandetstedsidenneartikellæseom,hvorforderfandtesetledigtnummersåtidligtirækkenafdanskefolkebåde.Bådenharværetgennemendelhændergennemårene,sidendenkomudfraværftetiGöteborg,mendensidste”almindelige”ejer,HagberdtKnudsen,harsendtosenherligberetningomsineårmed”Gill”fra1982til1996,hvorhanoverdrogdentilDanmarksMuseumforLystsejlads.Herbliverbådenomhyggeligtpasset,såvikanværesikrepåatdetteklenodieersikretforeftertiden.”Gill”hariøvrigtfåetplaketterforgodbevaringi1989og1993,altsåmensdenendnuvariHagberdtseje.SomtilføjelsetilHagberdtsberetningkanmanlæseenlilleberetning,somHagberdtharmodtagetfraentidligereejer,OttoAabjerg,dersejlede”Gill”ienårrækkegennem60’erneog70’erne.Kunnevifåfatpåalleejerneafbaredenneenebåd,villeviheltsikkertkunnestykkeenheltfantastiskhistoriesammen,derviserdenomtumledetilværelse,sommangenenlystbådharhaftgennemårene.Elsketogsvigtet,omhyggeligtpasset,udsatforfarerogbesværligheder,hårdekampepåkapsejladsbanerne,fantastiskeferietureogherligehyggesejladser.Deterværdattænkeover,nårmanmøderen”ganskealmindeligfolkebåd”–denvillesikkertkunnefortællehistorieridagevis,hvisdenellershavdeetsprog.


ket,sånumentejeg,atdenvartæt.Menak,bådenvarstadigutæt.Iefteråret1984,dabådenskullepåland,fikvognmandenikkerigtigfatunderkølenforan,hvadresulteredei,atremmenfikfatistævntræetistedetfor,ogsåkomchokket.Kølengabteca.5cmforan,ogrustvandløbud,sånuvarderkunenvej:Allekølbolteskulleskiftes;detarbejdeblevfærdigiforåret85.Vihavdehafthelekølenaf,oggennemgåetdødtræet,somvarOK.Nukunnederikkeværemere,dabådenskulleivandetiforåret86,mentejeg.Menjegblevklogere!Ugenføratvognmandenskullekomme,knækkedetoppenafroret,efterdetvarsatpåDetvistesig,atdetgamleegetrævarsortindvendigogvarnærmestsommuld.Detvaretheldformig,atdetikkesketeundersejlads,såjegkøbteetnytrorhosBrandtMølleriFrederikssundfor4000kr.Nuskulleengodsejlersæsonbegynde,menvandetfandtstadigvejomkringmastesporet,sånuvarjegskakmat.Jegsejledemedproblemetindtilefteråret92.Isommeren87gikhulkehlenpådengamlemast,somvaraforegonpine,istykker.JegkøbteennyhosUlrikiRungstedfor9000kr.Sånubegyndtelommesmerterneatbredesig.Imellemtidenhavdejegogsåmåtteofrenyesejlogspilerstage.DajegskullesejlefraKastruptilMiddelfarti1990,havdejegnærmistetGill.JegsejledeoverKøgeBugtiletvindogkomindiFaxebugt,hvorvindenblevmegetfrisk,heropdagedejegpludseligatvandetstodheltoptildørken.Dajegsejledealene,fikjegtravltmedatpumpesamtidigmedatholdebådenpåretkurs.Såsketeder10


