29. årgang Nr. 1 / 2001 Januar måned - lundens.net

lundens.net
  • No tags were found...

29. årgang Nr. 1 / 2001 Januar måned - lundens.net

29. årgang • Nr. 1 / 2001Januar månedBEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND


2Redaktørens sideDesværre var der ikke så mange løsninger til voksenopgaven,så vi vil opfordre alle Lundens beboere om, at deltage i denne. Vitrækker lod om 2 flaske rød- eller hvidvin, blandt alle rigtigeløsninger.Har I et indlæg der skal i bladet, kan I sende det til denneadresse:conni.sparlund@lundens.neteller aflevere det på kontoret, D. 29.Go’ læselyst og på gensyn i næste nummer.ConniNæste deadline:fredag den 2. februar 2001


Johns klumme3Grøn Guide har i samarbejdemed afdelingen udarbejdetGrønt regnskab 1999. Dette eromdelt til samtlige beboere. Visynes dog, at det har taget nogettid at blive færdig, da viselv var færdig med vores del islutningen af januar 2000. Vier her ved årsskiftet udtrådt afGrøn Guide ordningen, da deter Afdelingsbestyrelsens opfattelse,at det hovedsageligter ”parkerne”, det drejer sigom.Den 1. søndag i advent var den3. december. Den traditionellejuletræstænding var megetlidt besøgt, og det er spørgsmåletom traditionen er ved atvære løbet fra tiden. Der var ca.12 beboere + fra bestyrelse ogbørnefestkomiteen. I alt 22personer i selskabslokalernetil gløgg og æbleskiver.Omkring parkeringen har vimodtaget brev fra Politiet iGlostrup om opsætning afskilte. Der er også nogle andreting omkring vores nuværendeskilte og opstregning af båse,man herfra forlanger, der skalændres. Det er noget af det derbliver taget fat på snarest.Vores afdelingsvalgte revisorerhar gennemgået regnskabernefor Ældre Cafeen, Børnefestkomitéen,Lundedagen, indbetalingerfor husleje for klubberneog udlejning af selskabslokalerne.De blev godkendtuden bemærkninger.Natteravnene har indkaldt tilborgermøde den 9. januar kl.19:00 på Søholtskolen.Natteravnene i BrøndbyStrand vil have til formål atgøre sig synlige i BrøndbyStrand, og dermed står Natteravnenefor mere lokal tryghed,og det er godt er godt forde unge.Natteravnene - det er dem i degule jakker..."Natteravnene" er ganske almindeligeansvarlige voksne -med overskud til at gøre enfrivillig indsats for den lokaletryghed - i forståelse med deoffentlige myndigheder.Alle ansvarlige voksne med"socialt overskud” kan deltage- uanset alder, køn, farve, reli-


gion eller fysisk handicap, blotde kan bevæge sig udendørs ogbor i lokalområdet.Indsatsen begrænser sig til, engang i mellem, at gå tur i områdeti grupper på tre i de særligegule jakker, ofte i de seneaften- og nattetimer, for gennemsynlighed at medvirke tilat skabe lokal tryghed.Jeg håber at mange af Lundensbeboere vil deltage i mødet.Brøndby Kommune har vedtagetMålsætningen:“Affaldshåndteringen skerfortsat ved at prioritere genanvendelseførst, dernæst forbrændingmed energiudnyttelse,og slutteligt deponering”.Kommunens målsætninger forden kommende planperiode eren nyformulering af de eksisterendemålsætninger for perioden1996-2007 samt enindarbejdelse af udfordringer,indsatsområder og mål fra dennationale affaldsplan, “Affald21”.4Det er kommunens klare hensigt,at affaldshåndteringenoptimeres i forhold til bådemiljø og økonomi. Det betyder,at der fx. vedrørende en ordningstilrettelæggelse må findeen afvejning af miljø ogøkonomi sted, som kan betyde,at affaldshierarkiet fraviges.Målsætningerne er følgende:• Forebyggelse af affald• Affaldshåndteringen skerfortsat ved at prioritere genanvendelseførst, dernæstforbrænding med energiudnyttelse,og slutteligt deponering• Kvalitet i affaldshåndteringen• Økonomisk og miljømæssigansvarlighed• Affaldet skal sorteres i flerefraktioner, herunder organiskaffald, papir og pap,papemballager, PVC, imprægnerettræ, elektriske ogelektroniske produkter, bilerog batterier (Også kaldet“De 8 prioriteret fraktioner”iht. “Affald 21”).• Større fokus på produkterne• Fokus på virksomhedernesaffaldDe 8 prioriterede fraktioner ersom følger:Organisk affald, Papir og pap,Papemballager, PVC, Imprægnerettræ, Elektriske og elektroniskeprodukter, Biler ogBatterier.


Fra medio 2001 gennemføresmodtagekontrol på Vestforbrænding,hvorved læs, derikke opfylder modtagereglerne,pålignes gebyr. Formåletmed etablering af modtagekontrollener, at sikre optimaldrift og udnyttelse af forbrændingsanlæggetsamt overholdelseaf Vestforbrændingsmodtageregler og herigennemkommunens regulativ.Modtagekontrollen forventesat øge kildesorteringen ogdermed genanvendelsen afkommunens erhvervsaffald. Afvæsentlig betydning for, atkontrollen reelt fremmer genanvendelsen,er dog, at kommunenkontakter og vejledervirksomheder, hvor der er afdækketeventuelle uoverensstemmelseri forhold til overholdelsenaf kommunens regulativ.Afdelingen har indbudt tre”Søster” afdelinger til møde islutningen af februar. De tre”søster” afdelinger ligner tilforveksling vores afdeling. Detre andre er Holte, Gentofte ogØlby Lyng. Vi forventer atkunne få noget erfaring medbl.a. bygningerne fra de andreafdelinger.5Kablingen er nu omlagt i blok1 og 2. Arbejdet med kablernevar desværre ikke lavet sågodt, så vi bad Semco om at lavedet om. Problemet var atman havde lagt telefonkablerneind sammen med vandrør ikælderen. Dette kunne bevirkeat de gik i stykker i løbet af 4-6år. Dette blev lavet om i decembermåned. Desværre måttebeboerne være uden telefon itidsrummet kl. 7 – 15, men detlykkedes at få det ordnet.Godt nytårJohn Frimann


