state-of-the-art - Lev Vel

lvvl.dk

state-of-the-art - Lev Vel

FOREBYGGENDE SELVMONITORERING -”STATE-OF-THE-ART”SKITSERING AF FELTET OG EKSEMPLER PÅ SÆRLIGTRELEVANTE TEKNOLOGIER OG PROJEKTERUdarbejdet for Lev Vel af Karen Dam Nielsen, Center for Sund Aldring, KøbenhavnsUniversitet, med input fra partnerne i delprojekt Forebyggende Selvmonitorering.Senest redigeret 7.marts 2011


INDHOLD1. Om rapporten .................................................................................................................................................................................................... 32. Felt og definitioner ............................................................................................................................................................................................ 43. Tendenser ......................................................................................................................................................................................................... 74. Eksempler fra ind- og udland ............................................................................................................................................................................ 104.1 Teknologier ..................................................................................................................................................................................................................104.1.1 Lige-i-øjet-teknologier: forebyggelse, selvmonitorering, ældre ...........................................................................................................................104.1.2 Relaterede teknologier: sundhedsit og velfærdsteknologi ...................................................................................................................................154.2 Projekter og miljøer .....................................................................................................................................................................................................184.2.1 Offentlig-private innovationsprojekter, DK ..........................................................................................................................................................184.2.2 Internationale forskningsbaserede projekter og miljøer ......................................................................................................................................265. Tematisering .................................................................................................................................................................................................... 296. Links til videre research .................................................................................................................................................................................... 306.1 DK .............................................................................................................................................................................................................................306.2 Internationalt ...........................................................................................................................................................................................................302


1. OM RAPPORTENFormålRapporten er udarbejdet som led i Lev Vel - delprojekt ForebyggendeSelvmonitorering og den indledende proces med orientering i feltet ogafklaring af innovationsspor. Formålet med rapporten er at tilbyde etoverblik over eksisterende teknologier og tendenser relateret tilprojektets genstandsfelt ’forebyggende selvmonitorering blandtældre’, at udpege relaterede projekter samt at beskrive udvalgteeksempler af særlig relevans. Dette overblik og eksempelmateriale skalindgå som fælles baggrundsviden i projekt ForebyggendeSelvmonitorering og hjælpe med til at udpege bæredygtigeinnovationsspor i et allerede tætbefolket terræn af sundheds- ogvelfærdsteknologier.Udkastet, som foreligger, er netop et udkast og på ingen måde etforsøg på at skabe en udtømmende liste eller ”dækkende overblik”over selvmonitoreringsteknologier og relaterede teknologier til ældre.Nærværende dokument er snarere tænkt som et dynamisk dokument,der kan give inspiration og desuden løbende opdateres med input fraprojektets partnere samt fortløbende research.MetodeRapportens teknologi- og projektoversigt er resultatet af en webbaseretdesk research med et nationalt fokus og en mindre fintmasketsøgning efter internationale eksempler. Andre kilder til rapporten ernyhedstjenester omhandlende sundheds- og velfærdsteknologi,konferencer afholdt i vinteren 2010/11, lignende state-of-the-art/deskresearch-rapporter omhandlende sundheds- og velfærdsteknologi,nedslag i forskningslitteraturen samt input fra projektets deltagere.De teknologier og projekter, som er medtaget i nærværende oversigt,er udvalgt på baggrund af tre kriterier: 1) relevans for temaet’forebyggende selvmonitorering blandt ældre’, 2) udtryk for generelletendenser på det sundheds- og velfærdsteknologiske område og3)aktualitet. De nævnte teknologier (og projekter) er ikke nødvendigvis’de ypperste’ på markedet/feltet endsige de mest udbredte, men kunat betragte som eksempler, der kan give anledning til yderligereresearch på de forskellige koncepter/løsningstyper.IndholdRapporten indeholder først en skitsering af det felt, som teknologier tilforebyggende selvmonitorering blandt ældre kan siges at indskrive sigi, herunder definitioner af nogle af de mange begreber brugt inden forfeltet. Dernæst følger et rids over relevante tendenser inden for feltetnetop nu, samt eksempler på allerede udbredteselvmonitoreringsteknologier. Herefter følger så selveteknologioversigten – med de mest relevante teknologier præsenteretførst. Til slut opstilles en række alternative tematiske inddelinger, sombl.a. kan tjene til sammenligning af de nævnte teknologier.(NB: Rapporten suppleres af en kort udgave samt en litteraturoversigtmed et udvalg af relevant forskningslitteratur samt nyhedsartiker,debat og policydokumenter.)3


2. FELT OG DEFINITIONER


I indkredsningen af relevante teknologier for forebyggendeselvmonitorering blandt ældre er der foretaget research i et bredt feltaf sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger og projekter.Hvorledes feltet er søgt skitseret og afgrænset i forhold tilforebyggende selvmonitorering i researchen, illustreres af figurenovenfor.En række begreber bruges imidlertid mere eller mindre i flæng indenfor feltet. Hvad der kaldes ’telemedicin’ ét sted, betegnes andre stedersom sundhedsit eller ’eHealth’, og på samme måde bruges begreberne’sundhedsteknologi’ og ’velfærdsteknologi’ ofte også synonymt.Nedenfor gives udvalgte definitioner på nogle af de mest anvendtebegreber.’Sundhedsteknologi’:”Sundhedsteknologi anvendes herefter (i den pågældende rapport,red.) som samlet betegnelse for;- Intelligente Bygningsinstallationer der kan understøtte den personligeservice – Smart Homes- Teknologi der understøtter kommunikation og monitorering- Telemedicin (”digital understøttet sundhedsfaglig ydelse overafstand” (Virtuelt Center for Sundhedsinformatik 2004: 16)- Teknologier til støtte af indsatsområder indenfor hjemmepleje ogomsorg, genoptræning, fitness og handicaphjælp- Teknologi og service målrettet den ældre del af befolkningen” (ÅrhusKommune, 2008)‘Pervasive Healthcare’:”Pervasive Healthcare (PHC) kan defineres som ’allestedsnærværendesundhedsydelser og - omsorg’. Begrebet Pervasive Healthcare er afledtaf ’Pervasive Computing in Health Care’ hvor der fokuseres påmuligheden for at sundhedsydelser kan frigøres fra sted, tid, art ogorganisation ved brug af Pervasive Computing teknologien.Betegnelsen ’Pervasive Computing in Health Care’ anvendes i øvrigtofte synonymt med ’Ubiquitous Computing in Health Care’”(Teknologirådet, 2006)‘Sundhedsit’:”Sundheds-it dækker over de opgaver i sundhedsvæsenet, der helt ellerdelvist håndteres via it-baserede løsninger.” (Region Syddanmark,2009)”Sundheds-it er et bredt begreb, som dækker over it-understøttelse afkliniske arbejdsprocesser i sundhedsvæsnet. Mere grundlæggende kansundheds-it opdeles i kliniske applikationer og infrastruktur.” (DanskeRegioner, 2010)’Telemedicin’:”Telemedicin omhandler de situationer, hvor en sundhedsydelse kanleveres over større eller mindre afstande ved hjælp af informations- ogkommunikationsteknologi, herunder til understøttelse afdiagnosticering, behandling, forebyggelse, forskning og uddannelse.”(Medcom, 2009)"Digitalt understøttet sundhedsfaglig ydelse over afstand" (DanskSelskab for Klinisk Telemedicin).”Telemedicin er brugen af Informations- og Kommunikations Teknologi(IKT) til at give og understøtte sundhedsfaglige ydelser i tilfælde, hvorafstand adskiller deltagerne” (Sundhedsministeriet)5