11ogsådet,atpumpenrevsigløs,sånuvarderkunpøsentilbage.Jeghavdekunetitankerne,atkommeindtilsoldaternevedBøgestrømmenogsættehendepågrundidetdetrenesandder.Minetokammerater,somvarsejletiforvejenienBandholm27,låogventedepåmig,daderesmanifoldlækkede,ogdemente,atjegkunnetrækkedemindgennemsoldaterne,davindenvarivest.JeghavdeikkehafttidtilattænkepåatløfteknoglentilVHFanlæggetogkaldedem,sådevarnogetforbavsede.Jegfikdeneneafdemoveroghjælpemig,såjegtrakogsådenandenbåd,indtilhankunnesættesejligen,ogvinåedevelbeholdentilNyordkl2omnatten,hvorjeghavdeenstærkhovedpine.NæstedagblevGillsejlettilPræstøtilbådebyggerPoulHansen.Hvorforvikunnesejledenderovervar,atsålængeviikkehavdesejletoppe,togbådenikkevandind.Detvistesigatdervarbrugtnorskespiridenederstekølbordi1941,nogetmangjordedengang.Allehavdeellerssagt,atnårbådenermedkobbernaglererderingenfarepåfærde,menmankanaltsåikkebrugekobberiegetræ,såderfor.PoulHansenslognyespiriogkalfatrede,nogetBrandtMøllerkritiserede.Hananbefaledemigatforstærkemedrustfriskruer,såiforåret91blevdenederstekølbordforstærketmedrustfriskruerindikølsvinet,fribordetistævnenogagterfikogsånyeskrueri,sånuvardensideafsageniorden.JegfikMogensHansenmedmigudeatsejleisommeren92.Hanfandtudaf,hvaddervarivejenmedutæthedenomkringmastesporet.Viaftalte,athanskullehavebådenhen,nårdenskullepåland.Det,derskullelavesvar,atmastesporetskulleopoghvilepåtonyebundstokke,såtrykketblevfordelt.Svøbenevedrøstjerneneskulleogsåskiftes,samttonyerøstjern.Allebordeneblevgennemgået,ogderkomtonyeknæunderdækketisidernevedmasten.Åretefterblevderlavettonyehylderisiderindeikahytten,ogkølenblevafmonteretigenogfugetom,ellersvaraltOKfraMogens’side,ogdetvistesigogsåatholdestik,fornufikjegproblemermedstøvmiderne.DaDanmarksMuseetforLystsejladsåbnedei1996påValdemarSlot,føltejeg.atdetvarenpassendeanledningformigatstoppe.Gillhavdejegiforvejentestamenterettilmuseet,såvejenvarikkesålang.Jegeridaggladfor,atjegharlavetdenklausul,atbådenskalværesejlende,såmanhvertårharkunnetsebådenvedDFÆLsstævnedenandenweekendijulimåned.Otto Aabjergs beretningJegkanogsåfortællelidtombådenidentid,jeghavdeden.Denhavdeellersfåetmahognyruf,menkistebænkenevarlavetafmassivmahogni,menretspinkeltlavet–sometskabmedrammerogfyldinger,såendaghvorjegrigtigskullehaleindiskødetogstemteføddernemodkistebænk-siden,røgfodenligeigennem,såjegskiftededesmukke,menuhensigtsmæssigesiderudmedmahognyfiner.Bådenvarnæstentæt,dajegfikden.Denhavdeimangeårikkesejletkapsejlads.Mankunnesedetbl.a.ved,atdenhavdetungespringmadrassermedjern-ramme.Menjegsejlededenialslagsvejr,ogsåhavkap-HagberdtKnudsen,somharpasset”Gill”såomsorgsfuldt,indtilhanoverdrogdentilDanmarksMuseumforLystsejlads.➔