6BørnesidenPræmierneDecember 2000Efter kontrol og lodtrækningaf Notarius Publicus fordelespræmierne på følgende måde:1. præmie / 50 kr.Cecilie & Nicolai EghorstDaruplund 172. præmie / 30 kr.Ann-Sofie JensenDaruplund 33. præmie / 20 kr.NoorDaruplund 21♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣Tillykke til dedygtige vindere.VoksensidenPræmierneDecember 2000♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣Efter kontrol og lodtrækning afNotarius Publicus, har vi fundeten vinder af 2 flasker vin.Vi siger tillykke til denheldige vinder:Helle EghorstDaruplund 17☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺Præmien kan afhentes på afdelingskontoret,tirsdag i lige u-ger mellem 18.00 og 19.00.Præmien skal være afhentet inden1½ måned, ellers overgården til Lundens mus. ☺Præmierne kan afhentespå afdelingskontoret iåbningstiden.Præmierne skal være afhentetinden 1½ måned, ellersovergår de til Lundenskatte!


7BørnequizzenFind det sjette dyr!Du kan sikkert se, hvad det er for 5 dyr, der er vist på tegningen.Tag forbogstavet fra hvert af de 5 dyrkenavne, - sæt dem sammeni den rigtige rækkefølge til navnet på et sjette dyr.Løsning:Det sjette dyr er: ____________________Løsning indleveret af: _________________________________________Min adresse i Lunden er: ______________________________________Aflever din løsning på kontoret, D.29SENEST: fredag den 02. februar 20011. præmie: 50,00 kr.2. præmie: 30,00 kr.3. præmie: 20,00 kr.


8Sadolin Glostrupv/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/SHovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 GlostrupTlf. 43 96 05 3715 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer.25 % rabat på lagertapet.Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varersamt tilbudsvarer!(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden)Salon CleanaDame- og Herre salonBrøndby Allé 19Tlf. 43 54 38 38* Dame – vask, klip og føn ............................................................. 190 kr.* Herre – vask, klip og føn ............................................................. 145 kr.* Vask og føn .................................................................................... 105 kr.* Børneklip (0 – 11 år) ................................................................... 100 kr.* Permanent, fra .............................................................................. 280 kr.* Permanent og klip, fra ................................................................ 390 kr.* Farvning ......................................................................................... 180 kr.* Reflekser med hætte .................................................................... 240 kr.* Reflekser med kam ...................................................................... 155 kr.* Farvning af bryn og vipper .......................................................... 70 kr.* Retning af bryn............................................................................... 15 kr.


9Lundens selskabslokalerDaruplund 69Udlejning:Walther Gasbjerg & Eddy ChristensenDaruplund 31, 1.th.Telefon 43 53 73 00 eller 21 48 36 52Træffes bedst hverdage mellem kl. 18:30 og 21:00Leje: Kr. 700,- / Depositum: kr. 500,-Rengøring: Kr. 250,-********Lejen af lokalerne er gældende fra udlejningsdagen kl.12:00 til efterfølgende dag kl. 09:30.Ønsker man at disponere over lokalerne dagen før ellerdagen efter, koster dette yderligere kr. 200,- i leje.(Der tages forbehold for prisændringer)********Udlejning kun til beboere i Lunden


10Voksen opgaveHvornår var det nu det var?Kan du svare rigtigt på spørgsmålene, er du med i konkurrencenom 2 flasker rød- eller hvidvin. Sæt ring eller X ved dit svar og afleversenest: 2./2.-2001.1. Hvor gammel var filmhelten Valentino da han døde?A. 31 årB. 42 år2. Hvad var Niels Bohr kendt som?A. KræftforskerB. AtomfysikerC. Folketingsmand3. Hvilket land kom Anne Frank fra?A. PolenB. HollandC. Tyskland4. Hvad er Freddy Fræk’s rigtige navn?A. Peter SmidtB. Freddy PoulsenC. Frede Nielsen5. Hvad er det almindeligste fornavn for piger?A. HenrietteB. MaleneC. Marie6. Hvad er det almindeligstefornavn for drenge?A. MortenB. PeterC. JørgenNavn:__________________________Adresse:__________________________


11Klubben holder åbent hus i vore nye lokaler Resenlund 10Lørdag den 13. januar 2001, fra kl. 14.00 til 16.00.I indbydes hermed til at komme og se de nye lokaler samt de udstilledehåndarbejder produceret i klubben.Her kan nævnes patchwork vægtæpper, bordløbere, etc., alle formerfor patchwork i flamingo, m.v. samt fletværk i metal oghjemmeproducerede lampeskærme.Vi byder på et lille glas, og håber at se så mange "piger" som muligt, da vi meget gerne vil fremvise vore flotte faciliteter m.v.Lundens Håndarbejdsklub