‘eHealth’:“eHealth covers 1) the interaction between patients and health-serviceproviders; 2) institution-to-institution data transmission, or 3) peer-topeercommunication between patients or health professionals; it alsoincludes 4) health information networks, 5) electronic health records, 6)telemedicine services, and 7) personal wearable and portablecommunicable systems for monitoring and supporting patients.” (EU)‘M-Health’:“M-Health (wireless healthcare) is an emerging technology that ischanging how a person’s health may be monitored in the very nearfuture. Examples are “wireless Band-Aids,” wireless sensors, remotehealth monitoring, pill containers that remind patients to takeprescribed medicine and devices that measure fitness.” (DICTAT, 2011)‘Selvmonitorering’:”Ved selvmonitorering forstås patientens egen måling af relevantesygdomsparametre. Det kan dreje sig om biologiske parametre måltved apparatur, som patienten selv betjener eller registrering afsymptomer eller funktionsniveau.” (Sundhedsstyrelsen, 2006)’Hjemmemonitorering’:”Hjemmemonitorering dækker over de løsninger, hvor dentelemedicinske ydelse leveres til patientens eget hjem.” (Medcom ogDigital Sundhed, 2008)’Velfærdsteknologi’:”(…) er brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assistererbrugerne med én eller flere offentlige eller private velfærdsydelser ogprodukter. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning ogforstærkning af fx. tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet iden daglige færden i og uden for boligen. Velfærdsteknologien er isærrettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samtborgere med handicap i forskellige former og grader.” (Medcom, 2009)”(P)rodukter eller løsninger hvis tilsigtede funktion kan øgeeffektiviteten i offentlige pleje- og sundhedsydelser, og som dermedpotentielt er arbejdskraftbesparende.” (Danmarks Vækstråd, 2009)”(Velfærdsteknologi) dækker over en række teknologier og intelligentesystemer, der primært er rettet mod ældre og borgere med kroniskesygdomme og handicap. Velfærdsteknologier er baseret på bl.a. robot-,sensor-, GPS- og IKT teknologi. Deres potentiale er, at de kan gøreborgere mere selvhjulpne, trygge og mobile og give den enkelte størreansvar for eget helbred. Det drejer sig fx om telecareløsninger,robottoiletter, patientkufferter, interaktive skærme mv.” (IDA, 2010)’Assisted living technology’/’Ambient Assisted Living’ (AAL):”AAL aims to prolong the time people can live in decent way in theirown home by increasing their autonomy and self-confidence, thedischarge of activities of daily living, to monitor and care for the elderlyor ill person, to enhance the security and to save resources.” (Steg et al,2006)’Omsorgsteknologi’:”(M)ed omsorgsteknologi forstår vi i denne sammenheng integrerteIKT-komponenter (smarthusteknologi) som tas i bruk i pleie og omsorgav eldre. Formålet med å bruke omsorgsteknologi skal være å bedrelivskvaliteten til mennesker som trenger omsorg, og å optimalisere detarbeid som omsorgspersoner utfører.” (Det norske Teknologiråd, 2000)6


3. TENDENSERFølgende tendenser kan i øjeblikket siges at gøre sig gældendenationalt og internationalt i udvikling og udbredelse af teknologierrelateret til forebyggende selvmonitorering blandt ældre:Generel administration egen sundhed - selvmonitorering, socialgaming og wellnessSærligt i USA findes et enormt marked for kommercielle løsninger tilforebyggelse, selvmonitorering og sundhedsinformation understøttetaf medicinalindustri og sundhedsforsikringsselskaber. Herunder er enlang række internetbaserede tjenester, som i samspil med mobiledevices og mobiltelefonapplikationer giver mulighed for at generere,organisere, monitorere og dele sundhedsrelaterede data, særligtknyttet til fysisk aktivitet og træning, kost, generelle fysiologiskehelbredsparametre som blodsukker, blodtryk, puls, vægt etc., samtogså ofte mulighed for at skabe overblik over egen medicin ogbehandling, inkl. remindere om medicin, information om bivirkninger,råd til livsstil og adfærdsændringer etc. Disse tjenester er globalttilgængelige, og således også en valgmulighed for danske forbrugere,men er dog overvejende rettet mod et amerikansk marked ogmålrettet det amerikanske sundhedssystem med mange privateudbydere og skræddersyede forsikringsbaserede ydelser. Et væsentligttræk ved mange af disse tjenester/koncepter er inddragelsen af socialgaming-funktioner, hvor leg og spil/konkurrence anvendes sommotivationsfaktor. Et andet træk er, at tjenester og devices til generelpersonlig helbredsmonitorering i stigende grad omtales som ’wellnessteknologier’.Hjemme/-selvdiagnosticeringEn række diagnostiske tests til brug i hjemmet, håndteret enten afpatienten selv eller af en sundhedsprofessionel, findes efterhånden påmarkedet - dels som ”forbrugsvarer” (i stil med graviditetstest), delsanvendt som led i udredningsforløb hos læge/hospital, dels som mobil-/fjerndiagnosticering hvor der er langt til læge/hospital. Især i relationtil levering af sundhedsydelser i udviklingslande, hvor der kan væremangel på læger, store afstande samt sparsomme ressourcer er der iforsknings- og udviklingsprojekter fokus på at udvikle mobile engangstests,som kan håndteres af patienten selv eller af lokale og frivilligesundhedsarbejdere.Telemedicin og sundhedsit generelt – effektivisering, datadeling ogfjernbehandlingI en dansk såvel som international kontekst er der massivt fokus påudvikling af diverse telemedicinske og sundhedsit-løsninger, der kanøge sundhedsprofessionelles adgang til og deling af data uafhængigt affysiske afstande og på tværs af sektorer, samt delegering af opgaver tilpatienter eller andre faggrupper. Kodeord er effektivisering afarbejdsgange, dataflow, kvalitetsløft og ressourcebesparelser, ogudbredte indsatsområder er fjernbehandling i udkantsområder, hurtigudskrivning eller indlæggelse i eget hjem, patientuddannelse samt(kvalitetsløft af) egenbehandling og genoptræning i eget hjem. Trods7


de mange projekter og teknologier under udvikling, er et forholdsvistbegrænset antal telemedicinske løsninger rent faktisk i drift i detdanske sundhedssystem, hvilket påminder om de omfattendeorganisatoriske udfordringer, der er forbundet med implementeringenaf ny teknologi og ydelsestyper – endnu et voksende fokusområdeinden for feltet.Kronikerområdet – egenomsorg, selvmonitorering og shared careDet stigende antal kronikere har i Danmark og i mange andre landeværet et centralt genstandsfelt for udvikling og anvendelse aftelemedicin og sundhedsit. Særligt på diabetesområdet findes en langrække både kommercielle og ikke-kommercielle løsninger i Danmarkog internationalt. Også lungesygdomme (astma og KOL) og hjertekarlidelserer behandlingsområder, hvor der eksperimenteres med nyeløsninger, ydelsestyper og konkrete teknologier med den hensigt atuddelegere så meget som muligt af behandlingen og den løbendemonitorering til patienterne selv. Der anvendes med varierende succesog udbredelse ”koncepter” som patientuddannelsesprogrammer,elektroniske dagbøger, hjemmemonitoreringsdevices,hjemmetests/diagnostistiske værktøjer, kommunikationsværktøjer tildeling af data mellem patient og sundhedsprofessionelle,medicinhåndteringsværktøjer etc.Velfærdsteknologier til ældre og handicappede –selvhjulpenhed/’independent living’Under den brede overskrift ’velfærdsteknologi’ hører (foruden i vissesammenhænge sundhedsteknologi) en række løsninger udviklet medhenblik på at muliggøre selvhjulpenhed og reduktion i ellers stigendeomkostninger forbundet med plejeydelser. Blandt de mest udbredteteknologier og løsninger er falddetektionssystemer, tryghedsalarmer,hjælpemidler til brug for plejepersonale såsom rengøringsrobotter,kommunikationsteknologi til kontakt mellem plejepersonale samtmellem plejepersonale, brugere og pårørende. Også internationalt erder fokus på udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi eller’ambient assisted living technologies’, og fælles for de mange projekterinden for området er et fokus på at imødekomme mangel på hænder ipleje- og omsorgssektoren ved at fremme selvhjulpenhed/’independent living’, samt at sikre tidlig opsporing af, samt forebyggeforværring, i helbredstilstand.Standardisering af løsninger og bæredygtige infrastrukturerI takt med udviklingen og implementeringen af et stigende antalsundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i såvel den offentligesektor som rettet mod private forbrugere er der kommet nationalt oginternationalt fokus på udviklingen af standarder ogbæredygtige/kompatible teknologiske infrastrukturer, så de mangesystemer og devices kan integreres og tale sammen. Der skal skabessåvel teknisk kompatible infrastrukturer for nye teknologier ogsystemer som bæredygtige infrastrukturer, der er kompatible medeksisterende praksisser blandt patienter og sundhedsprofessionelleeller som på en hensigtsmæssig og organisatorisk velforankret mådebidrager til omformningen af disse. Dette er i sig selv et fokus for endel projekter og samarbejder inden for feltet.Der findes i dag en lang række produkter på markedet og i ganskemange private hjem, som gør brugeren i stand til at monitorere egethelbred, hvad end det er som led i et behandlingsforløb, relateret tilpersonlig træning, livsstilsomlægninger eller for blot at ’holde lidt øje’med eget helbred. Eksempler på sådanne efterhånden ”trivielle”produkter/teknologier gives i nedenstående skema:8


