HVaD SKaL DER SKE På SoRGEnFRI ToRV ? - Lyngby Taarbæk ...

ltk.dk
  • No tags were found...

HVaD SKaL DER SKE På SoRGEnFRI ToRV ? - Lyngby Taarbæk ...

Hvad skal der ske på Sorgenfri Torv ?Indkaldelse af ideer og forslagMed Kommuneplan 2009 har Kommunalbestyrelsengjort det muligt, at der kan ske en udviklingaf Sorgenfri Torv. I kommuneplan 2009 givesder mulighed for et detailhandelsareal på 8000m² for Sorgenfri Torv. Torvet betjener hovedsageligtborgerne i Sorgenfri Bydel og primærtmed dagligvarer.Sorgenfri Torv trænger til modernisering. Deter vigtigt at sikre, at centret fortsat kan opretholdessom et attraktivt lokalcenter. Ejerne afSorgenfri Torv ønsker at forny centret, så det leverop til nutidens standard. Ejerne har igennemen årrække udarbejdet forskellige forslag til,hvordan centret kan udvikles i fremtiden. Flereaf disse forslag har været drøftet både lokalt ogpolitisk.Kommunalbestyrelsen har behandlet ejernes forslagtil udbygning af Sorgenfri Torv fra februar2011 på mødet den 27. juni 2011. På mødetblev det besluttet at igangsætte en offentligdebat om Sorgenfri Torvs fremtid. En realiseringaf dette projekt vil nemlig kræve en ændring afkommuneplanen med hensyn til bebyggelsesprocentog etagehøjde.Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet atder skal udarbejdes en VVM-vurdering af projektet.En VVM-vurdering er en Vurdering af et projektsVirkninger på Miljøet.Kommunalbestyrelsen opfordrer derfor borgernetil at komme med ideer og forslag til etnyt Sorgenfri Torv. Kommunalbestyrelsen ønskerogså idéer og forslag til, hvilke emner en VVMredegørelsebør omhandle.Denne høring sker i henhold til Planlovens § 23cog Bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010 om”Vurdering af visse offentlige og private anlægsVirkning på Miljøet (VVM)”.Der afholdes borgermøde den 31. august2011, kl. 19 i hallen på Hummeltofteskolen,Grønnevej 218, 2830 Virum.Ideer og forslag skal fremsendes til kommunalbestyrelsensenest den 15. september 2011.Skriv eller mail til:KommunalbestyrelsenLyngby Rådhus2800 Kgs. Lyngbyplan-byg@ltk.dkEventuelle spørgsmål kan stilles til Teknisk Forvaltning,plan-byg@ltk.dk. eller tlf. 45 97 36 07Luftfoto af det nuværende Sorgenfri Torv.1


