Download - Dansk Byggeri

danskbeton.dk

Download - Dansk Byggeri

Helvægge og dæk af letbetonPræsentation, anvendelse og egenskaberHÆFTE NR.1JAN. 2008LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH


Om BIHLetbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe underDansk Beton, hvor elementproducenter og materialeleverandørersamarbejder i fælles interesse. Formåleter at udbygge og udnytte den bedste faglige viden omelementer af letbeton og stille denne ekspertise til rådighedfor såvel projekterende, som udførende. Samarbejdethar gennem årene resulteret i forskellige hæftervedr. bæreevne, stabilitet, lydisolering m.v. I dag er disseinformationer tilgængelige på BIH’s hjemmeside, www.bih.dk, hvor også BIH’s hæfter kan bestilles/downloades.Desuden ligger der på hjemmesiden CAD-detaljer, somkan downloades til direkte brug i dit projekt.12www.bih.dk10. Forside: Svanesøparken, Nyborg1. Eksklusivt enfamiliehus, Aabenrå22


Helvægge og dæk af letbeton2Helvægge og dæk af letbeton danner tilsammen et kompletbyggesystem til råhuset. Systemet giver friheden tilhelt individuelt byggeri, kort byggetid og god økonomi.Samtidig opnås en solid og miljørigtig løsning med sikkerhedfor et godt indeklima. Derfor er helvægge og dækaf letbeton vigtige elementer - også i fremtidens byggeri.Ved at kombinere letbetonstyrker og armering er det muligtat fremstille elementer med udformning, udsparingerog gennembrydninger præcist efter den enkelte opgave.Byggesystemet anvendes til såveltraditionelt byggeri som til detmere specielle, og kanprojekteres med næstenethvert konstruktivtbyggeprincip.332. Kontorbygning, Kolding3. Havnepromenaden, Middelfart


Naturlige materialerSuveræne egenskaberEt råhus med elementer af letbeton opfylder på bedste vis kravenetil et bæredygtigt byggeri, der er sundt, sikkert og solidt:• Rene naturmaterialer• Frost-, råd- og brandsikkert• Varme- og lydisolerende• Diffusionsåbent og fugtregulerende• Uorganisk, kemisk neutralt• Varmeakkumulerende• Let at overfladebehandle• Let at forankre i• Behageligt indeklima• Fleksibelt og individuelt• Valgfrit facadeudtryk• Rationelt og økonomiskHelvægge og dæk af letbeton fremstillesaf letklinker, cement og sand.Letklinker er små kugler af hårdtbrændtler – lette og porøse og medet utal af små luftfyldte celler.Letklinkerne brændes ved 1100-1200 ºC,og resultatet bliver et kemisk neutraltprodukt med stor styrke og god varmeisoleringsevne.Denne letbetontype betegnes ogsåletklinkerbeton. Den tekniske betegnelsefor letbetontypen er LAC (Lightweight aggregate concrete).Høj kvalitetskontrolElementer af letbeton produceresoveralt i Danmark på fabrikkermed højt automatiseredeproduktionsanlæg. Produktionener underlagt en effektiv ogcertificeret kvalitetskontrol, dersikrer en konstant høj kvalitetog sørger for, at enhver ydelseleveres som aftalt.Lav CO2 påvirkningByggeri med elementer af letbetonudleder mindre CO2 tilatmosfæren end tilsvarendebyggeri opført i lettere byggematerialer.Årsagen er primært tungebyggematerialers evne til varmeakkumulering,som bevirker, atbyggeri af letbeton bruger 12 %mindre energi end byggeri medlette materialer.444. Filmhøjskolen i Ebeltoft5. Kontorbygning, Grafisk Arbejdsgiverforening, Odense


