4-2004 - Dansk Holstein

danskholstein.dk
  • No tags were found...

4-2004 - Dansk Holstein

N r . 4 • d e c e m b e r 2 0 0 4SORTBROGET kvægA V L S F O R E N I N G E N F O R S D M - D A N S K H O L S T E I N I D A N M A R KSide 5SDM-årsmøde i NordjyllandSide 20 Ydelsesresultater 2003-2004Side 23 Interbull november 2004Side 31Side 39AVLSstafettenGod yversundhedS D M • D A N S K H O L S T E I N


SDM-VINTERMØDERDer inviteres hermed til deltagelse i SDM-vintermøder, hvor forhold omkring Holsteinracen bliverdrøftet. Der er indlæg ved Dr. E. Brade fra Sachsen (»Mr. Manat«) (oversættes), og der vil idette blive betonet vigtigheden af avl også for sundheds- og reproduktionsegenskaberne. Derorienteres om en række danske forhold »Hvor skal vi sætte ind i Holstein-avlen?«, og efterfølgendelægges også op til lidt gruppedrøftelse, så flere kan være med i debatten.Møderne afholdes:Onsdag den 5. januar 2005 på Bygholm Landbrugsskole, Hatting, HorsensTorsdag den 6. januar 2005 på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, Nibe.Tidsplanen er:09.30 Kaffe09.45 Dr. E. Brade om tyske relationer og fremtidens Holsteionavl12.00 Frokost12.45 Gruppedrøftelser (oplæg umiddelbart inden frokost)Mødet afsluttes ca. 14.30.Vært er Avlsforeningen for SDM – Dansk Holstein og tilmelding er ABSOLUT nødvendigt tiltelefon 8740 5249.Med venlig hilsenAvlsforeningen for SDM – Dansk HolsteinAGROMEK2005SDM-Holstein præsenteresOnsdag den 19. januar 2005i Hal QTema: Specialudstilling for SDM- Dansk Holstein med fokus på helhed iavlsarbejdetTopaktuelle afkomsgrupper – sæd solgt både nationalt og inter -nationaltSe mødrene til fremtidens tyre i DansireAuktion over genetik i verdensklasseTidsplan•Kl. 10.30: Fremvisning af afkomsgrupper (SDM og DRH)•Hvilken ko passer til det danske avlsmål – fremvisning af elitedyr•Kl. 13.30: Fremvisning af afkomsgrupper ( SDM og DRH)•Hvilken ko passer til det danske avlsmål – fremvisning af elitedyr•Kl. 19.00: AuktionBemærk tidspunkter for præsentationen.


3 Sortbroget kvægDCSortbroget KvægUdgiver:SDM – Dansk Holstein,Udkærs vej 15, Skejby,8200 Århus N.Tlf. 87 40 50 00. Fax 87 40 50 89E-mail: sdm@lr.dkHomepage: www.sdm-dh.dkRedaktion:Svend HestbækCarsten HedegaardLandskonsulentKeld ChristensenHenning E. Andersen(ansvarsh. og tekn. red.),Sommervej 9, 8210 Århus VTryk og teknisk redaktion:Kannike Graphic A/S,Sommervej 9,8210 Århus V.Tlf. 86 75 05 00Fax 86 75 05 22Indhold:SDM-årsmøde i Nordjylland . . . . . . . º 5Årets tyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º17Årets Avlsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º18Ydelsesresultater 2003-2004 . . . . . . º20Interbull november 2004 . . . . . . . . . º23Netværket i flere lande . . . . . . . . . . . º27AVLSstafetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . º31Krydsning – et fænomen . . . . . . . . . º34Internationalt Indhold: dommerkursus. . . . . . º35SDM-Vintermøderne . . ºº4GodFysiologiskeyversundhedfunktions-. . . . . . . . . . . . . . . . º39Space ººprøver Show . 2004 . . . . . . . . . . . . . . . ... º12 . º41Økonomiske VAR Calano konsekvenser kan det heleºº– af klovlidelser. næsten . . ... . . . . . ... . . ... º16 . º43Racens Toptyre . . . . . º20KORTnyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º45Test dags modeller ogUNGDOMSforeningerne ººpersistens. . . . .. . . ... . . ... º26 . º51LANDETrundt Den canadiske . . . . . . test . . . . . dags . . . . . . . . º53ººmodel: Hvad har vi lært?º27Danske tyre populæreººi England . . . . . . . . . . . º30Intensiv avl medfører øgetslægtskab . . . . . . . . . . . . . º35Holland. . . . . . . . . . . . . . . º42Agromek 2001 . . . . . . . . . º45Det skete . . . . . . . . . . . . . º48Kort Nyt . . . . . . . . . . . . . . º50Nyt fra ungdoms-ººforeningerne . . . . . . . . º56Landet Rundt . . . . . . . . . . º57Tema . . . . . . . . . . . . . . . . . º63Forsidebillede:V Exces-datter fra Marianneog Niels Chr. Bergmann, Højer(Foto: Elly Geverink)Det nordiskerykker nærmereMørket sænker sig over vort land, men igen er vi i SDM –Dansk Holstein parate til at byde et nyt år velkommen.Vi har lagt sommerens dyrskuer bag os, og minderne fra disseligger nu i vore tanker, og endnu en gang siger vi, – hvor er detfantastisk, hvad vore SDM-udstillere kunne præstere af flottedyr på sommerens dyrskuer.Årsmødet i Rebild Bakker blev igen en fremragende succes.Og der skal lyde en stor tak til arrangører og besøgsværter foren særdeles stor indsats ved afviklingen af denne dag.Fælles nordisk avlsværdiberegning med f.eks. fælles udtrykfor Y-indeks, krop, lemmer og malkeorganer er rykket betydelignærmere. Der skal opnås enighed om ens vægtning af del -egen skaber, som indgår i f. eks. Y-indeks, malkeorganer, yversundhed,kropsegenskaber o.s.v., således at tallene også kanbruges til Interbull. På sigt skal der arbejdes hen imod, at alledel-egenskaber i S-indekset er ens i hele Norden. Indtil videreskal S-indekset ikke være ens sammensat i de forskellige lande,men det skal nok komme i nær fremtid. Kompetencen forde faglige beslutninger ligger alene i SDM – Dansk Holstein,som med sit bagland i avlsforum i løbet af vinteren skal deltagei færdiggørelse af arbejdet i fælles nordisk avlsværdivurdering,også kaldet NAV. Set ud fra det hidtidige samarbejde vilprojekt NAV styrke dette, især hvis Norge kommer med.En krydsnings-bølge er måske på vej ind over vore malkeraceri Danmark. Et redskab, som nogen mener vil kunne løse problemerpå besætningsniveau. Men der er nu helt sikkert ogsåandre måder at løse eventuelle besætningsproblemer på. Detgælder om fuld afklaring inden man begiver sig ud i at krydsesin besætning.Mødeaktiviteterne er i fuld gang, og de lokale avlsforeningerhar sammen med Kvægavlsforeningen Dansire afholdt områdemødermed valg af medlemmer til SDM – Dansk Holsteinsavlsforum for de næste 2 år. Jeg vil takke afgående medlemmeraf avlsforum for deres indsats, og samtidig byde velkommentil nye medlemmer.SDM – Dansk Holstein afholder for interesserede medlemmeri første uge af 2005 (se andet steds) møder omkring avlsværdital,kåring, udstillinger m.m. samt lidt fra en udenlandskindleder.Efter sidste kvotebørs må vi igen konstatere, at vi bliver færretil at opretholde en uændret mælkeproduktion i Danmark.Derfor skal vi i SDM – Dansk Holstein være med til at styrkestrukturen til det bedst opnåelige for vore medlemmer.Hermed vil jeg se tilbage på er godt år for SDM – Dansk Hol -stein, både herhjemme og i udlandet. Tak til alle med ønsketom en rigtig glædelig jul og et godt nytår.Peder V. Laustsen4 2004


Tyre der opfylderethvert ønske!ManagerMerinitMartinaLaudanXenaNovizeMelindaY-indeks Yversundhed Krop Lemmer Malkeorganer S-indeksLaudanLukas x RaiderManagerMtoto x Rudolph106 111 101 112 113 117101 109 104 107 113 112SieglindeMerinitMtoto x GeoffreyNovizeNovalis x JabotEmil CVEsquimaux Southwind106 104 106 108 105 110108 104 100 102 107 112107 102 111 102 106 111Emil CVEsterKvægavlsforeningen DansireEbeltoftvej 16, Assentoft, 8900 Randers8795 9400 / dir. 8795 9419E-mail: job@dansire.dkG G IGerman GeneticsInternational GmbH


SDM-årsmøde i NordjyllandUddrag fra beretninger ved Peder V. Laustsen og Keld Christensen5 Sortbroget kvægDet blev igen et meget velbesøgtårsmøde i de skønneRebild Bakker i Nordjylland.Veltilrettelagt med tilfredsegæster og spændende besøgi besætninger med et ko -antal mellem 45 og 800, avli højeste klasse og produk -tionsbesætninger med storproduktion.Beretningerne genlød af de flotteresultater på mange felter,men der blev også rørt ved deegenskaber, hvor vi skal have etvågent øje, såsom brunst og reproduktionsamt kalvedødelighed.Med Avlsforeningen til attage vare på avlsværdital ogandre avlsmæssige forhold ogKvæg avlsforeningen til denkommercielle del med tyreholdog inseminering er vi skruetgodt sammen til at opnå uvildigeresultater og god markedsføringaf Dansk Holstein.I 1977 blev avlsforeningerne om -struktureret til det antal lokaleforeninger vi kender i dag – kunmed små ændringer over tiden.Dengang var der 5 gange såmange kvægbrugere. Vi har nui to år arbejdet under den nyestruktur med to strenge, og dethar været et meget fornuftigtskridt, når det tages i betragtning,at vi nærmer os de 5000besætninger med Holstein megethurtigt.Opgaverne i de lokale avlsfor -eninger er en bred vifte af fagligog social art. Der er behov foravlsmæssige informationer eller»belæringer« om de mangeavlsværditals baggrund og værdi,og der er naturligvis stadigbehov for studiebesøg og grill -aftener. Støt din lokale avlsforeningsarrangementer og få nyviden med dig hjem.Bedre og størreI en periode, hvor stort set altskal være bedre og større, kandet konstateres, at:•Besætningsstørrelsen er øgettil 90,5 køer (+4,8)•Ydelsen på de seneste 12 må -ne der er steget til 8831 kgmælk (+201 kg)•Fedt og protein er steget medhenholdsvis +8 og +7 kg•Kælvealderen er faldende tilnu 28,2 måneder•Kalvedødelighed er med demeget fine briller blevet lidtbedre -0,2, men stadig alt forhøj (10,6%)•For % døde 1-180 dage er vinæst bedst, (6,5) kun overgåetaf Jersey (6,2)•Eksteriør, – stor fremgang.Med den aktuelle ydelsesstigningkan det naturligvis ikkevære anderledes end at koantal ibåde ydelseskontrol og insemineringsstatistikkener faldende.I september 2004 er antal 1. in -semineringer 468.862 (-2,2).Ydelsesresultaterne er siden oktoberfortsat i stærk fremmarch,og set i relation til de klare udmeldingerfra Dansk Kvæg sidsteår om produktivitetsstigningligger der en stor »hjælp« i ydelsesfremgangen,– hvis ikke detkoster på andre felter. Vi har direktetal på mange forhold, ogder kan bruges mange analyserpå de forhold. Hvordan er forholdetmellem ydelsesresultaterog management, frugtbarhedsresultatersåvel som sundhedog management, – ja, desværreikke altid positiveMålsætningMålet for SDM – Dansk Hol steiner højtydende og problemfriekøer, som passer godt til fremtidenshøjteknologiske bedrifter.Vi har sidste efterår justeretvægt ningen i Y-indekset modmere protein. Vi har lavet småjusteringer i avlsværditallenepå enkelte eksteriøregenskaber.Omkring lemmer har vi haft en4 2004