Ialt 9 etager.etage 1, 2, 3 og 4 = Erhvervetage 5, 6, 7, 8 og 9 = BoligerIalt 5 etager.etage 1 = Butiketage 2 og 3 = Erhvervetage 4 og 5 = BoligerNORDTORVHummeltoftevejGrønnevejIalt 3 etager.etage 1 og 2 = Butiketage 3 = ErhvervSYDTORVIalt 2 etager.etage 1 og 2 = ButikI.H. Mundts VejIalt 3 etager.etage 1 = Butiketage 2 og 3 = BoligIllustration fra projektforslag til et nyt Sorgenfri Torv fra februar 2011.StationsnærhedSorgenfri Torv ligger centralt i Sorgenfri Bydelog tæt på S-togs stationen. Den stationsnærebeliggenhed betyder, at en eventuel kommendeudbygning af Sorgenfri Torv fra ca. 7.000 m²til 23.500 m² etageareal er i tråd med denoverordnede planlægning for de stationsnæreområder. Denne planlægning fastsætter, at derinden for de stationsnære kerneområder i kommuneri hovedstadsområdet skal ske en bymæssigudvikling med en høj bebyggelsestæthed.En stationsnær lokalisering af kontorerhverv ogandre arbejdspladsintensive funktioner betyder,at flere benytter sig af kollektiv transport til ogfra arbejde. Dette bidrager til en reduktion afCO 2-udslippet i hovedstadsområdet.ProjektforslagetHovedidéen i projektforslaget til udbygning afSorgenfri Torv fra februar 2011 er at samlebutikkerne på sydtorvet. Det betyder at bylivetkoncentreres på et torv, istedet for at det delespå to. På torvet skal der lige som i dag ogsåvære liberale erhverv som frisør, café, restaurantol. De funktioner, der relaterer sig til torvet,placeres i torveplan og gadeplan. Torvet foreslåsudformet som en åben torvedannelse med enbebyggelse på alle 4 sider. Torvet placeres påniveau med den nuværende parkeringsplads.2Denne placering betyder at torvet er skærmetfra trafikken og vil derfor være en god rammefor ophold og byliv. Mod S-banen etableres en5 etagers bygning med erhverv og boliger overbutikkerne. Mod syd etableres en bebyggelse i 3etager med butikker i den nederste etage, og de2 øverste etager bliver rækkehuse. Til rækkehuseneetableres forhaver og et grønt areal overfor den eksisterende boligbebyggelse.Hovedadgangen til sydtorvet sker via et storttrappeanlæg tæt på krydset ved Hummeltoftevej.Der etableres cykelparkering og adgang forhandicappede tæt på trappeanlægget. Parkeringtil sydtorvet etableres i parkeringskælder. Der vilendvidere blive etableret nogle korttids parkeringspladserlangs Hummeltoftevej.Bebyggelsen langs Hummeltoftevej indeholderbåde butikker, der orienterer sig mod Hummeltoftevejog mod torvet, der ligger på etagennedenunder. I bebyggelsen langs I. H. MundtsVej etableres der på samme måde butikker, derorienterer sig mod torvet i den nederste etage.Det nye butikstorv vil fremstå med lyse teglfacaderudadtil, mens facaderne mod torvepladsenovervejende vil fremstå i glas og stål. Etagebebyggelsenpå sydtorvet vil fremstå med facader itegl og puds.


oligNORDTORVETSYDTORVETparkering nordtorvHummeltoftevejerhvervbutikboligteknik, lager -1rampe p-kælderdagligvarebutikbutikker sydtorvdagligvarebutikp-kælder -2p-kælder -2p-kælder -2Principsnit gennem nordtorvet, Hummeltoftevej og sydtorvet.Kommunalbestyrelsen ønsker at fremlægge alle3 trafikmodeller til debat blandt borgerne.Model 1 har ind- og udkørsel på nordtorvet.Model 1A har ind- og udkørsel på nordtorvet ogendnu en udkørsel på sydtorvet.Model 1B har ind- og udkørsel på nordtorvetsamt en ekstra indkørsel på nordtorvet direktefra Hummeltoftevej.Bygherren og Via Trafik anbefaler model 1A.Det er Via Trafiks vurdering at denne model vilskabe den mest smidige trafikafvikling med færrestgener. Projektet følger således Via Trafiksanbefalinger.I det nye center bliver der etableret ca. 570parkeringspladser, heraf ca. 70 på terræn pånordtorvet. Parkeringskælderen etableres underbåde nord- og sydtorvet og vil få plads til ca.500 biler. I det nuværende center er der to parkeringspladserpå terræn med i alt 119 parkeringspladser.Ind og udkørsel i model 1, 1A og 1BGrønnevejHummeltoftevejIndkørsel i model 1BUdkørsel i model 1AI.H. Mundts VejDe 3 trafikmodeller 1, 1A og 1B har forskellige forslag til ind- og udkørsel.4


