12.07.2015 Views

Med tak for et godt 2011 ønskes i en god jul og et godt nytår - ADHD ...

Med tak for et godt 2011 ønskes i en god jul og et godt nytår - ADHD ...

Med tak for et godt 2011 ønskes i en god jul og et godt nytår - ADHD ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR. 4 · november 2011Lokalafdelingen StorkøbenhavnMed tak for et godt 2011 ønskes i en god jul og et godt nytår


Hej allesammenVi kan se tilbage på 2011 som året, hvor vifik realiseret en række nye aktiviteter, somvi i længere tid har ønsket at lave for voresmedlemmer. Vores nye Café hver onsdag blivernæsten hver gang bedre og bedre besøgt ogvi ser medlemmer komme helt fra Syd- ellerVestsjælland for at deltage i diskussionerne ogsamtalerne. Flere har udtalt sig, at det godt,der er Caféaften hver uge, for den er vigtig fordem. Det er også vigtigt at takke vores medlemog frivillighjælper Kristina, der så godt somalene driver caféenog et nyt netværk formænd til kærester med ADHD. Kristina er ikkeden eneste, der som medlem engagerer sig iat bidrage med at skabe nye og bedre rammerfor jer medlemmer.Vi skal ogtakke Ulla i Brøndby, der harstartet en netværksgruppe for mødre til børnmed ADHD, Lene der fortsætter med sin netværksgruppefor unge og Anne Camilla med denstore netværksgruppe for mødre med ADHD.Alle disse nye grupper komplimenterer i højgrad vore succesfulde voksengruppe, der medsine 10 år på bagen stadig ledes fortræffeligtaf Birgitte og Jytte.I ADHD-ugen i september afholdte vi et pararrangementer, som vi er rigtigt stolte af, påtrods af, at der godt kunne have været lidt flerebesøgene. Arrangementet i Carlsberg Byen varen stor opgave, men takket være en stor indsatsfra især Bettina og Birthe fra bestyrelsenblev dét, og de andre initiativer i ADHD-ugen,en succes.Vi var med på uddannelsesmessen UD IFREMTIDEN i Roskilde, vi var med på Psykiatritopmødepå Frederiksberg, og vi var medpå Sindets Dage på Riget. Det var tydeligt, atvores tilstedeværelse ved disse begivenhedervar velset og blev anerkendt, og vi vil helt klartvære med ved flere af denne type begivenhederi 2012.På facebook har vi nu 3 grupper, som vi gerneså alle medlemmer var del af, for det er et fortræffeligtmedie til at nå ud til jer medlemmerpå. Jeg vil også minde jer om vores egen hjemmesidewww.adhdstorkbh.dk, som vi arbejderpå skal blive rigtig god.Et af områderne, vi vil se på i 2012, er påendnu bedre vis at få aktiveret flere til at deltagei vores arrangementer. Lokalafdeling Storkøbenhavnskal være meget mere synlig, og vi skal udog nå medlemmer i hver af de 16 kommuner,som Lokalafdeling Storkøbenhavn dækker. Voresstørste udfordring for 2012 bliver at forøgeantallet af medlemmer i vores lokalafdeling.Jeg ser frem til, at vi kommer i gang med nyeinitiativer i 2012, der kan tiltrække flere til atblive medlem, og som vi kan støtte og hjælpe,samt tiltrække personer der vil engagerer sig idet frivillige foreningsarbejde og hjælpe os mednetværk og aktiviteter.På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en rigtiggod jul og et godt nytår.Christian KirkemoOPRÅBVimangler frivillige til generel assistance, så har dulyst, er det bare at henvende dig til os på vores mailstorkbh@adhd.dk eller benyt vores kontaktformularpå vores hjemmeside.Vi ønsker dig hjertelig velkommen!ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 3