Telia Telecom A/SAtt: BoligforeningerFax: 88 31 46 35122 sider incl. denneBrøndby Strand, den 22. december 2000Klage i forbindelse med overførsel af mit telefonnummer 43561018 i forbindelsemed flytning, kundenummer 10069297Undertegnede kontaktede jer den 20. december 2000 i forbindelse med atjeg ønskede at få mit fastnetabonnement flyttet. Efter samtale med TinaWaldorff, blev jeg henvist til jeres kundeservice under boligforeninger 8830 40 60, som henviste til 80 10 10 10, som henviste til 80 10 40 00 hvorefterjeg blev ringet op og fik at vide jeg skulle tale med boligforening. Efterfornyet samtale med Tina Waldorff, oplyste hun mig at jeg så ville blivekontaktet af en anden i løbet af samme dag eller dagen efter.Den 21. december 2000 tog jeg kontakt til Tina Waldorff omkring 9.30 ogfik så at vide at det var Bjarne Pedersen jeg skulle tale med. Efter samtalemed ham, fik jeg at vide at det var TeleDanmark der skulle tilbageporteremit nummer til TeleDanmark. Efter at jeg havde taget kontakt til dem fikjeg at vide, at det gjorde de ikke og at det var Telia der skulle foretage flytningaf mit telefonnummer, idet jeg ikke var kunde hos TeleDanmark mere.Efter dette ringede jeg igen til Bjarne Pedersen, der oplyste mig, at det varikke dem men TeleDanmark. Jeg ringede igen til TeleDanmark, der igenhenviste til Telia. Bjarne Pedersen undersøgte igen og det endte med at jegskulle sende fax til TeleDanmark Branchesalg. Dette gjorde jeg kl. 15.11.Jeg forsøgte at kontakte dem telefonisk, men ak de var jo gået kl. 15. Såjeg kunne få noget svar.I dag den 22. december 2000, blev jeg så kontaktet af TeleDanmark Branchesalg,Bente Flindt som oplyste at man ikke kan tilbageportere. Dettevil indebære at jeg skal opsige mit abonnement hos Telia og lave en nyoprettelseder vil komme til at koste mig kr. 950.Dette oplyste jeg til Bjarne Pedersen, der igen sagde at dette ikke var rigtig.


13Kl. 13 i dag sad jeg tilbage og havde endnu ikke noget konkret svar ogkunne heller ikke få at vide hvornår jeg kunne forvente et svar.Efter fornyet samtale med Bente Flindt, TeleDanmark Branchesalg, fik jegendnu engang oplyst at man ikke kunne tilbageportere. Se modtaget tekst:Det skal oplyses, at du ikke kan tilbageporteres til Tele Danmark.Når alle teleselskaber kan tilbageportere frigives dette. På nuværendetidspunkt er løsningen en opsigelse hos Telia, og en nyoprettelsehos Tele Danmark.Med venlig hilsenBente FlindtTele Danmark Branchesalg, WSETlf.nr.: 43 31 14 35 lok. 3 14 35Faxnr.: 70 10 14 54E-mail: BTF@tdk.dkPå baggrund af ovennævnte sidder jeg her kl. 13. den 22. december 2000uden noget klart svar og kan kun se en udvej.Jeg opsiger hermed ALT hos Telia Telecom A/S og er nød til at lave en nyoprettelse.Idet jeg ikke blevet gjort opmærksom på, at det skulle være så vanskeligtat få flyttet sin telefon, som i øvrigt ikke kan lade sig gøre, mener jeg heltklart at det eneste jeg skal betale i den forbindelse er taksten for en flytningog ikke for en nyoprettelse, og forventer således at Telia Telecom A/Sdækker de øgede omkostninger i denne forbindelse.I bedes ligeledes fremsende en skriftlig bekræftelse på opsigelse.Jeg forventer et snarligt svar.Med venlig hilsenMartina RöthDaruplund 21.1.tv.2660 Brøndby StrandSvar fra Telia på næste side …


14Svar på klage fra Martina RöthI forbindelse med en konkret flytning fra Lunden har bestyrelsen modtageten klage over Telias behandling af en opsigelse af en Telia Bolig Allianceaftalen.Selve opsigelsen burde ikke være kompliceret idet proceduren for opsigelseaf en Telia Bolig Alliance - telefoni aftale kan opsiges med løbende måned +30 dage.20/12, sent om eftermiddagen kontaktes Tina Waldorff, Telia Telecom, påsit direkte telefonnummer i salgsafdelingen. Spørgsmålet hun får stillet er– ”hvor hurtigt kan jeg få flyttet mit telefonnummer og ændre min kundeforholdmed Telia således at jeg forbliver fastnetkunde hos Telia, men ikkelængere er under Lundens Telia Bolig Alliance aftale”.Kunden henvises til Telias Boligforenings Kundecenter på 88 30 40 60,som er den rigtige indgang for Lundens beboere at kontakte. Her sker derdesværre en fejl, idet kunden fejlagtigt bliver henvist til Telia Privat Kundecenter,som ikke håndterer forespørgsler fra boligforeninger.Kunden ringer tilbage til Tina Waldorff, som beklager den opståede fejl,notere sagen og overdrager den til Bjarne Pedersen, salgskonsulenten påLunden hos Telia. Svaret den 20/12 til kunden var at hun ville blive kontaktethurtigst muligt, dog inden frokost næste dag.Sagen undersøges den 21/12, men inden flytningen er behandlet internt iTelia har kunden allerede ringet direkte til Tina Waldorff igen kl. ca. 9.30.Kunden bliver herefter kontaktet af Bjarne Pedersen den 21/12, inden frokostsom lovet. Imidlertid ville kunden selv dobbeltchecke og kontrolringetil de instanser som Telia skal involvere for at flytte telefonnummeret.Den 21/12 om eftermiddagen fremsendes pr. fax, ifølge aftale med kunden,de papirer som skal udfyldes af kunden, for at forblive Telia privatkunde.Den 22/12 kontakter kunden selv Tele Danmark, som giver kunden denformelle procedure for opsigelse, hvilket kunden så betragter som vildledningfra Telias side.Telia indgik samme dag, den 22/12, aftale med Tele Danmark om den videreprocedure med hensyn til kunden. Kl. ca. 12.15 stillede kunden tidskra-