UDBREDTE DEVICES TIL SELVMONITORERING – FOREBYGGENDE OG SOM LED I BEHANDLINGHvad Device Hvem Eksempler på device/linksBlodsukkerBlodtrykDiabetespatienter,risikogrupperAlle, risikogrupper, ipatientuddannelsesforløb,andet forløbhttp://www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=iso&linkinfo=04241201http://www.abledata.com/abledata.cfm?pageid=19327&top=12426&deep=2&trail=22,11860,12398http://www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=iso&linkinfo=04240901http://www.abledata.com/abledata.cfm?pageid=19327&top=12434&deep=2&trail=22,11860,12430&ksectionid=0Fysisk aktivitet Alle, træningsforløb http://www.homecare.dk/shop/skridttaellere-12c1.htmlKolesterol Alle, risikogrupper http://www.monitorcholesterol.com/Medicin Kronikere, ældre, alle http://www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=iso&linkinfo=04190401http://www.abledata.com/abledata.cfm?pageid=19327&top=15381&deep=2&trail=22,11860,12398Peakflow Astmapatienter, KOL-patienter http://www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=iso&linkinfo=04033001PulsAlle, risikogrupper, ipatientuddannelsesforløb,andet forløbhttp://www.abledata.com/abledata.cfm?pageid=19327&top=12434&deep=2&trail=22,11860,12430&ksectionid=0http://www.pulsure.dk/Temperatur Alle http://www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=iso&linkinfo=09480301http://www.abledata.com/abledata.cfm?pageid=19327&top=12442&deep=2&trail=22,11860Vægt, BMI ogfedtprocentAlle, risikogrupper, ipatientuddannelsesforløb,vægttabsforløbhttp://www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=iso&linkinfo=09480601http://www.lifetrack.dk/group.asp?group=179


4. EKSEMPLER FRA IND- OG UDLAND4.1 TEKNOLOGIER4.1.1 LIGE-I-ØJET-TEKNOLOGIER: FOREBYGGELSE, SELVMONITORERING, ÆLDREFOREBYGGENDE SELVMONITORERING TIL ÆLDRETITEL STIKORD BEKRIVELSE FOTO KILDECon-Dis deviceGenereltvelbefindende,evaluering afydelser.Device til forebyggende selvmonitorering blandt ældre. Brugeren kan fxindtaste daglige vurderinger af generelt velbefindende (percieved wellbeing)eller vurdering af en plejeydelse. Prototype, forskningsprojektforsvaret efteråret 2010, projektet fortsætter i 2011.Reijula, J. (2010)myHaloFalddetektion,generellehelbredsparametreFalddetektionssystem, hvor en device båret som et ur registerer blodtryk,puls, fysisk aktivitet, temperatur mm, samt sender alarm ved fald.Mulighed for pårørende eller sundhedsprofessionelle for at følge med i denældre persons velbefindende. Supplerende iPhone applikation.http://www.halomonitoring.com/Sensorer i tøjtjekker sundhedhos ældreGenerellehelbredsparametre,falddetektionStuderende på Ingeniørhøjskolen i Århus arbejder med at udvikle en dragtmed indlejrede sensorer, der løbende kan følge med i blodsukkerniveau,blodtryk og væskebalance hos den person, der bærer dragten. Dragten, derer beregnet til ældre mennesker, kan også registrere, hvis personen falder.http://www.intelligentetekstiler.dk/2010/11/03/sensorer-i-t%c3%b8j-tjekker-sundhed-hos-%c3%a6ldre/TRIL –BioMobius, GAP,SHIMMERBasisteknologiertil monitoreringaf ældreTeknologier udviklet til at understøtte forskning og videre udvikling af merespecfikke teknologier til understøttelse af ældres selvhjulpenhed gennemmonitorering af helbredsparametre. De tre basisteknologier er tilgængeligevia TRIL-projektets hjemmeside.http://www.trilcentre.org/technologydesign/triltechnologies.html10


Vivago WatchGenereltvelbefindende,device og alarmDevice båret som ur om håndleddet. Monitorer udsving i brugerensgenerelle velbefindende døgnet rundt ud fra parametre som bevægelse,temperatur og hudens tilstand. Ved betydelige afvigelser sendes en alarmtil en individuelt angivet modtager. Formålet er at skabe den fornødnetryghed til at ældre og kronisk syge kan blive i eget hjem længst muligt.http://www.vivago.fi/http://www.vivago.nl/file//vivago_abstract_mail.pdfVæskebalancearmbåndÆldre,væskebalancemonitorering,deviceForskere ved Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet er på vej medet intelligent armbånd til ældre, der drikker for lidt. Armbåndet består af tosensorer, der måler modstand (kompleks bioimpedans) i kroppen.Væsketabet registreres i forhold til en kalibreret værdi for den enkelteperson. Armbåndet kommunikerer trådløst med for eksempelmobiltelefonen, som kan sende en ”husk-at-drikke alarm” til den ældreeller til plejepersonalet.http://www.iha.dk/Default.aspx?ID=3424&Action=1&NewsID=741&PID=11252FOREBYGGENDE SELVMONITORERING – KOST, FYSISK AKTIVITET, DIV. HELBREDSPARAMETRETITEL STIKORD BEKRIVELSE FOTO KILDEAbvio Runmeterapp.Træning,mobilapp.iPhone-applikation til monitorering af træning, herunder cycling, løb, gangm.m. Funktioner: kortlægning af ruter og distancer, visualisering, audiofeedback på hastighed m.m., ranking, deling via sociale medier, opstillingog monitorering af mål og udvikling, herunder også fysiologiske parametre.http://www.abvio.com/runmeter/Daily Burn - app.Kost og fysiskaktivitet,mobilapp.Applikation til mobiltelefon, som gør det muligt at føre regnskab over kostog motion på daglig basis, at opstille og følge opnåelsen af konkrete målamt at få feedback. Mulighed for at knytte selvmonitoreringen til socialenetværk. Supplerende food scanner-applikation.http://www.dailyburn.com11


FitbitFysisk aktivitet,søvn, deviceMobil trådløs device, der registrerer fysisk aktivitet (energiforbrug, skridt,distance) samt søvnkvalitet. Sensorbaseret teknologi. Mulighed for atuploade data fra devicen til fx Google Health.http://www.fitbit.com/HealthseekerSocial gaming,livsstilsændringerFacebook-spil, hvor man kan opfordre venner til gensidigt at følge med i,opmuntre og konkurrere på livsstilsændringer ud fra de individueltfastsatte mål, man ønsker at opnå. Oprindeligt udviklet til diabetikere.http://apps.facebook.com/healthseeker/#!/healthseeker/welcomeGoogleHealthSundhedsinfo,administrationegne data,webserviceGoogle’s sundhedsportal, der tilbyder sundhedsinformation, tilgang tilegne data (primært selvgenererede data, men med integration med e-journaler som perspektiv), interaktion med andre devices til monitoreringaf egen helbredstilstand, dagbogsfunktion, medicininfo- og overblik,datadeling i sociale netværk m.m. Seneste relaunch med fokus påselvmonitorering, fitness og wellness i sept. 2010.www.google.com/healthhttp://www.healthcareitnews.com/news/googlehealth-relaunches-targetswellness-audiencehttp://www.technologyreview.com/computing/22526/?a=fMicrosoftHealthVaultSundhedsinfo,administrationegne data,webserviceMicrosofts sundhedsportal, der tilbyder sundhedsinformation ogmuligheden for at uploade diverse sundhedsdate, inkl. selvgenererede datafra træning etc. ved hjælp af forskellige devices, følge en udvikling,indhente sundhedsoplysninger, dele med venner og familie, håndteremedicin og anden behandling etc. Linker desuden til en række andresundhedsit-services og teknologier (især til måling af blodtryk, peakflow,blodsukker, vægt og fysisk aktivitet). Pendant til Google Health.www.healthvault.comhttp://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/story/2008/03/10/ST2008031001828.html?sid=ST2008031001828LUMINA (NorthStar Health)Forebyggelse afkroniskesygdomme,risikoberegning,webserviceSoftware/webservice (?) understøttende forebyggelse og tidlig opsporingaf kroniske sygdomme ved indsamling og behandling af individuelsundhedsinformation, risikoberegning og dernæst advarsel til brugerenmed en eventuel opfordring til at søge læge/behandling samt informationom behandlingstilbud (amerikansk sundhedssystem).http://www.northstarhealth.com/12