Fra medlem til medlemMØDREGRUPPE:for mødre til børn med ADHD, som bor hjemmeStarter i Brøndby i oktober. Vi mødes hver 2.torsdag, næste gang 17. december 2011. Derserveres kage, eller frisk frugt, kaffe, the, saftog vand ved møderne. Deltagelse er gratis.Formålet med disse møder er, at der er et nyttema som vi drøfter ved hver sammenkomst. Nårvi ses, forgeår det på den måde, at vi starter meden halv times hyggesnak og skaber god stemning.Derefter vil der være en talerunde, hvor hverenkelt fortæller frit ud fra aftenens tema. Der vilvære talerunde, dvs. at man har ca. fem min. tilat tale, og der er ordstyrer for at holde mødernelidt strukturerede. Det er tilladt at sige, lige hvadman vil under taletid, men det er dog ikke tilladtat afbryde andres taletid. Dvs. der kommenteresikke på andres taletid. Vi vil på den måde lyttetil hinanden og tage ved lære heraf. Vi har ogsåmulighed for at dele vores gode råd, erfaringer,frustrationer, tanker, ønsker, følelser osv. osv.Der er selvfølgelig tavshedspligt for alle.Håber på at se rigtig mange.Mange hilsner fraUlla LjørringAdressen er:Balance Club,Søndre Ringvej 41-45, 2605 Brøndbyulla.l@adhdstorkbh.dkDin side til kontakt!Send en kort mail hvis du f.eks. gerne vil findenogen at løbe sammen med, eller du/I vil reklamerefor en allerede eksisterende gruppe,hvor I sagtens kan have flere med. Beskriv korthvad du/I ønsker/udøver, opgiv om der er specifikkekriterier for at deltage og oplys din e-mail adresse, så kan de øvrige medlemmer selvhenvende sig. Måske drømmer du om at startesom rollespils-instruktør for unge med ADHD?Du sender mail til storkbh@adhd.dk og vi vilfå så mange henvendelser som muligt med idet næste blad. Dit forslag kan ligeledes bringesunder arrangementer på vores hjemmeside ogpå vores FACEBOOK-gruppe.Indlæg til denne side sendes til storkbh@adhd.dk · De sættes også på vores hjemmesideADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 7


Nyt fra netværksgruppe for mændER DU DENHELDIGEMAND ATLEVE SAMMENMED ENKVINDE MEDADHDVi er en gruppe mænd, som er partner til kvinder medADHD, som gerne vil mødes en gang om måneden iValby Kulturhus og snakke fordele og ulemper og mangeandre ting, når man er gift eller kæreste til en kvindemed ADHD.Hvis du kunne tænke dig at deltage i gruppen, mådu meget gerne henvende dig til Kristina. Til mødernevil det kun være jer mænd, der deltager, men der vilvære sørget for lidt kaffe, the m.m.Venlig HilsenKristinafckstina@hotmail.comSucces i idrætslivetogså med ADHDOplever du som forælder, at det kan være sværtat finde et egnet idrætstilbud til dit barn/ungmed ADHD? Et sted der tager hensyn til barnets/den unges særlige behov for en tydelig strukturog stabilitet i undervisningen? Så skulle duoverveje SIM - en forening der har specialiseretsig i at undervise denne målgruppe.Vores forening holder til i KøbenhavnsKommune med svømmeundervisning i varmtvandsbassinpå Amager og idræt og svømmeundervisningpå Institut for Idræt på Nørrebro.I behøver ikke at bo i København for at ditbarn kan benytte tilbuddet, alle i målgruppener velkomne.I foreningen tilbyder vi små hold og læggervægt på at have stabile instruktører med kendskabtil ADHD. Vi har instruktører, der vælgerat forsætte deres arbejde i klubben år efter år.Roen, stabiliteten og de små hold er med til atsikre børnene og de unge et godt og relevantidrætstilbud, og det er netop formålet medforeningen.SIM har efterhånden rutinen i at undervisedisse børn og unge, foreningen blev stiftet i 1989af en gruppe forældre, som også syntes, dermanglede et relevant idrætstilbud. Foreningener medlem af Dansk Handicap Idræts Forbund,DGI og ADHD-foreningen.Har dette vakt din interesse? Synes du, detkunne være et relevant tilbud for dit barn? Ellerhar du bare lyst til at høre mere? Så er du velkommentil at kontakte vores formand Tina Sørensenpå tlf. nr.: 32 58 13 13, mail: tinapsorensen@gmail.com eller vores kasserer Lydia Nielsen påtlf. nr.: 32 97 29 61, mail: lydia.nielsen@mail.dk.Du kan læse mere om os påhttp://sim.klub-modul.dkADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 9


