Spørring Ølsted Trige - Tilbage

staff.iha.dk

Spørring Ølsted Trige - Tilbage

Husk flaskeindsamlingenST70 fortsætter med indsamlingen af vin- og spiritusflaskeri Spørring, Trige og Ølsted.Indsamlingsdagene er den sidste lørdag i måneden ogbliver i den nærmeste fremtid følgende dage:Lørdag den 25. juniLørdag den 30. juliIndsamlingen starter kl. 10 de pågældende lørdage. Såhusk at stille flaskerne ud til vejen senest dette tidspunkt.Man bedes stille sine flasker ud til fortovet iplastikposer.Er flaskerne ikke blevet hentet inden kl. 13, kontaktLisbeth Madsen eller Erik Ladefoged tlf. 86230614.Der er desuden opstillet en flaskecontainer på hjørnetaf Parallelvej og udkørslen til Randersvej, og somnoget nyt også ved det nye byggeri på Vestermøllevej.Flaskeindsamlingen har også i 2004 givet ST70 etpænt beløb til støtte for foreningens arbejde, så blivved med at aflevere jeres flasker. Pengene går til etgodt formål.Indsamlingen ledes af Lisbeth Madsen,tlf. 86231511Annoncér i Treklang!Køb en annonce i Treklang,støt et godt, lokalt initiativog nå ud til 1800 husstandei lokalområdet.Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82Annoncepriser1 side 1.000 kr.1/2 side 600 kr.1/4 side 350 kr.1/8 side 200 kr.farvede annoncer + 50%alle priser excl. momsBliv synlig i lokalområdet- bidrag til TreklangTreklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere.En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr.Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsenwww.jakobsmusik.dkSilkeborgvej 5758220 Brabrandtlf. 86 25 07 22fax 86 25 71 77www.onbyg.dkSelskabsmusiker Jakob Petersentlf. 87 48 90 09; mobil 22 12 7-9-13


TrigeØlstedSpørringSå tager vi hul på sommeren!Bladet må læses under parasollen,tåler dagens lys.Så er vi i fuld gang med de udendørs aktiviteter.Fuglene er vendt tilbage fra de varmere himmelstrøgog der er blevet grønt overalt omkring os.Hvad sporten angår er de indendørs aktiviteter i halog gymnastiksale lukket for denne gang.Vi har i dette nummer bl. a. indlæg vedrørendeSpørring Byfest, med et vælg af aktiviteter.Fra ST 70 er der annonce for Sportsdagen i august.Der er rapporter fra spændende aktiviteter i afdelingerneog indlæg om en ny sportsaktivitet og træningstiderfor den nye fodboldsæson.Vi har også en beretning fra nyligt afholdteGymnastikopvisning..Hold øje med deadlines for indlevering af tekst tilbladet, for nr. 20 er det 7. juli 2005.Nr. 20 udkommer i uge 32, i begyndelsen af august!Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i dinpostkasse, så kontakt PostDanmark, ConnieShemtov på 8020 7030 eller undertegnede.God fornøjelse med læsningenAage Birkkjær LauritsenFra Trigeparken er der tilbud om mange spændendeaktiviteter, nye tider i Legestuen og nyt skriveværkstedVi fortsætter med vores serie om “børn og unge” iområdet, denne gang med en beretning om WorldMusic projektet på BakkegårdsskolenVi har stadig brug for folk der har mod på at indgåi redaktion af bladet og at yde hjælp på anden måde,henvend dig til redaktionen.Treklangnr. 19 ·maj 2005 · årgang 4Redaktion:Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør),Kaj Nielsen, Helle Lykke Jørgensen , Henny Hansen ogPeter JesTekst til Treklang, kontakt:Aage Birkkjær Lauritsen, tlf. 86 23 17 95e-mail: aage.lauritsen@mail.dkAktivitetskalender:Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99e-mail: heh@privat.tele.dkAnnonceansvarlig:Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82Forsidefoto: fra årets gymnastikopvisning iTrigehallen (foto Carl-Erich Hansen)Web:www.aarhus.dk/trigeTryk: Vitten Bogtryk A/SOplag: 1.800Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6gange om året og postomdeles til samtlige husstande i8380-området.Næste nummer af Treklang udkommer i uge 32, 2005.Deadline for tekst og annoncer 7. juli 2005.3


" VVS-arbejde" Fjernvarme" Badeværelser" Solvarme" Gas-installationer" Blikkenslagerarbejde" DøgnserviceVVS GARANTIVVS-INSTALLATØRNavervej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 87 77 · Fax 86 98 57 70flemming@flemming-vvs.dkAlt indenfor: • Snedker-• Tømrer-• og glasarbejdeP.N. Snedker- og TømrerforretningParallelvej 64 - Trige - Tlf. 86 23 05 74 - Biltlf. 40 14 40 26KLINIK FORFODTERAPIv/ statsautoriseret fodterapeutJytte Bjerregaard- Alm. fodbehandling-Tilskud gives fra den offentligesygesikring til diabetikere ogbøjlebehandling af nedgroede negle.-Aflastninger - og indlægssåler.-Tilskud gives fra SygesikringDanmark.- Også behandling i eget hjem.Erbækvej 2, 8380 Trige.Tlf. 86 23 24 42Vi harprofessionelleprodukter tilgør-det-selvmalingMalermesterPaul IsvikSmedebroen 2, 8380 Trige.Tlf. 86 23 14 35.Åben 13-17.30, fredag 13-18,lørdag 9-12.www.flugger.dk0156R024


Nyt fra FællesrådetTrige - ØlstedFællesrådByfornyelsenI skrivende stund er alt udenfor lysegrønt.Sommeren er på vej og den skal bruges til at få gennemførtByfornyelsen i Trige. Det forberedendearbejde går støt og roligt fremad, og i næste nummeraf Treklang vil vi præsentere de tre projektermed tegninger, billeder og tekst, der forklarer nogetom, hvordan tingene kommer til at se ud.Krokus på LergravvængetJeg håber, at rigtig mange har nydt synet af demange krokus, som medlemmer af grundejerforeningenLergravvænget plantede i efteråret, det såsmukt ud langs Parallelvej og Lergravvej.Kollektiv trafik til Spørring og TrigeI samarbejde med Spørring Borgerforening har virettet henvendelse til Mag. 2 afdeling og henledtderes opmærksomhed på den kollektive trafik tilTrige og Spørring. Der er daglig forsinkelser pågrund af de lange bilkøer i myldretiden, og det bliverværre endnu. I forbindelse med motorvejsbyggerieti Egådalen skal Randersvej forlægges i enperiode og gennem Lisbjerg by går Århus Amt igang med at lave Randersvej om, så den kommer tilat fremtræde som en bygade, hvor der udvides medbusholdepladser i den sydlige ende af byen.Århus kommune har i den forbindelse anbefalet, athastigheden sættes ned. Disse tiltag vil yderligereøge køretiden til vore 2 byer og dermed forringeden kollektive trafik. Vi afventer nu svar på voreshenvendelse.Ny dagligvarebutik i TrigeVi forhandler i øjeblikket med en dagligvarekædeom etablering af endnu en dagligvarebutik i byen.Der er stor interesse for at etablere sig her, og dearbejder på sagen. Så snart der er nyt, vil vi orientereom det.Rotter ved gadekæretDesværre er der opserveret rotter ved gadekæret.Der nu udsat bokse med forgiftet korn, så hvis I harbørn der færdes der alene, vil det være en god ide atfortælle dem, at de ikke skal røre ved disse bokse.FællesrådetvedHenny HansenFormand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem:Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Bodil Frederiksen Jørgen S. LarsenBjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Trige Centervej 44 Trige Centervej 38 st.tv.tlf.: 8623 1299 tlf. 8623 2023 tlf.: 8698 9074 tlf.: 8623 0858 tlf.: 209510975


Århus Politi, ungdomsgruppen var i februar månedtil møde afholdt på Bakkegårdsskolen, grundet tiltagendebekymring omkring unges adfærd.Har man som borger i Trige oplysninger om ungeeller mener man sig udsat for kriminalitet er mansom altid velkommen til at ringe til Århus Politi påtelefonnr. 8731 1448 og indgive en anmeldelse.Er du som borger i tvivl om det er noget der kaninteressere politiet, så ring og lad politiet afgøre omdet har interesse.Hvor samles de unge og hvornår?Hvem er de unge?Hvor mange er de?Laver de kriminalitet?Er de utryghedsskabende?Hvad kan politiet hjælpe med?Hvad giver dig bekymringen??Møde med Århus Politiom kriminaliteten i TrigeUnder alle omstændigheder er du velkommen til atringe til:Århus Politis Ungdomsgruppetlf. 8731 1448på lokal nr. 3660, 3661 og 3662Med venlig hilsenÅrhus Politi, ungdomsgruppenMalerHuseT a/sJens Baggesens Vej 41, 8200 Århus NTlf. 86 16 11 33, Fax 86 16 56 10www.malerhuset.dk6