6 Sortbroget kvægbarheden end flere af de nuvæ -rende bedømte egenskaber.Forståelsen for værdien af deenkelte egenskaber i S-indekseter vigtig, og én S-indeksenhedbedre brugstyre repræsentereren øget værdi på 130 kr. på afkommet.De andre egenskaberhar også stor betydning, ogf.eks. er tyre med gode avlsværditalfor hunlig frugtbarhed ogmastitisresistens vigtige for bedregenetik i besætningen, selvom mange tror det nytter forlidt.Deltagerne på årsmødet havde på Tirsvad-Anderstrup mulighed for at se en langrække gode køer.lmeget stærk vægtning på hasevinkel,men det har vi ændretsåledes at krogede og rette lemmerknap straffes så hårdt, mensamtidig har vi besluttet at bevægelseskal med i lemmekarak -teren så snart som muligt, ideten række beregninger på engelskeog hollandske data tyder på,at bevægelse siger mere om hold -gInternationaltsamarbejdeGennem de seneste år er det nordiskesamarbejde udbygget: Hol -steinforeningerne drøfter fæl lesforhold, de nordiske kvægavlsforeningerdrøfter samarbejdeog fusion, ligesom det tyder på,at Nordisk Avls Værdivurdering(NAV) bliver en realitet i foråret2005. Det vil kræve fælles fod -slag mellem organisationernetil koordinering af genetiskeparametre, og her spiller Avlsforeningenigen med.Over for andre lande giver viindspil om Dansk Holstein forat markedsføre vore Holsteinkøerog tyre til udenlandskekolleger. Det er vigtigt, at vi gøros gældende her. Gennem detseneste år er omsat en del tyreY-indeksBedømmelse af bevæ gelseVægtningMælk-1Fedt1Protein3Følgende delegenskaber skal vurderes:Ændring 305 dg.37,7 kg1,5 kg1,3 kg•5 P-indeksenheder = 6,5 kg protein i ydelse i 305 dage•5 enheder i mastisresistensindeks = 4% færre tilfælde i1. laktation•5 enheder i hunlig frugtbarhedsindeks = 6 dage korteretomperiode1. Hvor lige og parallel fremføring aflemmerne koen har ?2. Hvor stor en skridtl ængde koen har ?3. Hvor fri og smidig en gang koen har ?4 2004


7 Sortbroget kvæg13 besætningsejere kunne i år glæde sig over at modtage hæder for at fremavle en brugstyr.og embryoner til udenlandskekvægavlsforeninger. Danske tyrefædresom V Eaton, V Elo ogVAR Etlar anvendes til en del aftaler,og tyremødre efter T Funkis,TVM Hesne og T Laluffe efterspørgessammen med køerefter de bedste internationaletyre.Præsentationen af Holsteinracenkan foregå på mange måder,bl.a. på vore dyrskuer. Her erdet vigtigt, at vi i tide samles omde dyrskuer, der har mulighedfor at overleve som udstillinger,hvor racens kvaliteter tydeligtkan præsenteres. Landsskuet erét af dem, men det kræver opbakningog tilpasning samt mo -dernisering for at kunne beståsom det »brede« skue for mangeudstillere og gæster.Suveræne brugstyreSDM avlsarbejdet udføres meden række særdeles gode tyre.Ungtyre bliver omhyggeligt udvalgtefter de krav, som fremtidenskvægbrugere forventes atstille. Brugstyre er de bedste fraavlsværdiberegningerne, og afefterfølgende oversigt er vist dexMest anvendte SDM-tyre 01.09.03 – 31.08.04NavnI altinsemineringerS-indeksV Elo 72.065 115Var Elvis 67.701 113V Eaton 59.291 111V Dahl 36.876 111V Curtis 33.380 109V Erry 33.306 107VAR Calano 29.953 114V Ersgard 28.731 109VAR Camaro 22.909 108HMT Lasard 21.283 1094 2004


8 Sortbroget kvæg10 mest benyttede brugstyre,der dækker i alt 47% af alle in -se mineringer. Når der er anvendt30% ungtyresæd kan alleberegne, at det er begrænset,hvor mange insemineringer derudføres med andre tyre medmåske knap så højt et S-indeks.Udover de danske tyre er anvendtudenlandske tyre. Der erregistreret import af godt 60.000doser, men knap så mange er re -gistreret anvendt. Der er udenlandsketyre, der lever op til tyrefædrekravet,og der er godeudenlandske »brugstyre« samttyre, der dækker andre ønskerhos en række medlemmer.»Tilpasningsgenet«I sin afslutning anførte formanden,at »vi i kvægbruget skalvære fremsynede, og at vi skalvære født med det såkaldte »tilpasnings-GEN«.Men det hjælperikke tilstrækkeligt for denflinke landmand, hvis indtjeningenfalder og bøvlet stiger.Igen vil jeg anføre, at med deneffektivisering og opstramning,som er sket i kvægbruget, senesthvor projekt Arlagården er trådti kraft, – da vil vi simpelthenikke finde os i, at vores afregningspriserfalder år for år. Deranes et eller andet glimt i »Krystalkuglen«,som forhåbentliger det glimt, som kan bære modetoppe hos vore kvægbrugere.SDM – Dansk Holstein har gjortsit til at de sortbrogede køer er istand til at yde maksimal produktion,og hele tiden er vi klartil at justere på avlsmålene vedat lytte til medlemmerne gennemvores lokale avlsforeninger.Vi har en bestyrelse for SDM –Dansk Holstein, hvor alle 13 lokaleformænd sidder til bordssammen med to valgt fra racebestyrelsen,og derved er vi ogsåajour med hvad der sker i deto bestyrelser. Jeg vil opfordrejer til at møde op lokalt, når denlokale avlsforening eller Kvæg -avls foreningen Dansire kommerrundt i området. Der kan I få ensnak om kvægavlsarbejdet. I forbindelsemed områdemøder nekan I samtidig afgive jeres stem -me på de personer, som I ønskerskal repræsentere jeres om -råde i avlsforum og KvægavlsforeningenDansires repræsentantskab«.Fremtiden kræver stærk fokus påbåde avls- såvel som managementmæssigeforhold, og hervil Avlsforeningerne repræsenterealle Dansk Holstein-brugere.100.000 kg køer –tillykkeEngang var 100.000 kg mælk enformidabel præstation for enko, og det er det stadig, men alligeveler det inden for det sidsteår sket ikke mindre end 119gange, helt utroligt! NJY Huberter far til ikke færre end 36af køerne, og i alt 108 Hubertkøerhar gennem de seneste 5 årpasseret 100.000 kg – måske derligger en verdensrekord på lur?Det er fantastisk, at køer kanklare de store ydelser, når bådebesætningsstørrelse, tid til over -vågning af den enkelte ko ogkrav om færre problemer hoskøerne er hårde odds.Hæder for brugstyreBesætningsejere, der har tillagten brugstyr, hædres normalt påårsmødet. Det er altid er storfornøjelse, at være opdrætter tilen sådan »herre«. Indimellemtror nogle, at det kommer heltaf sig selv via tilfældigheder, mender ligger altså for det mestenogle overvejelser bag anvendelsenaf en række tyre, for at fåsamlet de positive gener i en tyremoder.Derfor hædres opdrætternefor denne tyremoder,og listen over sønner og deresmødre fremgår efterfølgende.Kravene er, at brugstyren er anvendttil minimum 2000 insemineringersom brugstyr oghar haft mindst S-indeks 108 pået givet tidspunkt.4 2004


9 Sortbroget kvægEn stor tak skal lyde til besætningsejerne som åbnede dørene for de mange deltagere på SDM-årsmødet.Flere af de anførte, vel 6-8 tyre,har været tyrefædre, og ikkeblot gennem sønnerne, menogså gennem næste generationvil de hædrede køer således fåstor indflydelse. At flere af kø -er ne enten selv eller deres mød -rene ophav tidligere er hædretviser netop, at det ikke er tilfældigt.Der er linie i avlen, ogmange opdrættere gør en flotindsats og har tidligere narretmange EDB-simuleringer omat skabe den perfekte brugstyr.Og vær vis på, at de stadigprøver, – bare vi giver dem spillerumtil at være med i fremtidensavlsarbejde.Mødre til tyre på brugsplanenTyr Moder CHR Afstamning Opdrætter ByT Svane 27240-00758 Mattie G x Esquimau Gregers Dam GrenåV Erik 20294-01204 Luxemburg x Mascot H. & N.E. Haahr Jensen SkørpingRGK Bob 44334-01034 Lukas x Marconi Torben Kragh HenneV Ersgard 73380-00151 Lukas x Mascot Tirsvad Holstein BrædstrupVAR Elvis 31598-00899 Luxemburg x Dannix Chr Christensen HobroT Skjold 23723-01558 Luxemburg x Ares Jørgen Henneberg EjstrupholmV Evertop 40452-00942 Mattie G x Southwind Jørgen Schøler Nielsen RandersVAR Etlar 39316-01119 Lukas x Aerostar Svend Krarup ErslevV Erry 24412-00878 Winchester x Lasso Tirsvad Holstein BrædstrupV Elo 47188-01331 Lukas x Luke Peder V Laustsen RibeFrede SøgaardAarreV Exces 25995-00530 Luxemburg x Leadman Verner Pedersen KjellerupHMT Lasard 59136-00705 Basar x Blakstar I/S Burgård Andersen SørvadRGK Didrik 51260-00755 Lukas x Esentation I/S Aslundgård Bevtoft4 2004


R U D O L P H¤ A M B I T I O NFor holdbare køertil løsdriftM-indeks 102F-indeks 103P-indeks 102KvietyrYversundhed 109Krop 102Lemmer 104Malkeorganer 113S-indeks 114Interbull nov. 2004Glædelig jul og godt nytår!Tak for samarbejdet i 2004Alta Danmark Aps · Gerrit van den BergTel.: 28238109 · E-mail: Altagenetics@mail.dk · www.altagenetics.com