12sejlads,ogi1965,trorjeg,idetmegetstormendevejrSjællandtRundt,fikbådenlidtafetknæk–blevforøvrigtnr.5.Menbådenvarmereellermindreutætefterdenomgang.Mereellermindresigerjeg,fordetvarkunihårdtvejr.Jegforsøgteselvfølgeligaltmuligtforatgøredentæt.Dækogrufblevpraktisktalttæt,menjegforstårnu,atdetdervirkeligvargalt,detvartæringafkølboltene,isærdeforreste,somjodengangikkeblevlavetafrustfritstål.Trængersaltvandind,såvildetiforeningmedegesyrenhurtigtgøredetafmedjernet.SjællandRundt1966knækkedejegmasten–detenevantknækkede.DetvarpåkrydslidtsydforStigsnæs.Dengamlemastvarellersensmukkraftig(mensikkertogsåtung)oregonmast.FD2vistesigpåtrodsafalderenatværehurtigogkunnedengangudmærketklaresigpåkapsejladsbanerne.Menssejlenevarnye,fikjegmangegodeplaceringer,isærandenpladser.EngangblevdetendogtilenførstepladsogoveraltsejrHesselørundt,i1970.Sagen om FD 2Detkannokundre,atGillkunnefåsejlnummeretFD2,nårdennukomfraSverige.MenbådenvarjotoårældreendFD1”PeterPan”,sådetvarjoheldigt,atdervarethulirækken,somdenligekunnesejleindi.ISejlogMotorsfebruarnummerfra1943findesennotitsomeninitiativrigbådebyggerGehringiMarstal,der,strakstegningerneblevtilgængelige,erbegyndtatbyggeenfolkebåd–altsåsamtidigmedatBørresengårigangmed”PeterPan”.ManharvelsåreserveretsejlnummeretFD2tildennebåd,mensenerehardetvistsig,atdenaldrigblevklasset.JørgenHeidemannstødtepåbådeniNyborgHavn,hvordenlåpålandienusselforfatning–undernavnet”RødeOrm”.HanfikkontaktmedHenningBlix,somhavdeskrevetenartikelombådeniNyborgSejlklubsbladi1997,mensdenlåvelholdtogfinihavnen.Hanfortæller,atbådenblevbyggeti1943iMarstal–afkalmarfyrpåask.Denblevaltsåbare10cmforlangog3cmforbred–ogBlixgætterpå,atdetmåskebareerfordibådbyggerenharvilletudnyttededyrematerialerfuldtud.Somhanskriver:Detvigtigsteforham[bådbyggeren]harværetatbyggeengod,solidbåd.Mendeteraltsåsandsynligvisårsagentil,atbådenikkeharkunnetbliveklasset,forogsådengangvarmanretstriksemed,atklassebestemmelsernenøjeskulleoverholdes.Sådetmegetlavesejlnummerharbareståetogventetpåatgamle”Gill”komtillandetengangi50’erneogkunneblivetilFD2….”RødeOrm”somdensåud,daJørgenHeidemannfandtdenpåNyborgHavnsoplagsplads.Detvidesikke,ombådenerblevetgjortistand–ellerskrottet.Ærgerligt–bådenerjobestemtetfolkebådshistoriskkuriosum…


FD 3 ”Jacaranda”eks. ”Helen”Den ældste nulevende danskbyggede folkebåd.VoresførendedanskefolkebådshistorikeriDFÆL,JørgenHeidemann,undersøgtefornogleårsidenFD3’sskæbneogskrevenartikelheromtilDFÆL-Bladet.BådenvarbyggetpåÅrhusYachtværfti1946,menblevseneresolgttilTysklandsomsåmangeandredanskefolkebåde.EgentligblevJørgensatpåsporetafdentidligerekulturministerElsebethGernerNielsenpåetmødemellemhendeogDFÆLombevaringafdegamlelystbådesomendelafdendanskekulturarv.HunhavdesejletmedFD3ogspurgtetildensskæbne.EftermangeanstrengelserfikJørgenkontaktmeddennuværendeejer,RudolfSchmiedeskamp,derborvedBremenogsejlerpåindsøenWeser.Bådenleveribedstevelgående,ogdukanlæseJørgensberetningomdeniDFÆL-Bladetnr.92,ellerlæseartiklenvedatslåopiDFÆLsregisterunderNordiskeFolkebåde”Argo”FD3.13


Ove Kaae –folkebådebyggerfra SvendborgScene:Drejøgamlehavn,torsdagden8.august2009.4folkebådeholder”stævnemøde”førSvendborgClassicRegatta.Snakkengår.ThomasSuwelak,ejerafdenOveKaaebyggedeFGER252”RedFox”,spørgermig,omjegved,omOveKaae’sværkstedfindesendnu.Måsvare,atdetanerjegikke,mentror,jegkenderen,somgør.Intetkunneværerigtigere:TomAndersen(S38D21,”Saga”afSvendborg)harhaftetmegetnærtbekendtskabtilognaboskabmedOveKaae.JørgenHeidemannRedFoxpålænsFortællingen om OveKaaeAfTomAndersen”Gill”–”RedFox”–”Scherzo”–”Kokyta”OveKaaeharjegkendt,sidenjeggikmedkortebukser.Hanvaregentligsnedker,menarbejdedesombådebyggerforHenryRasmussenogsenereAageWalsted.Hanbyggedebådeisinfritid.Dervarenlærlingpåværftet,AageBirch,hanbyggedeendrage,ogdetinspireredeOvetilogsåatbyggeendrage.Denblevsolgt,oghanbyggedeen30m 2 Utzon,»ROSAMUNDE«,meddenblevhanoveraltvinderaf”TåsingeRundt”idenførstesejladsmeddennyebåd.Jegstodsammenmedminfarpåmolenveddenrundehavn,dadekomklarafSkansen.Førstkom14