Ordsproget er ikke helt sådan, men hvorfor ikkefinde en positiv vinkel og erkende, at hvis vi er istand til at skabe tryghed, så er der også en (større)chance for, at vores børn vokser op og får et godtliv.Det kan lyde lidt højtravende, men vi vil jo gerne,alle os forældre, give vores børn optimale vilkår, såde kan få et godt liv.Gennem en periode har skolen og områdets institutionerkunnet konstatere, at der var megen uro, indbrudog hærværk. Alt dette har naturligvis væretdebatteret på de enkelte institutioner og i skolen,inkl. skolebestyrelsen.Tryghed.. roden til alt godt!giver kun uro og utryghed.Børn med en adfærd i skolen der skaber utryghedkan det derfor være nødvendigt at gribe ind overfor- af hensyn til de øvrige elever og ansatte, men ikkemindst af hensyn til dem selv. Det er vigtigt, at etbarn med adfærdsproblemer bliver identificeret, såbarnet kan få den hjælp der er nødvendig for atbryde eventuelle adfærdsvanskeligheder.Der er nu etableret et korps af Natteravne i Trige, ogdet vil forhåbentlig blive modtaget som et godt tilbudtil de unge, der i deres fritid har behov for ensnak med en ansvarlig voksen.Med den baggrund blev der i februar holdt et "stormøde"med deltagelse af repræsentanter for institutioner,skolen og eksterne samarbejdsparter som f.eks. socialforvaltningen og politiets ungdomsgruppe.Blandt alle deltagerne var der enighed om, at deter vigtigt, at der samarbejdes om børnene, og at derer ensartethed i den måde, hvorpå problemerne tackles.Tydelige ansatte i vores institutioner, på skolenog i nærområdet, der i tæt samarbejde med forældreneudstikker tydelige rammer og grænser for børnene.Tydelige voksne indebærer også, at vi som almindeligevoksne i lokalområdet siger fra, når vi opleveruro og kriminalitet. Mange af de episoder, vi hørerom er rent faktisk aldrig anmeldt til myndighederne.Fra skolen er der bl.a. skrevet om emnet i "NYT fraBakkegårdsskolen" i februarudgaven, og her er dettydeliggjort, at det kort og godt handler om, at vigerne vil have at begrebet "god opførsel" tagesalvorligt og bliver bragt i højsæde. Dårlig opførselI skolen er vi enige om, at bakke op om den fællesindsats, og er som nævnt i samarbejde med de øvrigeinstitutioner i området, således at der bliverKLAR TOLERANCE i hele området.For skolens vedkommende handler det om alt - fragroft og nedladende sprogbrug til voldelig adfærd.Det er uacceptabelt, og i skrivelse til samtlige forældrei marts er det tydeliggjort, at der bliver skredetind ved overtrædelser af disse regler. Reglernefor skolens elever er naturligvis gældende på heleskolens område, d.v.s. også i biblioteket og iSFO'en.Med "stormødet" har vi etableret et netværk og fåetnogle klare aftaler om adfærd og tolerance, og vihåber nu alle, at det kan medføre, at vi igen kan boog færdes i en tryg by.På vegne afskolebestyrelsen på BakkegårdsskolenSteen Edeling, formandÅRHUSKatrinebjregvej 117Postboks 1120, 8200 Århus Ntlf. 87 39 29 99fax 87 39 29 98aarhsu@hustomrerne.dkwww.hustomrerne.dk7


Natteravnene..er nu på gaden i Trige?Så kom Natteravnene i Trige i gang, og vi fik en forrygendestart med en enorm opbakning.Derfor en stor tak til vores sponsorer: TrigeNærkøb, Dagli´Brugsen, Trige Køkkenet, MarioPizzaria og de sponsorer der ikke ønsker deresnavne offentliggjort. Også en stor tak til Fællesrådet- primært ved formand Henny Hansen og næstformandThorsten Ericson - jeres støtte har været uvurderlig.Samt en stor tak til Bakkegårdsskolen formoralsk og praktisk opbakning og KFUMSpejderne for at deltage med fanen.Sidst, men ikke mindst, tak til alle de borgere derhar givet udtryk for deres støtte - de mange positivetilbagemeldinger har været det hårde slid værd.Skulle du nu sidde og have lyst til at være en del afNatteravnene og er du en ansvarsfuld voksen med etsocialt overskud, så hører vi meget gerne fra dig.Hvis du syntes det kniber med tiden, kan man ogsånøjes med at gå en tur en gang om måneden og stadigvære en rigtig god Natteravn. Så lad ikke tidenholde dig tilbage. Jo flere vi er, jo bedre - og jo mindretid kræver det. Du er også velkommen til atkomme med på en prøvetur, for at se om det ernoget for dig.Yderligere oplysninger kan fås ved:Natteravnenes formand Kurt Madsentlf: 2441 8789 ellerpå Natteravnenes mobiltlf. 2690 1137Her kan du også tilbyde anden hjælp end lige atvære ude og gå. Praktisk og økonomisk støtte ermere end velkommen.Hilsende foreløbig ca. 25 Natteravne i TrigeNatteravnene på deres førstearbejdsdagTrige Transportv/ E. NielsenVestermøllevej 60, 8380 Trigetlf. 86 21 63 75 / 20 86 09 79S. P. TransportogFlytninger8


Sætternissen har været på spil, det varPrinsens Livregiment og Jette Torpvi viste billeder fra i forrige nummer, beklagerfejlen!Vi er en gruppe socialrådgivere/studerendeder som frivillige holder enÅben social rådgivningfor alle Triges borgereVi kan tilbyde:Hjælp til at læse og forstå breve.Hjælp til at udfylde skemaer og skrive breve.Samtale om dagligdagens svære spørgsmål.Det kan være:Personlige forholdØkonomiBørn og ungeArbejde og arbejdsløshedUddannelseMisbrugsproblemerSociallovgivningTab, savn, usikkerhed.Intet er for stort og intet for småt.Så har du brug for råd og vejledningeller nogen der har tid til at lytteså kom forbi til en snak.Du kan selvfølgelig være anonym.Vi træffes 1. tirsdag i månedenkl. 18 30 til 20 00På Trige Centervej 30, kælderenJan, Steinunn og LonnyYderligere oplysninger hosLonny Damgaard JensenTlf.: 86 23 09 03TRIGE BODEGAEgon Kirk NielsenButikscentret8380 Trige · Tlf. 86 23 05 53RevisionsfirmaetLind&Lauritsen I/SKurt Lind Sørensen HDLinda Lauritsene-mail: Revisionsfirmaet@lind-lauritsen.dkSamsøvej 30 C · 8382 HinnerupTelefon 8691 1711www.lind-lauritsen.dkRegistreredeRevisorerFRR9


Byfest i Spørring 2005Fra onsdag den 8. juni til søndag den 12. junier der byfest i Spørring.Kom og vær med, når byen fester med alt det traditionelle og alt det nye.Der vil være revy, fællesspisning og masser af musik. H.C. Andersen optog, gadefodbold,kræmmermarked og meget, meget mere. Det foregår i år i et stort cirkusteltved Spørring Hotel, hvor Flying Danish Superkids om søndagen slutter afmed 2 imponerende gymnastikshows.Program:HarnessOnsdag:19.30 Generalprøve på Spørring RevyenTorsdag:19.30 Kirkekoncert, med gospelkor Lydiah Wairimu Njoroge & His4Tune20.30 Kaffe ved MenighedsrådetHarmonikamusik i teltet, ved Keld Henriksen20.30 Udstilling i egnsarkivetFredag:18.00 Spisning i skolegården med madkurv og grill19.00 Spørring Revyen21.00 - 1.00 Musik med den skotsk/irske duo Harness, gratis entre18.00 - 1.00 Boder, huggeblok, kraftsprøvemaskine og meget andetHarness er en skotsk/irsk duo, som både spillerfolkemusik og pop/rock musikKræmmermarkedet er blevetet stort hit og alle børn og voksnefra Treklang-området kan gratisstille boder op ved tilmelding på86 98 91 71Lørdag:13.00 Optog i Spørring by med H. C. Andersen som tema13.30- 17.00 Egnsarkivets udstilling er åben13.30- 17.00 Spørring Kirke er åben13.30- 17.00 Boder fra Spørring Børnehus, tombola, skydetelt, kraftprøvemaskine,pandekagesalg og hoppeborg13.45 Klovnen Oskar optræderKlovnen Oskar kommerog optræder10


Byfest i Spørring 2005Lørdag:14.45 Teatergruppen, Spørring Amatørteater16.00 Spørring Børnehus - børnehavegruppen16.30 Spørring Børnehus - skolebørnsgruppen17:30 Børnetrup fra Flying Danish Superkids18.00 Salg af kød fra grill og salat21.00 Aftenløb for de 9 - 16-årige21.00 Musik med Abba Kramperne, gratis entré00.00 - 02.00 Lokale amatørbands på scenen18.00 - 02.00 Boder, kraftprøvemaskine og huggeblok er åbneSuperkids giver om lørdagenen lille appetitvækker medoptræden af 2 børnetrupperAbba Kramperne er et sjællandsk kopiband,som giver den hele armen medalle de gamle klassikere leveret med etforrygende showDer er stadig brug for mange frivilligetil at stå i boder, rydde op eller væremed i andre praktiske opgaver.Kom og vær med og hjælp os med at fåen god byfest.Tilmelding kan ske til 86 98 93 69eller til 86 98 94 50Søndag:9.00 - 10.30 Morgenkaffe ved Husmoderforeningen10.00 Udtrækning af gevinster til amerikansk lotteri i teltet10.30 Familiegudstjeneste12.00 - 16.00 Kræmmermarked, boder, hoppeborg, kaffe/kagetelt, ponyridning,spejder mm12.00 Kaffe og kage ved Husmoderforeningen12.00 Hestevognskørsel fra sportspladsen12.30 Optræden ved ST 7013.00 Gadefodbold16.00 - 18.00 Flying Danish Superkids19.30 - 21.30 Flying Danish SuperkidsByfestudvalget i Spørring11