15vet, at hvis der ikke indenfor en time var svar på, hvorfor Tele Danmarkhavde givet kunden nogle oplysninger, mens Telia gav andre, så ønskedekunden ikke at være kunde hos Telia overhovedet. Der gik imidlertid ikke 1time før kunden kl. 13 ikke ønskede at Telia gjorde mere ved sagen andetend at opsige aftalen i Lunden. Herefter overtog kunden selv forløbet medTele Danmark og påtog sig herved også alle yderligere omkostninger.Telia beklager hændelsesforløbet. Vores intention i forløbet var at flytningenskulle ske så let, så billigt og naturligvis så hurtigt som muligt såkunden kunne komme tilrette på sin nye bopæl. Det varer normalt mindst10 hverdage at nummerportere og flytte et fastnet-telefonnummer. Ligeledesvil vi gerne flytte vore kunder til den lovede pris nemlig 475,00 kronerinkl. moms, under forudsætning af at den vejledning Telia giver kundernefølges.I dette tilfælde har kunden selv valgt at involvere sig aktivt i processen, ikkerespekteret aftaler om tid, samt at bruge en masse ressourcer på atkontrollere om Telia udførte sit hverv korrekt. Telia og Tele Danmark samarbejder,og har en fast procedure for flytning og oprettelse af privatkunder.Det er ikke alle dele af en flytningsproces der oplyses til kunderne, ogrisikoen for at noget går galt, eller at man som kunde kun får nogle informationerkan derfor let føre til følelsen af, at der er noget som ikke hængersammen. Hvad det imidlertid altid gør..Vi har i det beskrevne tilfælde været indstillet på at gøre alt, hvad der stodi vores magt for at tilgodese og tilfredsstille kunden. Og på under to arbejdsdage,havde kunden opgivet Telia, hvilket vi selvfølgelig beklager.Vi håber meget at denne forklaring dækker spørgsmål som måtte værerejst i forbindelse med den kundeklage som Lundens bestyrelse har modtaget.Keep in touchTelia Telecom A/STina Waldorff


17LYRIK GULVEGULVAFSLIBNING – VINYL - LINOLEUMRicky Jørgensen℡ 40 46 59 55 - 45 43 53 45 52Daruplund 39, 1. th.2660 Brøndby StrandMaler Steen ApSv/ Steen JørgensenRiggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 022660 Brøndby Strand Biltlf. 40 62 81 02


18Boligselskabet Lejerbo afd. 157 “Lunden”REFERATbestyrelsesmøde tirsdag den 5. december 2000Til stede:John Frimann, Helge Sparlund, Niels Husum,René Sahlberg, Bent Pedersen, Erik Ilsvardog Birthe Ketterle.Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden.1-1 Dagsorden blev godkendt.Pkt. 2 Underskrift af referat.2-1 Referat blev underskrevet.Pkt. 3 Regnskab3-1 Faktura fra Tele Danmark Kabel-tv. Vi har stadig ikke hørt nogetfra Tele Danmark.3-2 Revisionsmøde den 11. dec. 2000.Afdelingsrevisorne har revideret regnskaberne for Ældre Caféen,Børnefestkomiteen, Lundedagen og Klub- og Selskabslokalerne,som blev taget til efterretning.Pkt. 4 IT - tv & telefon4-1 Ny internetaftale.Der er tegnet et kontrakttillæg med Telia vedr. ny/forbedret internetaftale.Der fremsendes fra Telia nye tilbud til de beboere,der allerede har tilmeldt sig aftalen.4-2 Telefon- og internetanlægget er i gang.Helge fortalte lidt om forløbet med kablingen og porteringen afbeboerne. Det var forløbet upåklageligt, og der var kun sket noglefå fejl.Pkt. 5 Hobbyrum5-1 Hobbyrum udlejet + bytning af 2 kælderrum.Blev taget til efterretning.Pkt. 6 Husdyr6-1 Klager over hunds gøen i blok 4.Beboerne bliver tilskrevet igen. Det er sidste advarsel. De måfinde en løsning, da hunden er uudholdelig for de andre beboere.Hvis det ikke hjælper inden for kort tid, går sagen ind til Lejerbo.


19Pkt. 7 Kontorvagter7-1 Kontorvagt den 14. november 2000.7-2 Kontorvagt den 28. november 2000.Vagtrapportskemaerne blev taget til efterretning.7-3 Kontorvagt den 9. januar 2001 blev tildelt René.7-4 Kontorvagt den 23. januar 2001 blev tildelt Niels.Pkt. 8 Møder - evt. referater.8-1 Forslag til mødedatoer i foråret 2001.Blev udsat til næste møde.8-2 Oplæg til Byudvalget om beboerrådgiverne.Oplægget blev taget til efterretning.8-3 Referat fra De 8`s møde den 13. nov., 2000.Blev taget til efterretning.8-4 Referat fra Grøn Guides styregruppemøde møde den 12. okt.2000.Blev taget til efterretning.8-5 Referat fra møde om kulturweekend.Vi deltog ikke.8-6 Indkaldelse til møde i De 8 den 11. dec.Leif Refdahl vil deltage.Pkt. 9 Diverse meddelelser.9-1 Budgetforslag fra Organisationsbestyrelsen for perioden 1. oktober2001 til 30. september 2002.Blev taget til efterretning.9-2 Kursus den 26.-28. januar 2001Hele Afdelingsbestyrelsen skal på kursus. Kursusmateriale ersendt fra Lejerbos kursus-afdeling til de enkelte deltagere.9-3 1. søndag i advent – lokaler reserveret til og med år 2003.På næste møde tages stilling til om traditionen skal fortsætte.9-4 Selskabslokaler – udlejning i 2001.Lejen vil – som tidligere besluttet – for dem som har forudbestiltblive forhøjet fra den 1. juni 2001.9-5 Svar til klager over bestyrelsesmedlems hund m.m.John har sendt svar og beklager, at klageren ikke vil tage et mødemed bestyrelsen.9-6 Svar om fortsat samarbejde om Grøn GuideTilbud om fortsat samarbejde. Efter bestyrelsens skøn får vi ikketilstrækkeligt ud af de mellem 20. og 30.000 kr., som vil harbetalt de sidste 12 måneder. Samarbejdet fokuserer primært på”Parkerne”, de grønne regnskaber for året 1999 havde vi selv alleredefærdige i januar 2000, og vi mener, at vi kan bruge pengepå vigtigere ting i ”Lunden”.