Elementer til hele råhusetDC5Et stærkt byggesystemHelvægge og dæk af letbeton udgøret samlet byggesystem til hele råhuset.De forskellige elementer skræddersyesikke kun i form, men også iegenskaber til den konkrete anvendelse,hvor forskellige krav til styrke,lyd og brand m.v. skal opfyldes.BAA. KælderydervæggeB. EtageadskillelserC. BagmureD. SkillevæggeVæggeHelvægge af letbeton leveres til bådebagmure, skillevægge, lejlighedsskelog kældervægge.Elementerne anvendes i alle sikkerhedsklassersom bærende og ikkebærende vægge - også over 5 etager.Vægelementerne fremstilles i størrelserop til ca. 3 × 7,5 m, og elementernekan vendes således, at højdenkan være de 7,5 m.Elementerne leveres i forskellige styrkerog densiteter afhængig af anvendelse.DækDækelementer af letbeton fremstillestil både tagdæk og etageadskillelser,og leveres i forskellige typer afhængigaf lydkrav, spændvidde og bæreevne.Elementbredden er 0,6 og 1,2 m.Lyddæk er homogene dæk med højdensitet. Lyddæk anvendes til etageadskillelser,hvor der stilles særligelydkrav.Letdæk fremstilles som 3-lags sandwichdækmed et porøst og varmeisolerendelag i midten. Letdæk anvendestil tagdæk og til etageadskillelser,hvor der ikke stilles særlige lydkrav.5


Arkitektonisk frihedHelvægge og dæk af letbeton giver arkitektonisk ogkonstruktionsmæssig frihed til at skabe spændende,bæredygtigt og rationelt byggeri med kort byggetidog god økonomi. Skræddersyet efter individuelleønsker og med mulighed for både tunge og lettefacader efter eget valg. Og muligheden for valgfritbyggeprincip gør elementer af letbeton anvendelige tilenhver type byggeri - stort som småt, højt som lavt.678Skræddersyede elementerHvert enkelt element fremstilles individuelt- skræddersyet til det konkreteprojekt. Elementleverandørens specialistersørger for, at kundens projektplaneromsættes til et perfekt og rationeltråhus, hvor også styrke, brand- oglydisolering m.v. for hvert element ertilpasset den specifikke anvendelse.9Valgfri facadeløsningRåhuset sikrer den bærende stabilitetog styrke, og giver fuld frihed til facadernesudformning og materialevalg:skalmur eller div. lette beklædningeraf enhver art (træ, eternit, stål m.v.).Alene eller i spændende kombinationer.Vælges skalmur, levereselementerne med indstøbte rustfriemurbindere.6. Almennyttige boliger, Harlev ved Århus7. Boliger på Østhavnen, Lemvig8. Boligbebyggelsen Solsikkehaven, Vonsild ved Kolding 10. Rosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg9. Lundagerskolen, Horsens 11. Menighedshus, Sct. Lucas kirke, Århus 106


Rationelt og stabiltValgfrit byggeprincipKrav til rumstørrelser, frihøjder og antalletaf etager vil normalt bestemmedet byggeprincip, som er bedst tilopgaven:ABA. GitterkonstruktionTil småhuse o.lign. med en tagkonstruktionaf gitterspær. Elementerneanvendes til både de bærendeog ikke-bærende vægge.B. RammekonstruktionTil bygninger med større arealer ogstore frihøjder er bærende rammeralmindelige. Elementerne anvendesher som ikke bærende udfyldningsogskillevægge samt som dæk- ogtagelementer.CDC. Søjle-/bjælkekonstruktionTil de helt store arealer og loftshøjderanvendes ofte en bærende søjle-/bjælkekonstruktion. Elementerneanvendes her som ikke-bærende udfyldnings-og skillevægge samt somdæk- og tagelementer.D. EtagehuskonstruktionTil kontor- og boligbyggeri m.v. anvendeselementerne til bærende ogikke-bærende vægge samt som dækogtagelementer. De bærende væggekan anvendes i alle sikkerhedsklasser- også over 5 etager.Indstøbning ogudsparringElementer af letbeton kan leveresmed indstøbte eldåser, rør, inserts,beslag, murbindere m.v., og der kanfra fabrik være lavet alle de nødvendigehuller og udsparinger i elementerne.117