Superkids til byfest i SpørringDet er lykkedes byfestudvalget at få en aftale med Danish Flying Superkids,som vil give 2 forestillinger under Spørring Byfest.Det sker i et cirkustelt ved Spørring Hotel,hvor også resten af byfesten fra onsdag aften vil foregå.Forestillingerne vil være:Søndag den 12. juni kl. 16 - 18 og kl. 19.30 - 21.30Billetpriser er:80 kr for børn til og med 12 år og 130 kr for voksneBilletter kan købes:i Nordeas afdeling i Spørringog sælges efter “først til mølle princippet”.Danish Flying Superkids har base i Gymnastikgården i Århus Nord og turnerer overalti verden. Forestillingerne i Spørring er Danmarkspremiere på optræden i det flottenyindkøbte cirkustelt, og der venter os en formidabel flot oplevelse med lys, lyd ogopvisning i verdensklasse.12


Nyt fra Bjørnshøj CentretNy aktivitetsleder påLokalcenter Skelager ogBjørnshøjDen 1. juni får Lokalcenter Skelager ogBjørnshøj ny aktivitetsleder. Vores nye leder eruddannet ergoterapeut, er 43 år og hedderMajbritt Rasmussen. Majbritt Rasmussen kommerfra en stilling som aktivitetsleder på etområdecenter i Randers, hvor hun har været ien årrække. De seneste 2 år også som leder for2 boenheder - en boenhed for demente borgereog et bofællesskab under lokalpsykiatrien.Oveni har hun suppleret sine kompetencer medRanders kommunes lederuddannelse og endiplomuddannelse i professionel ledelse afÆldresektoren. Majbritt Rasmussen har såledesgode erfaringer og forudsætninger for atpåtage sig stillingen hos os, som aktivitetslederfor hele samdriftsområdet ved LokalcenterSkelager og Bjørnshøj.Majbritt Rasmussen skal desuden fungere somdaglig leder af Bjørnshøjcentret og have kontorpå centret. Vi glæder os meget til at bydeMajbritt Rasmussen velkommen påLokalcentret.Rekvirer sommerprogrammetI lighed med sidste år har aktivitetsafdelingenudarbejdet et sommerprogram. Dette programkan rekvireres på Bjørnshøjcentret.Daghøjskole sommeren 2005På følgende datoer kan man tilmelde sig daghøjskole2005:Den 12. juli - 14. juli - 19. juli og 21. juli,i cafetidenByggeri af 24 plejeboliger iTrigeSom bekendt har Århus Kommune vedtaget atopføre 24 plejeboliger på hjørnet afSmedebroen og Gartnerparken.Bygningsafdelingen i Magistratens 3. Afdelingstår for byggeriet og har nedsat et byggeudvalg,hvor ledere, medarbejdere og brugerrådsrepræsentanterdeltager.Der er ved at blive udarbejdet lokalplanforslag,som vi forventer bliver behandlet i byrådet ibegyndelsen af juni 2005, hvorefter lokalplanforslagetbliver sendt ud til høring i 8 uger.Lokalplanområdet er byggeriet samt en overgangover Gartnerparken, hvor der senere kanetableres en overdækket overgang. Vi forventerat en endelig godkendt lokalplan foreliggersidst på året 2005, så vil byggeriet kunnebegynde først på året 2006 og boligerne ståindflytningsklare i 2007.Næste møde i byggeudvalget er den 10. Maj.Når der findes tegninger, som ligger fast, vil deblive hængt op på gangen i Bjørnshøjcentret tilorientering.Venlig hilsenJette SiggaardområdechefKagekonkurrenceDa sidste års kagekonkurrence var en stor succes,gentager vi den igen i år det foregår:5. juli kl. 14.00Kager skal indleveres i aktivitetsafdelingen senestkl. 11.00 samme dato. Nærmere oplysninger- se opslag på Bjørnshøj fra den 20.juni.Opslagstavlen19. juli kl. 14 Petanque eller quiz26. juli kl. 14 Det muntre køkkenvenlig hilsenAktivitetsafdelingen13


BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70HovedbestyrelsenAage Birkkjær Lauritsen 86 231795 Vestermøllevej 236, 8380 Trige aage.lauritsen@mail.dkBjarne Pedersen 86 232442 Erbækvej 2, 8380 Trige bjp@ats.dkMikkel Damsgaard 86 989994 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige mikkel@gl26.dkFodboldPoul Torp, formand 86 230237 Trige Møllevej 204, 8380 Trige lomax@post5.tele.dkOle Nissen, sekretær 86 230839 Vestermøllevej 238, 8380 Trige o-m-nissen@get2net.dkClaus Holm 86 231831 Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige cho@post9.tele.dkHenrik Knakkergaard, kursus 8623 1690 Vestermøllevej 248, 8380 Trige h.knakkegaard@tiscali.dkHanne Edeling, materialer 86 232626 Bærmosevej 1, 8380 Trige edeling@webspeed.dkHåndboldSusanne Ladefoged, formand 86 989281 Østervang 20, Spørring, 8380 Trige sula@mag3.aarhus.dkPeder Iversen, næstformand 86 230140 Vestermøllevej 232, 8380 Trige pgiversen@mail.dkVibeke Rasmussen, turn. leder 86 989185 Østervang 3, Spørring, 8380 Trige vibeke.lars@mail.dkHenrik Knakkergaard 8623 1690 Vestermøllevej 248, 8380 Trige h.knakkegaard@tiscali.dkSolveig Skjærlund 86 230746 Trige Møllevej 56, 8380 Trige sskar@as.aaa.dkJohn Nielsen 86 230509 Trige Møllevej 248, 8380 Trige e.nielsen@mail.tele.dkBadmintonLars Vestergaard, formand 86 230874 Lergravvej 15, 8380 TrigeInge Pedersen 86 989189 Sognevejen 5, 8380 TrigeClaus R. Jensen 87 420047 Bærmosehøjen 22, 8380 TrigePeder Mølstrøm 86 231830 Holmkærvej 98, 8380 TrigeKim H. Christensen 22 575015 Herambsgade 23, 3th, 8200 Århus NGymnastikLykke Hansen, formand 20 265564 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten lykke@toursport.dkBrian Basse, lokaleansvarlig 86 231524 Lergravvænget 28, 8380 Trige brian.basse@mail.dkAnna Møller Christensen 86 232422 Lergravvænget 30, 8380 Trige amc@tilstbolig.dkLars Toft Jensen, sekretær 24 409265 Niels Ebbesensvej 40, st. 8900 Randers larstoftjensen@hotmail.comMargit M. Hanssen 26 936415 Trige Møllevej 74, 8380 Trige margit_hanssen@hotmail.comSusanne Møller 86 230076 Trige Møllevej 250, 8380 Trige sipmoller@yahoo.dkSanne Salomonsen 86 989994 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige sansal@mailme.dkBankospilBjarne Sørensen 86 231584 Gartnerparken 8, 8380 TrigeSkolens pedelLars 22 800717(træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag)Telefon i kontoret 86 230892BakkegårdsskolenBjørnshøjvej 1 86 934141bak@aaks.aarhus.dkBANKOSPILi TrigeForsamlingshushver onsdagkl. 1914


Nyt fra hovedbestyrelsenSportsdagen 200520. august på Trige Gl. StadionSportsfesten er nu planlagt og midtersiderne i dette nummer af Treklang er til at hive ud og gemme ogder er på sedlen tilmeldingssedler.Sæt allerede nu kryds i kalenderen og aftal med dine naboer og andre om at få dannethold til sportsdagen og tilmeld jer på sedlen som lægges i “postkasser” i Brugsernei Spørring og Trige.Vi håber på stor opbakning til dagen!Quinball, en ny aktivitet i ST70?Qianball er en ny sportsgren, som ruller ind overDanmark. QianBall er en kombination af tennis,badminton og squash.Spillet stammer fra Kina, hvor det er blevet opfundet.Nu lancerer vi det også her i Danmark.Qianball, har været fremme i ca. 6 år, og bliver idag spillet af over 1.000.000 registrerede aktivekineser på klubplan.I Næstved startede man den første Qianball klub iDanmark. Efterfølgende er der kommet klubber iVordingborg, på Møn. og nu senest i Hellevad iSønderjylland.Der skal startes flere klubber op i Danmark, og harman en interesse for en af de ovennævnte sportsgrene,så er det her sagenDer bliver spillet på en bane der er 7,1 x 8,2 m.lang, man spiller på samme side af nettet, boldensidder fast i en elastik, som kan blive op til 12 m.lang.Fordelen med dette spil, er at det kan spilles af allealdersgrupper både unge og ældre.Det kan spilles alle steder, på vejen, sommerhuset,haven, campingpladsen.Ja det er kun fantasien, der sætter grænser. Manskal ikke være bange for at bolden ryger ind i naboenshave, rammer de parkerede biler o.s.v. Det kanbruges til ren træning til ovennævnte grene, ellersom professionel sport.Der bliver demonstration af den nye sportsgren vedårets sportsdag, hvor du kan prøve om spillet ernoget for dig.Se mere om spillet på www.qianball.dkBoldklubbens nye hjemmesideSå er vores nye hjemmeside kommet igang!Klik ind på www.st70.dk og se hvad du kan finde påsiderne.Dette nye tiltag skulle gerne gøre det lettere forvores medlemmer at finde informationer som erbrugbare i forbindelse med deres sports aktiviteter.Giv os gerne dine kommentarer og forslag tilforbedringer.15


Få et OK Benzinkort til billig benzinog støt ST70OK støtter lokaltOK er altid billig med benzin,samtidig støtter OK forskelligeforeninger og klubber, bl.a. ST70.Så kom og få et OK Benzinkort,så giver vi et beløb til klubben,hver gang du tanker hos os.Med et OK Benzinkort får du:● altid billig benzin● mere end 500 tanksteder iDanmark● mulighed for at tanke iNorge og Sverige● en månedlig opgørelse● kort til broafgift påStorebæltsbroen ogØresundsbroenTrige16