Racens tyreAf Jørgen Knudsen, Dansk Kvæg11 Sortbroget kvægI det daglige arbejde som afkomsinspektør kommer man i mangeflotte stalde, med masser af lys og luft. Der er sket storeforbedringer, som har gjort det mulig for SDM-koen at præstereenorme ydelser. De senere år er der gjort meget for at opnåen højere ydelse, der bliver avlet en masse god majs, og græsensilagener ofte af en meget fin kvalitet. Den meget højeydelse, som rigtig mange besætninger opnår, betyder store udfordringerfor SDM-koen. Der er stærk fokus på gode registreringerog dermed sikre avlsværdital og –data på både køer ogtyre. De data serveres for både besætningsejere og kvægavls -organisationer.Pas på de unge køer,– de fortjener dinopmærksomhedMange af de besætninger, vi besøger,får bedømt alle førstekalvskøer.Det giver et godt udgangspunktfor en god insemineringsplanog gør det muligtat deltage mere aktivt i avlen.Samtidig bliver det nemmerefor Dansire at finde interessanteafstamninger, med henblikpå at købe tyre i en brederekreds af besætninger.Når man bedømmer alle førstekalvskøeri en besætning, er derstor forskel på niveauet fra besætningtil besætning. Der bliverbrugt stort set de samme tyre,og staldene er meget ens, mender er stor forskel på køerneskondition og udsende. Mangesteder er de unge køer megetpressede, de er ømme i benene,og det kniber med at klare dethøje foderniveau. Det er ikkenok at fremstille en supergod fo -derration, til 10.000 eller 11.000liter mælk. Udfordringen ersamtidig at hæve niveauet bagfanggitteret. Rene gulve, tørrelejer, effektive fodbad. Det skalikke kun være, når der er tid,men en fast rutine i det dagligearbejde.Holdbarhed er nøglenGennem avlen er der de senesteår gjort meget for at gøre køernemere holdbare. I dette efter -år bedømmer vi mange døtreefter tyre med en særdeles godholdbarhed, bl.a. efter T Lambada,holdbarhed 121, V Bojer,holdbarhed 118, VAR Camaro,holdbarhed 113, og VAR Cala -no, holdbarhed 112. At vi harfået disse gode tyre, kan vi kunvære tilfredse med. De var daogså blandt top S-indekstyrenefor 3 år siden.Skal man være lidt nærgående,kan det siges at avlsarbejdet for10 år siden var lidt anderledes.På den tid var det ikke så megetS-indekset, der vægtede, når derskulle købes tyre, hvorimod ydel-Et godt bevis på god holdbarhed er VAR Camaro. Her en VAR Camaro-datter fraHenning Konstmann, Skærbæk4 2004


12 Sortbroget kvægse og eksteriør blev prioriterethøjere. De ungtyre, der er blevetafprøvet, er ikke så forskellige iden første udvælgelse fra dem,der er blevet afprøvet andre stederi verden. Men i den videreafprøvning af tyrene har vi imange år haft S-indekset og hersorteret efter sundhed og reproduktion.På det punkt har viværet foran det meste af verdenog udnyttet det gode registreringssystem,vi har i Danmark,til at vælge nogle holdbare køer.Så selvom vi ikke var så megetanderledes i udvælgelse af tyremødreog tyrefædre, så er dersorteret anderledes efter kendskabettil de mange resultater iS-indekset.Høst nye frugterI dag er der meget mere fokuspå S-indekset, når der indkøbestyre, der bliver brugt mange fleredanske tyrefædre, og mødreneer nu ofte efter danske tyre.Så fremtiden tegner godt, der ermere fokus på de funktionelleegenskaber, og de næste generationervil bringe en endnumere holdbar og længelevendeSDM-ko. At der tidligere er avletmeget efter ydelse, profiterervi af i dag og kan nu fokuseremere på andre egenskaber. Meddet tilbudte udvalg af tyre, vihar nu, er muligheden for at avleen længelevende ko størreend nogen sinde. Fortsæt avlenmed den sortbrogede ko og høstfrugten af det målrettede arbejde.Fortsættes side 15Racens tyre med tidligere S-indeks. Minimum S-indeks 108 og minimumStb- Navn Bem arve- S- P- Y- Sh Y- Døtre- Kælvn.- Fødsels- Indeksnummer lige sygd. indeks indeks indeks indeks frugtbh. indeks indeks mastitisres241920 RGK Bob CV (CV 120 102 105 91 112 108 95 113239280 Lukas (TL 117 107 109 96 107 109 101 105242596 V Elo (TV 115 108 107 91 108 111 96 105242598 V Exces (TV 114 110 111 90 100 106 106 103241793 V Erik (TV 114 103 102 91 110 98 101 113241925 V Excel (TV 114 98 102 92 109 106 99 112238091 VAR Calano (TV 114 98 101 99 113 111 104 105243094 RGK Dumle (CV 113 109 112 88 105 99 94 104239267 D Novalis (TV 113 106 106 96 102 114 101 104241941 VAR Elvis (TV 113 105 105 92 108 105 105 109243734 RGK Didrik (TV 113 101 103 92 112 106 105 107240276 VAR Derek (CV 113 97 99 92 112 109 105 109225303 VAR Platin (TV 113 92 97 99 122 106 102 109242130 RGK Bjørn (TV 112 112 110 91 97 103 99 102242206 VAR Epson 112 107 105 93 104 98 99 109242413 VAR Etlar (TV 112 106 105 92 107 100 106 103232851 T Funkis (TL 112 100 100 99 105 107 102 114240553 H Apollo (CV 111 108 113 98 103 98 93 93242497 TVM Holo (TV 111 108 112 90 99 100 104 97241955 Jocko Besn (TV 111 114 112 96 94 110 102 95243383 T Ulv (TV 111 105 107 88 107 100 95 104240133 V Dahl (TV 111 106 107 92 101 105 102 106243308 V Fyrst (TV 111 102 107 93 96 105 98 106240223 T Officer (CV 111 103 104 91 103 101 99 102243702 F Engard (TV 111 101 103 93 100 109 101 109242586 RGK Dram 111 103 103 90 106 105 102 107242760 V Epalier (TV 111 104 103 90 106 102 100 105242888 VAR Fast 111 102 103 91 102 110 104 104242764 V Epos (TV 111 99 102 90 112 106 104 106240422 T Pyrus (TV 111 97 100 91 110 106 101 107237273 T Lambada (TV 111 101 100 99 110 106 95 104232247 VAR Virgil (TL 111 100 99 99 113 101 107 104243687 F Halling (CV 111 98 99 93 111 113 102 111242096 V Eaton (TV 110 107 109 88 91 98 99 106242397 RGK Bivo 110 105 108 92 107 106 95 103243770 T Umiaq (TV 110 105 106 89 101 105 101 107238623 T Martini (TV 110 98 106 92 107 109 99 104243967 A Tucano (* 110 102 106 78 115 109 103 99241759 T Svane (TV 110 109 106 90 105 109 101 97237985 Luxemburg (TV 110 107 105 99 100 99 95 107243956 V Foni (TV 110 101 104 91 102 106 100 107243277 T Twist (TV 110 103 103 84 107 104 95 107229425 T Agat (TL 110 95 95 99 114 117 99 106242630 HMT Lasard 109 106 107 90 100 106 101 106242464 V Edvin (TV 109 105 107 92 103 93 101 101243376 T Ufo (* 109 101 106 90 105 100 103 102243379 T Ulster (TV 109 106 105 90 107 106 110 102241689 V Eiffel (TV 109 102 104 89 105 105 109 103243218 VAR Folke (TV 109 101 104 90 101 104 98 106239170 V Carry (TV 109 102 103 94 109 100 100 105242151 T Skjold (TV 109 101 103 92 107 97 103 111241702 V Ebert (TV 109 100 101 85 100 102 105 109242294 V Elvivo (TV 109 97 99 90 109 111 101 110243938 V ForceSR (TV 109 97 98 91 114 109 104 108238068 V Bojer (TV 109 101 98 99 111 108 107 1064 2004


13 Sortbroget kvæg110 for CVM-tyre. December 2004Indeks Hold- Krop Lem- Malke- Malke- Tempe- Ant Far Navn MF Navn Opdrætterøvrige barh. mer org. tid rament bed døtre108 105 108 102 113 100 94 55 Lukas H Marconi Torben Kragh, Over Fidde, Henne105 102 104 103 109 107 91 77 R Leadman Inspirat Gerd Sieckmann, VOST - Leer, Tyskland104 104 105 105 107 99 97 62 Lukas N Luke Peder V Laustsen, Ø Vedsted, Ribe106 111 99 112 94 101 98 64 Luxemburg R Leadman Verner Pedersen, Hauge, Kjellerup103 111 97 99 111 105 99 57 Luxemburg S-B Mascot Henning & Niels E.Haahr Jensen, Anderstrup Lyngby, Skørping106 102 100 103 110 101 89 76 Lukas M Aerostar Klaus Niermann, OHG, Tyskland106 112 109 104 112 102 102 1415 Ked Juror B Cleitus Palle Trads, Tofte, Hobro102 93 101 97 105 100 68 Basar E Labelle P J Aalberts, Holland, Holland106 113 94 99 105 97 100 121 C Target B Cleitus Nw Bottinga, Holland,102 112 104 97 103 99 98 82 Luxemburg Dannix Christian Christensen, Torndalsgård, Hobro106 106 103 109 109 100 87 Lukas Esentation Svend Nørgaard, Aslundgård Birkelund, Bevtoft111 113 109 97 110 105 104 46 Lord Lily Southwind Jørn Erri, Danish Genetics A/S, Vildbjerg105 117 87 105 106 107 110 1103 Mandingo Kingway Ev Hans Brodersen, Midtgård Strellev, Ølgod101 104 105 95 108 104 100 79 E Mattie G N Luke Mts Busger op Vollenbr, , Holland99 113 97 99 104 106 99 45 Luxemburg S-B Mascot Henning & Niels E.Haahr Jensen, Anderstrup Lyngby, Skørping104 102 104 109 107 111 89 76 Lukas M Aerostar Svend Krarup, Solbjerg, Erslev110 112 100 110 105 98 91 9888 R Leadman B Cleitus Vagn Bech, Justenborg Vive, Hadsund105 104 101 100 98 100 103 362 Ulk Wayne Stan-B Th Griffion, Holland,105 101 103 95 102 99 103 72 East Cash Sunny Boy Niels Hald, Enggård Stenildvad, Aars96 110 108 102 98 101 110 210 Besne Buck Southwind Frankrig, Frankrig,102 97 98 107 97 103 70 T Eberhard Lord Lily Svend & Evald Kristensen, Sydgård Sønderholm, Nibe103 107 102 94 101 99 107 47 Lord Lily G Slocum Kr O Dahlgaard, Harring Søgård, Snedsted107 103 104 101 101 98 89 KOL Nixon R Prelude Torben Kragh, Over Fidde, Henne98 104 103 108 112 105 100 69 Lord Lily E Celsius J Esp Sørensen, Højgård, Vestbjerg103 105 102 103 110 104 106 90 KOL Nixon Lord Lily Døssing Enggård I/S, , Kjellerup102 93 105 109 103 102 70 Lukas S-B Mascot Viggo Jensen, Østerild, Thisted104 111 108 105 106 101 93 66 T Funkis M Aerostar Sv Ove Lykke Andersen, Bjerregård Tolstrup, Grenå106 103 101 101 107 108 93 92 Lukas Tesk-Holm Allan Jørgensen, Vilslev, Gredstedbro104 98 102 111 101 97 69 Lukas S-B Mascot Viggo Jensen, Østerild, Thisted104 109 99 102 105 106 104 63 Lord Lily Tesk-Holm Egon Kunnerup Jensen, Gl Lindegård Linde, Them103 121 100 100 109 103 107 2374 E Celsius S-B Mascot Poul Nielsen, Nr Folsted Stenhøj, Frederikshavn111 115 93 105 111 105 104 109 H Stardom Triple Hermann Rohde, Osnabrueck, Tyskland107 97 111 107 103 102 100 RGK Pust Esquimau Herluf & Johs. Pedersen I/S, Hallingsnapgård Lindbjerg, Ølgod102 109 99 107 97 102 55 Gibbon Belt Henning & Niels E.Haahr Jensen, Anderstrup Lyngby, Skørping103 100 98 94 96 104 100 86 Lukas B Mountain Svend Nørgaard, Aslundgård Birkelund, Bevtoft107 104 97 102 97 99 85 T Funkis M Bellwood Hans Brodersen, Midtgård Strellev, Ølgod100 98 105 94 98 106 99 64 CEN Erri NJY Hubert Hans Pedersen, Grauballe, Silkeborg100 101 104 98 97 102 31 O Tugolo Esquimau T+d Marinus-Visser, Holland,102 104 100 96 107 107 100 60 E Mattie G Esquimau Gregers Dam, Østergård Gjerrild, Grenå104 112 102 104 96 103 98 567 Ugela Bell Secret Holland, Holland,102 100 102 104 109 102 46 HV Huxley H Marconi Lars Søndergård, Øls, Hobro103 98 106 101 107 100 50 T Funkis CEN Erri Chr Ladefoged, Kongshøjgård Ravnkilde, Nørager109 111 108 108 108 103 99 242 T Blakstar P S Sheik Hubert Sauer, Westfalen, Tyskland104 106 97 100 97 110 75 Basar T Blakstar I/S S Andersen & H.B Andersen, Nygård Vinding, Sørvad104 107 98 106 102 98 100 45 Hondo Aero East Cash Svend Nørgaard, Aslundgård Birkelund, Bevtoft105 97 102 105 99 99 75 H Apollo R Leadman Jens Pedersen, Esphøjgård Kokholm, Tjele102 106 104 101 102 95 62 Lukas M Aerostar Sv Ove Lykke Andersen, Bjerregård Tolstrup, Grenå103 102 105 95 108 101 95 46 E Mattie G M Bellwood Søren Ernst Madsen, Tirsvad Holstein, Brædstrup105 106 98 104 104 108 43 Basar Lord Lily Kr O Dahlgaard, Harring Søgård, Snedsted99 103 101 95 103 104 109 67 C Zack E Lexus Jens Oluf Madsen, Engslevgård Fårup, Rødkærsbro99 106 94 104 104 95 99 79 Luxemburg L Ares Jørgen Henneberg, Langagergård Gludsted, Ejstrupholm103 109 103 107 107 95 35 Lukas N Luke Tyskland, Tyskland, Tyskland108 99 99 102 107 103 94 73 Lukas E Labelle Kresten Andreasen, Rendbæklund Rendbæk, Saltum108 99 106 108 105 98 42 T Funkis VAR Platin Leif Welling Hansen, Skodborghus, Vejen105 118 102 99 106 101 103 3247 Ked Juror L Ares Søren Bojer, Nørregård Jelstrup, Aars4 2004