Alle medlemmer er velkomne tilCaféafteni Valby KulturhusHUSK:Der vil altid være mulighed for atetablere netværksgrupper.30. november og 29. februar har viINTROMØDE for nye medlemmerog medlemmer, der ikke tidligerehar deltaget i et INTROMØDE.2011/201230. november 19.00 – 22.00INTRO MØDE7. december 19.00 – 22.0014. december 19.00 – 22.0021. december 19.00 – 22.0028. december Aftales sted dakulturhuset er lukket4. januar 19.00 – 22.0011. januar 19.00 – 22.0018. januar 19.00 – 22.0025. januar 19.00 – 22.001. februar 19.00 – 22.008. februar 19.00 – 22.0015. februar 19.00 – 22.0022. februar 19.00 – 22.0029. februar 19.00 – 22.00INTRO MØDE7. marts 19.00 – 22.0014. marts 19.00 – 22.0021. marts 19.00 – 22.0028. marts 19.00 – 22.004. april 19.00 – 22.0011. april 19.00 – 22.0018. april 19.00 – 22.0025. april 19.00 – 22.00ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 11


ForældregruppeudvalgetMed hensyn til forældregruppen, så vil vi gerne høre jerestanker om, hvordan den kunne gøres bedre/ændres. Lige nuer der ikke mange, der kommer i gruppen, og dette vil vi jogerne ændre. Så skal vi kigge på tidspunktet/dagen? Skaldet være med børn? Skal det være mere lokalt? Kom medjeres tanker og idéer, så kigger vi på det.Og sidder der nogle, der har dannet deres egen forældregruppe,vil vi da også gerne vide det.Skriv til foraeldregrupper@gmail.comTidligere boganmeldelserKAIZENAt leve med ADHDSet med børns øjneKvinder med ADHDNærværEt lille skridt kan ændre dit liv – Af Robert Maurer.borgens Forlag, ISBN: 978-87-21-02690-5Da Rita flyttede ind – Af Ane-Marie Erenbjerg.dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-342-8Om menneskeforståelse – Af Anne Vibeke Fleischer.dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-542-2Lær at favne dine forskelligheder oget bedre liv – Af Sari Solden.forlaget Pressto. ISBN 978-87-90333-33-1En praktisk guide til at leve i nuet – Af Ernst Holm Svendsen.gyldendals Lydbøger, ISBN: 9788702065770Bøger kan købes via ADHD-foreningens hjemmeside http://adhd.dk/butik.htmlADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 13


Byg på fejlene ogfiaskoerneJeg oplever det gang på gang. Folk fortællermig, at de har prøvet, men det virkede ikke.De kan bare ikke få struktur i deres liv. Denkalender kommer aldrig til at fungere for dem.For de har jo ADHD - og så kan man perdefinition ikke få styr på en skid. Og så slårde sig selv oven i hovedet med, at de ikke kanfinde ud af noget som helst - og atnu har de yderligere bevis gennemendnu et fejlslagentforsøg på at få styr på tingene.Opgivenhed.Når jeg så hører lidt om,hvordan de gjorde det, så forstårjeg godt, at det gik galt. Hvis manprøver at indføre en ny kalender ogdet så skal virke perfekt fra dag 1, hvis manrydder hele hytten op og regner med, at såer man holdt op med at rode, eller hvis manindfører et system til at huske sine nøgler, ogman så regner med, at nu husker man demhver eneste gang fremover, - ja, så har mansikret sig en fiasko mere. For det kan jo ikkelade sig gøre at gå fra en vane til en andenbare sådan. Det kræver træning og justering.Det skal faktisk helst mislykkes nogle gange,så du kan lære noget af det, justere ind og fåden bedste mulige nye vane ud af det.Det gælder helt ”normale” menneskerogså. Kig en gang rundt på blogs om personligudvikling og produktivitet, så vil du opdage,at hovedparten af dem beskæftiger sig medrådgivning om at få struktur i dagligdagen, atfå styr på kalenderen, at finde ro til at koncentreresig om ting, nå mål og så videre. For miger det bekræftende at læse. Det må jo betyde,at de såkaldte ”normale” mennesker har forskelligegrader af alle de samme problemer.Det betyderogså, at nogle af demetoder, der bliver beskreveter ret effektive for mennesker meddiagnosen ADHD. Læs for eksempeldenne her om, hvordan du normaltafholder dig fra at gå i gang med deting, du gerne vil - og hvordan du kankomme i gang. Du vil formentlig kunnegenkende dig selv i udfordringerne.(www.zenhabits.net/tada/)Hav en dejlig dag.Indlæg er skrevet afADHD Coach Anders Rønnau(www.adhd-coach.com),som også skriver bloggen Alt OmADHD (www.AltOmADHD.dk)ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 15


