Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 - Plesner

plesner.com

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 - Plesner

Finansierings- og insolvensretligemorgenseminarer 2011Plesner inviterer igen i 2011 til en række morgenseminarerinden for finansierings- og insolvensretten. Seminarernehenvender sig til jurister og kommercielle aktører ifinansielle og større danske virksomheder og rækker overfølgende emner:• Låneaftaler – en gennemgang• Rekonstruktionsmodeller og udvalgteproblemstillinger• Financial Covenants• Rekonstruktion – den udenretlige og denindenretlige virksomhedsoverdragelseTid og stedAlle morgenseminarer afholdes fra kl. 9.00-12.00 iPlesners domicil, Kobbertårnet, Amerika Plads 37,2100 København Ø.Vi byder på morgenmad med kaffe, te, juice m.v. frakl. 8.30.TilmeldingDeltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig, da derer et begrænset antal pladser. Du tilmelder dig på følgendewebadresse: www.plesner.com/FI2011.Tilmelding af større grupper bedes ske til Lone TranholmNordby på ltr@plesner.com.Tilmeldingsfristen for de enkelte morgenseminarer ersenest 10 dage før seminarets afholdelse.Efteruddannelse og kursusbevisHvert seminar tæller som tre lektioner i relation tilAdvokatsamfundets regler om advokaters obligatoriskeefteruddannelse. Du vil få udleveret et kursusbevis vedafslutningen af hver enkelt seminar. Hvor særligt angivet,kan seminaret dog tælle mindre end tre lektioner.Parkering og transportDer er gratis parkeringsmulighed i Plesners parkeringskælder,der befinder sig under Kobbertårnet med indkørselfra Dampfærgevej. Kommer du med offentlig transport,er der 10 minutters gang fra Nordhavn Station tilPlesner.Vil du vide mereVil du vide mere om seminarrækken, er duvelkommen til at kontakte partner ThomasMaaberg Hansen på tmh@plesner.com eller33 12 11 33.Har du spørgsmål til tilmelding, er du velkommentil at kontakte Lone Tranholm Nordby påltr@plesner.com eller 33 12 11 33.


UnderviserePernille Bigaard, advokat, partner og leder af Plesnersforretningsområde for insolvensret og rekonstruktionerer fast kurator ved Sø- og Handelsrettens Skifteret ogbistår ved økonomiske rekonstruktioner, behandling afkonkursboer og i en række andre insolvenssituationer.Pernille Bigaard er en af landets mest erfarne behandlereaf konkursboer, og hun har bistået ved rekonstruktionen/konkursbehandlingen af en lang række store danskevirksomheder.Tomas Gärdfors, advokat med speciale i bank- og finansieringsret,partner i Norton Rose, Frankfurter specialiseret i strukturerede grænseoverskridendetransaktioner. Tomas Gärdfors har rådgivet finansielleinstitutioner, banker og låntagere angående låneaftaleri forbindelse med lånefinansierede akkvisitioner, projektfinansieringog andre strukturerede finansieringstransaktioner,herunder syndikerede og bilaterale kreditaftaler.Thomas Maaberg Hansen, advokat, partner i Plesnersforretningsområde for bank- og finansieringsrethar ekspertise inden for bank- og finansieringsret medsærlig erfaring inden for virksomhedsfinansiering ogkapitalmarkeder samt inden for området for projekt- ogaktivfinansiering. Thomas Maaberg Hansen rådgiverlåntagere, banker, investeringshuse og andre danske oginternationale finansielle institutioner og investorer.Andreas Kærsgaard Mylin, advokat, associeret partner iPlesners forretningsområde for insolvensret ogrekonstruktionerarbejder hovedsageligt med rekonstruktion af kriseramtevirksomheder og anden insolvensret, herunder likvidationog konkursbehandling samt førelse af omstødelsessager.Derudover varetager han generel erhvervsretlig rådgivningmed fokus på almindelig kontraktsret, entrepriseretog fast ejendom.Professor, dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen,København Universiteter foruden at være professor på Juridisk Fakultet vedKøbenhavns Universitet også formand for Konkursrådet.Han forsker og underviser bredt inden for erhvervsretligeemner og har særligt fokus på insolvensret, herunderrekonstruktion, ligesom han også beskæftiger sig medcivilproces og finansieringsret.Jørgen Permin, advokat, partner og leder af Plesnersforretningsområde for bank- og finansieringsretrådgiver løbende danske og udenlandske virksomheder,investeringshuse og finansielle institutioner i forbindelsemed lånefinansiering og kapitalmarkedsret. JørgenPermin har navnlig ekspertise inden for akkvisitionsfinansiering,aktivbaseret finansiering og strukturerede kapitalmarkedsinstrumenter.Michala Roepstorff, advokat, associeret partner i Plesnersforretningsområde for insolvensret og rekonstruktionerarbejder navnlig med finansiel rekonstruktion af kriseramtevirksomheder, betalingsstandsninger, akkordforhandlingerog konkursbobehandlinger. Hun beskæftigersig endvidere med rådgivning inden for ansættelsesret.Søren Thyssen Valerius, advokat, partner i Plesnersforretningsområder for bank- og finansieringsretrådgiver danske og udenlandske banker, finansielle institutioner,forsikringsselskaber, pensionskasser og erhvervsvirksomhederi forbindelse med virksomhedstransaktioner,akkvisitionsfinansiering, projekt- og aktiv finansieringsamt finansiel rekonstruktion. Søren Thyssen Valerius hardesuden stor ekspertise inden for regulatoriske forholdfor finansielle virksomheder.


Låneaftaler – en gennemgang17. marts 2011Større finanslån – selv mellem danske parter – dokumenteresi dag oftest med udgangspunkt i internationale,engelsksprogede standarder. Disse standarder erunder stadig udvikling, og de seneste års turbulens påde finansielle markeder har, både for de finansielle långivereog virksomhederne, understreget vigtigheden af atvide, hvordan finansieringsinstrumenterne virker, nårforholdene udvikler sig anderledes end forventet.Med udgangspunkt i en konkret revolving credit facilityagreement vil der på seminaret blive foretaget en gennemgangaf en sådan standardiseret låneaftales opbygningsamt en overordnet gennemgang af visse af aftalenscentrale definitioner og bestemmelser. Disse vilbl.a omfatte:• Material Adverse Change• Market disruption• Representations and warranties• Undertakings• Negative undertakings, herunder negative pledgeforpligtelser• Events of DefaultEmnerne vil af de to undervisere blive belyst ud fra henholdsvislåntagers og långivers synsvinkel, og en rækkecentrale temaer ved forhandling af større låneaftaler vilpå denne måde blive gennemgået under seminaret.UndervisereJørgen Permin, advokat, partner, PlesnerSøren Thyssen Valerius, advokat, partner,Plesner


Plesner er anerkendt som et førende full-service advokatfirma iDanmark. Med mere end 380 medarbejdere, hvoraf 210 er jurister,kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver.Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klientersforretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstantudvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau.Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår tilstadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandtde absolut bedste på hver deres felter og varetager danske oginternationale klienters interesser i Danmark og udlandet.Amerika Plads 372100 københavn øTlf 33 12 11 33Fax 33 12 00 14Plesner@plesner.comwww.plesner.com

More magazines by this user
Similar magazines