14 Sortbroget kvægHitliste over alle SDM-TYRE på udvalgte egenskaberNavn S- Y- Lem- Malke- Malke- Tempe- Yver- Holdindeksindeks Krop mer organer tid rament sundhed barhedY-indeksTVM Holo 111 112 103 95 102 99 103 97 101F Villads 105 111 108 99 93 103 110 91 94V Exces 114 111 99 112 94 101 98 103 111V Curtis 108 110 100 98 98 108 97 95 101RGK Bjøn 112 110 105 95 108 104 100 102 104KropVAR Cornel 105 105 110 104 100 111 103 90 96TVM Hepon 105 100 110 101 111 102 101 102 102V Duke 106 100 110 100 105 93 96 105 108RGK Birger 107 101 110 100 104 100 98 109 101VAR Calano 114 101 109 104 112 102 102 105 112LemmerVAR Camaro 108 101 106 113 107 102 107 103 113V Exces 114 111 99 112 94 101 98 103 111RGK Atlas 103 101 102 111 101 109 101 98 96T Umage 104 100 104 111 107 98 98 98T Teddy 106 100 103 110 99 103 96 108 102MalkeorganerV Gadaffi 105 101 105 105 116 102 99VAR Calano 114 101 109 104 112 102 102 105 112T Noomi 107 101 104 105 111 94 97 103 106TVM Hepon 105 100 110 101 111 102 101 102 102V Erik 114 102 97 99 111 105 99 113 111MalketidHMT Lero 105 101 100 102 103 113 93 100 100RGK Evig 105 102 101 103 101 113 104VAR Cornel 105 105 110 104 100 111 103 90 96V Europa 102 100 100 95 99 111 105 98 97VAR Etlar 112 105 104 109 107 111 89 103 102TemperamentTVM Hesne 108 103 103 99 109 105 111 102 104F Villads 105 111 108 99 93 103 110 91 94HMT Lasard 109 107 106 97 100 97 110 106T 2000-16 104 107 107 83 100 105 110 102V Carry 109 103 101 95 103 104 109 105 103YversundhedV Erik 114 102 97 99 111 105 99 113 111V Excel 114 102 100 103 110 101 89 112 102T Skjold 109 103 94 104 104 95 99 111 106RGK Birger 107 101 110 100 104 100 98 109 101V Ebert 109 101 109 103 107 107 95 109HoldbarhedT Lambada 111 100 100 100 109 103 107 104 121VAR Camaro 108 101 106 113 107 102 107 103 113VAR Epson 112 105 97 99 104 106 99 109 113VAR Calano 114 101 109 104 112 102 102 105 112VAR Elvis 113 105 104 97 103 99 98 109 1124 2004


Kig oversigten over tyre såvelsom hitlisten for de enkelteegenskaber grundigt igennem,der er rigtig gode informationertil rådighed.Nye tyreDer er denne gang kun 3 nye tyre.T Ustrup (H Apollo¤Dombinator)fra Gregers Dam,Grenå, med S-indeks 108 og Y-indeks 108. Han avler store tungekøer med hældende kryds.Lemmerne er grove med godklovhældning. Malkeorganerneer på gennemsnit, med vidtstilledepatter. Hans største minuser et fødselsindeks på 87.Fra udlandet er der A Tucano(O Tugolo¤Esquimau) S-indeks110 og Y-indeks 106. En tyr medsærdeles god hunlig frugtbarhedpå 115 og en god kælvningsevnepå 109. Sikkerhedener ikke så høj endnu.V Force SR – alternativtil krydsningV Force SR (T Funkis¤VAR Pla -tin) S-indeks 109 og Y-indeks 98,fra Leif Welling Hansen, Vejen.Køerne efter V Force SR er knapmiddelstore. Lemmerne er godemed særdeles god klovhældning.Malkeorganerne er super,med god yverdybde og en særdelesgod patteplacering. Haner resultatet af et forsøg med afprøvningaf tyre med specielthøj avlsværdi for yversundhedog frugtbarhed (SR = Sundheds-og Reproduktionslinie).Det må siges at være lykkedes,så der er måske et godt alternativtil krydsning, for at styrkedisse vigtige egenskaber, somkrydsning er tiltænkt at rette oppå gennem krydsningsfrodigheden.15 Sortbroget kvægLukas og Luxemburgstjæler billedetDet vil nok være begrænset,hvad der kommer af nyhederden næste tid, sønnerne efterLukas og Luxemburg er sværeat matche og overtrumfe. Dekommende tyrefædre er ikke påsamme niveau, men med lidtheld vil H Apollo, S-indeks 111,avle er par gode tyre.4 2004


Aktuelle Spitzenvererberdes SRV830884 TL TVDELIGHTDecision x Bellwood x MascotDELIGHTSechs Generationen exzellent eingestufteKühe. Milchtypische Töchter mit soliderKörpertiefe. Ausgezeichnete Fundamenteund Euter. Milch- und Eiweißvererber.Alves-Tochter AlcadeLucifer-Tochter Luggi Hanno-Tochter HandraDelight-Tochter JoeyNeu830837 TL TVALVESAmel x CMV Mica x OscarNr.1 in Deutschland, Nr. 2 in USA. Lou Etta-Familie. HoheLeistung aus sehr guten Eutern. Trockene Sprunggelenke,optimale Winkelung. Hohe Nutzungsdauer und Fruchtbarkeit.Internationaler Bullenvater. Leichtkalbigkeit.830838 TL TVHANNOHondo Aero x Juror x MelwoodNeuLeistungsvererber mit positiven Inhaltsstoffen.Gute Euter mit ausgeprägtemZentralband. Hohe Trachten. Große Tieremit breiten Becken. Gute Fruchtbarkeit.Zuchtwertschätzung Deutschland August 2004Name Milch-kg Fett-% Fett-kg Eiweiß-% Eiweiß-kg RZM RZE RZGHanno +1501 +0,05 +68 +0,09 +59 129 135 137Alves +2560 -0,41 +67 -0,10 +77 138 127 145Delight +2008 -0,48 +39 -0,02 +66 128 139 135Lucifer +1327 -0,07 +50 +0,22 +64 130 129 136830862 TL CVLUCIFERLucky Leo x Jabot x BlackstarLUCIFEREiweißvererber. Langlebige Pietje-Kuhfamilie,hohe Nutzungsdauer. Sehr guterExterieurvererber. Euter mit ausgeprägtemZentralband. Gute Eutergesundheit.Sächsischer Rinderzuchtverband e.G. (SRV)Schlettaer Straße 8, 01662 Meißen, GermanyTelefon: 00 49/35 21 - 47 04 10, Telefax: 00 49/35 21 - 47 04 18http://www.srv.de, e-mail: info@srv.de


Årets tyr 2004Af Keld Christensen, SDM-Dansk HolsteinV Elo datter fra Kurt Juel, BrørupV Elo sejrede suverænt ikampen om årsmødedeltagernesstemmer. Som enstærkt anvendt brugstyr,stærkt anvendt nationalt oginternationalt som tyrefaderog samtidig med en storsæd eksport, var han et godtvalg i kampen med VAR Elvisog VAR Etlar. Mange udenlandskesædsælgere har besigtigetafkom og væretmeget tilfredse, og der vilde kommende måneder ogår blive endnu flere godedøtre i Danmark. Tillykke tilopdrætterne.V Elo er tillagt hos Peder V.Laust sen og solgt i fællesskabmed Frede Søgaard, idet de tokøbte moderen i Tyskland. Lukas-sønnenV Elo er tillagt påen Luke-datter af en i Tysklandmeget kendte kofamilie med flerepositive sønner. Tidligere hardanske kvægavlsforeninger ogsåværet inde i afstamningen17 Sortbroget kvæghos F. Schäkel i Westfalen, oghan kan på samme tid som Fredeog Peder være stolt over entysk tyrefader fra V Elos mormoder.Det er en god kombination afstærke og robuste tyre, som viogså tidligere har stiftet bekendtskabmed i danske tyre.V Elo har gode avlsværdital forsundhed, reproduktion, ydelsesamt eksteriør og et S-indeks på115. Han avler godt middelstorevelbyggede køer med svagt hældendekrydsrammer (kælvnings -evne 111), gode lemmer med isærgod klovhældning og gode malkeorganer.Temperament 97 ernok blandt de bedste for Lukassønner,så der er faktisk ingenfejl ved V Elo. Holdbarhedsindekser 104.V Elo har været en fantastisksædproducent, og en del kalveer nu født. Med de flotte avlsværditalpå især sundheds- ogreproduktionsegenskaberne erhan et naturligt valg, i øvrigtsammen med yderligere nogleaf toptyrene, til de besætnings -ejere, der føler problemer omkringdisse egenskaber.Afstamningen er følgende:V Elo – LukasG47188-01331 – N LukeGMabel – T BlakstarGMarlen – InspirationGMati – Elevation DeanGMartini – C RexTillykke til opdrætterne af Årets tyr – Jytte og Frede Søgaard, Rousthøje samtHenny og Peder V. Laustsen, Ribe.4 2004