tillykketil vinderenVinderen af vores FOTOkonkurrenceblev AndersDinsen fra Bagsværd medet vinderfoto fra voresstand i Carlsberg Byen iADHD-ugen.Da Anders også fangedeandre gode øjeblikke fradenne dejlige dag i CarlsbergByen, har vi valgt atsætte 3 af dem på forsiden,selvom de ikke deltogi konkurrencen.medlemsarrangementVi vil stadig gerne afholde et medlemsarrangementog vil prøve igen at bede jeg medlemmerom at indsende forslag til et tema.Hvad ville du og din familie møde op til, hvisdu kunne vælge arrangement?Hvilke aktiviteter synes du eller dine børn, ersjove og indbydende?Send os dit forslag så vil vi finde på et godt arrangement,og vi vil så annoncerer det i næsteblad og på hjemmesiden og sende jer, der haroplyst os jeres e-mail, en mail om arrangementet.Mail os på storkbh@adhd.dkDeadline for blad nr. 1/2012 er 10. januar 2012: Indlæg sendes til storkbh@adhd.dkADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 17


» Bedsteforældrekursus «v/ Inge SchmidtKursus 1Indhold:Som bedsteforælder kan det ofte være svært at vide, hvornår det erok at give et godt råd til forældrene, og hvornår det er bedst ”blot” atvære bedsteforælder. Med erfaring i afholdelse af rigtig mange kurserfor bedsteforældre, er der ingen tvivl om, at alene det at være sammenmed andre, dele erfaringer såvel positive som negative, har en positiveffekt, giver et langt bedre forhold til såvel barnet/den unge med ADHD,hvilket igen kan mærkes på samarbejdet i familien.Dato og tid: 28. januar kl. 10-14- Hvad gemmer der sig bag bogstaverne ADHD?- Hvordan tackler man rollen som bedsteforælder til barnebarnet medADHD?- Hvordan kan man som bedsteforælder gå ind og støtte familien udenat overskride grænser?vigtigheden af at huske søskende uden ADHD, og at huske at de ogsåhar brug for alene-tid med såvel forældre som bedsteforældre.gruppearbejde af ½ times varighed.dette har vist sig at være en god idé og kan lægges inden frokosten.Sted:Pris:Tilmelding:Valby Kulturhus, 5. sal150 kr. inkl. forplejningSenest 20. januar 2012 på skkursus@adhd.dkVi har brug for din e-mail adresseVenligst benyt kontaktformularen på vores hjemmesideADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 19


» Fædrekursus «v/ Martin KondrupKursus 2Målgruppe:Kursusleder:Fædre til diagnosticerede børn.Martin Kondrup er Senior Projekt Manager i et større dansk rederi, harrejst og arbejdet på 6 kontinenter, boet og arbejdet i 2 år i Vestafrikasom havnekaptajn. Martin er gift og har to børn, hvoraf den ældstehar diagnoserne Hyperkinetisk Syndrom (ADHD) og GennemgribendeUdviklingsforstyrrelse andet (GUA, Autisme), den yngste er ”bare”teenager! Martin lever selv med et usynligt handikap, ordblindhed.Indhold:kurset vil berøre: Den gode historie, diagnosen, konflikterne, min rollesom far, min rolle i ægteskabet, hvad er det, der få mig til at flyde ovenpå!Dato og tid: 4. februar kl. 10-16Sted:Pris:Tilmelding:Valby Kulturhus, 3 sal150 kr. inkl. forplejningSenest 27. januar 2012 på skkursus@adhd.dkADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 21


Lokalafdelingen Storkøbenhavnkontaktstorkbh@adhd.dkinfo@adhdstorkbh.dkFormand:» Christian KirkemoMedlemstelefon: 61 31 35 67Privat: 30 28 61 13Langesøvej 18, 2770 KastrupNæstformand:» Anders DinsenBestyrelsesmedlemmer:» Bettina Lindh» Birthe Hartmann» Ulla BektasKasserer:» Ninna SørensenSuppleant:» Ninna SørensenRevisor:» Jørgen MartensRegionsrådetanders@dinsen.net» Anders DinsenKursusudvalgetskkursus@adhd.dk» Louisa Littell» Dyrley YoungVoksengruppeudvalget» Birgitte Hansenbirgitten@get2net.dk» Jytte LundingForældregruppeudvalgetforaeldregrupper@gmail.com» Bettina LindhBladudvalget» Christian KirkemoAnnoncetegningLokalbladet · Postboks 274 · 8600 SilkeborgTelefon 70 27 17 22 · kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 · Mail: info@lokalbladet.dk– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!