15seksmeteren»CAPRICE«,ogligeefterkom»ROSA-MUNDE».Dervarmangemenneskerpåmolen,ogdergiketsusgennemtilskuerne,somnårderbliverscoretetmålienfodboldkamp.SenereblevOveselvstændig,påettidspunkthavdehanenlærling,menellersklaredehandetalene,byggedemangefinefolkebåde,juniorbådeogpiratjoller.I1965byggedehanetfolkebådsskrog,enfolkebådmedmotorogenfolkebådtilleveringtilpinse.Hanvarbagud,ogderforsattehanenannonceiavisen,velvidende,atderikkevarenledigbådebygger,mendetvarforatvisesingodeviljeoverforkunden.Jegvarligevendthjemeftereteventyrmedennorsktankbåd.DetvarminbrorIb,dergjordemigopmærksom,ogjeggikopforathilsepå,ogdetendtemed,atjegblevansat.Detvarnoglegodeoglærerigemåneder.VærkstedetvedTværvej74låikkevedhavnen,menetgodtstykkederfra,såbådenemåtteslæbes2,3kmgennembyen(Porthusvej-Overgade-Lerchesvej–Havnegade).OvergadeogLerchesvejvarensrettede,såderblevkørtimodfærdselsretningen.Ovebyggedeenhelseriefolkebådetiltyskekunder,BilledetaftransportenertagetpåLerchesvej,medØrkildsgadeibaggrunden.DetvarengammelScanialastbil,dertrak.Derblevikkebrugtruller,menentretommerbøgeplanke,derblevfornyet,nårdenblevfortynd,ogdervaringensmørelse.detvarenReimer-Sørensen,dersolgtebådene.Deterderforikkesikkert,at»REDFOX«haretdansknummer.I1969komLisogjeghjemtilSvendborgefteretparåriJulianehåb,ogvikøbtedethus,vinuboriogblevdervednaboertilOveoghansfamilie.Pådettidspunktvarhanstoppetsomselvstændigogvaransatforskelligesteder.Vivarmakkerepåværftetnoglemåneder,omkringtiårsenere,davirenoveredesøværnetsminestrygere.Densidstebådbyggedehantilsigselvafresternefratidligerebyggedefolkebåde.Denvarklari1980.Detvarikkeenudsøgtklædning,menflottelinjer.Klædningenblevlimetsammenmedskumlim,ogdadenvarklædtop,rensetafogpudsetmedsandpapir,komhanindforatsnakke»skiv«.Hanglædedesigoveratsedeperfektelinjer.Detvaretheltlivserfaring,detvarflotatse,dervaringennagler,kunskruerneistævnogkøl,denfiknavnetFD793»SIDSTPIGEN«.Detvardenyngstedatterskælenavn,hunvarenefternøler,såhunvarmoster,dahunblevfødt,devartisøskende.Detvarenhurtigbåd,oghansejlededeninogleår,mendetknebmedatfindegaster,sådenblevsolgttilTyskland.Ovelevedefra06-11-1925til27-04-1998.Handødeafenhjerneblødning,ogdergiketparårførEllaKaaesolgtehuset.Ensønbadmigvurdere,omdervarnogetbevaringsværdigtiværkstedet.Jegforeslog,atdekontaktedemuseetpåValdemarsslot,hvorefterMartinStockholmhentedeetparlæs,medenstortrailer.Dervarblandtdeting,derkompåmuseet,byggeskabeloner,værktøjogetparkølmodeller–ogsåetkøl-ogspanteridstil»ROSAMUNDE»,tegnetifuldstørrelse,påpergamentpapir,rulletoppåenrundstokogsigneret”Medvenlighilsen,AageUtzon”.Enafkølmodellerneerderenhistorieom.DenlavedehanpåbestillingtilOleAndreasentilfolkebåden»ELEFANT«.Oleerjoenstorhyggeligbamse,såhanvillehavekølenoptimeretmedvægtensålangtfremsommuligt.Detblevenmegethurtigbåd,menkonkurrenterneforlangteommåling,ogdetviste,attolerancenvaroverskredet,såkølenblevkasseretogerstattetmedenkølfraBørresen.