209-7 Tak til Lejerbos direktion for tilskud til 2 arrangementer.Blev taget til efterretning.Pkt. 10 Varmemestersager10-1 Sag om vaskemaskine i lejlighed i blok 8.Sagen er afsluttet.10-2 Forespørgsel om en lejer bor i boligen.Blev taget til efterretning.10-3 Klage over regning for en slange i bolig i blok 8.Sagen sorterer under Byernes Varme. Lejeren har skrevet til ByensVarme, og vi afventer svar derfra.10-4 Sag om ødelagt hoveddør i blok 6.Sagen er overgivet til Lejerbo.10-5 Afleveringsforretning på kabling.Efter en grundig gennemgang, hvor fejl og mangler er noteretog senere udbedret, er alt afleveret, og forløbet er gået tilfredsstillendefor alle parter. Tidsplanen blev overholdt, og beboernehar stort set været meget tilfredse med Semco-folkenes arbejde.De har været flinke til at rydde op, og der er kun sket meget fåskader.10-6 Brøndby godkender byggeregnskab.Byggeregnskabet på ældreboligen i blok 1 i gavlen er blevet godkendt.Underskuddet på 28.000 kr. er blevet dækket ind.10-7 El-forbrug hos en familie med 3 børn.Undersøgelsen blev foretaget på frivillig basis. Forbruget varmeget stort. Der blev stillet enkelte forslag til besparelser.10-8 Parkeringsbåse.Vi afventer svar fra Lejerbo.Pkt. 11 Klager.11-1 Ingen.Pkt. 12 Ansøgninger.12-1 Ansøgning fra Ældre Caféen om tilskud til jule-frokost blev godkendti lighed med tidligere år.Pkt. 13 Eventuelt.13-1 Der var ikke noget.Refereret ved Birthe Ketterle


21Lundens aktivitetslokalerDaruplund 21Lundens aktivitetslokaler kan benyttes til receptioner og mødersamt i forbindelse med forskellige klubaktiviteter fx af kort- ogskakklubber.Lokalerne må ikke benyttes som selskabslokaler.Et arrangement skal være afsluttet kl. 22:00Leje: Kr. 0,- / Depositum: kr. 150,- / Rengøring: Kr. 150,-Udlejning:Walther Gasbjerg & Eddy ChristensenDaruplund 31, 1.th.Telefon 43 53 73 00 eller 21 48 36 52Træffes bedst hverdage mellem kl. 18:30 og 21:00Lundens kopiserviceHar du brug for at få taget fotokopier af sange eller lignende,er det muligt at benytte afdelingskontorets kopimaskine.Tirsdage i lige uger mellem kl. 18:00 og 19:00.Pris pr. stk. 1 kr.


22Programændringer påKabel TV-nettetTele Danmark er gået i gangmed at ombygge Kabel TVnetteti hele landet, så kapacitetenøges og Kabel TV-nettetbliver mere tidssvarende og ioverensstemmelse med dekrav og behov, der er gældendenu og i fremtiden.1. januar går man gang medombygningen af nettet i KøbenhavnsAmt. I den forbindelseer det nødvendigt at frigøreplads til Internetsignalernei Kabel TV-nettet. Derforer man bl.a. nødt til at flyttede programmer, der ligger påkanalpladserne2 og 3 (bånd 1).Følgende programmer ændrerkanalplads:TV 2 Zulutil kanal 6 (182,25 MHz)TV Danmark 2til kanal 5 (175,25 MHz)Sverige 1til kanal S13 (245,25 MHz)Sverige 2til kanal S14 (252,25 MHz)Infokanalentil kanal S11 (231,25 MHz)Omlægningen sker den15-16. januar 2001 - i dagtimerne.Under ombygningen vil derforekomme korte afbrydelsereller lokale forringelser i signalforsyningeni dagtimerne.Vi vil løbende orientere om årsagentil disse forstyrrelser ide lokale medier.


23Kære Pensionist i LundenHar du hørt om ”ÆldreCaféen”Samlingsstedet for pensionister og efterlønsmodtagereboende i Daruplund og Resenlund.”Ældre Cafeen” er en forening direkte under afdelingsbestyrelseni Lejerbo afd. 157.Vi er ca. 30 medlemmer i alderen fra omkring 55 til 85år. Vi mødes hver torsdag fra kl. 13 til kl. 17 i selskabslokalerneDaruplund 69 til hyggeligt samvær, samt indi mellem til forskellige arrangementer, af enten oplysendeeller festlig karakter.Kaffe er gratis – øl og vand kan købes til yderst rimeligepriser.Kontingentet er 20 kr. pr måned.Du er meget velkommen i Cafeen.Yderligere oplysninger om foreningen kan indhenteshos formanden: Leif Refdahl, Daruplund 51, 3. mf., tlf.43 54 40 06. E-mail: leif.refdal@lundens.netMed venlig hilsenBestyrelsen


24Større mængder storskrald- skal anbringes i container bag vaskeriet!Nøgle til containeren kan lånes på varmemesterkontoreti åbningstiden.Kun indpakket husholdningsaffald- må smides i opgangens affaldsskakt !!!Kattegrus- må ikke smides i affaldsskakten !!!Aviser og blade- skal afleveres i Lundens papircontainere, der er opstilletved hver anden blok !!!TELIA KUNDECENTERNogle beboere har været i tvivl om hvor man skulleringe hen hvis der har være fejl på telefonlinien,internet eller på mobilen, eller man ønsker hjælptil noget med.Der skal ringes til TELIA Boligforeninger på følgendetelefon:88 30 40 60Derefter trykker man:1 – for fejl på fastnet-telefonen2 – for fejl/hjælp på internet3 – for fejl på mobilen


