1 Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

1 Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 ... - Revisornævnet

En revisor skal, når han afgiver en påtegning på et revideret regnskab, tydeligt anføre, hvilkenrevisionsvirksomhed påtegningen er afgivet i gennem, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 9.Indklagede har henvist til sin skrivelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Indklagede har særligtgjort gældende, at overtrædelsen af bestemmelserne vedrørende krydsende revision ikke har væretbevidst og skyldes, at man har overset de ændringer, der er sket i lovgivningen på området.Revisornævnets begrundelse og afgørelse:I medfør af § 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder(revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse,efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor både efter lov om statsautoriserede ogregistrerede revisorer og lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.Revisornævnet finder på baggrund af de foreliggende dokumenter og indklagedes erkendelse atkunne lægge til grund, at indklagede har revideret og afgivet revisionserklæringer på årsrapporterfor 2005 – 2009 for den revisionsvirksomhed, Revisionsfirmaet GL ApS, hvor registreret revisorGL var direktør, samtidig med, at registreret revisor GL har revideret og afgivetrevisionserklæringer på årsrapporter for 2004/05 – 2008/09 for indklagedes revisionsvirksomhed Q,Registrerede revisorer A/S, hvor indklagede var direktør og bestyrelsesmedlem.Nævnet bemærker, at det forhold at indklagede – i strid med erklæringsbekendtgørelsen – ikke haranført navnet på sin revisionsvirksomhed i forbindelse med underskriften på revisionspåtegningerneikke kan føre til, at erklæringerne anses for ugyldige. Nævnet er således enig med klager i, at fejlenmå anses som en formel fejl, idet det af årsrapporterne fremgår, hvilket revisionsfirma, der var valgttil at foretage revisionen og har udført denne.Da indklagedes erklæringer er omfattet af revisorlovens § 1, stk. 2 – i såvel den nugældende somden tidligere gældende revisorlov - og dermed også omfattet af uafhængighedsreglerne – dennugældende revisorlovs § 24, stk. 3, jf. § 2, stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelsen om godkendte revisorersog revisionsvirksomheders uafhængighed, og den tidligere revisorlovs § 11, stk. 2, nr. 5 - hvorefterkrydsende revision aldrig er tilladt - finder nævnet, at indklagede har overtrådt revisorlovgivningensbestemmelser om uafhængighed og derved handlet i strid med god revisorskikFor overtrædelse af god revisorskik pålægges indklagede i medfør af revisorlovens § 44, stk. 1, og §57, stk. 3, jf. § 20, stk. 1, i revisorlovens af 2003, en bøde på 150.000 kr.Der er ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at overholdelse af habilitetsreglerne er fundamental fortilliden til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, og at overtrædelse af det absolutte forbudmod krydsrevision er en grov krænkelse af habilitetsreglerne.T h i b e s t e m m e s:Indklagede, registreret revisor Jens Koch-Nielsen, pålægges en bøde på 150.000 kr.5

More magazines by this user
Similar magazines