GymnastikLørdag den 9. april 2005 var årets store opvisningsdagfor alle gymnastikforeningens tilmeldte hold.Det var som altid en dejlig dag - straks man har satfoden ved indgangen til hallen ses og mærkes spændingog forventningsglæde hos stort set alle; detvære sig gymnaster, forældre, bedsteforældre etc.Alle gymnaster mødte som sædvanlig ved omklædningsrummene15 minutter før indmarch, herude fårtrænerne samling på hver sit hold og de sidste praktiskeoplysninger bliver meddelt deltagerne. De 15minutter udnyttes også af mange, der lige skal havediverse serier repeteret for sidste gang, og der givesudtryk for, at nervøsiteten stille er ved at tage sit indtog.Alle børn står pænt på række to-og-to og medhinanden i hånden. Mange af børnene har ældre søskendeeller forældre, der deltager i indmarchen, ogder bliver ihærdigt vinket og skabt kontakt ned gennemgangen. Når så indmarch-melodien spiller bliverder helt stille, og alle er koncentreret om at gå itakt og børnene storsmilende, for nu skal mor og farm.v. bare se, hvor dygtig en gymnast man kan blivepå et år. Det fornemmes klart, at alle børn skuer gennemvrimlen for at få et glimt af, hvor deres nærmestebefinder sig, således at det sikres, at der tagesbilleder af rette vedkommende.….FANE HILS………Opvisningenlørdag den 9. aprilOpvarmningen var ikke på programmet i år, så daindmarchen var vel overstået, blev der fra alle hold -børn som voksne - leveret en meget flot opvisning -takket være trænernes gejst og gå-på-mod. Underhele opvisningen var der mulighed for at købe kaffe,kage, vand og slik, og i pausen blev der trukket lykkenumrei Amerikansk lotteri.Hallen var fint pyntet til lejligheden, hvilket skyldesden store indsats bestyrelsen for gymnastikforeningenyder også til dette arrangement - uden deres indsatsskal vi alle huske på, at opvisningen slet ikke vilvære en realitet, og hvor ville det være ærgerligt,hvis ikke der var mulighed for at se alle disse gladebørns stolte ansigter, når de får lov til at vis, hvad dehar lært til træning - og hvor er det vigtigt, at der ervoksne, der som forgænger for børnene kan vise, atgymnastik (eller sport i det hele taget) er dejligt atdyrke. Essensen med sport er ikke blot den velvære,man hver især får ud af at dyrke den, men også dennærvær og det sammenhold, man får med andre.….FANE VED FOD……Tak for en god sæson til alle.17


Tak til sponsorerneVi vil gerne sige Tusind Tak til vores sponsorer vedgymnastikopvisningen.Trige NærkøbMario Grill og PizzaBuddy legetøj v/ Anette MeinrtzDagli´ Brugsen TrigeTrige GrillNCC TrigeAlpharma v/ Dorte StückDen Tailanske butiqueBondes klippebutikFrisørhuset TrigeKlinik for fodterapi v/ Jytte BjerregaardFlower Power v/ Alexandra FolkmannSuperklip TrigeSpørring PlanteskoleGreat outdoorsFN anlægVi har noget fitness-centreneikke har!Vi holdt fælles afslutning for alle aerobic holdenetorsdag inden opvisningen. Vi skulle jo lave nogetalle kunne følge med til og havde prøvet før.Jeg havde , da jeg sidst var på convention, meldtmig til en time som hed +50. Jeg tænkte, det var træningaf folk med dårlig ryg, knæ eller underliv. Men,men, det var danse aerobic til 50/60 musik. Medandre ord Rock and Robies. Det skulle vi så lavetorsdag. Hvilken stemning der var. Folk grinede ogpjattede i en stor pærevælling. Vi steppede lidt ogskulle, som vi plejer, slutte af med kaffe og kage. Også er det jeg tænker endnu engang “VI HARNOGET FITNESS CENTRENE IKKKE HAR”. Vihar en velfungerende forening med en god bestyrelse,god økonomi så vi kan komme på kursus oghele tiden blive bedre - og ikke mindst nogle fantastiskegymnaster, der yder en masse til det socialesammenhold - alle bliver snakket med og hilst på -smilende og imødekommende og altid villige til atgive en hånd med når vi skal flytte bænk/bodybarsmed mere. At folk tillige vil være med til at lavereklame for vores hold til opvisningen, både sommerog vinter er alle tiders. Mange voksne har ikkeden store lyst til at "være på", men gør det for foreningensskyld. TUSIND TAK FOR DET: For det ernu engang sjovere, både for jer og for mig når vi ermange. Mange - det skal jeg lige love for at vi varmandag til sommer gymnastik. Vi har 31 bænke ogder var mødt ca. 40-44 mennesker op. Det var heltvildt. Det var blandet med nye og gamle ansigter,rigtig dejligt. Der var kun et minus, det var fortsætterstep og det var svært hvis man var ny. (Det skullemåske have stået lidt tydeligere). Jeg håber de nyevil komme igen, når den nye sæson starter eftersommerferien, på det rigtige hold.Tak for blomster- gave og søde ord.Hilsen aerobic HelleTlf. 86 99 95 66Bil. 40 27 66 93Fax. 86 99 92 66Spørringvej 19 · Mejlby · 8530 Hjortshøj · E-mail. Sporring-el@mail.tele.dk18


Til sæsonen 2005 / 2006Søger ST70 Gymnastik afd.Instruktør og hjælpeinstruktør til:Breakdance 6 - ? årBørnegymnastik 3 - 6 år, onsdag kl. 17 - 18 i SpørringMor/far-barn, mandag kl. 16:30 - 17:30M/K-motion, tirsdag kl 18:30 - 19:30Show´n hip hip 6 - 7 årEr du interesseret i et eller flere af holdene.Kontakt instruktøren ellerLykke Hansen tlf.: 3284 5343 el. 2026 5564lykke@toursport.dkBadesæsonen venter..det er tid for lidt løbetræningBadesæsonen venter lige om hjørnet, så er derbehov for lidt opstramning før vi skal i badetøjet, erdet nu, der skal sættes ind.ST70´s løbeafdeling starter igen nyt løbehold. Herer plads til både nye og gamle løbere, da det er frivilligtom man vil løbe efter et program lavet til enselv, eller om man "bare" vil løbe ud i det blå.Løbeafdelingen starter fra ST70´s klublokale vedhallen hver tirsdag kl. 1730 i sommertiden og hversøndag kl. 10.00 i vintertiden.Vel mødt.FrankVi har for øjeblikket både løbere der løber stærkt oglangt, og løbere der løber langsomt og kort.Helt nye løbere kan få et "kom godt i gang" program,så man ikke mister pusten eller lysten frastarten.Vi er leveringsdygtige ialle former for tryksager og lotteriBrevpapir, Konvolutter, Visitkort, Fakturaer, Blokke, bøgerAmr. lotteri, Skrabelodder, Tombolalodder,Bankoplader, brikker og meget andet....Ring til os og vi vil hjælpe med den rigtige løsning:Vitten Bogtryk A/S · Tlf. 87 57 60 0019


ST70 Gymnastikafdelingen 2005 - 06Gymnastikstart i uge 36, den 5., 6., 7., 8. og 10. septemberSted: Instruktør: Pris:BakkegårdsskolenMandag: 16.30-17.30 (1) Mor/far og barn NN 425,-17.30-18.30 (2) Minihoppere 5-8 år Nette / Henrik 300,-18.30-20.00 (3) Spring 8 år - ? Hans / Henrik 325,-20.00-21.00 (4) Damemotion /Afspænding Bitte 450,-Tirsdag: 16.30-17.30 (5) Mummitroldene 3-5 år Margit / Max 300,-17.30 - 18.30 (18) Tarzandrengene 3-5 år Margit / Max 300,-18.30.19.30 (6) M / K motion NN 450,-Onsdag: 16.30-17.00 (7) Show`n hip hop 6 -8 år Line Emilie / NN 300,-17.00-18.00 (8) Show`n hip hop 8 -10 år Georgina / Line Emilie 300,-18.00-19.00 (9) Show`n hip hop 11 -14 år Georgina 300,-Torsdag: 17.00-18.30 (16) Breakdance NN 325,-18.30-20.00 (10) Aerobic Helle 525,-BjørnshøjcentretOnsdag: 16.30-18.00 (11) Bevægelse / afspænding Dorrit 555,-Spørring Gl. SkoleMandag: 18.30-19.30 (12) Step Helle 500,-19.30-20.30 (13) Bodytoning Helle 500,-20.30-21.30 (14) ”I Form” Helle 500,-Onsdag: 17.00-18.00 (15) Småbørnsgymnastik 3-6 år NN / NN 300,-Bakkegårdsskolens IdrætshalTirsdag (sommer) 18:00-19:00 (20) Løb Frank 100,-Torsdag (sommer) 17:30-18:30 (19) Stavgang Karen / Frank 100,-Søndag (vinter) 10.00-11.00 (20) Løb Frank 100,-10.00-11.00 (19) Stavgang Karen / Frank 100,-Lørdag: 8:00-10:00 (21) Skating Brian 7 - 14 år 150,-voksne 250,-familie 500,-Husk ved tilmelding på flere hold - betales for det dyreste hold og herefter 100,- kr.for følgende hold. Der gives ikke yderligere rabat på familiehold.Priserne er gældende til 3. september og at der tillægges 25 kr.Vi glæder os til at se lige netop DIG!20