SMS smokingcessation systemRygestop,mobiltjenesteIndividuelt skræddersyet rygestopssystem/-service baseret påselvmonitorering og indrapportering via sms, der sugter på at styrkerbrugerens evne og motivation til self-management. Systemet er underafprøvning som del af et forskningsprojekt med støtte fra WHO.http://www.who.int/medical_devices/call_selected_innovative_tech/en/index.htmlSwitch2Health(S2H)Fysisk aktivitet,webtjeneste,devices,sporsorgaverWebbaseret tjeneste og mobile devices til monitorering af fysisk aktivitet.Ved overførsel af data til webtjenesten kan man følge udvikling, sætte mål,dele information i sociale netværk og endelig via et pointsystem blivepræmieret med gaver fra firmaer, der er tilknyttet tjenesten som“sponsorer”.http://s2h.com/Wi-Fi badevægtEn vægt, der måler brugerens vægt og fedtprocent, og deler resultatet pånettet.Withings WiFi Scale kan også måle BMI-tal og din fedtprocent ved atsende svag strøm gennem brugerens fødder. Den har indbygget Wi-Fi oggemmer automatisk vægtmålingerne på et personligt website, hvor man såkan følge sin vægts ud- eller afvikling. Supplerende iPhone-applikation.Mulighed for at dele sine vægtdata via Twitter, Google Health etc.http://www.withings.com/da/bodyscale/monitoringSELV- /HJEMMEMONITORERING SOM LED I DIAGNOSTICERING, BEHANDLING ELLER REHABILITERINGTITEL STIKORD BEKRIVELSE FOTO KILDEAkustiskdiagnosticeringaflungebetændelseHjemmediagnosticering, lungebetændelse,deviceHjemmediagnosticering af lungebetændelse ved hjælp af akustisk teknologiintegreret i en mobiltelefon. Forskningsprojekt og prototype.http://techdb.blogspot.com/2009/11/coughinto-your-cellphoneand-get.htmlBantappDiabetes,mobilapp.Diabetes selvmonitoreringsapplikation til iphone. Mulighed for at uploadedata til Google Health, samt deling via sociale netværk.http://bantapp.com/13


CSO/TelemedicinKronisk sygdom,hjemmemonitorering, IKTCSO/Telemedicin er en hjemmemonitoreringstjeneste, der giver kroniskepatienter mulighed for at udføre selvtest i deres eget hjem og rapporteremålinger direkte til behandlergruppen. CSO/Telehealth kan integreres medandre sundheds it-systemer. Implementeret og anvendt i bl.a. England ogUSA, samt på forsøgsbasis i Danmark.http://www.intramed.dk/default.asp?pid=127DIDGETDiabetes, børn,device, spilBlodsukkermåler målrettet børn med diabetes. Måleren kan sættes til enNintendo, hvor brugeren gennem et spilsystem belønnes for at teste sitblodsukker regelmæssigt.http://www.bayerdidget.co.uk/About-DidgetEMG RetrainerGenoptræning,smertebehandling, deviceMåling af muskelstyrke/-aktivitet med visuel eller audio-feedback tilbrugeren. Mulighed for at opsætte mål og følge udvikling. Beregnet tilpatienter i genoptræning, med muskel-skeletlidelser eller kroniske smerter.http://www.abledata.com/abledata.cfm?pageid=19327&top=13560&ksectionid=0&productid=76988&trail=22,13539&discontinued=0Human++Hjemmemonitorering, generellehelbredsparametre,sensorteknologiHjertemonitorering (trådløs ECG) via mobiltelefon og kropssensorer.IMEC. Prototype udviklet af Imec, Holst Centre og TASS softwareprofessionals. Desuden udvikling af et komplet Body Area Network (BAN),der muliggør monitorering af en række helbredsparametre somhjertefunktion, hjerneaktivitet, muskelaktivitet etc.http://www2.imec.be/be_en/research/humanbiomedicalelectronics/wearablehealth-andmonitoring.htmlSensimedØjensygdomme,hjemmediagnosticering, deviceTidlig opsporing af grøn stær ved hjælp af en kontaktlinse med indbyggetsensor, der monitorerer øjet døgnet rundt. Udviklet af schweiziskeSensimed.http://www.sensimed.ch14


4.1.2 RELATEREDE TEKNOLOGIER: SUNDHEDSIT OG VELFÆRDSTEKNOLOGIDIVERSE TELEMEDICIN/SUNDHEDSIT – ELEMENTER AF MONITORERING, SELVMONITORERING, SUNDHEDSINFOTITEL STIKORD BEKRIVELSE FOTO KILDEC4UIKT,sundhedsinfoKommunikationssystem, der forbinder patienter, læger, fysioterapeuter,kiropraktorer, psykologer og hospitalsafdelinger, herunderklinikhjemmesider. Desuden det patientrettede abonnementsbaseredeværktøj, Mit Cure4you, der består af online funktioner til administration afegne helbredsdata. En del danske klinikker bruger systemet.https://www.cure4you.eu/index.php?page=minipage&minipage_id=33CorventisHjemmemonitorering,generellehelbredsparametre,device, IKTMobile devices og system til hjemmemonitorering, primært tilhjertemonitorering. PiiX er en trådløs device, der kan registrere og gemmefysiologisk information, der så kan sendes til systemet Corventis via zLinkdevicenog et trådløst netværk.http://corventis.com/EU/medprof.aspDiaLogDiabetesbehandling,organisering,IKTDiaLog Shared Care er en tværfaglig, tværsektoriel webbaseretdiabetesjournal, der bygger bro mellem journalsystemerne hos de enkeltebehandlere og samtidig opsamler kliniske kvalitetsdata. Formålet medjournalen er at understøtte det tværgående samarbejde mellem klinikere oggive alle, inklusiv patienten selv, adgang til de samme, opdateredeoplysninger. IBM Acure, partner i Lev Vel.http://www-05.ibm.com/services/dk/gbs/healthcare/pdf/DK_DiaLog.pdfE-journalenIKT,sundhedsinfoAdgang til elektroniske patientjournaldata for sygehusene, almen praksis ogspeciallægepraksis, fx informationer om patientens tidligere behandlinger,undersøgelsesresultater og cave-oplysninger (allergier, medicinintolerancerm.m.) som supplement til eksisterende tilgængelige oplysninger. Desudenskal borgerne gives adgang og øget indsigt i egne patientjournaler via ’mine-journal’. Stadig under implementering.http://www.medcom.dk/wm11066315


E-patchHjemmemonitorering,generellehelbredsparametre, deviceTrådløs måling af kroppens helbredstilstand. Plasteret foretager en rækkemålinger på kroppen og overfører dem trådløst til en computer, eller enhåndholdt terminal. Anvendelsesperspektiver/formål: diagnostik,forebyggelse, monitorering af behandling.http://www.madebydelta.com/epatchIntel HealthGuideHjemmemonitorering,kronikere,IKTTelemedicinsk helhedsløsning til hjemmemonitorering primært af kroniskepatienter, der kombinerer en hjemmedevice, et system tilgængeligt for allebrugere samt en interface for klinikere. Anvendt bl.a. i Scotland af NHS.http://www.intel.com/corporate/healthcare/emea/eng/healthguide/index.htmPatientkuffertenHjemmemonitorering/behandling,kronikere,device, IKTHjemmemonitorering/behandling af fx KOL-patienter. Via kuffertens kanpatienten efter udskrivning blive tilset og behandlet af en specialiseret lægeeller sygeplejerske. Patientkufferten kan kobles sammen med forskelligtmedikoteknisk udstyr, som aflæses og fjernstyres af behandleren. Patient ogbehandler kan samtidig se og tale med hinanden via en skærm og enindbygget mikrofon. I drift på OUH Svendborg.http://www.medisat.dk/da/Produkter/Patientkufferten.aspxPatientsLikeMeSygdomsinfo,socialtnetværk,datadelingHjemmeside, der tilbyder information om sygdomme og sociale netværk forpatienter med samme diagnose. Mulighed for at dele sygdomshistorie/-profil og andre informationer.Platform for collecting and sharing real world,outcome-based patient data. Datadeling-fællesskaber med læger, forskere,organisationer og medicinalfirmaer under etablering.http://www.patientslikeme.comSundhed.dkNationalportal, IKT,sundhedsinfoSundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på internettet. Systemetudbygges hele tiden med nye funktionaliteter, senest med e-journalen,adgang til Fyns Diabetesdatabase mm. Separate funktioner for hhv. borgereog sundhedsprofessionelle.www.sundhed.dkText in the CitySMStjeneste,sundhedsinfo, teenagereEn sms-tjeneste, hvor teenager tilknyttet et bestemt sundhedscenter i NewYork kan modtage sundhedsinfo, påmindelser om medicin og øvelser etcsamt stille fortrolige spørgsmål til sundhedsprofessionelle via sms.http://www.psfk.com/2010/07/future-ofhealth-katie-malbonon-sms-based-healtheducation.html16