25OpståedeskaderI forbindelse med opståedeskader uden for normal arbejdstid,samt lørdag/søndagog helligdage, kontaktesvarmemesteren (tlf. 43 73 9982), en ejendomsfunktionæreller et bestyrelsesmedlem(tlf.nr. – se bagsiden), der rekvirererfirmaet.Andre kontakter:Kommunen(manglende vand)tlf. 43 28 24 70Fjernvarmen(manglende varme)tlf. 43 45 20 60Tele Danmark Kabel TV(manglende tv-signaler)tlf. 80 80 40 50Falck(ved vandskade)tlf. 70 10 20 30Abon.nr. 11 17 77 77VarmemesterBent PedersenKontor ved vaskeriet:Resenlund 18Gårdmænd:Dan Wiinblad, D. 69, 3.Henning Maj, D. 17, 3.Ved fraflytningaf lejemålEt medlem af afdelingsbestyrelsenkan såfremt detteønskes deltage i forbindelsemed syn af lejligheden.Henvendelse til afdelingsbestyrelsen.BoremaskinerMå kun benyttes på følgendetidspunkter:Mandag – fredag:Kl. 09:00 – 19:00Lørdag:Kl. 09:00 – 14:00Må ikke benyttes på sønoghelligdage!Maskiner kan lejes påvarmemesterkontoret:Depositum: Kr. 50,-Leje pr. døgn: Kr. 10,-


26Gode grunde til at spare på vandetBlandet vandDet vand, der kommer ud af hanernei Brøndby Strand, er enblanding af vand fra BrøndbyVandforsyning og KøbenhavnsVand. I øjeblikket leverer KøbenhavnsVand 60% af vandet,og Brøndby Vandforsyning 40%.Brøndby Kommune ønsker enstørre grad af selvforsyning, derarbejdes på at op mod 60% afvandet i fremtiden leveres afBrøndby Vandforsyning.Kalk og nikkelVand indeholder en række naturligtforekommende stoffer ivarierende koncentrationer. Detvil nok ikke komme bag på nogen,at vandet i Brøndby er megetkalkholdigt eller med andreord hårdt vand. Vandet indeholderogså relativt meget nikkel.Vandkvaliteten kontrolleres løbende,og nikkelkoncentrationeni det vand, der ledes ud tilforbrugerne, ligger under grænseværdien.Som den førstekommune i landet har BrøndbyKommune opnået midlertidigtilladelse til at rense grundbandetfor nikkel. Nikkelrensningsanlæggeter opført påBrøndbyøster Vandværk og forventesat blive taget i brug snarest.Hvad med klor?Bakterievækst kan være et problemi lange ledningsnet, og dertilsættes derfor klor til desinfektionaf vandet fra KøbenhavnsVand. Da vandet i ledningsnetteti Brøndby Kommuneer en blanding af vand fraBrøndby og Københavns Vand,vil klorindholdet normalt væreså lavt, at det ikke kan smages.Om natten føres der udelukkendevand fra Københavns Vand iledningsnettet, og det vand, dertappes om morgenen, kan derforsmage af klor.Hvor meget vand bruger vi?Vandforbruget i de danske husholdningerviser en faldendetendens. Det gennemsnitligevandforbrug i de danske husholdningerlå i 1997 på 136 litervand pr. person og i 1999 på132 liter vand pr. person pr.døgn. En beboer i BrøndbyStrand brugte ifølge de grønneregnskaber for 1999 i gennemsnit8 liter mere end landsgennemsnittet,nemlig 140 litervand. Vandforbruget i områdetfaldt meget i 1997, hvor der blevindført vandbesparende toiletterog armaturer i samtlige lejemål.Stadig grund til at spareNår man skal spare på vandet,er det for at sikre, at der også ifremtiden er nok godt vand. Derdannes til stadighed nyt grund-


vand, der er dog områder, hvorgendannelsen ikke følger medforbruget, f.eks. i KøbenhavnsAmt. I stadig flere boringerrundt om i landet bliver der fundetspor af bekæmpelsesmidler,organiske opløsningsmidlersamt fosfor og kvælstof, og i endel boringer bliver der fundet såhøje koncentrationer af dissestoffer, at boringerne må lukkes.Der er derfor god grund tilat spare på vandet fra de forureningsfrieboringer. De stigendepriser på vand er endnu en vigtiggrund til at spare på vandet.Prisen på vand er fordoblet overen 5 års periode. I år 2000 kostedeen m 3 vand 24,75 kr. mod12,38 kr. i 1995.Din indsats gør en forskelDet er i hjemmene at mere end60% det samlede vandforbrugfinder sted, og som beboer kandu gøre meget for at nedsættevandforbruget. Først og fremmester det vigtigt, at du er opmærksompå utætte installationer,som kan give et meget stortvandspild. Kontakt straks varmemesterenhvis dit toilet løber,eller din vandhane drypper.Dernæst bør du være opmærksompå dit vandforbrug, og nedsættedet hvor det er muligt. Derfindes en række råd om, hvordanvandforbruget kan nedsættes.27hjemmeside eller spørg dengrønne guide.Artiklen bygger på oplysningerfra:Brøndby Kommunes hjemmeside:www.brondby-kom.dkBrøndby Vandforsyning, Sydgårdsvej25, 2605 BrøndbyKøbenhavns Vands hjemmesidewww.kbhvand.kk.dkDanske Vandværkers Foreningwww.dvf.dkGrønne regnskaber for 7 boligafdelingeri Brøndby StrandGrøn guideLisbeth Boye JensenTranumparken 1 st.2660 Brøndby Strandtlf. 43 54 54 40mobil 21 93 45 96Se f.eks. Københavns Vands