Tilmelding til gymnastiksæsonen 2005 - 2006Tilmeldingsdagden 3. september 2005i gymnastiksalen fra kl. 13 - 15Kom og prøv vores nye airtrackSpar 25,- kr. ved tilmelding inden 3. septemberVed tilmelding og betaling efter denne dato tilladervi os at pålægge 25 kr. pr. hold i tilmeldingsgebyr.Hvordan man skal tilmelde sig og betale til gymnastik.1)Du indbetaler beløbet på girokort eller netbank,inden den 3. september 2005. Husk at oplyse navn,adresse og fødselsdato på gymnasten, samt holdnummer. GIRO KORT: +01 < + 8521034


NCC Danmark A/S · AsfaltVestermøllevej 118380 TrigeTelefon 86 23 23 23Telefax 86 23 14 76• Asfaltbelægninger• Overfladebehandling• Båndforsegling• Kørebaneafmærkninger• Bærelag og slidlag• Slurry seal• Reparationer• RumlefelterIndkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - KommunevejeLandeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner -IndustrigulveIntet arbejde er for stort- og intet er for småt!22


FodboldDen nye bestyrelseEfter generalforsamlingen har fodboldafdelingenfået sammensat en ny bestyrelse. Den har konstitueretsig som følger:Poul Torp, formandClaus Holm,kassererHanne Edeling, materialerHenrik Knakkergaard, kursuskontaktOle Nissen, sekretærNyt køkken- så er detTIL HAVEN og DRIVHUSETfinder du den bedste kvalitetog det største udvalg i...LAGERSALGKØKKENBADGARDEROBESPØRRINGPLANTESKOLE I/STRIGE KØKKENETFinlandsgade 27C - 8200 Århus NTlf. 86 10 13 66 - Fax 86 10 13 53V/ HANNE OG PETER NIELSENRANDERSVEJ 570 · TLF. 86 98 91 6623


HåndboldHar du..-en lille håndboldspiller gemt i dig?- lyst til at prøve dine evner sammen med andre ?- så mød op i hallen og få testet dig selv - uforpligtende.- se træningstiderne for din aldersklasse.Alle hold starter uge 33 (efter skolestart…)Har du..- tid og lyst til at hjælpe med træningenaf vore unge håndboldspillere?- Vi mangler træner til enten pigelilleput eller piger!- Har du lyst til at være hjælpe træner på et af voreshold er du også meget velkommenSå værdsættes humør og gå-på-mod lige så højt somevner.Mød op eller kontaktEt medlem af bestyrelsenPlanlagte træningstider for sæsonen 2005 / 06Miniputter årg. 97 og senere Onsdag 16 - 17Lilleput piger Mandag 16 - 17 Onsdag 17 - 18Puslinge drenge Mandag 17 - 18 Onsdag 18 - 19Drenge Mandag 17 - 18 Onsdag 18 - 19Piger Mandag 18 - 19 Onsdag 19 - 20Junior Damer Mandag 19 - 20.30 Onsdag 20 - 21Damer Mandag 19 - 20.30Herrer Mandag 20.30 - Onsdag 21 -Ret til ændringer forbeholdes!Parallelvej 578380 TrigeTlf. 86 23 16 2225


BadmintonGeneralforsamlingBadmintonafdelingen holdt ekstraordinær generalforsamlingden 8. marts, hvor der blev valgt 2 nyebestyrelsesmedlemmer til erstatning for Karen ogTrine. Claus indtrådte i bestyrelsen i stedet forPeder, som efter mange år har valgt at stoppe.Den ny bestyrelse har konstitueret sig med Larssom formand og Inge som kasserer.Nye trænerAnette og Steffen H har efter mange års arbejdevalgt at stoppe som trænere for ungdom. Vi vil frabestyrelsen gerne takke for den store indsats.Vores nye trænerteam består af Steffen B og Mette,som er vores nye trænere til ungdom. Til at hjælpemed de yngste spillere har vi Sofie, Esra ogNivekka som hjælpetrænere. Vi vil gerne byde demvelkommen og ser frem til en ny spændende sæson.Ny sæsonBørn i gymnastiksalen:starter den 8. september kl. 16:00 til 17:00Ungdom starter:den 23. august kl. 15:00 til 18:30Motionister starter:den 23. august kl. 18:30 til 20:00Øvede:starter den 23. august kl. 20:00 til 22:00Vi vil fra bestyrelsen gerne takke for en god sæsonog ønske alle en god somme.BestyrelsenDen nye bestyrelse: bagest Lars Vestergaard og Kim H.Christensen. Forrest: Inge Pedersen, Peder Mølstrømog Claus R. JensenEL-INSTALLATION ApSTRIGE - GRUNDFØRSkolestien 6 - GrundførTlf. 86 98 85 55Gartnerparken 24A - TrigeTlf. 86 23 16 93HF Tømrer- &Snedkerforretningv/ Henrik FrandsenGartnerparken 32, 8380 Trigetlf. 86 23 23 81, mobil 20 67 99 8126


Landsmesterskaber for hold 16.-17. april i HedenstedDe "gamle" alene om at repræsentere ST70Motionisternes hold 2 +2 (altså 2 herrer og 2 damer)var ene om at repræsentere klubben ved åretsLandsmesterskaber for hold, der i år var henlagt tilØstjysk Idrætscenter i Hedensted. Det var lidtmagert, når man tager i betragtning, at vi sidste årdeltog med 2 hold. Og så var motionisterne enddakun med "på afbud" - da puljevinderne fra Hammelmeldte forfald.Landsmesterskaberne for hold er en meget storbegivenhed i DGI's regie. Her mødes amtsforeningernesbedste hold for at konkurrere med hinandenom retten til at kalde sig "Landmester". Der spilleset utal af kampe over en hel week-end. Programmetbyder ellers på fællesspisning, overnatning på dennærligende skole samt fest og dans lørdag aften.ForventningerneNu var det andet år i træk, at "de gamle" deltog iLandsmesterskaberne. Så vi havde nok en forventningom at gøre det bedre end ved sidste optræden -hvor vi blev nr. 3 af 3. !! På den anden side havde vi- med en gennemsnitsalder på over 50 - ikke realistiskeforventninger om at bringe landsmesterskabetmed hjem til Århusegnen.1. dagenEfter ankomsten til centret, hvor vi blev indkvarteret,havde vi et langt kampprogram foran os. Dervar 6 deltagende hold - dobbelt så mange som i fjor- og man spillede "alle mod alle". Så 5 holdmatcher- eller 10 kampe pr. m/k - var week-endens menu.Arrangørerne havde maget det sådan, at alle mixdoublerskulle spilles lørdag - alle de "rene" doublersøndag. På den måde var ingen af holdmatcherneafgjort før i løbet af søndagen.Sportsligt var dagen en katastrofe, der bragte mindelserom sidste års LM: Vi tabte alle 10 mix-doubler.Og det uden at vinde et eneste sæt !!Aftenfest"Når DGI holder stævne, følger der altid noget med- udover det sportslige", blev det bekendtgjort ihøjttalerne inden fællesspisningen. I dette tilfældebetød "noget" en aftenfest med buffet, DJ og dans.Så kunne man i det stille håbe på, at modstanderneville feste rigtig godt igennem, så de var til at talemed om søndagen …Da festen var slut var der overnatning på medbragteluftmadrasser på en nærliggende skole. Hyggeligt- men ikke overdrevent bekvemt - specielt ikke forde lidt ældre blandt deltagerne.2. dagenEfter en solid morgenbuffet var det blevet tid til atrette op på gårsdagens katastrofer. Allerede i førstekamp mod Sønderjyllands Amt var der opmuntring.Damerne vandt turneringens første sæt - men tabtedog i 3 sæt. Herrerne var ikke rigtig vågne endnu,og tabte 2 sæt knebent - i en kamp, som kunne haveværet vundet.Dagens 2. kamp stod mod Vestsjælland 2. Her vandtherrerne i 2 sæt - klart og uden diskussion. Mensdamerne tabte i 2 sæt.Derefter skulle vi møde et rigtig godt hold fraPræstø Amt. Damerne var uden chance, mens herrenevel nok spillede week-endens bedste kamp ogformåede at presse de velspillende sydsjællændere.Desværre var det ikke helt nok. Trods sætbolde ved14-9 i andet sæt blev kampen tabt i 2 sæt.Herefter var der kampe mod Vestsjælland 1 og desenere landsmestre fra Frederiksborg Amt. De 2hold var ganske enkelt klasser bedre - og der varikke mere at komme efter. Klare nederlag i to sætover hele linien.HjemturenHjemturen gav tid til eftertanken. Det er en storoplevelse at deltage i et landsmesterskab - ogsåselvom man er med på et af de yderste mandater.Den gode stemning og samværet med de mangeandre sportsfolk er en inspiration til de næste sæsoner.Næste år, venner !! Næste år tager vi hævn.Jan FrederiksenMotionistdeltagerne vedLM: fra venstre: Jan FrederiksenHagensen, Karen Pedersen og Klaus Jensen27