Få et godt tilbudEt gennemarbejdet projektmaterialeudgør fundamentet i enhver elementleveranceog sikkerheden for den rettekvalitet. Projektmaterialet, der ligger tilgrund for tilbudet, skal omfatte:• Beskrivelse• Belastninger• Krav til overflader• Plantegninger• Snittegninger• Facadetegninger• Dæk- og spærplaner• Detaljetegninger• Byggeadresse• Tidsplan• Krav til leverandørens kvalitetsdokumentation.Af projektmaterialet skal det fremgåhvilke vægge, der er bærende oghvilke belastninger, der skal optages.Endvidere skal det fremgå, om derskal foretages indstøbning af stigbøjler,murbindere, elrør og -dåser samtudføres udsparinger for VVS ellerventilation.YdelsesfordelingDen principielle fordeling af ydelser for det enkelte byggeprojekt baseres på anvisningerne i bipsA113. Denne er inddelt i forskellige modeller, hvori der er beskrevet, hvem der skal ’yde’ hvadtil projektet. Allerede i tilbudsfasen vælges modellen, så alle ved, hvad de skal regne med atlevere af ydelser. Nedenstående viser model 4L, som anvendes meget i den sammenhæng.Aktør Proces Aktivitet DokumenterRådgiverProjektgrundlag- bygværkBygværksprojekteringRisikospecifikation- montageProjektgrundlag- elementerKrav bygningsdetaljerKrav samlingsdetaljerProjektgrundlag- bygværkOversigtstegninger- arkitektStatiske beregninger- bygværkOversigtstegninger- konstruktionOversigtstegninger - elHulplanerFugearmeringsplanerArbejdsbeskrivelse- leverance inkl. bygningsdelsbeskrivelserArbejdsbeskrivelse- montage inkl. bygningsdelsbeskrivelserVed afgrænsning af projekteringsydelsernemellem rådgiver, leverandørog montageentreprenør benyttesanvisningerne i bips A113 ”Fordelingaf projekteringsydelser og ansvar vedleverance og montage af elementeraf beton og letklinkerbeton”, somer udarbejdet i samarbejde mellemrepræsentanter for rådgivere, elementleverandørerog montageentreprenører.LeverandørElementinddelingRisikospecifikation- elementerElementprojekteringBygningsdelsspecifikationerSamlingsdetaljerBygningsdelstegninger(udføres kun efter leverandørensbehov)Statiske beregninger- elementerElementlisterNummerplanerBygningsdelsdetaljerArbejdstegningerFremstillingog leveranceIndstøbninger for løft,montage, afstivning ogunderstøtningLeverandørbrugsanvisningMontageentreprenørMontageMontageplanlægningMontageforholds indflydelsepå projekteringPlan for montagePlanlægning og projekteringaf afstivninger ogunderstøtningerPlanlægning og projekteringaf fastgørelser8


... med elementer af letbeton12 141312. M2 typehus (CEBRA Delta house), Hinnerup13. Boliger, Fuglsang Næs ved Herning14. M2 typehus (CEBRA Delta house), Hinnerup15. Rækkehuse, Åkrogen, Århus915