TrådløshjertedetektorHjemmemonitorering,EKG, deviceTrådløs hjertedetektor, der kan monitorere hjertepatienters EKG over langtid i patientens eget hjem. Udviklet af danske forskere.http://carewareweb.dk/cases?html=1&page=2&html=1WebMDMobilapp.,sundhedsinfoiPhone-applikation, som giver adgang til generel sundhedsinformation. Derkan søges på symptomer, medicin, førstehjælps-vejledninger, adresser påklinikker og apoteker etc. USA. Ville svare til Netdoktor sommobilapplikation i DK.http://www.webmd.com/mobileDIVERSE VELFÆRDSTEKNOLOGIER TIL ÆLDRETITEL STIKORD BEKRIVELSE FOTO KILDECOGKNOWDemens,støtte i egethjem, device,touch screen,softwareEt holistisk system til støtte i hverdagen og hjemmet for personer meddemens. Inklusiv alarmsystem, kommunikationsredskaber, styring af musik,tv, ur, kalender og påmindelser mm. Udviklet gennem EU-støttetinnovationsprojekt 2006-2009. Tilgængeligt som kommercielt produkt i2011.http://www.cogknow.eu/SeniormobiltelefonEasy5+Mobil tilældre,tryghed,deviceEnkel mobiltelefon til ældre som udelukkende ønsker at telefonerer. Derkan lægges fem telefonnumre ind i Easy5 mobiltelefon til ældre. Ettelefonnummer for hver af tasterne A - D. Andre seniormobiltelefoner harflere funktioner, men deler kravet om enkelhed i anvendelse.http://www.seniormobiltelefon.dk/TryghedsalarmenÆldre,tryghed,alarm, deviceDevice med GPS-funktion, der kan anvendes til sporing, alarm og somminitelefon. En lang række lignende produkter på markedet.http://www.medisat.dk/da/Produkter/Tryghedsalarmen.aspx17


TEKNOLOGIER TIL TRÆNING OG REHABILITERINGTITEL STIKORD BEKRIVELSE FOTO KILDEPersonicsTræning,systemTræningssystem (bestående af bevægelsessensorer, spilpakker, projekter,statistik modul m.m.) til behandling/rehabilitering, der løbende kanudbygges. Ikke umiddelbart beregnet til hjemme-træning.http://www.personics.net4.2 PROJEKTER OG MILJØER4.2.1 OFFENTLIG-PRIVATE INNOVATIONSPROJEKTER, DKVELFÆRDSTEKNOLOGI TIL ÆLDRETITEL STIKORD BEKRIVELSE STATUS KILDECareinfoÆldrepleje,IKTIntelligente touch-skærme med integreret webkamera ophænges hos ældreborgere i Sønderborg Kommune. Med en personlig kode kan ældreplejensmedarbejdere via skærmen logge ind i de relevante fagsystemer og straksdokumentere døgnets hændelser. Der kan udveksles tekst- og lydbeskeder tilandet personale, ligesom det er muligt at være i dialog med pårørende.Påbegyndt 2010http://www.abtfonden.dk/Projekter/Telelosninger_og_IKT/Careinfo.aspxKoordination afhjælp til ældreÆldrepleje,IKTForskning i og udvikling af teknologier, infrastrukturer og services der forbedrermulighederne for kommunikation og koordination imellem den ældre,hjemmeplejen, hjemmesygeplejersker, pårørende og frivillige. Særligt fokus påat inddrage de pårørende og frivillige ved at udvikle informationsteknologi, dersætter dem i stand til bedre og mere effektivt at koordinere deres indsats medf.eks. hjemmeplejen. BDSI/Datalogisk Institut, Aarhus Universitet? http://bdsi.dk/Projekter/Sider/koordination-afhjemmepleje.aspx18


Online OmsorgÆldrepleje,IKTAfprøvning af, om visse omsorgsydelser med fordel både for borgerne ogkommunen kan ske via direkte videokontakt over internettet frem for vedfysiske besøg. I projektet installeres en lille computer med touch-skærm ogflytbart videokamera i udvalgte ældre borgeres hjem. Skærmen skaber livevideokontakt både mellem borgeren og de kommunale afdelinger, som levereromsorgsydelser, og til borgerens familie og venner. Derudover kan borgerenmodtage påmindelser, tilbud om arrangementer, beskeder og målrettedetræningsprogrammer m.v. Aalborg Kommune i samarbejde med Aabenraa,Greve og Kerteminde Kommuner.Påbegyndt 1.feb.2011http://www.abtfonden.dk/sitecore/content/abtfonden/Home/Projekter/Nye%20projekter%202010/Online_omsorg.aspxPERSONAÆldrepleje,IKTEuropæisk projekt (DK deltagelse: Medcom og Odense Kommune) med detformål at udvikle avancerede velfærdsteknologiske løsninger til ældre ogpersoner med kroniske sygdomme, der kan bidrage til forebyggelse af farligesituationer, tidlig opsporing af sundhedsmæssige problemer, social inklusion ogmobilitet. Der er udviklet en IT-platform med tilhørende elektroniske værktøjer,der kan assistere borgeren i eget hjem eller hjemmeplejen – prototypen testetbl.a. i Odense Kommune på plejehjemmet Rytterkassernen.2007-2010.Afsluttet.MedcomsÅrsberetning 2009samt:http://www.aalpersona.orgSelvhjulpen medteknologiÆldre,hjælpemidlerProjektet har til formål at undersøge, hvordan borgere, der i dag modtagerpraktisk hjælp, kan blive mere selvhjulpne med enten nye hjælpemidler ellerforbedrede hjælpemidler. Roskilde, Næstved, Esbjerg og Århus kommuner ermed og har haft hvert sit tema/innovationsspor, hhv. toiletbesøg, sværtovervægtiges mobilitet, indendørs og udendørs mobilitet, hjemmetræning.2009-2011Idékatalogforventes færdigtjanuar 2011.http://www.selvhjulpenmedteknologi.dk/SeniorstolÆldre,monitoreringFremtidens Intelligente Seniorstol er et nyt projekt støttet af det midtjyske itinnovationsprojektiKraft. To industrivirksomheder, en møbelarkitekt og en itinnovationsvirksomhedudvikler i fællesskab fremtidens intelligente seniorstolmed sensorer, aktuatorer, computerkraft og intelligente tekstiler.I slutningen af 2011forventes enprototype klar.http://www.alexandra.dk/dk/lige_nu/nyheder/nyheder-2010/Sider/Seniorstol.aspxTryghedssensorer ihjemmetÆldre,monitorering, tryghedAfprøvning af tryghedssystemet ”Salveo” i Gladsaxe Kommune blandt en gruppeældre borgere, der bor i eget hjem. Tryghedssystemet består af sensorer, deropstilles forskellige steder i hjemmet. Sensorerne sender automatisk en alarm tilhjemmeplejen, fx hvis borgeren er faldet eller ikke stået ud af sengen ommorgenen.Påbegyndt 2010.http://www.abtfonden.dk/Projekter/Omsorgsteknologi/Tryghedssensorer.aspx19


universAALVelfærdsteknologi,platform,standardMedCom assisterer Region Syddanmark i et konsortium af 16 partnere fra 9europæiske lande i at udvikle en færdig fælles integration afvelfærdsteknologiske systemer. Målet for projektet er, at firmaer og andreaktører fremover gratis kan benytte universAAL opkobling af intelligentesystemer til f.eks. ældreboliger, plejehjem, hospitaler.2010-2014 MedcomsÅrsberetning 2009,samt:http://www.universaal.orgVirtuelt Center forTeknologier forAldrende ogHandicappede(V-CenTAH)Velfærdsteknologi,diverseprojekterEt tværfagligt center etableret af Aalborg Universitet. Formålet med V-CenTAHer opstart og gennemførelse af tværfaglige projekter samt koordinering ogsamarbejde indenfor projekter relateret til handicap- og ældreteknologi påAalborg Universitet, samt at etablere et kontaktpunkt for eksterne interessenterindenfor handicap- og ældreteknologi? http://www.vcentah.aau.dkWelfareTechRegionVelfærdsteknologi,diverseprojekterErhvervssatsning på velfærdsteknologiområdet i Region Syddanmark med fokuspå offentlig-private samarbejder og internationale perspektiver. Diverseprojekter – pt. ingen af direkte relevans for Lev Vel. Støttet af Medcom.2010-2013 http://www.welfaretechregion.dk/daWii i TrigeTræning,ældreProjektet (etnografisk brugerstudie) har undersøgt, hvordan computerspilbaseret på fysisk interaktion – eksemplificeret ved Nintendo’s Wii Fitness samtWii Sports – kan anvendes og accepteres som redskab i superviseredetræningsforløb for ældre borgere. BDSI/ Datalogisk Institut, Aarhus Universitet.Afsluttet 2010.Rapport foreligger.http://bdsi.dk/Projekter/Sider/Wee-i-Trige.aspxTELEMEDICIN/SUNDHEDSITTITEL STIKORD BEKRIVELSE STATUS KILDEAmbuFlexSelvmonitorering,kronikere,IKTProjekt med afprøvning af individuel selvmonitorering som erstatning for fastekontrolkonsultationer på Herning Sygehus for patienter med hjerteproblemer.Patienten indrapporterer selv data om sin helbredstilstand (fx af medicinforbrug,vægt og symptomer) online eller via papirspørgeskemaer, og lægen får let etopdateret overblik og kan vurdere, om patienten har behov for konsultation.Løsningen, Ambuflex, er et generelt redskab med potentiale for allepatientgrupper med ambulant kontrol, bl.a. kronikere.2009-2010Afsluttet.http://www.abtfonden.dk/Projekter/Telelosninger_og_IKT/AmbuFlex.aspx20