Børn og Unge i- områdetWorld Music påBakkegårdsskolenAf Lise ReinholdtKlokken er 8 onsdag morgen. 5.b siver langsomt indi musiklokalet og stiller sig søvnigt op langs tre aflokalets vægge. Ved den fjerde væg står et almindeligttrommesæt omgivet af et par store afrikansketrommer.Mendez, der er på banen, og instruerer sangen,mens Jesse har lavet koreografien og instruererbevægelserne. Det er svært både at huske de fremmedartedeord og koordinere dem med bevægelserne,men til sidst lykkes det da så nogenlunde,og ledsaget af føddernes taktfaste tramp lyder detmod musiklokalets loft:SENTOME OGOLOSODESIRE AFRICANO osv.Hvad ordene i sangen betyder går aldrig helt op formig, men det er et eller andet med at være barn iAfrika, forklarer klassens musiklærer Poul Vang,der ligesom os fra Treklang holder sig lidt i baggrunden,og kun griber ind, hvis der opstår problemer.Både den afrikanske sang og den efterfølgende koncert,hvor eleverne i små grupper spiller trommer ogrytmeinstrumenter, skal præsenteres ved et stortarrangement i Musikhuset den 4. juni, hvor allebyens skoleklasser, der er med i World-Music-projeketsamles og viser, hvad de har lært.Annette, Christian og Marianne med deres lærere.Eleverne skutter sig, morgenstivheden sidder ikroppen. Men kun et øjeblik endnu. Så går trommernei gang for fuld udblæsning, og i løbet af denæste 10 minutter bliver kroppen arbejdet igennemi et opvarmningsritual, der ville få mange aerobicinstruktørertil at miste pusten.Det er Jesse Quarddi fra Ghana, der er aktiv på gulvet,mens Mendez fra Mozambique tager sig aftrommerne. Tilsammen er de ét stort pulsslag afrytme, lyd, bevægelse og begejstring, og det smitter,- kroppen er svær at holde i ro, selv for os der ikkeskal danse med.Efter opvarmningen går klassen videre med en afrikansksang med tekst på portugisisk. Nu er detPigerne giver den på trommerBørn og Unge i Treklang-områdetDenne gang handler det om musik fra en helt anden verdensdel, nemlig Afrika. Jesse fra Ghana ogMendez fra Mozambique har i et halvt år overtaget musikundervisningen for 4., 5. og 6. klasserne påBakkegårdsskolen28


Det vigtigste for os er, at børnene får rytmen ogmusikken ind i hele kroppen Mange tror for eksempel,at "klodse-legen" bare er en leg, men det er enmeget vigtig øvelse i at følge gruppens og musikkensrytme og samtidig flytte klodserne i den aftaltetakt. Det er faktisk temmelig kompliceret, menbørnene er blevet ret dygtige til det, slutter Mendezog haster videre i dagens program. Næste klasseventer.Så er der gang i trommerneKlodser og rytmeDobbelttimen slutter med et klodsspil, som alle tilsyneladendeer helt fortrolige med. Alle eleverneligger på knæ i en stor rundkreds på gulvet, hvermed en træklods i hånden, og i takt til musikkenflyttes klodsen hele tiden med et bump i gulvet hentil sidemanden, og man griber den næste klods.Eleverne bliver liggende på samme plads, og klodsernevandrer taktfast rundt i en cirkel, bum, bum,bum, bum. Der er en eller anden rytme i klodsernesbevægelse, en rytme, der har sit eget liv uansetmusikkens rytme, og endelig går det op for mig,hvad det er: 2 til venstre, 6 til højre , 2 til venstre, 5til højre, 2 til venstre, 4 til højre og så videre nedadtil 0 og derefter forfra igen. Hvis man laver fejl gårman ud og bliver "politi" i en efterhånden stadigtvoksende ydercirkel. Efterhånden er der kun tre iinderkredsen: Fatima, Aske og Kamilla og til sidst,- til sidst en vinder: ASKE.Så er der frikvarter, lige netop da stemningen er påsit højeste. Timen med Jesse og Mendez er slut, - ennoget anderledes undervisning end eleverne tidligerehar været vant til. Men sådan har det været sidenjanuar, hvor Jesse og Mendez for et halvt år overtogmusikundervisningen i 4., 5. og 6.-klasserne som etled i World-Music-projektet.Netop øvelsen med klodserne er en af de ting, Jesseog Mendez fremhæver, da der er ro til at snakkemed dem.Syng en historieJeg får også en snak med Annette, Christian ogMarianne fra 5.b. De synes alle tre, at det er spændendeat have musikundervisning på en helt andenmåde.Tidligere plejede vi at synge danske og engelskesange, fortæller de. Men de afrikanske er helt anderledes.For eksempel var der en om en mand derboede langt ude på landet. Han cyklede til byen også en ventilator, der stod og snurrede i en butik.Sådan en ville han glæde sin kone med, og hankøbte den og tog hjem, 25 km på cykel. Men ventilatorenvirkede ikke, han cyklede til byen og byttededen, men den næste virkede heller ikke. Så igenpå cyklen og ind og klage i butikken. Først nu gikdet op for manden, at det ikke var nok at købe enventilator, der var også noget, der hed strøm.Se, det var den sang. Sådan noget ville man joaldrig synge om i Danmark.De tre er også enige om, at det er sjovt at haveJesse og Mendez. I starten var det svært atforstå deres danske, men nu går det fint, og ellerstager de engelsk til hjælp en gang imellem.Så er det drengenes tur29


World Music - projektetJesse og Mendez er to af i alt 10 musiklærere fraforskellige lande, der i forbindelse med projektWorld Music tager rundt på de århusianske folkeskolerog overtager musikundervisningen i enperiode. På Bakkegårdsskolen er det anden gang,man gør brug af ordningen, siden den for fem årsiden blev startet af viceinspektøren på ÅrhusMusikskole for at bringe et frisk pust fra en heltanden kultur ind i børnenes musikundervisning ogmusikforståelse.Abdul Remane Mendezer vokset op i Mozambiqueog begyndte meget tidligt atkomponere og skrive sange.Han havde sit eget band ogturnerede i mange år i USAog en lang række andrelande. Han blev gift med endansk kvinde, der var MSkoordinatori Mozambique,og med hende kom han til Danmark, hvor hanefter en tid blev ansat som lærer i World Music,hvor han gennem de sidste 5 år har undervist på enlang række skoler i Århus.Jesse QuardiEr vokset op i Ghana, hvorhver familie har en langrække specielle danse ogritualer, som læres viderefra generation til generation.Meget tidligt blevJesse interesseret i at læredanse fra så mange familiersom muligt, han deltog imange konkurrencer og i 1996 blev han Ghanamesteri traditionel ghanesisk dans og free-styledans. Han blev ansat som koreograf og danselæreri et Danida-støttet dansecenter, hvor folk fra heleverden kom for at lære om det ghanesiske samfund,kultur, musik og dans. En dansk pige, derdeltog i et af kurserne inviterede ham til at besøgeDanmark, og siden år 2000 har han været ansatved World Music. Herudover underviser han grupperaf voksne i afrikansk dans.Samsøvej 318382 Hinnerupwww.marimatech.com• Sikkerhedssystemer tilkaj-anlæg• Instrumenter til havneopmåling• Navigationssystemer tilstore skibeSpørring - ÅrhusRute 743Lystrup - ÅrhusRute 744FragtruterneBrdr. Terkildsen ApSSpørring · Tlf. 86 98 90 17Århus Fragtmandscentral: Tlf. 86 15 40 0030


Guldborgsundlejren 2005Spejderne på korpslejrSpejderne skal i år på korpslejr ved Guldborgsund.Der bliver holdt korpslejr hvert 5. år, forskellige stederi Danmark. Det er en lejr hvor der deltager ca.15000 spejdere fra hele verden.Temaet denne gang er "Spejderliv - virkelighedenseventyr" Vi skal blandt andet have en H.C.Andersen dag sammen med hele Nykøbing Falster.Derudover skal vi på kanohike, og prøve en masseaktiviteter.Hele lejren er opdelt i 8 underlejre, den vi skal bo ihedder uendeligheden, hvor vi skal lave en kæmpelabyrint.Har I lyst til at læse mere om Guldborgsundlejren,så se på: www.spejdernet.dk/guldborgsundlejrenEfter lejren vil der være billeder fra lejren på voreshjemmeside: www.spejdernet.dk/strigeMandag - fredag 6 30 - 21 00Lørdag - søndag - helligdage 7 15 - 21 0031


TrigeparkenBoligforeningen RinggårdenAfdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)Ib Christensen (formand) Trige Centervej 52, st.mf. 86 23 08 01 / 80 66 60Mohamad Ali Almokdad Trige Centervej 60, 1. mf. 51 60 84 47 / 80 66 30Ilse Thelmark Trige Centervej 28, 1.mf. 86 23 19 43 / 80 67 72Harald Engen Trige Centervej 58, 2. tv. 77 89 72 31 / 80 66 42Lonny Damgård Jensen (afd. best) Trige Centervej 52, st. th. 86 23 09 03 / 80 66 61Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)Teddy Weinreich (formand) Trige Parkvej 33, st. tv. 86 23 03 69 / 80 69 82Annie Svejgaard Trige Parkvej 21, st.th. 86 23 02 31 / 80 69 30Bodil A. Nielsen Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05 / 80 68 68Kaj Nielsen Trige Parkvej 13, st. th. 86 23 06 82 /Lis Rasmussen Trige Parkvej 11, 1.mf. 86 23 10 95 / 80 68 91Varmemester (åbent mandag - fredag 8:30 - 9:30)Tonny Nielsen Trige Centervej 26, gavlen 86 23 16 14 / 80 68 14Aktivitetsrådet for de boligsociale aktiviteter (A-rådet)Afdeling 19Kirsten Skou Trige Centervej 44, st. th 86 23 20 16 / 80 66 97Ann Sczürbak Trige Centervej 28, 2. th. 28 61 80 74 / 80 67 76Anni Søgård (supp.) Trige Centervej 32 st. th. 87 42 02 33 / 28 777179Lonny Damgård Jensen (afd. best) Trige Centervej 52, st. th. 86 23 09 03 / 80 66 61Afdeling 20Gitte Mouritzen Trige Parkvej 19, 2. th 86 23 07 60 / 80 69 25Erling Svendsen Trige Parkvej 13 1. tv. 77 89 71 20 / 80 68 98Bodil Nielsen (fra afd. best.) Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05 / 80 68 68Klubber og aktiviteterAerobicLucy Moli 86 23 06 90Arabisk kvindeklubLina Ayoub 97 952870BillardLeif Rogert 86 23 01 95DUI- Leg og VirkeJohannes Rasmussen 86 23 00 29"Fantasi og Farver"Helle Confrey 77 66 05 54LektiehjælpenOve Linnet 86 21 00 51LegestuenSøren Christensen 86 23 28 01Børne-PC-klubbenHelle Confrey 77 66 05 54PC-caféErling Svendsen 77 89 71 20"Grønne Fingre"Ivan Vang Gertsen 86 10 97 74SeniordansGitte Mouritzen 86 23 07 60SnedkerværkstedetErling Svendsen 77 89 71 20Trige LystfiskerklubMaria Christensen 86 23 29 26Tamilsk klubKarunahara Kadiresan 86 23 20 01Trige dart clubMartin Beikes 86 23 07 44Unge-UdvalgetLene Christiansen 28 73 47 35Tegne - male - akvarelIlse Madsen 86 23 07 02Vise/ VersGitte Mouritzen 86 23 07 60NB! Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbnefor alle interesserede.32