ProduktdataHelvæggeHelvægge af letbeton leveres som etagehøje elementer itykkelser fra 100 – 240 mm og i længder op til 7500 mm.Ved etagehøjde over 3000 mm leveres elementerne somvendeelementer.DækDæk af letbeton fremstilles som letdæk med tre lag letbetoni tværsnittet og som lyddæk med ens letbeton ihele tværsnittet.Længdeop til 7500 mmHøjdeop til 3000 mmTykkelser 100, 120, 150, 175, 200,220, 240 mmTrykstyrker6, 8, 10, 15 MPaMiddeldensiteter 1200, 1350, 1550, 1850,2000 kg/m³Fugtindhold ved levering 10 - 20 %Svind 0,8 ‰Overflader- FinkornetVedrørende nøjere beskrivelse - Grov/tætaf overflader henvises til Dansk - Grov/åbenByggeri: ”Hvor går grænsen?- Elementer af letklinkerbeton”.Tolerancer for den enkelte helvægVedrørende brug af tolerancer henvises til Dansk Byggeri: ”Hvor gårgrænsen? - Elementer af letklinkerbeton”.Tykkelse+/- 5 mmLængde+/- 8 mmHøjde+/- 8 mmPlanhed3 mm/1 m, jævnt stigende/faldende, max 1:100Afvigelse fra ret vinkel 2 mm/0,5 mmUdsparring, døre/vinduer +/- 10 mmPlacering af døre/vinduer +/- 10 mmPlacering af udpegede +/- 10 mmindstøbningsdeleØvrige indstøbningsdele +/- 15 mmPlacering af el-dåser, +/- 15 mmlodret/vandretEldåser uden plan max 5 mmEldåser afviger fra lod max 5 mmover 150 mmTomt el-rør uden dåse, +/- 20 mmvandret placeringLængdeop til 7200 mmBredde600, 1200 mmTykkelse 180, 200, 220, 240, 260,280 mmTrykstyrke18 MPaMiddeldensitet1750, 2000 kg/m³OverfladerFinkornetVedrørende nøjere beskrivelse Grov/tætaf overflader henvises til DanskByggeri: ”Hvor går grænsen?- Elementer af letklinkerbeton”.Tolerancer for det enkelte dækVedrørende brug af tolerancer henvises til Dansk Byggeri: ”Hvor gårgrænsen? - Elementer af letklinkerbeton”.TykkelseLængdeBreddeBredde, paselementerPlanhed på underside,maxPlanhed på oversideAfvigelse fra ret vinkelUdsparringsmålPlacering af udsparringerPlacering af el-dåser+/- 5 mm+/- 8 mm+/- 2 mm+/- 10 mm3 mm/1 m, jævnt stigende/faldende, max 1:100+/- 10 mm/1 m2 mm/0,5 mm+/- 10 mm+/- 20 mm+/- 15 mmSe i øvrigt branchevejledning, april 2006: ”El-indstøbning i element afbeton og letklinkerbeton”.Se i øvrigt branchevejledning, april 2006: ”El-indstøbning i element afbeton og letklinkerbeton”.10