18 Sortbroget kvægÅrets AvlskoAf Keld Christensen, SDM-Dansk HolsteinMor til 4 sønner, én tæt påbrugstyrestatus, mormodertil må ske racens mest benyttedebrugstyr i efteråret2004, tidligere hædringersom »Årets tyr« i samme familie,hvad kan være bedrebaggrundsinformation til athædre Aslundggard CelsiusMille som Årets Avlsko2004.I/S Aslundgaard, Svend og As -mus Nørgård, kan være stolteover den hæder, som 51260-00650 – Aslundgaard CelsiusMille – blev tildelt på SDM-Årsmødet, og når historien omhende er fortalt, er det ogsåmed rette.Mille er tillagt på en meget stærkog velbygget Blakstar-datter, dervar stærkt efterspurgt som tyremoder,herhjemme og fra udlandet.Bag hende ligger Starbuckkoen,som er moder tilSDJ Maxi, der tidligere er hæd -ret som Årets tyr.Svend Nørgaard hædres med Årets Avlsko 2004. Døtrene Sisse og Ditte, dersammen med hele familien deltager i alt omkring køerne er med til hæderen.Men til Årets Avlsko igen. Hendesbedste søn er RGK August,helbroder til moderen til RGKDidrik. Derudover yderligereen søn, der har klaret sig tilfredsstillende,nemlig forudenRGK August (Y-indeks 108 ogS-indeks 107) også V Dublin(Y-indeks 103 og S-indeks 102).En god afstamning, godt eksteriør,– vist i hele kofamilienflere gange på udstillinger, oggodt afkom med gode resultaterer baggrunden for, at As -lund gaard Celsius Mille hædresmed det flotte resultat.I en anden gren af familien erder også positive resultater, idetSDJ Maxi’s helsøster har en efterspurgtdatterdatter efter Lukas,– og hun har i øvrigt ogsåen ganske positiv helbroder,RGK Bivo (Y-indeks 108 og S-indeks 110).4 2004


DANSIREINTERNATIONALE TYREFÆDREV Eaton (Gibbon x Belt x Cleitus)Elly GeverinkEjer: Hans Jessen, Vojens. Foto i 2. laktation.V Elo (Lukas x N Luke x Blackstar)VAR Etlar (Lukas x M Aerostar x NJY Hubert)Elly GeverinkElly GeverinkEjer: Kurt Juel, Brørup.Ejer: Ove Nielsen, Nr. Nebel.KVÆGAVLSFORENINGEN DANSIREEbeltoftvej 16, Assentoft8900 RandersTlf. 8795 9400Fax 8795 9401E-mail: info@dansire.dkwww.dansire.dk


20 Sortbroget kvægYdelsesresultater 2003-2004Af Keld Christensen, SDM-Dansk HolsteinDer er ingen krise, når ydelsesresultaterne gøres op. Der erstig ninger og fantastiske resultater. Men det er vel også det,der skal til ifølge de meldinger Dansk Kvæg har givet til kvæg -brugerne, – effektiviser jer, så I kan fortsætte. Resultaternebringer klart SDM-Dansk Holsteinkøerne i top både når detgælder racen samlet, besætninger og enkeltkøer. Med god pasningog management klares disse topresultater. Tillykke med deflotte resultater.668 kg værdistofForholdsmæssigt har SDM-Dansk Holstein nået en lidt stør -re andel af de kontrollerede kø -er, men samlet set er der detseneste år blevet knap 24.000 kø -er færre i staldene. Ydelsen der -imod er gået frem med 17 kgværdistof, og ydelsesresultaternefor de danske malkeracerfremgår af tabellen. Kravet erstørst muligt afkast, og både reduktioni omkostninger såvelsom øgede indtægter har storind virkning. Det skal huskes, atnok er reduktion i sygdoms- ogreproduktionsomkostninger megetvigtig, men da der laves sto-re investeringer i et kvægbruger det nødvendigt med høj produktion,– og at vi på i fodringsrådgivningenog avlsarbejdetindstiller os på dette.Snart 15.000 kgi besætningsydelseBesætningsydelserne ryger op,også i de store besætninger. Detteårs topscorer i mælk er besæt -ningen hos Aage Villumsen,Løg strup, og i kg værdistof erden kun overgået med nogle fåkg fra sidste år af Søren Bojer,Aars, da hans besætning sluttedemed 1053 kg værdistof. Mengennemgående er det jo en ræk -ke konstante besætninger hvadangår god genetik, god manage -ment og evnen til at få det bedsteud af foder og ko. I alt 12besætninger er over 900 kg værdistofmed Tirsvad-Anderstrupog Vagn Bech som de to næsteog som toppen på hver deresbesætningsstørrelse. Men fantastisker det, at det næsten erde største besætninger, der lederi kapløbet efter de store udbytter.LivsydelseskøerneTil årsmødet i SDM-dansk Hol -stein blev der hædret en megetlang række køer. Holdbarhedenaf SDM – Dansk Holsteinkøerer blevet forbedret over de sene -ste 10-15 år i en grad, at det erutroligt. Under omtalen af Årsmødet2004 er omtalt livsydelseskøernesafstamningsmæssigeforhold, og her er det fantastiskat se, som især NJY Hubert gørsig gældende. Det er stadig enstor præstation at nå 100.000 kgmælk i de mange besætninger.Ydelseskontrollen 2003 - 2004% I alt køer Kg mælk Kg fedt % fedt Kg protein % protein F+PRDM-køer 8,5 % 44.461 8.119 345 4,25 288 3,55 633SDM-køer 71,9 % 375.305 8.900 367 4,12 301 3,38 668JER-køer 11,9 % 61.910 6.185 368 5,95 253 4,09 621DRH-køer 1,0 % 5.285 7.820 342 4,37 273 3,49 615FAY-køer 0,0 % 175 8.141 359 4,41 285 3,50 644NRF-køer 0,0 % 5 8.078 302 3,74 267 3,31 569KRY-køer 6,6 % 34.640 8.013 352 4,39 282 3,52 634Gns. af alle køer 100,0 % 521.781 8.442 364 4,31 292 3,46 6564 2004


21 Sortbroget kvægHøjestydende SDM-besætning 2003-2004Besnr Navn Sted Års- Kg % Kg % Kg Kg fedt %køer mælk fedt fedt protein protein og prot. leveretUnder 30 årskøer31106 Søren Bojer Aars 28.0 11956 3.98 476 3.39 405 881 9038449 Ole Jensen Frederikshavn 29.2 11303 4.3 486 3.47 392 878 9537538 Niels Erik Larsen Åbybro 21.0 10468 4.31 451 3.58 375 826 9230 – 60 årskøer42035 Aage Villumsen Løgstrup 52.0 14941 3.8 568 3.21 479 1047 9032338 Allan Kjær Simonsen Storvorde 34.4 12915 3.93 508 3.36 434 942 9529288 I/S Raunlund Randers 56.8 12049 4.19 505 3.41 411 916 9236284 Kresten Andreasen Saltum 51.5 11614 4.23 491 3.39 394 885 9141181 Jens Pedersen Tjele 45.2 11254 4.26 479 3.47 390 869 8625151 Anders Hvid Pedersen Them 51.2 12348 3.71 458 3.29 406 864 9333451 Torben Andersen Hobro 51.2 10916 4.31 470 3.47 379 849 8642260 Chr Christensen Tjele 54.9 11757 3.86 454 3.34 393 847 9261936 Knud J Nielsen Glejbjerg 51.5 10742 4.41 474 3.45 371 845 8933772 Niels Hald Aars 47.3 11402 4.1 467 3.31 377 844 8711436 Finn Christensen Nykøbing Sj. 40.4 11202 4.08 457 3.43 384 841 8817771 Lyngby Landbrugsskole Roskilde 39.4 11009 4.25 468 3.36 370 838 9133672 Jess Jensen Vadum 57.4 11020 4.2 463 3.35 369 832 9324250 Steen Holst Hørning 43.0 10919 4.19 458 3.41 372 830 9360 – 100 årskøer30974 Vagn Bech Hadsund 81.5 12469 4.31 537 3.38 421 958 9256601 Bjarne Hansen Spjald 63.6 13215 4.02 531 3.19 422 953 9359141 Helmer Jensen Sørvad 93.2 12865 4.03 518 3.34 430 948 9429084 Lisbeth og Jens Klinge Knebel 71.8 12554 4.14 520 3.35 421 941 9243822 Anton Jessen Årre 94.2 13027 3.88 506 3.2 417 923 9634203 Anne Overgaard Bindslev 81.4 11458 4.47 512 3.53 404 916 9458080 Joost Oppers Sønder-Felding 93.7 11737 4.25 499 3.45 405 904 9451260 I/S Aslundgård Bevtoft 76.7 12540 3.88 487 3.29 412 899 9341959 Erik Bjørnholt Andersen Kjellerup 93.3 10960 4.32 473 3.42 375 848 9136467 Jan Boskov Mikkelsen Hjørring 88.4 10903 4.37 476 3.37 367 843 9455377 Per Skarregård Ringkøbing 81.8 11425 3.96 453 3.41 390 843 9529725 Henrik Sanko Mørke 99.5 11393 4.11 468 3.27 373 841 9246464 Hans Jørn Hansen Esbjerg N 64.8 11043 4.15 458 3.4 375 833 9046031 Solveig Nielsen Ansager 82.5 11132 4.11 458 3.35 373 831 9158384 I/S Olesen Mølgård Bøvlingbjerg 77.1 11237 4.06 456 3.34 375 831 97Over 100 årskøer33723 Tirsvad – Anderstrup Skørping 200.1 13897 3.72 517 3.27 455 972 9242405 Hedelund I/S Aalestrup 120.0 13134 3.83 503 3.22 423 926 9144334 Torben Kragh Henne 107.4 12687 3.82 485 3.24 411 896 9344884 Gudmund Kristensen Janderup Vestj 274.5 12243 3.9 477 3.34 409 886 8630752 Hornbjerg Holstein I/S Aars 204.1 12046 3.96 477 3.34 402 879 9229912 Anders Bodilsen Hadsund 120.6 11661 4.1 478 3.35 391 869 8945094 I/S Nordgård Jordrup 126.0 11402 4.33 494 3.27 373 867 9439598 I/S Tømmerbyfjord Frøstrup 119.2 11968 3.98 476 3.23 387 863 9451122 Hans Thysen Skærbæk 109.9 11556 4.12 476 3.33 385 861 9663650 Finn R. Sørensen Låsby 201.1 12183 3.82 465 3.2 390 855 8837279 Tårs 100.3 11290 4.17 471 3.35 378 849 8852666 Asmus Petersen Christiansfeld 119.3 11207 4.14 464 3.42 383 847 9244432 Flemming Petersen Ribe 110.1 11215 4.16 466 3.38 379 845 9449662 Frank Aafjes Bylderup-Bov 114.3 11392 4.06 462 3.34 380 842 8720198 Hendry Pool Brande 109.7 10959 4.3 471 3.38 370 841 9441815 Per Høgh Møldrup 107.5 10993 4.32 475 3.32 365 840 9334242 Tronsmark Holsteins Bindslev 122.7 11564 4.04 467 3.21 371 838 9450411 Ecco Farmen Tønder 103.7 11689 3.88 454 3.27 382 836 9251814 Højager Holstein I/S Rødding 117.6 11381 4 455 3.34 380 835 9132413 Farsøgård I/S Farsø 174.8 11372 4.05 461 3.27 372 833 884 2004


