Landsplandirektiv for udvidelse af ... - Naturstyrelsen

haderslev.dk

Landsplandirektiv for udvidelse af ... - Naturstyrelsen

1. Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområderi kystnærhedszonen efter §5b, stk. 2, jfr. § 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. ilovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august2004 af lov om planlægning (planloven)Baggrund og formål§ 1.1:Folketinget vedtog i juni måned 2004 en ændring af planloven, sombemyndiger miljøministeren til at udvide eksisterende sommerhusområdermed op til 8000 nye sommerhusgrunde indenfor kystnærhedszonen, jfr. lovnr. 455 af 9. juni 2004. I loven er det fastsat, at udlægget af nye sommerhusgrundeskal overholde en række bestemmelser.Udvidelsen skal ske bagved et eksisterende sommerhusområde i retning vækfra kysten og kan ikke ske indenfor områder omfattet af naturbeskyttelseslovens§ 8 om klitfredning eller § 15 om strandbeskyttelse.Udvidelsen af et eksisterende sommerhusområde kan primært ske i landetsyderområder. Loven fastsætter endvidere, at miljøministeren, ved afgørelse afhvilke sommerhusområder der kan udvides, skal finde det godtgjort, at udvidelsenkan forventes at få en lokaløkonomisk effekt, ogat udvidelsen ikke tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelses- og landskabeligeinteresser.De ovenfor nævnte krav kan fraviges på de små øer, hvis det findes begrundetefter en samlet afvejning af naturbeskyttelsesinteresser, landskabelige interesserog den forventede lokaløkonomiske effekt. De små øer er i denneforbindelse defineret som de 27 små øer, der er omfattet af lov om støtte tilde små øsamfund.Forslag til landsplandirektiv§ 1.2Miljøministeren sendte den 15. juni 2004 brev til samtlige kystkommuner omlovændringen og anmodede kommunerne om at indsende forslag til Skov- ogNaturstyrelsen om udvidelse af eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen.88 kommuner fremsendte inden for fristen den 11. oktober 2004 forslag tilstyrelsen om udvidelse af 270 sommerhusområder med i alt ca. 16.000grunde.Forslagene blev herefter gennemgået og vurderet i Miljøministeriet, og miljøministerenudsendte den 17. marts 2005 ”Forslag til landsplandirektiv for udvidelseaf sommerhusområder i kystnærhedszonen”, der angav forslag tilhvilke områder, der kunne indgå i et kommende landsplandirektiv, ligesomdirektivforslaget angav forslag til hvilke nærmere generelle betingelser, denLandsplandirektiv for udvidelse afsommerhusområder i kystnærhedszonen 4

More magazines by this user
Similar magazines