Projektering og montageKonstruktive forholdDer kan være mange årsager til,at der opstår revner i en bygning,fx temperatur- og fugtbevægelser,rystelser fra trafik, svind i materialerog sætninger. Alle disse årsager erkarakteriseret ved at forårsage småbevægelser i konstruktionen. Dettekan delvis forebygges, hvis der tageshensyn hertil ved bygningens konstruktion.Det er derfor vigtigt, at der allerede iprojekteringsfasen hos arkitekt og ingeniørvælges de rigtige konstruktiveløsninger. Eksempelvis, at der tageshensyn til:• Dilatationsfuger i lange huse• Dilatationsfuger i lange vægge• Sætning i underlaget• Utilsigtet lastgangI vejledningen ”Forebyggelse afrevner”, som frit kan downloades påwww.bih.dk, findes anbefalinger til,hvorledes risikoen for revnedannelsekan mindskes i byggeriets forskelligefaser.DimensioneringDimensionering af elementer af letbetongennemføres i henhold til DanskStandard:• DS 420 Letbetonkonstruktioner*• DS/EN 1520 Præfabrikerede elementeraf letklinkerbeton med åbenstruktur.*) DS 420 bliver i sommeren 2008afløst af et nationalt anneks, som er ettillæg til DS/EN 1520.Standarderne angiver konstruktionsreglerog regler for beregning afbæreevne ved forskellige lastkombinationer.Bæreevneberegningernegennemføres på baggrund af deklareredematerialeegenskaber, som kanoplyses af den enkelte producent.Styrker for væggeLetbetontypeTrykstyrkeMPaLAC 6 6,0 2,00LAC 8 8,0 2,12LAC 10 10,0 2,25LAC 15 15,0 2,50Helvægge i LAC 6 anvendes normalttil skillevægge og til vægge med begrænsetlast. Øvrige letbetontyperanvendes, hvor bæreevnen skal værestørre, f.eks. til huse med udsat beliggenhedeller med flere etager og tilelementer med store udsparinger.Slankhedsforhold forbærende væggeVægtykkelsemm100 3000120 3600150 4500175 5250200 6000220 6600240 7200*) Beregnet efter DS 420 Let betonkonstruktioner.Ved bestemmelse af et elements bæreevneskal der tages hensyn til, atden resulterende belastning normalter placeret forskudt eller excentrisk iforhold til elementets lodrette centerlinie.Styrker for dækLetbetontypeTrykstyrkeMPaBøjningstrækstyrkeMPaMaksimal højde*mmLyddæk 18,0 1,9Letdæk,toplag,bundlag15,0 -Letdæk,mellemlag2,0 0,5BøjningstrækstyrkeMPaBærende armering i elementundersideer ribbestål med styrke på 500eller 550 MPa.Ved dimensionering af slapt armerededæk af letbeton er langtidsnedbøjningeni mange tilfælde dimensionsgivende.BrandLetbeton er ubrændbart og udviklerikke sundhedsskadelige røggasserved brandpåvirkning. I det nye europæiskeklassifikationssystem svarerdette til materialeklasse A1.Med udgangspunkt i Brandtekniskvejledning nr. 30 fra Dansk BrandtekniskInstitut (DBI) kan nedenståendevejledende eksempler på lodret adskillendebygningsdele opstilles:Bygningsdel klasse REI 120 A2 - s1,d0 (BS - bygningsdel 120):150 mm bærende vægelement afletbeton i højde op til 3,8 m.Bygningsdel klasse REI 60 A2 - s1,d0 (BS - bygningsdel 60):100 mm bærende vægelement afletbeton i højde op til 2,6 m.Bygningsdel klasse EI 60 A2 - s1,d0 (BS - bygningsdel 60):100 mm ikke bærende vægelement afletbeton i højde op til 3,0 m.75 mm ville have været tilstrækkeligt,men af produktions- og transportmæssigehensyn leveres væggene imin. 100 mm tykkelse.Af hensyn til elementudformning ellerbelastninger kan det være nødvendigtat udføre en brandteknisk beregning.For væg- og dækelementer af letbetoner der gennemført brandtekniskeprøvninger. Resultatet af prøvningernefastlægger armeringens temperaturog dermed styrkeegenskaber efter 60minutters standardbrandpåvirkning.Hvor dækelementerne kræves indbyggetsom mindst bygningsdel klasseR 60 A2 - s1, d0 (BS - Bygningsdel60), dimensioneres disse til at kunnebære den dertil svarende belastningefter DS 409, lastkombination 3.3,brand. Kontakt producenterne fornøjere oplysninger om bæreevnen.11


