Udkast til vejledning om kommunale klimatilpasningsplaner og ...

xn..danskmiljteknologi.o4b.dk

Udkast til vejledning om kommunale klimatilpasningsplaner og ...

Brancheforeningen Dansk MiljøteknologiHøringssvar:24. januar 2013Udkast til vejledning om kommunale klimatilpasningsplaner ogkommunale klimalokalplaner.Dansk Miljøteknologi støtter initiativet med en vejledning om udarbejdelse af de kommunaleklimatilpasningsplaner, og at der dermed udarbejdes en beskrivelse af, hvordanklimatilpasningsplanerne kan anvendes som et effektivt planlægningsværktøj overfor deudfordringer, som klimaforandringerne vil medfører.Et af hovedformålene med en vejledning om klimatilpasningsplanerne er efter vores opfattelse, atder sikres tilstrækkelig inspiration til at anlægge et højt ambitionsniveau i klimatilpasningsplanerne.Derfor beklager vi, at vejledningens del 2, der skal inspirerer kommunerne i forhold til forskelligeløsningsmodeller, er på et ret overfladisk niveau og dermed ikke i fornødent omfang kan udgørenyttig inspiration til kommunerne.Derfor foreslår vi, at Naturstyrelsen gennemfører en dialog med bl.a. Dansk Miljøteknologi om enstyrkelse af vejledningen på i hvert fald følgende punkter:Ambitionsniveau i planerne bør sikres, da der investeres massivt de kommende år, og viaf samfundsøkonomiske årsager er forpligtiget til, at planerne for disse investeringer erså teknisk og organisatorisk veldokumenterede og gennemarbejdede som overhovedetmuligtStil målbare krav: Der bør af samme årsag stilles flere målbare krav til indhold afplanerne, så det i højere grad beskrives hvilke forventninger, der er til planernes indhold,og så planerne udbygges på udvalgte områderHelhedsorienteret vandplanlægning: Der er et voldsomt potentiale for besparelser, hvisder i vejledningen stilles mere kontante forventninger om en helhedsorienteret tilgang,som både teknisk og ikke mindst mht. interessenter stiller krav om en synergikortlægningpå tværs af alle faglige og organisatoriske skel. Klimatilpasning er endisciplin i helhedsorienteret vandplanlægningDet åbne land: Vejledningen fokuserer af gode grunde på de store infrastruktur- ogboligmæssige værdier i byområderne. Det ændrer dog ikke på, at store dele afkommunernes arealer, og dermed vandløbenes oplande, er placeret udenforbyområderne, og derfor bør vejledningen styrke sine beskrivelser af, hvordan man skaludnytte det åbne land til at skabe integrerede natur- og klimaløsninger, som både løseroversvømmelsesproblemerne i et opland og samtidig skabernaturværdi/naturgenopretning af vandløb, eksempelvis ved samtænkning med EU’svandplanerStyr på oplandets vandbalance: Det er altafgørende, at der er 100 % styr påvandbalancen i et opland, før man begynder at tænke i lokale løsninger. Her bør man1


være mere præcis i sine krav til de hydrauliske modellers pålidelighed og datagrundlag.Eksempelvis giver det meget lidt mening at dimensionere fremtidens løsninger medudgangspunkt i hydrauliske modeller, som ikke er funderet i et solidt datagrundlag(måleprogram)Øget hverdags regn kontra skybrud: Vejledningen bør understrege vigtigheden af, at deri planlægningen skelnes mellem det øgede hverdagsregn og reelle skybrud, daløsningerne til de to forskellige situationer er voldsomt forskellige. Eksempelvis harlokale nedsivningsløsninger ingen reel betydning for håndtering af skybrudLAR: Vejledningen skal indeholde en klar og entydig definition af begrebet LAR, somanvendes i et hav af sammenhænge, men uden en entydig og fælles forståelse af, hvadbetegnelsen dækker over (og hvad den ikke dækker)Det bør være muligt at beskrive og sammenligne serviceniveauet i de forskelligekommunale klimatilpasningsplaner.Endelig finder Dansk Miljøteknologi det hensigtsmæssigt, at Naturstyrelsen iværksætterudarbejdelsen af et virkemiddelskatalog med beskrivelse af konkrete typer af teknologier og dereseffekt.Med venlig hilsenJørn JespersenDansk Miljøteknologi2

More magazines by this user
Similar magazines