22 Sortbroget kvægHøjestydende SDM-køer 2003-2004Navn Ckr.nr. Far Mælk % Kg % Kg Kg S- Y-fedt fedt prot. prot. fedt+prot.indeks indeksPearl Breeding, Bylderup-Bov 49738-01318 BASAR 18.699 5,84 1.092 3,72 696 1.788 119 122Pearl Breeding, Bylderup-Bov 49738-01482 R STONEHAM 17.562 4,82 846 4,19 735 1.582 119 117Hans Chr. Christiansen, Gesten 43658-01476 T FUNKIS 17.599 5,24 922 3,57 628 1.550 122 113Tirsvad – Anderstrup, Skørping 33723-01556 H BOUDEWIN 19.005 4,45 846 3,49 663 1.508 113 119Finn R. Sørensen, Låsby 63650-02235 D NOVALIS 22.944 3,19 732 3,19 733 1.466 117 114Anton Jessen, Årre 43822-02024 L WINCHEST 19.579 4,08 799 3,03 594 1.392 104 107Pearl Breeding, Bylderup-Bov 49738-01177 FLACON STA 17.173 4,75 816 3,28 564 1.379 108 105Christian M. Hoeck, Bylderup-Bov 49666-00744 KOL NIXON 16.421 4,92 808 3,40 559 1.367 114 114Finn Christensen, Nykøbing Sj. 11436-00706 B MOUNTAIN 17.007 4,38 745 3,60 612 1.357 110 110Joost Oppers, Sønder-Felding 58080-01203 T BURMA 17.752 4,25 754 3,36 596 1.350 106 109Tirsvad – Anderstrup, Skørping 24412-00992 B PATRON 18.634 3,97 740 3,27 609 1.348 115 113Anne Overgaard, Bindslev 34203-00928 T BURMA 17.217 4,36 751 3,46 596 1.346 101 100Gerdje & Toon van Loon, Sindal 35981-01575 ZAN ROYAL 15.579 4,79 746 3,76 586 1.332 110 112Anders Bodilsen, Hadsund 29912-01780 T EBERHARD 19.164 3,62 694 3,30 632 1.326 110 110Pearl Breeding, Bylderup-Bov 49738-01087 H MARCONI 16.756 4,23 709 3,68 617 1.325 106 106Kristian Andersen, Løkken 34518-00898 HJ VOGD 16.230 4,94 802 3,21 521 1.323 111 112Tirsvad – Anderstrup, Skørping 24412-01147 M GLENWOOD 18.801 3,87 728 3,15 593 1.320 112 115Kærgaard I/S, Støvring 32055-00700 T BURMA 13.998 5,75 805 3,64 509 1.314 107 108Peder Kappelgaard, Thisted 38735-02311 T FUNKIS 15.578 4,67 727 3,76 585 1.313 115 110Højtydende køerListen over de højtydende køerer lidt længere end sidste år ogstregen er sat ved 1300 kg fedt +protein. Listen toppes af et parmeget højtydende køer fra PearlBreeding efter henholdsvis Basarog R Stoneham. Knap 1800kg fedt + protein på toppen.Koen fra Hans Chr. Christiansen,Gesten var også på tredjepladsensidste år, og i mellemtidener denne T Funkis-datterblevet kontraktko til KvægavlsforeningenDansire, og med 3afsluttede laktationer (305 dage)er hendes ydelse på knap13.900 kg mælk.Vi holder os på toppenSDM-koen kan ikke bare giveen høj produktion, den kan ogsåleve op til øget holdbarhed.Her er der ikke gået på kompromis,så selv om vi har mangeegenskaber at tage hensyn til,så har vi forstået, at der skal selekteresfor alle egenskaber. Vedselektion efter S-indeks viser be -regningerne, at vi får fremgangfor alle egenskaber, og bemærkelsesværdigtendda en pænfrem gang på de fleste af sundheds-og reproduktionsegenska -berne. Selekterer vi efter Y-indeks,som vi for år tilbage nokhavde en vis tilbøjelighed til atkigge forholdsvis mere på, så opnårvi naturligvis stor og mak si -mal genetisk fremgang for denneegenskab, men en reduceretøkonomisk fremgang. Samtidigbemærkes en vis tilbagegang forflere af de førnævnte vigtigeegenskaber.I dag har vi en række tyre, der tilfulde lever op til vore ønskerom gode resultater på stort setalle egenskaber. Vi skal benyttedem intensivt, og få videreudvikletDansk Holstein.4 2004


Interbull november 2004Af Keld Christensen, SDM-Dansk Holstein23 Sortbroget kvægNyhederne var stærkt begrænsede i toppen af Interbull-listen,de fleste af tyrene var konstante og så er der holdbarhedstal påmange af tyrene. Beregning af internationale avlsværditalbetyder, at tyrenes avlsmæssige niveau for holdbarhed kansammenlignes på tværs af landegrænser. Selv om der erforskelle i både definitionen af og metoder til avlsværdi -vurdering, er der dog mellem de fleste lande en god sammenhæng.Og endelig er Danmark godt med både hvad angårgenetisk niveau for ydelse og eksteriør samt tilfredsstillendefor yversundhed og holdbarhed.Enkelte nye lande er kommet tilog så har enkelte lande skiftetud i egenskaber, sådan som vitidligere har gjort for bagpatteafstandeller andre egenskaber.Sverige og Italien har ændretberegningsmodel i deres hjem -lande, og de nye modeller tyderpå, at tidligere beregninger iItalien ikke har kunnet forudsigeden genetiske udvikling i Italienmed tilstrækkelig sikkerhedfor ydelse. Derfor er flereitalienske tyre faldet i Y- og S-indeks.Tabel 1 er en oversigt over detavls mæssige niveau for ydelse i enrække lande, – vi klarer os fint.For eksteriør er der i flere landelagt mere vægt på eksteriør egen -skaber, end vi har gjort i Danmark.Og som bekendt får videt vi går efter, så derfor er enkeltelande lidt foran os. Da vihar anvendt S-indekset som voressamlede mål for avlsarbejdetviser andre opgørelser, at vi fak-tisk har højeste S-indeks af allelande.En gennemgang af de enkeltelande viser kun små ændringer:USAOman Justy steg 3 S-indeksenhederog holder derfor fornemtsin plads øverst på listen lige efterRGK Bob CV. Lidt længerenede følger med amerikansk afprøvningSEMEX-tyren M Ma -gical (F: R Durham) med S-indeks109. Tyrene D L Aaron, HTitanic (SEMEX), O Finley ogE Boliver har S-indekser 107-108 og er vel nærmest tilfredsstillendemålt på S-indekset.CanadaChampion og Freelance fasthol -der stort set deres canadiske afprøvninger,og derudover er derikke ret meget nyt. Gennemgå -ende har tyrene været stabile,men altså ikke de mange nyheder.TysklandLancelot, Laudan og Leif er treLukas-sønner, der har fastholdtderes S-indekser som de bedstetyre fra Tyskland. Rudolf-sønnenRamos holder position –godt hjulpet af HoldbarhedstalTabel 1. Avlsmæssigt niveau for ydelsesegenskaber,HolsteingruppenLand Antal M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeksAustralien 280 97,6 98,1 98,4 98,6Canada 470 99,7 95,0 97,3 95,7Tyskland 1.275 97,3 97,4 97,3 97,3Danmark 525 100,4 100,5 100,2 100,2Spanien 110 100,0 96,2 98 96,7Finland 94 96,7 93,1 96,1 94,9Frankrig 831 101,9 97,9 100,6 99,3England 155 101,4 98,4 100,5 99,5Italien 569 101,2 96,5 99,7 98,2Holland 1.044 99,9 100,4 101,5 101,6New Zealand 354 93,7 96,8 97,3 98,3Polen 274 94,0 93,8 93,4 93,3Sverige 142 99,8 97,5 98,9 98,1USA 1.975 102,0 96,7 99,4 97,64 2004


24 Sortbroget kvægFrankrigDer har denne gang været ensvag tendens til, at de fransketyre er steget i S-indeks. MattieG-sønnen Orcival CV er stegeten Y-indeks- og to S-indeks enheder,og han anvendes i Frankrigen del som tyrefader. Okendo,der viste en gruppe på Spaceudstillingen,er steget én i S-indeks,og han er også anvendt iDanmark af de franske kvæg -avlsforeninger. Merdrignac erstabil med S-indeks 108.Lucky Mike-døtrene blev fremvist ved et åbent hus arrangement i Holland.på 113. En klar tendens er stabilitet,som det gælder for de mangeLukas sønner i Danmark.Mto to-sønnerne er med i Tysklandmed meget begrænsede æn -dringer, og bl.a. Manager og Me -rinit anvendes i flere tyske kvæg -avlsforeninger som tyrefædre.HollandDet er fortsat tydeligt, at D Novalis-sønnernestår tæt på påtoppen af listen over hollandsketyre. Jordan 3 er anvendt en delsom tyrefader, og Dynasty CV,M Chuck CV og Dr Chasse erligeledes anvendt en del. E Addison-sønnerneer på vej ind ogser ret stabile ud, men ingen afdem er højdespringere, men viventer os lidt af en eller flere afdem senere på vinteren.Tabel 2. Avlsmæssigt niveau for eksteriøregenskaber,HolsteingruppenKrop Lemmer MalkeorganerLand Antal Gns. Spred- Gns. Spred- Gns. Spredningning ningAustralien 124 99,8 3,7 96,3 4,2 99,1 5,0Canada 485 103,8 5,0 99,3 4,5 102,9 6,3Tyskland 1.268 101,1 4,4 99,3 4,7 100,8 5,7Danmark 544 100,1 4,0 100,4 º 4,7 100,1 5,2Spanien 130 101,6 4,7 99,3 4,7 102,3 5,0Frankrig 932 101,3 4,6 96,5 4,1 98,4 5,4England 229 100,8 4,1 97,4 3,9 99,1 4,8Italien 592 100,5 4,9 97,9 4,1 99,5 5,6Holland 1.022 100,2 4,6 98,4 3,9 98,6 5,5New Zealand 26 98,8 4,6 95,7 4,5 95,2 5,5Sverige 132 99,2 4,2 98,7 4,4 99,1 5,0USA 2.144 101,3 5,0 99,0 4,0 100,7 5,7EnglandABS-tyren P Shottle (F: Mtoto)er på markedet som en rigtiggod typetyr, Y-indeks 104 menikke et tilstrækkelig antal døtremed »yversundhed«, men deforeløbige tal for egenskaben erdog flotte i England, hvor haner afprøvet. Lucente er på S-indeks106 og er således knap såsuveræn som tyrefader, som hanvar tidligere.ItalienItalien har ændret sin beregningaf indekserne, og det visersig nu, at de forventninger italienerneselv havde til den genetiskeudvikling for deres tyre ikkeholder stik. De fleste nyeretyre er faldet 2-3 enheder i bådeY- og S-indeks, og interessen vilnok fortage sig lidt i en periode,indtil italienerne kan fremvisenogen stabilitet. A Ford tyderpå at være ret stabil, og der erallerede en del døtre i Italien,og S-indekset er 110 (+1).Nordiske landearbejder på NAVDe nordiske lande vil forhå bent -lig til marts 2005 kunne præ sen -tere delegenskaber på tyrene påsamme base. Hvis vi til den tidogså finder ud af at vægte alleegenskaberne på samme måde iS-indekset vil vi have fuldstændigens S-indekser at præsentereikke blot for vore egne medlemmermen også på de internationalemarkeder. Lad os håbe vikan være foregangsland igen,som vi var det tilbage i begyndelsenaf 80’erne med et samletindeks, – S-indeks.4 2004


M 105F 110P 102Y 104S 107Krop 109Lemmer og klove 101Malkeorganer 111Yversundhed 102