“Bedre Stuegang iEget Hjem” (BSIEH)Monitorering, kronikere,sensorteknologiProjektet på Odense Universitetshospital vil udnytte en eksisterendesensorplatform – elektroniske bodysensorer – til at udvikle og demonstrere hhv.et stetoskop og måling af hjerterytmen, der som et plaster kan påføres patienterog dermed konstant opsamle kritiske data om patientens tilstand, f.eks.hjerterytme og lyd fra lungerne. Projektet har til formål at reducere antallet afakutte indlæggelser og optimere kvaliteten af overvågning og behandling i egethjem for astmapatienter og patienter med hjertesvigt. Samarbejde med DELTA.2009-2011 http://ouh.dk/wm296835Den fynskepatientkuffert –genoptræning ieget hjemGenoptræning, IKTI projektet opstilles 15 såkaldte patientkufferter til genoptræning i private hjem iOdense Kommune. Den højteknologiske ’kuffert’ indeholder diverse måleudstyrsamt en specialdesignet computer og skærm, der giver mulighed for direktevideoopkobling til det sundhedsfaglige personale. Forskelligt diagnosticerings- ogbehandlingsudstyr kan tilkobles kufferten og indsamle data, som behandlerenkan se. Samarbejde med Medisat.2009-2010.Afsluttet.http://www.abtfonden.dk/Projekter/Telelosninger_og_IKT/Patientkuffert_til_genoptraening.aspxDet BorgernæreHospitalIKT,monitorering,selvmonitorering,diversepatientgrupperTelemedicinsk innovationsprojekt på Herlev Hospital omfattende trepatientgrupper/behandlingsområder (mave-tarm, fertilitet, graviditet) ogherunder særligt ressourcestærke patientermed det formål at innoverebehandlingsforløbet for patienter, der vil og kan deltage mere aktivt i egetbehandlingsforløb. Projektet kan overordnet set give inspiration til Lev Vel ogUNIK i forhold til proces og metoder, og mere specifikt tilbyde konkrete indsigteraf relevans for forebyggende selvmonitoreringsprojektet.2009-2010AfsluttetRapporterforeligger.http://www.herlevhospital.dk/menu/Forskning+og+samarbejde/Samarbejde/Det-Borgernaere-Hospital-projekt/Det-Borgernaere-Hospital.htmDiabetiskeKomplikationerDiabetesfølgesygdom,hjemmemonitorering,deviceFormålet med projektet er at undersøge brugen af Vagus i almen praksis oghjemme hos patienter med fokus på den reelle brugeradfærd. Apparatet Vaguser udviklet af Medicus Engineering og kan afsløre den diabetiske følgesygdomautonom neuropati, før der kommer symptomer. Primærsektoren kan udføremålingen enten hos den praktiserende læge, på et sundhedscenter eller ihjemmet.2010-2011 http://caretechinnovation.dk/projekter/index.htm#DiabKompDREAMINGÆldre,kronikere,monitorering, IKTEt europæisk markedsvalideringsprojekt af velfærdsteknologi. Hensigten harværet at teste allerede kendt udstyr i seks EU lande, hvoraf det danskeafprøvningssted er Langeland Kommune. Hovedformålet med projektet er atforsøge at styrke syge borgeres egenomsorg ved med trådløst måleudstyr atopsamle vitale monitoreringsdata i en portal, samt teste forskellige sociale og2008-2011 http://medcom.dk/wm110804&searchWord=dreaminghttp://www.dreami21


sikkerhedsmæssige teknologier både i hjemmet og centralt via mobile løsninger.I Langeland Kommune er det håbet, at man kan understøtte indsatsen overforborgere med kronisk sygdom indenfor hjerteinsufficiens, rygerlunger (KOL) ogdiabetes. Drevet af Medcom.ng-project.org/Flex-controlSundhedsit/IKT, platformProjektet undersøger muligheden for at udarbejde en interaktiv platform, sompatienter/pårørende kan benytte i hjemmet til hospitals- ellersundhedsrelaterede aktiviteter. Projektet vil muliggøre, at små og mellemstorevirksomheder kan tilbyde services uden, at de skal bekymre sig om denunderliggende platform, men de skal kun fokusere på, hvordan de udvikler detbedste værktøj, der skal benytte platformen.2010. Afsluttet http://caretechinnovation.dk/projekter/index.htm#FlexcontrolGenoptræningsflise-projektet(under SundVækst)Genoptræning, device,monitoreringI samarbejde mellem Medcom, firmaet Robotic Entertainment og OUH, SygehusSønderjylland, samt Svendborg Kommunes rehabiliteringsafdelinger udvikles etklinisk redskab – robotfliser - til genoptræning af apopleksipatienter. Der erudviklet en demomodel af fliserne, der via lys, farve og bevægelse motiverer ogstimulerer patienterne. Fliserne udvikles løbende, og kan nu også lagre data, såpatientens forløb kan følges. Den kliniske afprøvning evalueres efterfølgende viaen MTV.2008-2011 http://www.medcom.dk/wm110804OBS: Genoptræningsfliser udvikles og afprøves i øjeblikket også af DTU, sommed projektet indgår i Lev vel Mødestedet.Genoptræningmed podcastGenoptræningProjekt i startfasen om genoptræning med støtte fra fx podcast. Der er lavet etmindre brugerstudie. Invia/Region Syddanmark2011- http://www.invia.nu/aktuelt-paainvia/invitation-tilidegenererendeworkshop---fokuspaagenoptraening.aspxGenoptræning ihjemmet medmultimedieteknologiGenoptræningProjekt i Århus Kommune, hvor et multimedie-baseret træningssystem skalintensivere og forbedre genoptræningen for borgere, der er udskrevet frahospitalet og bor i eget hjem. Forskelligt sensorudstyr kobles på borgerenshjemme-pc eller tv til monitorering af de øvelser, borgeren skal gennemføre.Derved bliver det muligt at omsætte kropsbevægelser til et audiovisueltfeedback, og borgerens motivation til at træne søges øget via spil og leg - og deindbyggede konkurrencemomenter. Via en web-baseret forbindelse får borgerenPåbegyndt jan.2011http://www.abtfonden.dk/Projekter/Nye%20projekter%202010/Effektivisering_af_genoptraeningsydelser.aspx22


desuden løbende mulighed for information, instruktion og kommunikation medsundhedsfaglige eksperter.HemoLab@HomeBlodsygdomme,hjemmemonitoreringProjektet har til formål at designe et telemedicinprodukt baseret på enmedicinsk måleenhed, der kan måle parametre relateret til blodsygdomme.Projektet, der udføres på Århus Sygehus, adresserer såvel tekniske udfordringersom organisationelle udfordringer.2010-2011 http://caretechinnovation.dk/projekter/index.htm#HemoLab@HomeICT for Health +RegionalTelemedicineForum (RTF)Telemedicin,erfaringsudveksling,selvmonitoreringTo nært beslægtede EU-projekter, som i DK køres i samarbejde mellem MedComog Region Syddanmark og fokuserer på at skabe regional og nationalopmærksomhed omkring telemedicin. I Regional Telemedicine Forum vil niregioner i Europa skabe et forum for erfaringsudveksling indenfor telemedicin.Samtidig med dette, vil ICT for Health projektet se mere konkret på, hvordanman kan skabe øget fokus på eSundhed i Østersøområdet, samt drivepilotprojekter indenfor selvmonitorering af hjertepatienter, undervisning affagpersonale og patienter med kroniske sygdomme samt udviklingen af enmultilingual sundhedsportal.2009-2012 http://medcom.dk/wm110804&searchWord=ICT%20for%20healthhttp://www.ictforhealth.net/KroniskSvimmelhedGenoptræning,svimmelhed,ældreProjektets formål er at designe teknologiske og pervasive løsninger, som kanhjælpe, støtte og motivere ældre, som er ramt af vestibulær dysfunktion, i dendel af genoptræningen, der foregår i hjemmet. Dette projekt vil også fungeresom en applikationsprototype for den åbne infrastruktur, der vil blive udvikletinternt i BDSI-projektet. Prototype: ”Rehabiliteringsblomsten”. BDSI/DatalogiskInstitut, Aarhus Universitet.? http://bdsi.dk/Projekter/Sider/VestibularDysfunctionRehabilitation.aspxMIKATAngst,sensorteknologi,forebyggelseProjektet skal udvikle et mobilt værktøj, som lærer angstpatienter at kontrollereanfald, før de indtræffer. I stedet for at medicinere patienterne og derigennemeventuelt gøre dem afhængige, skal værktøjet via et såkaldt body-sensornetworkløbende rapportere om kroppens tilstand. Derved støtter værktøjetpatienten i selv at reagere på angstfremkaldende situationer.2010-2011 http://caretechinnovation.dk/projekter/mikat/Faktaark_MIKAT.pdfMobil adgang tilpatientdataIKT/EPJgenereltEt samarbejde mellem Systematic, Regionshospitalet Randers og Grenaa ogCaretech Innovation skal undersøge, hvordan læger mobilt kan tilgå patientdatavia smart phones. Formålet med samarbejdet er at udvikle og afprøve næstegeneration af EPJ.2011 http://www.alexandra.dk/dk/lige_nu/nyheder/nyheder-2011/Sider/Mobile_laeger.aspx23