28John Larsen in memoriam.John Larsen, der lige fra starten af ÆldreCaféen i 1992og frem til maj 2000, tjente foreningen som kasserer meden nidkærlighed og en vedholdenhed, som er helt legendarisk,afgik ved døden den 9. december 2000, efter ensvær og pinefuld sygdom.Vi der var tæt på ham, vil mindes ham som den gode venog kammerat han var igennem alle årene, men også forhans gode humør og utrolige trofasthed overfor ÆldreCaféen,der selv under hans svære sygdom var i hans tanker.Æret være hans minde!Opgave løsning:December 2000Børn:De rigtige tal:• 62 og 37Voksne:De rigtige svar:1 – B - 2 – A3 – B - 4 – C5 – B - 6 – A


29Grøn Guide orientererTøjindsamlingsprojektetTøjindsamlingsprojektetmangler stadig et egnet salgslokale.Ansøgningen om de ledigelokaler i afd. 607 blevdesværre ikke imødekommet.Til gengæld fik projektet tilbudtet rum i afdelingen tildecentral opbevaring af tøj.Der bliver stadig afleveret megettøj i containeren ud forTranen, det indsamlede tøjsorteres af Tranens personaleog opbevares i et lagerrum itilknytning til fællesvaskerieti Tranumparken. I oktoberblev der frasorteret ca. 16sække med tøj til reparation/omsyning,sækkene blevgivet videre til syværkstedetunder sprogskolen. Syværkstedethar meldt tilbage,at de er meget tilfredse meddet modtagne tøj. Der er bestilt3 nye tøjcontainere, derskal placeres i Rheumparken,Tranumparken og Ulsøparken.LøgudplantningI løbet af oktober og novemberer der arrangeret flere plantedagefor børn og voksne medudplantning af vintergækker,erantis og kro-kus. Plantedagene har væretholdt i gård 33 og 23 underafd. T13, samt i afd. 607. Tilslutningenvar ikke overvældende,men løgene kom i jordenog beboerne får forhåbentligglæde af dem til foråret.Der er også skaffet løg til husbestyrelseni højhuset, Tranumparken7. Husbestyrelsenønsker selv at stå for udplantningen.Grønne regnskaberDer har været en del dialogmed afdelingsbestyrelserneom miljømålene til de grønneregnskaber. Der er indgået aftalemed Hertz BogtrykkergårdenA/S om trykning afregnskaberne. Trykningen vilfinde sted i begyndelsen af december.


Oplæg på BrøndbySprogskoleDer har i november væretholdt et 2 ugers temaforløbom vand på Brøndby Sprogskole.Grøn guide har væretinddraget som konsulent ogholdt forud for forløbet et miljøoplægfor sproglærerne,som besluttede at temaforløbetskulle omhandle vand.Grøn guide har hjulpet med atskaffe undervisningsmaterialer,adresser på besøgsstedermm. og været inddraget somoplægsholder for kursisterne.Farligt affaldSektionsleder Frank Larsenfra Brøndby Kommune, somsidder i styregruppen, harskaffet et skab til opbevaringaf farligt affald i afd. 606. Derer dermed grundlag for atstarte et pilotprojekt medindsamling/opbevaring af farligtaffald.KompostlaugetDer blev i oktober holdt møde ikompostlauget. På mødet blevder udvekslet erfaringer medkompostering. Der blev endvidereudleveret kompostorm,samt en spand til opsamlingaf det organiske affald.30Indlæg til beboerbladetDer er i skrevet et indlæg tilEsplanaden om vand og vandbesparelser.Årsmøde for grønne guiderDer blev holdt årsmøde forgrønne guider på RøddingHøjskole den 2. og 3. novemberPå mødet var der bl.a. oplægom fremtidssamfundet,den politiske forbruger ogholdningskommunikation.Der var også lejlighed til atudveksle erfaringer med deandre grønne guider.Grøn guideLisbeth Boye JensenTranumparken 1 st.2660 Brøndby Strandtlf. 43 54 54 40mobil 21 93 45 96


31Husk nu lige det der medIndboforsikringen- Lejerbo dækker ikke dine private ejendommeVed indflytning i en af Lejerbosboliger får man fra startudleveret en lille pjece om,hvor vigtigt det er at tegne enindboforsikring – "Tænk pådin indboforsikring" hedderpjecen, og i det følgende vil vilige genopfriske nogle af budskabernederfra.Lejerbo har forsikret bygningerog andet, der tilhører Lejerbo(f.eks. køkkener, glas ogkummer).Derimod bør man selv forsikreALLE sine ejendele inkl. møblerne– og alt det der måtte ståi kælderrum og loftsrum.Man skal også forsikre sigmod uforudsete genhusningsudgifter.Det vil sige udgiftertil midlertidig bolig, hvis lejlighedener futtet af, står undervand, eller taget er blæstaf.Husk på, selvom du er en afdem, der AAAALDRIG kommerud for et uheld, så har dualtså alligevel et problem, hvisoverboens lejlighed futter af,og brandvæsenet sprøjter såmeget vand ind, at det løberned til dig og ødelægger alledine ting.En almindelig familieforsikringer som regel alt hvad derkræves, og den koster altsåkun mellem 50-100 kr. ommåneden, men snak med ditforsikringsselskab om det.Desværre er der mange af voreslejere, der undlader at tegnedenne forsikring, og manrisikerer altså dermed at skulleryste op med flere hundredtusindekroner, HVIS man erblandt de uheldige, der pludseligudsættes for brand, vandellerstormskader.Lejerbos folder om indboforsikringkan hentes i sin helhedher på Lejerbos hjemmeside:www.Lejerbo.dk