Aktiviteter i TrigeparkenAktivitetsmedarbejder Helle Lykke Jørgensen, Tlf. 86 23 16 64Aktiviteternes dag iTrigeparkenSøndag den 3. april stod solen højt på himmelenover Trige. Det var et oplagt vejr til at forlade sinlejlighed og benytte den invitation, der var kommetfra alle aktiviteter i Trigeparken, om at besøge dem.I alt havde 9 aktiviteter åbnet dørene mellem kl.13.00 og 15.00 for alle borgere i Trige og omegn, såman kunne komme og se, hvad der laves i aktiviteternepå åbningsaftenerne.Desværre var det meget få, der synes, at eftermiddagensførste timer skulle bruges på at gå på opdagelsei Trigeparkens aktivitetstilbud. Flere frivilligesad i aktivitetslokalet i to timer, uden at få et enestemenneske på besøgHeldigvis var interessen noget større for de udstillingerog opvisninger af aktiviteter, der var iBeboerhuset senere på eftermiddagen.Her var en hyggelig stemning og legen, gymnastikkenog dansen blev godt modtaget over en herligkop kaffe og dejlig lagkage.Der var vel omkring 50 børn og voksne, der fandtvejen forbi "Oasen" , og interessen for at komme påde hold, der gav opvisning, var efterfølgende stor,så der bliver måske venteliste til næste sæson, ogdet er jo herligt!Det må dog siges, at det er skuffende, at så få bakkerop om et sådan arrangement, som hele vejenigennem er båret af frivillige hænder fraTrigeparkens aktiviteter. Alle aktiviteter havde gjortnoget ud af denne dag, og ventede spændt på, atnogen skulle komme forbi og se, hvad lige netop dehavde på ærmet af spændende ting!Det er klart, at energien til at få et lignende arrangementpå benene en anden gang, ikke er stor, ogderfor er Aktiviteternes dag i Trigeparken på dennemåde, et afsluttet kapitel!AktivitetsmedarbejderHelle Lykke JørgensenSct. HansTorsdag den 23. junived Beboerhuset OasenTrige Centervej 26A.ca. 19 45 : Bålet tændes.ca. 20: Båltale og fællessang.Efter bålet er der dans i Oasen til kl. 24.Der vil være salg af øl, vin, vand, kaffe og pølsertil rimelige priser.Alle er velkomne!HUSK: DRIKKEVARER MÅ IKKE MEDBRINGESFaste aktiviteter i OasenTrigeparkens BeboerhusTrige Centervej 26 AMandag og onsdag kl. 18 - 20 30 :Lektiehjælp for fremmedsprogede.Tirsdag kl. 19 - 21:Onsdag kl. 13 - 16:Onsdag kl. 10 - 13:Onsdag kl. 18 - 19 30 :Torsdag kl. 10 - 12:SeniordansOnsdagsklubPC - klubBlid aerobicLegestue33


Børnenes PC-klubTrige Parkvej 19, kld.PC-klub for voksne !Især for uøvede brugereEr åben hver søndag kl. 10 - 13 for børn i alderen5 - 14 år.Skynd dig at kom, vi mangler lige dig !Vi har lige købt en masse nye spil, du kankomme og spille.Kontingent:1 år: 100 kr.Þ år: 60 kreller 10 kr pr. gang.Yderligere oplysninger hos:Helle, tlf. 77 66 05 54Tonny, tlf. 86 75 00 22P CKlubben for voksne har stadig få ledige pladser.Klubben er åbenhver onsdag kl. 10 - 13Du kan bla. lære lidt om selve computeren,eller få indblik i diverse programmer, ellersurfe på internettet og få din egen email. Vi gårfrem i det tempo du ønsker....og der er altid kaffe på kanden.Det koster 10.00 pr. gang.Der er ikke mødepligt.Besøg vores hjemmeside for flere oplysninger:www.123hjemmeside.dk/Trige-PC-Klub/Så du velkommen i PC-lokalet:Trige Parkvej 19, kld.Yderligere oplysninger hosErling Svendsen, tlf. 77 89 71 20Åbent Husmed sundhedsplejerskenEn gang om måneden holder sundhedsplejerskerneSusanne Hede og Birte Åkjær "ÅbentHus" i beboerhuset "Oasen".Du er meget velkommen til at kigge indenforsammen med dit barn.Sundhedsplejerskerne er her kl. 10 - 12I foråret 2005 er der "Åbent Hus"Tirsdag den 5. aprilTirsdag den 3. majOnsdagsklubbenHver onsdag kl. 13 - 16i OasenHyggeligt samvær for voksne i allealdre.Tag dit håndarbejde eller dit kortspilmed, vi har altid kaffe på kanden ogplads til nye medlemmerYderligere oplysninger hosKirsten Skou, Tlf. 86 23 20 1634


Aktivitetsmedarbejderens tankevækkende tilbageblik!En lille stund med et tankevækkende tilbageblik -folk over 25 burde være døde!Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater burde de afos, som var børn i 40érne, 50érne, 60érne, 70érne jatil og med tidligt i 80érne ikke have overlevet. Voresbørnesenge var malet med blybaseret maling. Vihavde ingen børnesikring på medicinflaskerne, døreeller skabe, og når vi cyklede, bar ingen af os hjelm.Som børn kørte vi i biler uden sikkerhedsseler ellerairbags.Vi drak vand fra haveslangen og ikke af flasker.Skræk og rædsel!Vi spiste brød med smør, drak sodavand med sukkeri, men blev aldrig overvægtige, fordi vi altid var udeat lege. Vi delte gerne en sodavand med andre ogdrak af sammen flaske, uden at nogen rent faktiskdøde af det.Man brugte timer på at bygge sæbekassebiler afting, der var kasseret, og ræsede i fuld fart ned afbakken bare for at finde ud af, at vi havde glemt atsætte bremse på. Efter nogle ture i grøften lærteman at løse problemet! Vi tog tidligt hjemmefra ommorgenen for at lege ude hele dagen og kom førsthjem, når gadelygterne blev tændt. Ingen kunne fåfat på os i løbet af dagen - ingen mobiltelefon.Utænkeligt!Vi havde ingen playstations, Nintendo 64 eller x-boxe - i det hele taget ingen tv-spil, ikke 99 kanaler,ingen videofilm, surround-sound, mobiltelefoner,hjemme-pc-er eller chatrooms på Internettet. Vihavde venner! Vi gik ud og fandt dem!Vi faldt ned fra træer, skar os, brækkede arme ogben, slog tænder ud, men ingen blev sagsøgt efterdisse uheld. Det var uheld. Ingen andre kunne fåskylden - kun os selv. Husker du uheldene? Vi sloges,blev gule og blå og lærte at komme os over det.Vi fandt på lege med pinde og tennisbolde og spistejord og græs. Til trods for advarslerne var detikke mange øjne, der blev stukket ud og græssetvoksede ikke inde i os resten af vores liv. Vi cykledeog gik hjem til hinanden, bankede på døren, giklige ind og blandede os i samtalen.Nogle elever var ikke så kvikke som andre i skolen,så de dumpede og måtte gå et år om. Frygteligt!Denne generation har fostret nogle af de mest risikovillige,bedste problemløsere og investorernogensinde. De sidste 50 år har været en eksplosionaf nyskabelse og nye ideer. Vi havde frihed, fiaskoer,succesér og ansvar, og vi lærte at forholde os tildet alt sammen!Vi oplevede den store lykke at vokse op som barn,før lovgivningsmagten og andre myndigheder reguleredevores liv til vores eget bedste…..Det gode liv var vores……en sådan rigtig "I-kanikke-slå-os-ihjel"-generation???AktivitetsmedarbejderHelle Lykke JørgensenTandlægeGERTRUD WESTERGAARDSmedebroen 12 · 8380 TrigeTlf. 86 23 18 33gertrud.westergaard@mail1.stofanet.dkGRATISKONSULENTBESØGHornsbjergvej 38380 TrigeFax 86 23 16 77UTÆT TAGPap Tegl Skifer ZinkBeton Altaner TerrasserTætnes totalt og varigt.TømrerarbejdeRing hellere straks tilAPISOPLASTICON S86 23 16 56www.isoplasticon.dk35