Net4CareInfrastruktur, IKT,organiseringProjektet vil udvikle en række modeller med et sæt af arkitekturer oggrænseflader for telemedicinske løsninger og modeller for IKT-understøttetorganisering på tværs af eksisterende afdelinger, hospitaler og sektorer. Dissemodeller skal støtte virksomheder, hospitaler og regioner i effektivt at udvikle,implementere og drifte nye telemedicinske løsninger. De private firmaer vilydermere i samarbejde med Net4Care arbejde med at udvikle rådgivning vedr.integrering både på teknisk og organisatorisk plan, en national sundhedsservicenetbutik, sundheds-app’s til netbutikken, supportvirksomhed med fokus på dettekniske såvel som det sundhedsmæssige.2010-2012 http://caretechinnovation.dk/projekter/index.htm#Net4careRemoteRehabilitationSupportGenoptræning,hjemmemonitorering, IKTProjektet skal undersøge, hvordan man sikre patienter et trygt og godt forløbefter en operation samtidig med, at man forkorter deres indlæggelsestid.Visionen med projektet er at få erfaringer med IKT løsninger, der både kanunderstøtte en tryg genoptræning for patienten og en billigere løsning forsundheds- og velfærdsvæsenet. Projektet tager udgangspunkt i patienter, derskal have foretaget en hofteoperation. Patienterne gennemgår et såkaldtaccelereret patientforløb, hvor deres indlæggelsestid er begrænset til et døgn.Herefter foregår deres genoptræning i hjemmet, hvor hospitalssengen er byttetud med en telemedicinsk løsning ”HealthGateway” installeret i hjemmet.2009-2011 http://caretechinnovation.dk/projekter/rrs/Faktaark_RRS.pdfSundhedsteknologier i Hjemmet (SIH)Et videncenterprojekt bevilliget af Undervisningsministeriet. Projektet fokusererpå udvikling af sundhedsteknologier til brug i hjemmet og er forankret vedIngeniørhøjskolen i Århus. Konkrete delprojekter/udviklingsprojekter, bl.a.:Overvågning af Hjerte Rytme Variabilitet, Automatisk pille-dispenser ,Infrastruktur for Sundhedsteknologi I Hjemmet, Væskebalancedetektor,Epilepsianfaldsdetektor.2007-2011 http://www.iha.dk/Sundhedsteknologier%20i%20Hjemmet-9259.aspxSundhedsbarometerForebyggelse,selvmonitorering, IKTProjektet handler om at udvikle et IT-værktøj, som kan hjælpe en bruger henmod en bedre sundhedstilstand. Ideen bygger på en tanke om at højnebrugerens motivation for en livsstilsomlægning mod en sundere livsstil, samtefterfølgende at fastholde denne motivation. Dette skal bl.a. gøres ved atvisualisere brugerens sundhedstilstand. Sundhedsbarometer 2 bygger videre påresultaterne fra projekt Sundhedsbarometer 1.(2009)-2011 http://www.alexandra.dk/dk/projekter/Sider/Sundhedsbarometer-2.aspxTELEKATKOL, IKT,selvmonitoreringForsknings- og innovationsprojekt forankret i Nordjylland. Projektet omhandlertelemedicinske løsninger til borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse og gårud på forebygge genindlæggelser ved at fremme hjælp til selvhjælp til2008-2011 http://www.telekat.dk/24


ehabilitering i eget hjem via telehomecare-teknologi. Teknologien skalunderstøtte selvmonitorering, træning og fortsat rehabiliteringsindsats.UNIKKronikere,IKT, diversesundhedsteknologiLev Vel’s søsterprojekt med en række delprojekter, herunder delprojekt omteknisk infrastruktur for IKT-baserede produkter samt 4 sygdomsspecifikkeprojekter:Teledi@log: Udvikling af ny telemedicinsk løsning, der giver kroniskehjertepatienter mulighed for bedre behandling, indlæggelse i eget hjem samthurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.Igangværende.http://www.partnerskabetunik.dk/DiaLife: Udvikling af teknologiske løsninger, der giver diabetespatienter størresikkerhed og kontrol med blodsukkeret.KOL: Udvikling og modning af teknologier og nye behandlingsmetoder, hvor KOLpatienterkan blive mest muligt i eget hjem samt selv overvåge og behandlederes sygdom.RIHAB: Udvikling af et telemedicinsk system, der via mobiltelefon og computergiver patienter med muskel/skelet-lidelser adgang til (?).Virtuelt Center forSundhedsinformatikSundhedsitgenereltVirtuelt Center for Sundhedsinformatik arbejder med forskning, udvikling,rådgivning og undervisning i informationsteknologi til sundhedssektoren. VirtueltCenter for Sundhedsinformatik er et formelt netværkssamarbejde mellemuniversiteter, offentlige og private virksomheder og organisationer, hospitaler ogregioner. Forankret ved Aalborg Universitet.? http://www.vchi.dk/forskning/index.html#Virtuelle Hospital,FrederiksbergHospitalKOL,hjemmemonitorering,telemedicingenereltDet telemedicinske forsøgsprojekt ”Det Virtuelle Hospital” giver alvorligt sygeKOL-patienter mulighed for at blive indlagt i eget hjem, hvor de kan have densamme kontakt med sundhedspersonalet og den samme behandlingskvalitet,som hvis de var indlagt på hospitalet. Projektet Det Virtuelle Hospital erforankret ved Telemedicinsk Forskningsenhed (TFE), Frederiksberg Hospital.http://www.virtuellehospital.dk/25


4.2.2 INTERNATIONALE FORSKNINGSBASEREDE PROJEKTER OG MILJØERTITEL TYPE BEKRIVELSE LINK/REFERENCERBiotexForskning,udvikling,intelligentetekstiler, EUBIOTEX-projektet er et “Specific Targeted Research or Innovation Project”(STREP) og del af EU’s Sixth Framework Programme. Projektets formål er atudvikle “biochemical-sensing techniques compatible with integration intotextile”. BIOTEX er ét i en række af EU-financierede projekter, hvor der udviklesintelligente tekstiler. Relaterede projekter: Myheart, Stella, Proetex, Wealthy.http://www.biotex-eu.com/default.htmCITRISForskning,sundhedsteknologi, USAForskningssamarbejde om udvikling af sundhedsteknologier (og andreteknologier). En lang række projekter, der kan være af interesse forForebyggende Selvmonitorering. Se link for projektbeskrivelser.http://citrisuc.org/search/research/results/field_research_themes%3A7554CURE Center forUsability Research& EngineeringForskningscenter,velfærdsteknologi, ØstrigForskningscenteret varetog fx det netop afsluttede projekt Hermes - CognitiveCare and Guidance for Active Aging, som sigtede på at udvikle teknologier tilældre til at reducere aldersbetinget reduktion i cognitive evner. Projektetmundede ud i en device (mobil og til brug i hjemmet).http://www.cure.at/ecfundedprojects#hermesForum ViriumHelsinki/ HealthyHelsinkiOff.privat.samarb.,sundhedsteknologi,forebyggelse,FinlandOffentligt-privat samarbejde forankret i Helsinki, Finland, hvis formål er atudvikle nye digitale services til borgerne gennem forskellige projekter. Èt afdisse, projektet MobileHealth, har til formål at udvikle forebyggende løsningerinden for sundhedsområdet. Specifikt undersøges, hvordan løbende positivfeedback og opmuntring motivere folk til at gøre mere motion. Enbevægelsesføler knyttet til en mobiltelefon indsamler oplysninger omaktiviteter og, giver feedback, sporer og tilskynder.http://www.terveellinenkaupunginosa.fi/projektit/mobile-healthhttp://www.forumvirium.fi/enHSIForskning,sundhedsteknologi, USAForskningssamarbejde om udvikling af sundhedsteknologier (og andreteknologier). Enkelte projekter, der kan være af interesse for Forebyg. Selvm..Se link for projektbeskrivelser.http://www.hsi.gatech.edu/research/projects/Match, EnglandForskning,sundhedsteknologivurdering, innovation,The Multidisciplinary Assessment of Technology Centre for Healthcare(MATCH) er et forskningssamarbejde mellem fire britiske universiteter(Birmingham, Brunel, Nottingham & Ulster) samt partnere fra industrien, detnationale sundhedsvæsen NHS og andre offentlige organisationer.http://www.match.ac.uk/26