Netværket i flere landeAf Keld Christensen, SDM-Dansk Holstein27 Sortbroget kvægEt godt netværk er vigtigt for at opnå resultater på mange områder,– også inden for Holstein- avlen. Derfor mødes vi bådepå nordisk såvel som europæisk plan årligt for at drøfte fællesopgaver og hjælpe hinanden med gode ideer, hvad kan forbedresog kan vi arbejde tættere sammen? Lever vi i den vestligedel af Europa med nogle langt gunstigere forhold end i de østligelande? De skal udvikle nogle teknikker, som vi har kendt oganvendt i en del år, men økonomien er overalt den besværligepartner.På nordisk plan er den norskeog finske Holsteinorganisationmeget unge, og de kan have friskeideer til de to andre lande,eller vi kan fra Sverige og Danmarklægge nogle af vore erfaringerpå bordet. Senest drøftedevi på forberedende plan Nor -disk Avlsværdi Vurdering (NAV),og vi lovede, at vi ville prøve atskubbe positivt til ideerne. Mødetmundede også ud i en aftaleom Holstein-avlsrådgivning tilen række besætninger i Norge,og den opgave er udført.På europæisk plan har vi holdtmøde med sekretær-kolleger fra20 lande. De fleste fremlagde etemne af høj relevans fra hjem -landets Holstein-avl, og der vilpå næste bestyrelsesmøde blivetaget grundigt fat på i hvert fald3-4 af de mest dækkende emnersåsom vores indbyrdes arbejdsprocesser,levering af data tilInterbull samt svage punkterved vore Holstein-køer og – tyre.En dag med besøg i to Hol -stein-besætninger gav et godtindtryk af det praktiske arbejdei Grækenland, der gennem aktivefolk er kommet godt i gangefter kun at have været medlemaf den Europæiske Holsteinforeningi et par år.Turen til FinlandI forbindelse med dyrskuet iTam pere havde den finske Holsteinforeningkaldt til møde forrepræsentanter for Holsteinforeningernei Norge, Sverige Finlandog Danmark. Vi mødtes påskuet og så en række gode køer,hvor der fornemmes fremgangpå de væsentlige og funktionelleegenskaber. At så den bedsteko var efter T Funkis gjorde naturligvisoplevelsen større, menforuden hende var der i øvrigten række køer efter danske tyre.De »specielle« showfolk anvenderogså i Finland canadiske tyrei håb om lettere at tilkæmpesig vinderpladserne på skuerne,men også danske tyre som TFunkis, KOL Nixon, VAR Cala -no, VAR Camaro og ikke mindstTVM Hesne vil kunne gøre sigpå skuerne, især hvis de brugeslige så målrettet som andre »eks -teriørtyre«. Besætningsbesøg vistemange gode køer, men ogsåmulighed for videre fremgangfor en række eksteriøregenskaber.Der er hos nogle besætningsejereet stort ønske om genetikaf høj kvalitet for hurtigavlsmæssig fremgang.Mødet i Finland mellem landenesrepræsentanter var forudenen orientering om avlsarbejdeti Finland især en første orienteringom NAV. Her blev redegjortfor de foreløbige beslutninger,og senere drøftede vi deforhold, som racerepræsentanterskulle diskutere i løbet af efterårog vinter. Selv om Norgehar meldt sig ud af NAV glædedede norske repræsentanter sigdog til lettere at kunne sammenligneHolsteintyrene fra detre andre lande. De tre lande,Finland, Sverige og Danmarklovede hinanden at ville arbejdefor fælles vægtfaktorer i de forskelligeavlsværdital, og selv omder kan være strukturelle forskellei besætninger og til en visgrad i nogle økonomiske forhold,er registreringerne, avls -må let og forventningerne tilfremtiden dog ret ensartede.Som en norsk-dansk aftale harvi umiddelbart efter mødet la-4 2004


28 Sortbroget kvægGrækenland er nyi familienDen Europæiske Holsteinforeningholder kongres hvert andetår, og i de mellemliggendeår mødes sekretærerne til en diskussionaf forskellige forhold. Iår var den græske Holsteinfor -ening vært ved dette møde mellemrepræsentanter for 20 europæiskeHolsteinforeninger. Sær -deles veltilrettelagt og derud -over med flere spændende indlæg(selvvalgte emner) fra deenkelte lande bevirkede, at vi fiktre gode dage til at knytte godekontakter med nye lande i dennesammenhæng.Det er altid skønt at se en ko vinde, – ekstra skønt i Finland når det er en datterefter T Funkis – ja, så er det ekstra skønt at være danskere.Den europæiske Holsteinfor -ening kan på en række processerforbedre samarbejdsrelationerne,og der blev givet godeideer til disse forbedringer. Deter vigtigt, at repræsentanter forde europæiske Holsteinorganisationeri fællesskab kan træffebeslutninger oftere end hvertandet år i forbindelse med kongresserne,og den italienske kollegagav flere gode eksempler påmulige forbedringer.vet avlsrådgivning i 15 norskeHolsteinbesætninger og har heranvendt sæd af en række forskelligetyre, ikke blot danske,men også tyre til rådighed fraandre lande og som kan opfyldede ønsker, den enkelte besætningsejerudtrykte ved MetteBechs besøg.Nyt AgribexI den europæiske Holsteinorganisationdrøftes næste Agribexudstilling.Belgien kan ikke honorerede veterinære krav, somflere lande stiller, og derfor erder en undersøgelse i gang forat finde ny vært for udstillingen.Veterinære, økonomiskeog praktiske forhold indgår i deovervejelser der foregår, og dersonderes slutteligt mellem Cremona(slutningen af oktober)og Oldenborg (midt i juni) somudstillingsværter. Endelig beslutningherom træffes senestpå den europæiske kongres iPrag i maj 2005.Holsteinkøerne har leveret mangeflotte resultater, og i mangelande arbejdes der seriøst på atfå så mange egenskaber som muligtberegnet og præsenteret iavlsværdital. Men vi har ogsåegenskaber, der kan og skal forbedres,og det gav vi nogle eksemplerpå fra Danmark. Det ervigtigt, at vi alle har forståelsefor problemerne omkring kalvedødelighed,hunlig frugtbarhedog lignende egenskaber, ogat vi alle forsøger at forbedre registreringerneog udnytter disse.Det gælder også om i denforbindelse at gøre udvælgelsenaf tyrefædre om muligt endnubedre.Endelig var der et meget godtemne, hvor både vores nordiske4 2004


29 Sortbroget kvægUddrag af artiklerved A. VestergaardMælkeproduktion er en af hovedgrenenei Israels landbrugog dækker næsten landets behov.Lidt over 1.1 mio. tons afden årlige produktion er komælk,dertil kommer knap10.000 tons fåremælk og 5.000tons fra geder.Israels kvægavlsorganisation (Is-rael Cattle Breeders Organisa -tion) modtager og behandlerinformationer fra kvægbrugerne,ydelseskontrollen, mejerierne,yversundhedslaboratorierneog insemineringsvirksomhedenog er således i stand til at forsynekvægbrugerne med diverseinformationer til brug i deresarbejde.Landets koantal er ca. 110.000,fordelt på 1.133 besætninger,heraf 921 private, 196 kibbutzerog 16 landbrugsskoler.Succesen fortsætter, – TVM Hesne-køerne klarer sig også godt på HHH-skueti Holland.tiltag såvel som Interbulls udnyttelseaf de leverede data blevberørt, og det er givet, at de treindlæg senere skal behandlesfor at komme videre imod fællesresultater for Holsteinracenpå europæisk plan først og fremmest.På sekretærmødet fik vi ogsåoplevelser af, hvor anderledesog vanskeligt arbejdet med kvæg -avl er i mange andre lande.Mange lande, især de østeuropæiske,tumler med helt andreforhold end vi gør omkringf.eks. stambogsdeltagelse, klimatiskebetingelser med heltandre begrænsninger end vi erbekendt med samt i det hele tagetvanskelige betingelser forproduktiv avl efter bedst muligøkonomisk udbytte.Kvægavleni IsraelYdelseskontrollenDen israelske ko har verdenshøj este mælkeydelse. I 2003 vargennemsnitsydelsen 10.426 kgmælk, 364 kg fedt og 325 kgprotein. 90% af køerne er underydelseskontrol. Næsten allekøer er af racen Israelsk Hol -stein.I 1991 blev mælkeafregningenæn dret med henblik på at hævefedt- og proteinindholdet. Fedt -procenten er i denne periodesteg 0,54 og proteinprocenten0,19. Indtil 2000 var mælkeydelsensvagt stigende og nåede detteår 11.048 kg, men er siden daleten smule, væsentligst fordimælkeproducenterne er blevetopfordret til at lægge flere kælvningeri den varme periode.12 kibbutzer havde i 2003 over800 kg fedt + protein (ved 3gange daglig malkning). En enkeltbesætning var på 371 køer,de øvrige mellem 200 og 300.Celletal varierede fra 146.000 til396.000.4 private besætninger i størrelsen43 til 60 køer nåede mindst800 kg fedt + protein. Celletallenelå i disse mellem 142.000og 228.000.4 2004


30 Sortbroget kvægOverblik over en israelsk stald.Højeste mælkeydelse i 2003 foren enkelt ko var 18.747 kg, menkun 3,04% fedt og 2,84% protein.Omregnet til EKM-mælkvar en anden ko i spidsen med19.674 kg EKM-mælk – reel mæl -keydelse 16.667 kg med 4,83%fedt og 3,26% protein.I besætninger over 150 køer(70%) foretages ydelseskontrollenaf en funktionær fra datacentralenved hjælp af håndholdtterminal. I de øvrige 30%vejer kvægbrugeren selv mælkenog indsender resultatet til dencentrale computer. Fedt- og pro -teinindhold m.m. bestemmesved prøver, der sendes til detcentrale laboratorium, der råderover dansk fremstillet Fossudstyr.Her analyseres også mæl -keprøver fra mejerierne.Tabel 1. Ydelse for Israelsk Holstein (305 dage)År Antal køer Kg mælk % fedt % protein1993 80.311 10.131 3,11 2,971998 82.004 10.850 3,31 3,082003 81.602 10.945 3,49 3,09InsemineringIndtil 2001 var der to insemineringsforeningeri Israel, men idag er der kun én – Sion A.I.Cooperative. Tyrebestanden er240 stk. Der afprøves ca. 50 ungtyreårligt. Sion betjener 98% afkobestanden og antal insemineringerpr. år er ca. 350.000.Før inseminering kontrollererinseminøren koens (kviens) afstamningog sikrer at indavls -koefficienten er mindre end3,125%.Avlsværdiberegningaf såvel tyre som køer sker togange årligt. Resultaterne sendestil kvægbrugerne, Sion A.I.og Interbull samt opdateres påInternettet (www.icba.org.il).Tabel 2. Livsydelseskøer over 150.000 kg mælkAntal lakt. Dage Kg mælk % fedt % protein15 5.727 176.123 3,13 2,8712 4.578 167.108 3,48 2,8610 3.360 152.366 3,22 2,894 2004