SikringsrumVi får stadigt nye beboere ogskal gøre opmærksom på, atman for kr. 35,00-50,00 kanleje et kælderrum i sikringskældrene.Sikringskældrene er beliggendei blok 5, Daruplund 21og i blok 14, Resenlund 14.Man kan henvende sig på afdelingenskontor Daruplund29, og blive skrevet på venteliste.JohnKøkkenskraldVi har i flere tilfælde væretude for at beboerne sætterkøkkenaffald i skralderummet.Man bedes benytte skakten tilkøkkenaffald, da den blivertømt 3 gange om ugen - skralderummetbliver kun tømt 1gang om ugen, og lugten kanvære ubehagelig for overbeboeren.Afdelingsbestyrelsen32BadeværelsetVi må endnu en gang henstilletil vore beboere om jævnligt atrense deres afløb i badeværelsetVi har i den sidste tid fået adskilligeklager fra underbeboere,om de har fået vandskadefra overbeboeren.Vi har fået besked fra voresforsikringsselskab, at de ikkefremover vil dække de mangevandskader, der skyldes at afløbeter delvis forstoppet.Hvis man lukker vand ud afbadekarret, og det viser sig, atafløbet ikke kan tage vandetså sæt eventuelt en fod overafløbet så det dæmper vand afløbet.Man renser afløbet, ved at tageristen af, og fjerne proppenog kør en flaskerenser igennemhullet, og hvis dette ikkehjælper så kontakt varmemesteren.Varmemesteren ogafdelingsbestyrelsen


Småbemærkninger:Hvis historien kunne læres påen sådan måde,at det ville bidrage tilharmoni blandt folkfrem for uenighed og had,ville den tjene denne nation ogandre bedre.33HUSKLundensbankospilDr. Desmond Moran----------------------Fjantede mennesker sigerdumheder,fornuftige begår dem.Marie von Ebner-Eschenbach-------------------------Eksistensen ville væreuudholdelig,hvis vi aldrig drømte.Anatole France-----------------------------------Over for en dumhed,der netop er mode,klarer ingen klogskab sig.Theodor FontaneSøndag den4. februar 2001kl. 14:00 iLundensSelskabslokaler,Daruplund 69-71.Dørene åbneskl. 13:15


34Vaskeriets åbningstiderMandag - fredag:Kl. 07:00 – 22:00samtlørdag, søndag og helligdageKl. 07:00 – 17:00Installation afVaskemaskineVi har med Vvs-firmaet ByensVarme indgået følgendeaftale:Montering af ny installation:Kr. 1.500,- + moms.Montering af eksisterendeinstallation:Kr. 1.000,- + momsArbejdet kan bestilles påtelefon 36 78 28 30Lejerbo RegionskontorNdr. Fasanvej 220, 3 sal2200 København NKontortid:Mandag – torsdagKl. 10:00 – 15:00ogfredag kunKl. 10:00 – 12:00Der forefindes elevatorTelefon: 70 12 13 10Kimmie HansenCykler, barnevogne og klapvogne m.m.må ikke anbringes i indgangspartierog i opgange!!!Det er heller ikke tilladt beboerne, atsætte deres fodtøj uden for lejemåletshoveddør!!!


35Lundens KlubberTømmermændeneWolfgang LandgrafD. 53VærkstedsklubbenGert RidalR. 4Lundens CykelklubTonny JensenD. 5FormeringsklubbenBente SchreiberD. 11Lundens AktivitetslokalerUdlejn.: Walther GasbjergD. 31, Tlf. 43 53 73 00HyggeklubbenAllan SimonsenD. 33Hobby og FritidWalther GasbjergD. 31Aktiv 31Palle BengtsonD. 35LundeklubbenHanne IlsvardD. 67Club BacchusJohn ChristiansenD. 69Blok1Blok2Blok3Blok3Blok5Blok7Blok7Blok7Blok8Blok8Gør det selv klubbenOle RohdeD. 37Klub OasenHenning A. JensenD. 47Klub 51Per HansenD. 49Klub 53Frank LundstrømD. 53Klub VennerDragan StojanovicD. 45Klub 89Niels HusumD. 55CichlideklubbenTinna JørgensenD. 39Hobbyklubben 2Boy HenriksenD. 65Lundens SelskabslokalerUdlejn.: Walther GasbjergD. 31, Tlf. 43 53 73 00Lundens HåndarbejdsklubGlenda JensenD. 35Blok9Blok9Blok10Blok10Blok11Blok11Blok12Blok13Blok14Blok16Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 14Leif Refdahl, D. 51


DET ER DA RART AT BO I LUNDEN*******************************************************Redaktionen:Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand.Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2, Tlf. 43 54 67 82E-mail: conni.sparlund@lundens.netTrykker: Finn Madsen, Daruplund 17, Tlf. 43 73 90 37Bud: Mette Dybvad, Daruplund 31Tryk: Eget trykkeri, oplag 400 stk.Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navneller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt. Offentliggjorteindlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening.------------------------------------------------------------------------Lejerbo Afdeling 157,Daruplund 29, 2660 Brøndby StrandTelefon 43 53 99 53 • Fax 43 53 99 54 • Giro 397-7706E-mail: lunden@lejerbo-net.dkLundens hjemmeside: http://home11.inet.tele.dk/Lunden/Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00Formand: John Frimann, Daruplund 63, Tlf. 43 54 00 30Mobil: 28 44 31 30 • E-mail: john.frimann@lundens.netNæstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 43Tlf. 43 54 54 13 • E-mail: helge.sparlund@lundens.netSekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, Tlf. 43 54 71 05E-mail: birthe.ketterle@lundens.netBest.-medlem: Rene Sahlberg, Daruplund 39, Tlf. 43 54 04 79E-mail: rene.sahlberg@lundens.netBest.-medlem: Niels Husum, Daruplund 55, Tlf. 43 54 09 80E-mail: nsh@apost.dk------------------------------------------------------------------------Varmemester Bent PedersenKontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18Kontortid hverdage: Kl. 09:00-10:00 + tirsdage kl. 18:00-19:00Telefontid hverdage: Kl. 08:00-09:00 på tlf. 43 73 99 82Fax: 43 53 59 51

More magazines by this user
Similar magazines