I det nuværende center er der varetransportbåde på nordtorvet og sydtorvet. I det nye centervil varetrafikken blive ensrettet, således at alvaretransport kører ind fra I. H. Mundts Vej ogned på torveplanet. Herfra afvikles alle vareleverancer,affaldshåndtering mv. Der bliver udkørselpå nordtorvet og ud til Grønnevej. Med denneløsning er det Via Trafiks vurdering, at der tagesvidest mulige hensyn til gående og cyklister.For at sikre en god og sikker trafikafvikling anbefalerVia Trafik, at der også foretages ombygningeraf krydset Grønnevej / Hummeltoftevej.Krydset ombygges til et fire-benet lyskryds medI. H. Mundts Vej, som det fjerde ben. Derudoverflyttes centrets nuværende indkørsel ved Grønnevejlidt mod nord-vest, så der også her kanetableres et 4-benet lyskryds ved Abildgaardsvej.Stierne langs banen og under Hummeltoftevejopretholdes.Via Trafiks analyse kan ses på kommunenshjemmeside www.ltk.dk/sorgenfritorv.Detailhandel - konsekvenser af en udvidelseaf Sorgenfri TorvKommunalbestyrelsen mener, at det er afgørende,at en udbygning med butikker på SorgenfriTorv ikke kommer til at få en negativ påvirkningpå de øvrige lokale centre i området.For at belyse konsekvenserne af en udvidelse afSorgenfri Torv har kommunalbestyrelsen ladetInstitut for Center Planlægning (ICP) udarbejdeen analyse (december 2010). Konklusionener, at en udvidelse af Sorgenfri Torv vil styrkedetailhandlen i Sorgenfri bydel, så borgerne iden nordlige del af kommunen vil få væsentligtbedre indkøbsforhold.En udvidelse vil også få konsekvenser for deeksisterende dagligvarebutikker i området, idetdagligvareomsætningen i 2017 for SorgenfriTorv forventes at stige til ca. 260 mio. kr. (79%), mens der forventes en nedgang i omsætningenpå 10 % for det store lokalcenter i VirumBymidte og en nedgang på 7 % for de øvrigedagligvarebutikker i Virum og Sorgenfri bydele.For Kgs. Lyngby forventes en omsætningsreduktionpå 6 %. Omsætningsnedgangen vil betyde,at butikkerne får dårligere driftsvilkår. Det erdog ICP’s vurdering, at konsekvenserne IKKE vilbetyde, at der er butikker, der bliver lukningstruet.Detailhandel - BilkaBilka har arbejdet på at finde en placering nordfor København, og de har spurgt til mulighedernei Kgs. Lyngby. På den baggrund har kommunalbestyrelseni april 2011 ladet ICP udarbejdeen analyse vedrørende de omsætningsmæssigeaspekter. Det er ICPs vurdering, at etablering afHummeltoftevejI.H. Mundts VejGrønnevejIllustration fra projektforslag til et nyt Sorgenfri Torv fra februar 2011.5


Nordtorvet i dag set fra Hummeltoftevej.en Bilka enten i Kgs. Lyngby eller i en af nabokommunernevil få en betydning for SorgenfriTorv.ICPs analyser kan ses på kommunens hjemmesidewww.ltk.dk/sorgenfritorv.Gældende planerKommuneplanens rammer for Sorgenfri Torvfastlægger anvendelse, højder og tætheder forbebyggelsen. Derudover er der en lokalplan,som omfatter den sydlige del af centret. For atmuliggøre projektet vil der skulle udarbejdes etkommuneplantillæg og en ny lokalplan. Forudfor udarbejdelse af et eventuelt kommuneplantillægfor Sorgenfri Torv ønsker Kommunalbestyrelsenideer og forslag til området.KommuneplanenSorgenfri Torv er en del af et stort lokalcenter,som anvendes til butikker og andre centerlignendeformål. I Kommuneplan 2009 for Lyngby-Taarbæk Kommune fremgår, at området kananvendes til: detailhandel, publikumsorienteretservice, boliger, kontor, liberalt erhverv samt offentligeformål.Kommuneplan 2009 kan ses på kommunenshjemmeside. Relevante uddrag af kommuneplanenkan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning.Lokalplan 102Den sydlige del af Sorgenfri Torv er omfattetaf lokalplan 102. Lokalplanen blev udarbejdet i1991, hvor der var et ønske om at kunne udvidedenne del af centret med butikker og liberaleerhverv. I lokalplanen er der også fastsat krav tilparkering og cykelparkering.Lokalplan 102 kan ses på kommunens hjemmesidewww.ltk.dk/sorgenfritorv.Vurdering af Virkning på MiljøetLyngby Taarbæk Kommune har udarbejdet ensåkaldt VVM-screening af projektet for SorgenfriTorv. På baggrund af denne screening, har Kommunalbestyrelsentruffet en afgørelse om, at derskal udarbejdes en VVM-redegørelse.Der er fastsat en maksimal bebyggelsesprocentpå 70. Det samlede etageareal til detailhandelmå ikke overstige 8.000 m². De maksimale butiksstørrelserer 2.500 m² for dagligvarehandelog 500 m² for udvalgsvarehandel. Der er fastsatkrav til udlæg af p-pladser og cykelparkering.Sydtorvet i dag set fra den offentlige parkeringsplads.6

More magazines by this user
Similar magazines