Forfald og bevaringafVillyKongeskovKlausen Farvel til FD 524, og FD 10 på museumI2004sattebestyrelseniDFÆLetskibisøen,somgikudpåatregistreredelystfartøjer,somvarforladteogstodoggiklangsomtiforfald,minopgaveimitområde,somerNordvestsjælland,varatafdækkeOddenNykøbingSjællandogRørvighavne,ogdestederiområdetvardermulighedefteraftalemedejerneatregistreredefartøjersomstodihaverogpåsommerhusgrundem.v..Detvarenspændendeopgave,iKlintfandtvienmåge,somSimonHansenogHenrikEffersøevaroppeogbesigtigeogfandtsærdelesinteressant.MågenforsvandtfraområdetdabådebyggerenHenrikfraNykøbingrejstetilCanada,hanhavdeimellemtidenerhvervetmågen,somhavdeetlavtnummer,densskæbneeruvis.Genereltmåjegsigeatomikkenedslående,såerdetfaktiskikkelykkedesatreddenogenafdefartøjer,somjegregistreredepådaværendetidspunkt.Ejernefinderindledningsvis,atmanharnogetafværdi,sommanharholdtmegetaf,ognårdervisersigenkøber,sættesprisenofteforhøj,ogkøberforladerforhandlingerne.Langsomtmensikkertforfalderfartøjet,DetsidstesørgeligmindeomFD534West-Winddadetfordetmestestårhenudenvedligeholdelseofteikkeafdækket,ogderforkræverbådemegettidogmangepengeforennyejeratgåikrigmedden,ligesomværdienerfaldetvæsentligt.Omkringslutningenafhalvfjerdsernekomenkønogvelbyggetfolkebådtilklubben(NykøbingSjælland)BøjeTommeruphedbådebyggeren,ogskulleviststammefraLimfjorden.Bådenvargrønogdeltogmegetikapsejladser,ogsåiDMsomjodenganghavdeendeltræbådemed.SelvsejledeLisbetogjegrundtiminfarssidstefiskerbådpå16”byggetiSnekkerstenmedrødesejlogbyggetegpåeg,megetromantisk.Menvidrømteomnogetstørre,senerefikvienHelsingørjolle”Amanda”byggetpåAarøsundi1976,ogvibegyndteatsejleiklubben.Viklaredeosgodt,oghavdegodkontakttilfolkebådssejlerne.FD524varstadigenmegetaktivbåd,senereskiftedeLisbetogjegtilFolkebådFD450i1987.Etlillepæntfeltkunnevimønstreiklubbenmed5træbådeogenfiberfolkebåd,menistartenaf1990’erneforsvandtFD524frakapsejladsbanen.Fraomkring1997,jegveddetikkeheltpræcist,hardenståetpålandudenpresenning,mangehartilbudtsigsomkøbere,menudenatopnåenaftale.Ejerenvarpådetsidsteparattilatforærebådenvæk,mendetdetlykkedesikke.JegkiggedeofteforbiFD524somstodforladtpåhavnepladsen,tingvarogsåblevetfjernetfrabåden,ogmankunnese,atdentilsidstvarmegetforfalden.Idecember2009vardetslut.FD524,varblevetskåretopmedenmotorsav,kunkølenstodtilbage,ogmangetankergikgennemmithoved,bådedetsmukkesyndahunkomtilklubben,oplevelsernepåkapsejladsbanen,registreringenafdetforsømtefartøj,ogejerensomjegjokendtesometbehageligtogimødekommendemenneske.Minegenkonklusionomkringældrefolkebåde,erligesommedveteranbiler:derskalforsvindemangeførdebeståendefårenhøjværdi,ogsåskaldeværevelholdte.Detførsteeralleredesket.16