Nye tider i Legestueni TrigeparkenAlle børn mellem 0-5 år i Trige er velkommen iLegestuen "Oasen", Trige Centervej 26 A.Legestuen holder åbenhver torsdag mellem kl. 10 - 12Har du ikke selv mulighed for at deltage med ditbarn i Legestuen, er det en god måde, at giveBedsteforældrene en god oplevelse med barnebarnet,du kan også opfordre din dagplejemor til atkomme eller måske vil din nabo gerne have en godoplevelse med dit barn!Det koster 10,- pr. barn pr. gang, men så er der ogsåkaffe/te til de voksne og frugt og saft til børnene.Hver torsdag vil der være en aktivitet, hvor børn ogvoksne er sammen. Det kan f.eks være sang ogmusik, forskellige lege, dans og gymnastik. Det kanogså være fingermaling, trylledej, papirklip ellerfastelavnsfest, julefest og sommerfest. Har du nogleideer til aktiviteter i legestuen, er du velkommen tilat bidrage til indholdet.Der er også masser af legetøj til alle aldersgrupper,som også vil være fremme i lokalet.Legestuen er på frivillig basis. Det betyder, at alle erforpligtet til at hjælpe hinanden med at gøre legestuentil et rart sted at være, for både børn og voksne.Det betyder også, at alle i fællesskab har ansvarfor, at der er ryddet op, inden legestuen slutter kl.12.00.Legestuen er som skrevet for alle mellem 0 - 5 år.Dit barn skal ikke være mange måneder, før det fårnoget ud af at komme i legestuen. Andre børns lydeog bevægelser vil tidligt skærpe dit barns opmærksomhedog være med til at bidrage til dit barns socialisering.Dit barn vil også vænne sig til, at der er andre voksne,som vil snakke og lege, end bare mor og far. Deter en god tilvænning for både store og små børn, tildets videre liv i institutioner eller hos dagplejemoderen.Når dit barn bliver ældre, vil det begynde at seopmærksomt på andre børn. På madrasserne på gulvet,vil børnene begynde at tage sutterne fra hinanden,kæmpe om legetøjet og hive hinanden i håret.Alt sammen starten på de mindste børns måde atlege på og en naturlig del af barnets udvikling- ogsocialiseringsproces. Processer, der påvirkes gennemleg og samvær, også hos de større børn, derkommer i legestuen.Aktiviteterne, der laves i Legestuen, vil være medtil at påvirke dit barns sanser og motorik og du vilsom voksen opleve, at dit barn får mere og merestyr på sine bevægelser og det, der sker omkringdet. Som tiden går, vil dit barn lege med de andrebørn. Kravle op og ned af rutsjebanen, drøne rundtpå scooteren, løbe om kap, synge, hoppe og danse.Dit barn vil efterhånden være godt hjulpet på vej tilat gå ud og erobre den store verden under mindrebeskyttede forhold.Yderligere oplysninger om Legestuen ved:Søren Christensentlf. 86232801 eller vedAktivitetsmedarbejderen på tlf. 8623166486 23201636


Skriver du dagbog, digte, noveller eller andet spændende,er Skriveværkstedet måske noget for dig.Vi skal skrive, men også høre om "hinandens godehistorier".- De historier, der aldrig bliver fortalt, og sombare gemmes væk i skuffen.- De digte, der fortæller en masse, men somaldrig bliver læst af andre end dig selv.- Måske lytte til de sange, som du i hemmelighedsynger, når du er alene.Vi skal lytte og lære af hinandenGår du rundt med en forfatter, digter, sangskrivereller journalist i maven, så mød op:Torsdage kl. 19.00 - 20.30i Beboerhuset "Oasen" Trige centervej 26 ASkriveværksted..nyt værksted i TrigeparkenDet koster 10,- at deltage pr. gang. Dette incl.kaffe/te.Første gang er torsdag den 9. JuniYderligere oplysninger ved.:Aktivitetsmedarbejderen på tlf.: 86231664Alle over 16 år er velkomne37


Nyt fra Trigeparkens billardklubB. B. HoldTrigeparkens Billard Klub har igen markeret sig iden nu afsluttet B.B. Hold turnering ,med 3 podierpladser ud af 4 mulige, må det siges at være godkendt.B-Holdet som igennem hele sæsonen har væretpresset "som sidste års vinder altid bliver" ,kom degodt igen til sidst og opnået en 3 plads . C-rækkenvar temmelig jævnbyrdig ,som det kan ses i tabellen, godt nok blev vi sidst men med 50 point er det heltfint..I de 2 D-rækker var T.B.K.´s hold helt ustyrlige, og det er ikke mindst de unge spiller skyld , somnu for alvor er ved at få mange kampe og deressnit er alle stigende.B-rækkenSøndervangen 121Galten 111Trigeparken 99Rosenhøj 96GBC 93Tousparken 82GBC 2 79Galten 2 66Søvangen 58Holme Møllevej BK 44Langkærparken 31Resultaterne fra turneringenC-rækkenStatsbo 86Engparken 75Søndervangen 71BK 22 71Galten 64Solstrålen 56GBC 52Rosenhøj 1 51Trigeparken 50D1-rækkenTrigeparken 75Rosenhøj 64Galten 62BK 22 61Klostervangen 58Solstrålen 54Rytterparken 53Langkærparken 19Hjortshøjparken 0D2-rækkenTrigeparken 110Engparken 87GBC 82Galten 82Klostervangen 79Tousparken 75Rosenhøj 67Statsbo 65Rytterparken 47BK 22 26JUBILÆUMS TURNERINGDa boligforeningernes billardturnering har eksistereti over 30 år , har der været afholdt en ekstra ordinærenkelmands turnering .Turneringen blev afviklet i marts og april , detbestod af en A-, B-, C- og D-række.Trigeparken B.K. har haft 8 deltager med fra startog da finalerne skulle afvikles i den sidste uge iapril havde vi 2 spiller med i D-rækken.D-række finalen blev afviklet i Trigeparkens billardlokaler og resultatet kunne ikke blive bedre som detkan ses på skema :TRIGEPARKENS BILLARD KLUBDer har været forespørgelser om man godt kan spillei Trigeparkens Billard Klub selv om man ikke bori Trigeparken. Det kan man godt, klubben er åbenfor alle, vi er også medlem af Jydsk Billard Union..Man kan deltage i alle turneringer, også B. B. turnering.Vi har p.t. et hold med i handicup turneringen, hvorde deltagende klubber er fra Fluen B.K., Aros B.K.,Ans B.K. og Silkeborg B.K. Resultat fra denne turneringkommer i næste nr.1 Dennis Christiansen Trigeparken 4 MP 5,07 snit2 Freddy Fabech Trigeparken 4 MP 4,98 snit3 Peter Hansen Gellerup 4 MP 4,45 snit4 Jytte Pedersen Statsbo 0 MP 2,05 snit38


HovborgLørdag den 16. april 2005 skulle de 16 bedste ungdomsspillerei Jylland mødes i Hovborg for at spillegrandprix finale, her i blandt var der to fra TrigeBillard Klub; Kim Wai Quach og DennisChristiansen.De kørte fra Trige klokken 7.30, da de skulle starteklokken 9.00 i Hovborg. Spændingen var meget storved de to unge spillere, da vi kørte derned. Dennisskulle derned for at forsvare sin titel som jysk mester.Kim var også meget spændt på hvordan detskulle gå, da han blev nr. 2 sidste år.Da vi kom derned skulle de unge trække lod omhvilken pulje de skulle spille i, og der var i alt 4 puljer.Dennis og Kim kom i samme pulje, hvilket ikkevar så godt, da der kun er 2 fra hver pulje som gårvidere. Kim blev puljevinder.Men det lykkedes dem begge at gå videre til A-finalen.I A-finalen, som var 8-dels finalen, skulleDennis og Kim igen møde hinanden. I den kamp gikKim videre og Dennis var færdig med at spille.Efter dagen var slut, var Kim Wai Quach kommetpå en flot 3. plads, mens Dennis Christiansen varkommet på en 6. plads.Det jyske mesterskab blev vundet af en fra Herning,men de unge kæmper videre så de kan vinde detnæste år.Der er altid plads til nye unge spillere i Trige parkensbillard klub, så hvis du har lyst til at prøvekræfterne af, er du altid velkommen til at kommederned. De unge bliver trænet om torsdagen mellem14.00 og 16.00.Ladies CupTrige parkens billard klub har fået deres førsteLadies Cup spiller, som er Karina Larsen.Karina skulle til sin første Ladies Cup lørdag den12. marts 2005 i BK Fluen, med start klokken 10:00og der var i alt 27 deltagere.Dagen forløb stille og roligt og Karina endte dagenmed at være puljevinder og fik en pæn 9. plads.Trige parkens billard klub er glade for at have fåetderes første Ladies Cup spiller, men er dog ogsåinteresseret i at få flere Ladies Cup spillere, samtandre spillere.Karina Larsen i Ladies CupKim Wai Quach med sin præmie39


Det sker i Trige, Ølsted og SpørringJuni/juli 2005Dato/Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør5. juni kl 13:30 Søndagscafé Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret5. juni kl. 11:30 Sommerfest m. Jane & Chane Trige Kirke/Sognegården Menighedsrådet7. juni kl. 14:00 Gudstjeneste Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret9. juni kl. 19:30 Gospelkoncert Spørring Kirke Menighedsrådet8. - 12. juni Byfest i Spørring Spørring Byfestudvalget14. juni kl. 14:00 Bankospil Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret21. juni kl. 14:00 Baseralle underholder Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret28. juni kl. 10:00 GJ Konfektion holder udsalg Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret28. juni kl. 14:00 Mannequinopvisning Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret5. juli kl. 14:00 Kagekonkurrence Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret12. juli kl. 14:00 Bankospil Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret14. juli kl. 13:00 Udflugt til Friheden Bjørnshøj Centret Bjørnshøj CentretNatteravnene er nu kommet igang i Trige, her klar til afgang.

More magazines by this user
Similar magazines