Projektering og montageLydValg af materialer og samlingsdetaljersamt arbejdets udførelse på byggepladsener vigtige faktorer for opfyldelseaf kravene til lydisolering.Elementer af letbeton har gode lydmæssigeegenskaber, og det er sjældentet problem at vælge de rigtigetykkelser og densiteter. Erfaringsgrundlageti branchen er stort, og derfindes dokumenterede løsninger påen lang række områder.Information om lydforhold kan findesi BIH’s hæfte 3 ”Lydisolering” ellerindhentes hos producenten.Normalt vil lydkravene i etageboligbyggeri,lydklasse C (R’w > 55 dB,L’n,w < 53 dB) kunne opfyldes med:Lejlighedsskillevægge:220 mm LAC-væg,rumvægt 2000 kg/m³ og240 mm LAC-væg,rumvægt 1850 kg/m³Interne skillevægge:100 mm LAC-væg,rumvægt 1350 kg/m³Bærende bagmure:100 mm LAC-væg,rumvægt 1850 kg/m³Etageadskillelse:220 mm LAC-dæk,rumvægt 2000 kg/m³+ 22 mm Junchers parket på strøeropklodset med Knudsen-kiler, typeKombi Max.EnergiLetbeton har særdeles gode energitekniskeegenskaber. Elementernebidrager i sig selv til varmeisoleringenaf de enkelte bygningsdele. Evnen tilat akkumulere varme i perioder vedvarmeoverskud er betydningsfuld ogkan ofte medføre op til 12 % mindreenergiforbrug end i et lettere hus medtilsvarende isoleringsgrad.Ved beregning af U-værdier anvendesletbetonens middeldensitet til at bestemmevæggens varmeledningstal,λ-værdien:BetontypeλdW/mKLinietab for forskellige konstruktionsløsningerfremgår af detaljerne påBIH’s hjemmeside.Ved beregning af bygningens samledeenergibalance kategoriseres husemed vægge og dæk af letbeton som”middel tung konstruktion” svarendetil en varmekapacitet på 120 Wh/Km²i henhold til By og Byg Anvisning 208,”Beregning af bygningers varmebehov”.Montage1200 1350 1550 1850 20000,42 0,49 0,61 0,88 1,04Elementerne leveres på byggepladsenmed alle ønskede indstøbningerog udsparinger. Leveringen sker medlastvogn, som har en totalvægt på optil 50 t. Det kræver en fast og bæredygtigkørebane på byggepladsen ien bredde på mindst 5 m - fra vej ogop langs den ene side af bygningen.Forudsætningen for en sikker montageer, at fundamenter og gulve ertilstrækkeligt afhærdede, således atopklodsning og midlertidige afstivningerkan udføres sikkerhedsmæssigtforsvarligt. Dette kræver normalt,at der er opnået en betonstyrke påmindst 10 MPa.Montagetolerancerfor helvæggePlacering iplanetKoter til undersideaf vægAfvigelse fra lodAfvigelse afvægplaceringover/underetageadskillelsei forhold til detprojekterede+/- 10 mm+/- 5 mmMax 2 mm / 1 mMax 10 mmVedr. brug af tolerancer henvises til DanskByggeri, ”Hvor går grænsen? – Elementer afletklinkerbeton”.Montagetolerancerfor dækPlacering iplanetKoter til undersideaf dæk ivederlag+/- 10 mm+/- 5 mmVedr. brug af tolerancer henvises til DanskByggeri, ”Hvor går grænsen? – Elementer afletklinkerbeton”Montagen skal udføres sikkerhedsmæssigtforsvarlig – se ”Branchevejledningom montage af betonelementerog letbetonelementer.”, (www.bar-ba.dk eller www.bih.dk)Fugt og udtørringDe fleste byggematerialer svinder underudtørring og risikerer derfor at slårevner. Dette gælder også elementeraf letbeton. For at forebygge skaderi den færdige behandling af overfladerneskal der foretages en styret ogtilstrækkelig udtørring, før maler- ogflisearbejdet påbegyndes.Elementer af letbeton svinder op til0,8 ‰ fra produktion til boligtør tilstand.Før maler- og flisearbejdet kanpåbegyndes, skal udtørringssvindetnormalt være halveret, hvilket vil væresket, når væggene udtørres til denedenfor anførte maksimale fugtighedsindhold.Følges disse retningslinier,er der minimal risiko for skader iden behandlede overflade.Densitetkg/m³Anbefalet maxfugtindhold1200 7,0 % vægt1350 6,0 % vægt1550 5,0 % vægt1850 4,0 % vægt2000 4,0 % vægtVedr. udtørringsmetoder og måling af fugthenvises til Dansk Byggeri, ”Hvor går grænsen?– Elementer af letklinkerbeton”.Ovenstående retningslinier vil samtidigsikre, at også fugtforholdene i detibrugtagningsklare byggeri normalt vilvære tilfredsstillende. Der henvises iøvrigt til vejledningen: ”Forebyggelseaf revner” (www.bih.dk).12