17FD 10 HelenEnanderledeshistoriefølgernueftermedFD10Helen,somdeterlykkedesatreddeforeftertiden,dogikkeudensværdslagmedOdsherredKommune.KristianJensen,somerfødti1930iKildehusenesydforNykøbingSjælland,ønskedei2008atafhændesinvelholdtebåd.Hanhavdeerhvervetdeni1973,såderhavdekunværettoejeresiden1946.FørdentidhavdeKristiansejletBBjolle,ogendelandrefartøjer,ogaltidværetenpræmieslugeridefartøjer,hvorhansadmedrorpindenihånden.Daminpensionstilværelsejonærmedesig,udsprangdersigenideomatopretteenveteransejlerskole,evt.ogsåmedandrefartøjer.StartenskulleværeFD10ogminegenFD450,detskulleoprettessometkultureltprojektiOdsherredKommune,ogskulleværeiRørvigHavn,somharstorpublikumstilstrømning.Havnefogedenoplyste,atkommunenhavdeensagsbehandlerpåområdet,somjegskulleansøge.Jegformuleredeenansøgning,menhørteingenting.Jegkontaktedefleregangeforvaltningen,menfikendeligatvideatdennævntesagsbehandlerhavdeorlov,ogjegskullevente,ogdetgjordejeg.1oktober2008havdejegovertagetFD10efterKristianJensen.Endeligidecemberfikjegetmødemedsagsbehandleren,hunmødtemigudenforsitkontor,oghavdeintettiloversforprojektet,altgikgalt.HavnefogedenbragtenusagenopibrugerrådetiRørvig,jegvedikke,hvordandetblevfremlagt,menbrugerrådetvarklartimodatnogenforsøgteattrængesigind”ogkrævehavneplads”.Jegkunnekommepåventelisteefter70andre,somstodførmig.Nustodjegtilbagemedenvelholdtfolkebåd,somjegønskedeskullebevares,menreeltikkehavdenogenpladstil,ogkommunenhavdeskudtmitprojektisænk.Jegindgikiforåret2009endrøftelsemedOdsherredsKulturhistoriskeMuseumom,atFD10vederlagsfritblevoverdragettilmuseet.Enbetingelsesommuseetopsattevar,atderskulleværeetlokaltislæt.KristianvarfiskersønfraKildehusenesydforNykøbingSjælland,ogHelenFD10havdesejletpåfjordensiden1973medKristiansomskipper.MuseetsagdejatilatovertageHelen.NuerHelenigodehænder,ogjegermedidenmaritimearbejdsgruppepåmuseet.Tilkommunenschefiforvaltningensvaredejegtilbage,atjegikketogafslagetpersonligt,menvaropmærksompåattræskibsfolkgenerelthavdesværevilkårivoreshavne.Mangeholderaftræskibe,menfåvilreeltgøreenindsatsforatbevarevoreskulturarv.HELENFD10islutningenaf2009


De første svenskefolkebådeAfStigEkblomIforbindelsemedfolkebådensjubilæumeftersøgtenogleafdeledendemedlemmerafSvenskaFolkbåtsförbundetverdensførstefolkebåd,FS1,derblevsøsat23.april1942.DenblevfundetiSpanieni1991ienusseltilstand,ogmanforsøgteatkøbedenenauktion–menenspanskvelhaverløbafmedden.Hanfikdennødtørftigtistandsatogsejledemedden.Åreteftervillehansælgedenfor50.000kr.,mendetvarderingen,dervillegiveforden.Nogleårsenerefikmanenmailfraenandenspanier,derenddakunneoplyse,athanfåetbådensførstesejlfra1942medikøbet–ogathannuvarigangmedatrestaureredengennemgribende.Alttyderaltsåpåatdennebåd–dervarprototypenogblevmodellenforallefremtidigefolkebåde–sejlerdendagidag,næsten60årefteratkølenblevstraktiSverige.18


DennødtørftigtistandsatteFS1,sommanfandtdeni1991idenspanskehavnBenaldena,Fuengirola.Den næstældste svenske folkebåd S2 ”Jo-Jo”NårdetnuikkelykkedesforSvenskaFolkbåtsförbundetshistoriskekonsulentAndersOlsen,somogsåerkendtsomerenafmedforfatternetildensærdeleslæseværdigebog”Folkbåtenenmodernklassiker”atfåfatidenallerførstesvenskefolkebåd,såkastedehansigistedetoverS2”Jo-Jo”.Denblevudsatforengennemgribenderestaurering,derkostedehamtreårsarbejde,omkring1500arbejdstimerog150.000svenskekr.Hanskiftedekølplanken,for-ogagterstævn,7bundstokke,13svøbog35meterklædning.Nytdækogruftag–samtnyforlugeogaldæksaptering.Nymastogbom–ogror.Altsåennæstennybåd,menaltførttilbageioriginaltilstand.Herover:IntetunderatGormBoablevhelthimmelfalden,dahanhelttilfældigtmødte”Jo-Jo”påUtöi2008ligeeftersøsætningen.Herdeltogdeni”Vikingaregattan”forfolkebådeogfikengodplaceringikapsejladsen.Fravenstreses”Jo-Jo”igangmeddenomfattenderenoveringDerefterbilledefrasøsætningenijuni2008.3.billede:TordSundénssønStureSundénvartilstedevedsøsætningenogvistedenallerførsteoriginaltegningtilfolkebåden–efterAndersOlsensmeningerdetførstegangnogensinde,atdennetegningervistfremforoffentligheden.19