policy, UKPartnerskabet beskæftiger sig med sundhedsteknologivurdering i bredforstand. MATCH støtter på baggrund af den pågående forskning bådevirksomheder, sundhedssektor og brugerorganisationer ved at levere metoderog værktøjer til at vurdere værdien af en given sundhedsteknologi fra udviklingtil implementering. Mange forskellige forskningsprojekter.NetCarityForskning,off.priv.sam.,teknologi tilældre, EU/TysklandNetcarity er et europæisk projekt, som forsker i og udvikler teknologier, somkan hjælpe ældre med at forbedre deres ”velvære, uafhængighed, tryghed ogsundhed” med særligt fokus på teknologier integreret i hjemmet/boligen.Konkrete resultater samt projektets status pt. ukendt.http://www.netcarity.org/Leading-fromthe-front.717.0.htmlSENSACTION-AALForskning,udvikling,sensorteknologi, ældre, EUSENSACTION-AAL er et "Specific Targeted Research Project" (STREP) under EU’sSixth Framework Programme. Formålet med projektet er at udvikle løsningerbaseret på kropsbåren sensorteknologi, som gør det muligt forsundhedsprofessionelle at monitorere ældre borgere og intervenere ihjemmet. Det ultimative formål er at gøre det muligt for ældre at bevareuafhængighed i mobilitet og hverdagsliv, samt at forebygge ulykker.http://www.sensaction-aal.eu/SOPRANOForskning,udvikling, IKT,ældre, EUSOPRANO står for "Service-oriented Programmable Smart Environments forOlder Europeans" og er et projekt under EU's 6th Framework Programme.Formålet er at udvikle "affordable" IKT-baserede velfærdsteknologier/assistedliving services med interfaces, der er lette at bruge for ældre, og som passerind i et hjemligt miljø.http://www.soprano-ip.org/The Rehabilitationand AssistiveTechnologyResearch Group,University ofSheffieldForskningsgruppe, ældre,velfærdstek.,sundhedstek.,UKForskningsgruppen beskæftiger sig med telemedicin og velfærdsteknologi,herunder forskning i og udvikling af løsninger til monitorering af kronikere,selvmonitorering og egenomsorg, hjælpemidler, hjemmebehandling ogrehabilitering. Bl.a. partnere i det britiske innovationsprojekt SMART(www.thesmartconsortium.org).Fx Brownsell, Aldred & Hawley: The role oftelecare in supporting the needs of elderlypeople, Journal of Telemedicine andTelecare, 2007; 13: 293-297http://www.shef.ac.uk/scharr/sections/hsr/rrgTRIL, Irland:Forskning,udvikling,teknologi tilældre, IrlandThe TRIL Centre er et irsk multidisciplinært forskningssamarbejde, somadresserer problemer associeret med et stigende antal ældre og søger atudvikle teknologi til at støtte "independent living". TRIL har blandt andetudviklet flere teknologiplatforme til støtte for forskningen (se ovenfor iteknologoversigten). Ud fra en etnografisk designmæssig tilgangeksperimenteres desuden med teknologier blandt ældre i disses hjem. Målethttp://www.trilcentre.org/27


er at forstå, hvordan teknologi kan integreres og afhjælpe den ældre i hjemmetog lokalsamfundet. Det overordnede formål er at understøtte udviklingen afnye koncepter og teknologier til ældrepleje og sundhedsydelser til ældre.28


5. TEMATISERINGNedenstående er et forslag til forskellige tematiske snit, der tilsammen kan fungere som en måde at indkredse og beskrive et koncept, samt til at søgeinspiration blandt eksisterende teknologier, som kan have relevans for projektet ud fra enkelte eller flere af de nævnte parametre/tematiske snit.Teknologiens formålStille diagnoseUnderstøtte egenbehandlingUnderstøtte egenomsorgSkabe opmærksom ogmotivationSkabe tryghed/varsleSkabe dialog med andreTeknologiens virkemådeAt skabe motivation forhandling og/eller forståelsegennem:SynliggørelseKonkurrenceBelønningSocial støtteFaglig støtteAt kunne gribe ind medbehandling/handling gennem:Tidlig opsporing –diagnosticeringTeknologiens brugereBorgeren/patientenPårørendePlejerenSundhedsprofessionelleAnden/ny aktørTeknologiens målgruppe(Jf. brugersegmentering)Teknologiens ”anvendelsesrum”På kroppenI tøjetI hjemmetUdenfor hjemmetI klinikken”Forebyggelsesobjekt”Teknologiens udformningDeviceApplikationSynteseProgramOrganisationInnovationssporAktualisering af velværeGuide til pejlemærkerSelv- eller støttet tolkningEgen eller støttet handlingRask uden diagnoseRask men i risikogruppeKronisk sygRask men isektorovergang/rehabiliteringRask men tidligerediagnosticeretLivsstilssygdomme(Aldersrelaterede)funktionsnedsættelserGenindlæggelseFejlmedicineringUtryghedSocial isolation29


6. LINKS TIL VIDERE RESEARCH6.1 DKCareNet – netværk, der sætter velfærdsteknologi på dagsordenden i DK: http://www.carenet.nu/Care Tech Innovation – platform for sundhedsit-projekter: http://caretechinnovation.dk/CareWare – samarbejde om formidling af udviklingen inden for velfærdsteknologi: http://www.carewareweb.dkKonsortiet for Brugerdreven Sundhedsinnovation: http://bdsi.dk/Sider/Forside.aspxMandag Morgens tema om det aldrende samfund: https://www.mm.dk/alderbedstMedTech Innovation Centre – Region Midtjyllands erhverv- og-sundheds-satsning: http://www.mtic.dk/Nyhedsinformation for social- og sundhedssektoren: http://www.nyhedsinformation.dk/Default.aspxTeknologisk Institut: www.teknologisk.dkVidencenter for Intelligente Tekstiler: http://www.intelligentetekstiler.dk/Velfærdsteknologi-samarbejde i Syddanmark: www.velfærdsteknologi.nuVelfærdsteknologiske projekter støttet af ATB-fonden: http://www.abtfonden.dk/Projekter/Omsorgsteknologi.aspxÆldreforums publikation om velfærdsteknologier: http://www.aeldreforum.dk/udgivelser/submenu23/velfaerdsteknologi-nye-hjaelpemidler-i-aeldreplejen6.2 INTERNATIONALTAAHSA/Leading Age – international sammenslutning af organisationer for en bedre alderdom: http://www.aahsa.org/cast.aspxAAL – Ambient Assisted Living Forum & Programme: http://www.aalforum.eu/BBC’s tema om velfærdsteknologi: http://www.bbc.co.uk/news/1157882330


Center for Technology and Ageing – amerikansk organisation til fremme af sundheds- og velfærdsteknologi til ældre: http://www.techandaging.org/Det norske Teknologiråd: http://www.teknologiradet.no/FullStory.aspx?m=282GAL - tysk forskningsnetværk om sund aldring og teknologi: http://www.altersgerechte-lebenswelten.de/index.php?id=24&L=1Healthy Ageing Research and Technology Club - britisk neværk: http://www.bbsrc.ac.uk/business/collaborative-research/industry-clubs/ageing/ageing-index.aspxIAHSA - The Global Ageing Network – internationalt branchenetværk for pleje- og omsorgssektor: http://www.iahsa.net/internalpage.aspx?id=7402Microsofts nyhedssite om sundhedsteknologi: http://www.microsoft.com/industry/healthcare/healthtechtoday/default.aspx#0-0Nordens Velfærdscenters site om velfærdsteknologi: http://www.nordicwelfare.org/?id=117256PervasiveHealth, 2010 4th International Conference: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?reload=true&punumber=5472905Slideshow om internationale sundhedsteknologiske tendenser: http://www.slideshare.net/PSFK/psfk-presents-future-of-healthThe Oxford Institute of Ageing – institut ved Oxford Universitet: http://www.ageing.ox.ac.uk/research/themes/education-technology/technology31

More magazines by this user
Similar magazines