Projektering og montageMalerarbejdeMalerarbejdet påbegyndes tidligst,når væggens fugtindhold er nedbragttil de anbefalede fugtprocenter.Overfladebehandling udføres i henholdtil Malerfagligt Behandlings-Katalog,MBK. Når den ønskede overfladeer valgt, fastlægges fremgangsmådenfor malerbehandlingen ud fra overfladekarakteristikpå elementerne ogpåvirkningerne i brug.I lange vægge indlægges lodrettedilatationsfuger med en afstand pâ8-10 m. Dilatationsfugen udføres sommarkeret fuge med elastisk fugemasse.Øvrige stød- og hjørnesamlingeri vægge armeres med 100 mmbrede strimler af glasvæv. Strimlerneopsættes i en egnet armeringsklæber.Ved behandlinger, som afsluttesmed plastvægmaling, kan glasvævundlades over indadgående hjørnesamlingerne,såfremt beklædningenstødes sammen i hjørnet og der efterfølgendefuges med en akrylfuge.FliseopsætningFliseopsætning påbegyndes tidligst,når væggens fugtindhold er nedbragttil de anbefalede fugtprocenter.Vandtæt lag i vådzoner udføres efterentreprisebeskrivelse og tegninger.”SBi anvisning nr. 200 Vådrum” visereksempler på projektering, udførelseog materialevalg for vådrum.Som fliseklæb bør anvendes elastiskklæb, som kan modstå mindre differensbevægelser.Fliseklæben anvendesefter leverandørens anvisninger.Temperaturen i materialer og væggeskal være over 6 °C i ca. en uge førog efter fliseopsætning og fugning.Fliser og vægge skal være fri for støv.Det kan være nødvendigt at forvandemeget vandsugende fliser for at opnåtilstrækkelig vedhæftning.Elastisk fugemasse anvendes omkringrørgennemføringer, sanitæreinstallationer, samlinger i underlagetsamt i hjørner og overgange mellemvæg og gulv.Fliser opsættes således, at hele flisebagsidener dækket med fliseklæb.Der må ikke påføres klæb på størrearealer, end der kan sættes fliser på,før klæben danner hud.13


Råd og vejledningMange byggeprojekter kan med stor fordel realiseresmed helvægge og dæk af letbeton. Kontaktderfor en af elementproducenterne for rådog vejledning på et tidligt stadie i projektet, sådu får den bedste løsning til dit byggeri.Elementproducenten kan desuden udregne ettilbud på baggrund af et konkret tilbudsgrundlag(se side 8).En oversigt over de forskellige elementproducenterfinder du her til højre samt på BIH’s hjemmesidewww.bih.dk.1616. Bassinhusene, Islands Brygge, København17. Havnepromenaden, Middelfart1714