Postludium – ”at sejle masten af”Postludium = Efterspil. ...efter en sæson, der er lige ved at være forbiNuerdetallersidstioktober,deflesteandrebådeihavnenerpåland.Liggernulidtensomtogprøveratfortsætteentradition,derstartede,davivar3folkebådssejlereiFaldsled.Detbegyndtemed,atdaminandensæsonvarvedatværeovre,ogjegbegyndteatsnakkeomatbestilletidtiloptagningmidtioktober,sagdedeherrerGunnar(”Påfuglen”)ogAnders(plast-attrappen”SparKnægt”):Detbehøverdudaikke,vikansagtenssejleetstykketidendnupågodedage.Deharlærtmigsåmegetandet,såhvorforikke?OK,detprøverviså.Jo–derkomflerefinedageendnu,bl.a.havdevietparovenudvellykkedeweek-endsudidetSydfyenske,somviersåheldigeatværepriviligeredevedatliggeved.Etparårhengik.Såopdagedejeg,atdetoherrersbådeblevtagetpålandsammenmeddeandre.Forklaring?–dehavdejolærtmignogetandet.Jo,menbareduhardinivandet,harvijostadigenbådatsejlei!Sandtnok.Herafudvikledesigenmegethyggeligvanemedattageosengodturendaglangthenpåsæsonen,nårminforsikrings-periodesudløbnærmedesig.Detkunnevære”ØerneRundt”eller–godeår–udaf”lagunen”,henomhjørnet,udiLillebæltoghilse”Farvelogtakforiår”tilHelnæsFyrmedsamtmadpakkenog–ikkeatforglemme–hjemmetrukketvalnødde-dramfrasidsteår.Herefterhjemtilhavnen,direktehentilmastekranenatafmaste.Detvarherunder,jegafAnderslærteudtrykket:”Atsejlemastenaf”.NuerAndersherikkemere,ogGunnarshelbrederikkelængereshipshape.Menendnu–lidtalene–hilsesderaftilHelnæsFyr,hvisderbliverengoddag.Derertomtderude.Næsteningensejl–måskeenenkelttyskerlangtudeibæltet.Du er ikke helt aleneOgdogerherikketomt:Nørrefjordenvrimlermedstoreflokkeedderfugle,somnuogdaletterogflyttersigiganskelavflugthenovervandet.Henoverhimlengrågæspåtræk,lejlighedsvismindregrupperknortegæs.Heldigedagesesdenenemusvågeefterdenandenicirklendesvæveflugthøjtoppe.TurengårudoverNørrefjorden,imod”Gabet”vedIllumø.Endnuerhertyst–lystmorderneerikkebegyndtatplaffestakkelsopdrættedefasanerderovre,selvomdetudsatteløsdriftskvægerfærgethjemtilfastlandet.Derernogetsærligtoverenturpåvandetidetseneefterår,nårsolenstårganskelavt.Bareetparhåndsbredderoverkimingen,lysetstårfladtindpåkystbrinkerneogkasterandrestederlangeskygger.Ogdannerflottereflekserivandoverfladen.Odense,27oktober2010,JørgenHeidemannFDEN506”Scherzo”afFaldsled20


DFÆL·bladetNr. 107 marts 2011NIRVANAtilbagetil livet1


Redaktionen har modtaget:Bådebyggere, se her!Hvem kan bygge 10 Folkebåde?TakfordiIristerenrunetilDenNordiskeFolkebådsæreiDFÆL-bladet."Fåbådeharbetydetsåmegetfordansksejlsportsomdenne",somsaligBentAarreskrevisin"Sejlerenshåndbog"fra1983.Menhvemvardetegentlig,derfiksatgangidetdanskebyggeri?DetvartosejlerefraHorsens:KøbmandKajWolhardt,somvarformandfor"SejlsportensVenner"ogRolfHaugstrup,somvarredaktøraf"Sejlerbladet"–enforgængerfor"SejlogMotor".Hanindrykkedeenannonceisitbladsnr.23den1.december1945medovennævnteoverskrift.Inr.24den15.decemberskriverhan:"FolkebaadenerimidlertidsærdelesvelegnettilSeriebygning,ogDanskFolkebådsklub,somerunderDannelse,harderforsatindforatfaastartetetsaadantByggeriellerretterefremmedet.EnKredsafHorsens-Sejlereharbestilt10FolkebaadepaaAarhusYachtværft,ogdererhervedopnaaetenBesparelsepaa10-15Procent.FolkebaadsklubbenhariøvrigtmødtsaastorInteresseforSagen,atmankunnetænkesigatværemedtilatbestilleyderligere10Folkebaade."Detblevdogikketilnoget.Mendeterenkendsgerning,atderblevbygget10folkebådeiAarhus.Kilde:Sejlerbladetnr.23,side553,ogSejlerbladetnr.24,side569,beggeHorsens,1945.VenlighilsenMaxVinnerJyllingeRedaktionentakkerforderosendeord,ogkansamtidigunderstøtteMaxVinnerspåstandmeddenvistekopiafførstesideiFolkebådsklubbensfartøjsregisterfra1952.Hersesnetopdeomtalte10folkebådesånydeligtoplistetligeefterhinanden;denførsteafdem,D6”Kuling”,ermedlidtvanskeligtlæsbarhåndskrifttilføjetdentrykteliste.Hvisduvilfindeudaflidtomdenfolkebåd,duselvharsejletmed(oghvemafDFÆLsmedlemmerharikkedet?),kandugåindpåFolkebådsklubbenshjemmesideogfindedegamleregistregennemårene.Adressener:http://www.folkebaad.dk13


Månedens motorbådMånedensmotorbåd MikaToldkrydseren/chaluppen”Mika”fraFrederikshavneretvelholdteksempelpådenvelnokallermestklassiskeogtypiskedanskemotorbåd,somvikenderdenfraenhverdanskhavnmedrespektforsigselv.”Mika”erHerses”Mika”påvejindgennemindsejlingentilRønnerhavnenensmuksommeraften.Billedeterikkeheltaktuelt,idetdensortegummilistepåfribordetnuerfjernetforskønhedensskyld–menerhunikkeskønalligevel?Derhyggesi”Mika”sammenmedligesindedebyggetiÅlborgi1953,er27fodlangogerudrustetmeden4-cylindretPerkinspå48HK–ogdiversemodernebekvemmeligheder.Dererfirekøjepladserombord.Mere nyt om folkebåde:Redaktionen har sakset følgende frawww.fjordsejlerne.dk.DerbliverstadigbyggettræbådeiJægerspris!PåBrandt-MøllersBådebyggerierdergangiskarøksenoghøvlen,idetderervedatblivebyggetennyNordiskFolkebåd.Bådenbliver”stateoftheart”medkølogstævneafgroetegogIroko,Klædningenbliverknastfrilærkihelelængder.SkrogetbliverlimetmedWestEpoxy,ogklædningenproppet.Folkebådenervedatværeklædtop,mendermanglerstadigetparbordihverside.22KlædningenbliverlimetsammenogspundingogspejlbliverogsålimetiWestSystemepoxy.DetkangodtværeatdetbliverenmoderneFolkebåd,mendetgamlebådebyggerværktøjerstadigibrug,nårdeterdetbedstetilopgavenMensdetteskrives,mødesfjordsejlernetilÅbenBådoppepåværftet(d.12.februar)ogkansavleoverdennesmukkebåd–heltfriskfrafad.Gåselvindpåwww.fjordsejlerne.dkogfølgdetteflotteprojekt.


I N D M E L D E L S E S B L A N K E TBådoplysningerEvt. bådnr.Bådnavn:Ex. navne:Bådtype:Bådebyggeri/byggested:Byggeår:Konstruktør:Træsorter:Længde:Bredde:Dybgang:Deplacement:Sejlbåde:Rigtype:Sejlareal:Sejlmærke:Ex. Sejlmærker:MotorbådeMotor:Både motor- og sejlbådeHjemhavn:Sejlklub:Indsend gerne en kopiBemærkninger:Evt. medlemsnr.Navn:Adresse:Postnr. og by:Telefon nr.:Email: Brug evt. nyt papirSendestil:DFÆL,BirteMolbechHolstebrogade4,3.t.v.2100KøbenhavnØEmail:register@defaele.dkMedsendgernefotoogbådenspapirerevt.digitaltellerikopiHvisdukunændrerbådoplysninger,skaldusendeblankettentilformanden,OveJuhl35

More magazines by this user
Similar magazines