Virksomhederne bag BIHSEKRETARIATDansk BetonLetbetonelementgruppen - BIHPostboks 21251015 København KTelefon: 72 16 00 00Telefax: 72 16 00 38sekretariatet@bih.dkwww.bih.dkInfo om BIH - se side 2.ELEMENTPRODUCENTERBetonelement A/SVestergade 25, Postboks 104130 Viby Sj.Telefon: 7010 3510Telefax: 7216 6299betonelement@betonelement.dkwww.betonelement.dkEXPAN A/SSkomagervej 11 C7100 VejleTelefon: 7637 7000Telefax: 7637 7001post@expan.dkwww.expan.dkEXPAN A/SRibevej 456650 BrørupTelefon: 7637 7000Telefax: 7637 7301post@expan.dkwww.expan.dkEXPAN A/SAskhøjvej 6, Linå8600 SilkeborgTelefon: 7637 7000Telefax: 7637 7201post@expan.dkwww.expan.dkEXPAN A/SFiskbækvej 1, Fiskbæk,6920 VidebækTelefon: 7637 7000Telefax: 7637 7101post@expan.dkwww.expan.dkEXPAN A/SSnavevej 235471 SøndersøTelefon: 7637 7000Telefax: 7637 7501post@expan.dkwww.expan.dkFårup Betonindustri A/SKærvej 18990 FårupTelefon: 8645 2088Telefax: 8645 2004info@faarup-beton.dkwww.faarup-beton.dkGandrup Element A/STeglværksvej 359362 GandrupTelefon: 9654 3800Telefax: 9654 3810ge@gandrupelement.dkwww.gandrupelement.dkGandrup Element A/SKærmindevej 3-56580 VamdrupTelefon: 7693 9000Telefax: 7693 9019ge@gandrupelement.dkwww.gandrupelement.dkGive Element A/SHjortsvangen 197323 GiveTelefon: 7670 1540Telefax: 7573 2503give@elementer.dkwww.elementer.dkLeth Beton A/SRishøjvej 267755 Bedsted ThyTelefon: 9794 5511Telefax: 9794 5757post@lethbeton.dkPræfa-Bygv/O.J. Beton A/SHøngårdsvej 309750 ØstervråTelefon: 9895 1300Telefax: 9895 1725praefa@praefa.dkwww.praefa.dkNiss Sørensen & Søn A/SDrosselvej 9, Postboks 197860 SpøttrupTelefon: 9756 4222Telefax: 9756 4614nsa@nssas.dkwww.nssas.dkTinglev Elementfabrik A/SMads Clausensvej 586360 TinglevTelefon: 7217 1000Telefax: 7217 1001tinglev@te.dkwww.te.dkSAMARBEJDSPARTNEREmaxit a.s.Børglumvej 138240 RisskovTelefon: 7010 1025Telefax: 8742 7205maxit@maxit.dkwww.maxit.dkAalborg PortlandRørdalsvej 44, Postboks 1659100 AalborgTelefon: 9816 7777Telefax: 9810 1186sales@aalborg-portland.dkwww.aalborg-portland.dkINTERESSEMEDLEMMERfibo intercon A/SHerningvej 46920 VidebækTelefon: 9717 1666Telefax: 9717 1175info@fibointercon.comwww.fibointercon.dkAalborg PortlandRørdalsvej 44, Postboks 1659100 AalborgTelefon: 9816 7777Telefax: 9810 1186sales@aalborg-portland.dkwww.aalborg-portland.dkConvi ApSLouisevænget 75270 Odense NTelefon: 6618 2026Telefax: 6618 2043convi@convi.dkwww.convi.dk15


Bæredygtig letbetonLetbeton består af naturlige materialer, der findesoveralt på jordkloden: sand, grus, kalk, ler ogvand. Det betyder, at letbeton kan producereslokalt, hvilket er en miljømæssig fordel, datransportomkostningerne, og dermed energiforbruget,derved kan holdes nede. Yderligere erletbetonens gode varmeakkumuleringsevne ogCO 2 absorberende egenskaber med til at gørebyggeriet energi- og miljørigtigt.I Danmark genbruges omkring 95 % af letbetonenfra nedrivningsaffald. Det betyder, at megetlidt letbeton ender på fyldpladser. Nedknustletbeton anvendes primært til vejbygning, hvordet er et eftertragtet materiale. I det perspektiv erletbeton også et miljørigtigt valg.Letbeton giver desuden betydelige fordele medhensyn til sikkerhed, sundhed og indeklima.Letbeton er et uorganisk, robust og langtidsholdbartmateriale, som ikke bidrager til råd ogsvamp. Samtidig beskytter letbeton effektivt modbrand. Det betyder, at letbeton holder til mangegenerationers brug, hvilket også er en vigtig parameterfor ansvarligt og bæredygtigt byggeri.Med letbeton kan der ganske enkelt skabessundt og miljørigtigt byggeri for både mennesker,klima og fremtiden.Dansk BetonLetbetonelementgruppen - BIHPostboks 21251015 København KTlf.: 7216 0000www.bih.dk

More magazines by this user
Similar magazines