31 Sortbroget kvægAVLSstafettenSøren Christensen fortæller om sin interesseVi har altid haft interessefor avl i mit hjem, jeg er såledesopvokset med det somen naturlig del af hverdagen.Vi har snakket om tyrevalgfra mange lande, – ville oftestgerne vælge de danske,som vi vidste mest om, menvi prøvede naturligvis ogsåudenlandske. Dyrskuekøerog tyremødre prøvede vi osogså med, og jeg har arbejdetmed de elementer i minhverdag siden. Landbrugsskole,arbejde med køer,ungdomsforening, dommerkursusi Danmark og udlandog nu avlsrådgiver i Dansireer trin på min vej. Det harværet spændende i minbarndom og ungdom.Jeg er opvokset på en kvæggårdbeliggende på det nordligeDjurs land, hvor kvægavlen og»kosnakken« altid har været endel af dagligdagen – til tidermåske lige rigeligt kosnak eftermin mors mening.Min interesse for den sortbrogedeko opstod allerede da jegvar 7-8 år gammel. I begyndelsenvar det især dyrskuerne ogmine forældres dyrskuekøer,som fik min opmærksomhed,men som årene gik, blev detmere og mere den helhedsorienteredeavl, som vakte min interesse.Min far har da også inæsten al den tid, som jeg kanhuske, været indblandet i kå -ring og kvægavlsforeningensarbejde, og derfra har jeg da ogsåmodtaget en del inspiration.Lige efter folkeskolen begyndtejeg på landbrugsuddannelsen,og som en selvfølge deraf harjeg arbejdet på flere kvæggårderundt om i landet. Efter nogleår blev jeg »mæt« af kopasningen,og ville gerne prøve nogetandet. Da jeg havde afsluttet minuddannelse som »praktisk« landmandhavde jeg fået en vis basalviden om især kvægavl, og dader var en mulighed for at prø -ve en anden opgave, søgte jeg enstilling som avlsrådgiver forDansire på de Østlige Øer. Jegvar så heldig at få jobbet. I dagligdagensom avlsrådgiver bliverhovedparten af tiden brugttil avlsbesøg og insemineringsplaner.Men opgaver som ud-Søren Christensen vurderer sin oprangering af kvier på Landsskuet.4 2004


32 Sortbroget kvægvælgelse af tyremødre, sekretærfor de lokale avlsforeninger ogplanlægning af diverse udstillingerer både meget tidskræ -ven de, men også spændende,idet de giver en bred kontakt tilog mulighed for at give kvæg -bru gere i en travl hverdag noglenye ideer.Hvordan ser jeg avlsmålet?Der er jo i bred forstand ikke såstore forskelle på den ko demange effektive kvægbrugereøn sker sig hjemme i stalden. Istore træk er jeg enig i S-indeksetog sammensætningen afegenskaber i dette. Det er et rigtiggodt styringsredskab forlangt hovedparten at de danskebesætninger.Blandt tyre med et højt S-indekser der jo en bred vifte afforskellige tyre, som den enkeltekvægbruger kan vælge imellem.Der findes sundheds-tyresamt tyre med høj ydelse, og vikan også finde tyre, som udenproblemer kan matche de udenlandskeeksteriør-tyre.Jeg hilser det velkommen, atman i Dansire også satser på enprotein-linie, og jeg tror, at hvisman i en kvægavlsforening harflere forskellige avlslinier at tilbyde,vil man stå meget stærkerei fremtiden, end hvis man sat -sede alle »pengene på en hest«.Man har selvfølgelig et bredereudvalg af tyre at tilbyde kunderne,men man er også bedrerustet over for eventuelle fremtidigepolitiske indgreb. Hvisf.eks. brugen af antibiotika ilandbruget blev forbudt, ja såskulle der lægges langt størrevægt på yversundheden, og detmodsatte kunne også være til -fældet, hvis kvægbrugerne selvfik lov til at behandle alle køerne.I denne situation skulle væg -ten på yversundheden nedsættes,og andre ting veje tungere.Dyrskuernes rolleVi hører tit at dyrskuerne ingenavlsmæssig betydning har i dag.Det tror jeg stadigvæk at de har.Dog er det ikke sådan at Kvæg -avlsforeningen laver en kontraktpå alle fløjdyrene, som mangjorde tidligere, men man kantrods alt se, hvor langt racen harnået, og hvor den er på vej påden eksteriørmæssige front. Isærhvis man ser det over en lidtlængere periode. Hvis der præ -senteres afkomsgrupper, som vijo også har god tradition for,kan alle få et godt indtryk af detavlsmateriale, der tilbydes allekvægbrugere.Derudover har dyrskuerne ogsåen stor social betydning ogkan være med til at give nyekvægbrugere avlsinteresse. Detvar da her jeg selv fik lidt af»gnisten« til at arbejde med avl.DommereI de lokale avlsforeninger er deri årenes løb blevet afholdt dommerkurserfor de mange potentielledyrskuedommere. Herefterer de lokale vindere sendt videretil en landsdækkende »eksamen«,de seneste år samlet i Aulum,for at godkende en rækkepersoner til den officielle dommerlisteudfærdiget af Avlsfor -eningen SDM-Dansk Holstein.Denne metode synes jeg er rigtiggod. Ikke blot finder mannye dommere, når kurset og eksamenafholdes, men man fårogså de mere erfarne rettet ind,så det i sidste ende bliver en rimeligensartet bedømmelse, somforegår på de mange dyrskuerrundt om i landet. Jeg savnerdog, at Avlsforeningen SDM-Dansk Holstein udarbejder enliste over de unge/uerfarne, mentrods alt talentfulde dommere.Aspiranterne på denne listeskulle så bruges som meddommerepå de lokale skuer, og nårde har været med som »føl«4 2004


Søren Christensen sammen med Jan Gravesen og Per Key Kristiansenpå det europæiske dommerkursus33 Sortbroget kvægnogle gange, ville de være langtbedre rustet til at stå på egneben, hvis de selv får det fuldeansvar for oprangering af dyrenepå et dyrskue.Kan ungdoms -foreningerne være med?I forbindelse med det interesse -skabende omkring dyrskuer ogeks teriør kan ungdomsfor enin -gerne også have en væsentlig rolle.Hvis ungdomsforeningernemagter at få fat i »mini-putter«,kan de faktisk godt forstå mangeting omkring avl, dyrskuerm.v., og er interessen vakt kande mest interesserede jo væreemnerne til »føl« på »ungdommerlisten«.Der er dog andre vigtige opgaverudover dyrskuer for ungdomsforeningerne,nemlig hosde unge at skabe en interessefor avlen og dens betydning forkvægbrugerne. Det kræver i øv -rigt hårdt arbejde at sætte indover for de mange tilbud, dergives til alle børn og unge i alderen10-15 år, men vi er nødttil at være der også, for at skabeen interesse også for den del afkvægbrugernes dagligdag.Europæisk dommerkursusI begyndelsen af oktober havdejeg den store ære, sammen medJan Gravesen og Per Key Kristiansen,at repræsentere Danmarkved et kursus for dyrskuedommerei Europa. For to år sidendeltog jeg sammen med ErikHansen i Portugal.Kurset var i år arrangeret af Avls -foreningen SDM-Dansk Hol -stein. Det blev en rigtig god reklamefor de danske køer, fordet avlsmål, vi avler efter, og såogså for det faktum, at arrangementetlykkedes til fulde. Det erogså glædeligt, at flere og flereaf de lande, vi normalt sammenligneros med, begynder atlægge mere vægt på lemmer ogmalkeorganer frem for de storeog meget malkeprægede dyr.Dog var der et par af de deltagendelande, som bestemt ikkevar enige i at vægtningen påkrop, lemmer og malkeorganerskulle ændres. Men efter enlæn gere debat måtte de bøje sigfor flertallet. Om den ændredevægtning giver nogen reel ændringi bedømmelsen rundt omi Europa, er jeg lidt i tvivl om,det er mere et signal man senderom, at lemmer og malkeorganerer meget vigtige egenskaber.Sæt turboen tilVi står i Danmark for øjeblikketmeget stærkt i det internationaleavlsarbejde, når vi forstårat meddele det ud i verden.Mange lande misunder os foropbygningen og sikkerheden afde danske indekser, herunderisær de mange sundheds- ogfrugtbarhedsindekser. Med baggrundi dette er der også eksporteretrigtig meget sæd gennemde seneste år med 2004som nok den nyeste rekord.Men jeg tror vi kunne sætteendnu mere turbo på eksporten,hvis vi bare satte resurser aftil det. Det er nemlig her og nuat vi har chancen for at skabe oset marked. Vi skal alle gøre voresindsats herhjemme, på danskesåvel som på udenlandskedyrskuer med information omvores kvægavl og dets resultaterog herigennem understøtte DansireInternationals salg. Om fåår har de andre lande også enbedre beregningsmetode og flereindekser på tyrene – og så harvi måske spildt muligheden.4 2004


34 Sortbroget kvægKrydsning – et fænomenAf Claus Petersen, Kvægavlsforeningen DansireI oktoberudgaven af HolsteinInternational kan man læseet utroligt inspirerende oginteressant læserbrev fraTerence Dye, kvægbruger iColorado, omhandlendekrydsning og avlsmål.Følgende er en forkortetudgave af dette læserbrev.Mr. Dye driver et kvægbrug på1.400 registrerede Holstein-kø -er med en gennemsnitsydelseved tre gange malkning på12.500 kg mælk/år. Vel at mærkeuden brug af BST. Samtidiger udskiftningsprocenten i besætningenpå 27, hvor gennemsnitteti staten er 37%.Det er ikke så meget den imponeredegennemsnitsydelse derer interessant. Bemærk i øvrigtder kun er tale om kg MÆLK,ikke noget om værdistof. Nej,på farmen er der ikke drevet avlefter det amerikanske avlsmål,men efter et lidt mere »eget«avlsmål, der betyder, at her avlesefter korte, lidt kompaktekøer, der kan kælve, når de er 21måneder gamle. Samtidig skalde gerne nå over 40 kg mælk/dag og holde et acceptabelthuld.Terence Dye har den holdningtil krydsningsavl, at det er synd,men forståeligt, da det ameri-Egon Marcussen, Skive, har en V Bojer-datter ud af en RDM-ko. Krydsningdiskuteres meget for øjeblikket.kanske avlsmål er bestemt på etforkert grundlag. Her avler manefter type og størrelse, hvilketikke harmonerer andre stederend i en showring. Køer, der klarersig godt i en showring, vil efterDyes mening ikke blive gam -le i en stald med 1.400 kolleger.Han påpeger, at den manglendekonstitution/robusthed hos Hol -steinracen er en væsentlig grundtil, at krydsningsavlen vinderindpas. Men at dette valg er forståeligt,ser man tydeligt, nårman tager til eksempelvis WorldDairy Expo og ser hvilke køerman forventer bliver racens ypperste.Disse ekstremer er ikke,hvad den kommercielle kvæg -bruger vil have, men sættes desværresom lighedstegn med avls -målet.Derfor anfører Dye, at de personer,der bestemmer avlsmålet,bør lytte mere til mælkeproducenterneog ikke til besætnings -ejere, der lever af udstilling oghar mælkeproduktion som»hob by«.Efterskrift:Som avlsrådgiver i Dansire er vito personer, der er klædt på tilat informere om krydsning. IDanmark har vi over en længereårrække avlet efter S-indeks.Med Dye’s bemærkninger mådet være en klart signal om, atS-indekset er vejen frem. Vi harsamlet de allervigtigste egenskaberheri og givet dem envægt ning i forhold til de genetiskesåvel som økonomiske udviklinger.Men vi må ikke hvilepå laurbærrene og vi skal justereS-indekset efter de krav brugernestiller og hvordan markedskræfternebyder os.4 2004


35 Sortbroget kvægInternationalt dommerkursusAf Keld Christensen, SDM-Dansk HolsteinHarmonisering gælder imange forhold og såledesogså ved bedømmelse afkvæg. I august måned holdtvi dansk dommerkursus påAulumskuet, og der er sidenkurset udarbejdet en an -befaling på danske dommeretil vore dyrskuer.Internationalt er der med jævnemellemrum dommerkursermed det formål at harmonisereog ensrette dommernes bedøm -melse af Holsteinkøer, uansetom det er en italiensk, spansk,tysk eller dansk dommer. Detlykkedes særdeles godt at kommeet skridt videre på kurset iDanmark, og der blev givet nogleanbefalinger til diskussion oggodkendelse i den europæiskeHolsteinorganisation. Ønsket erderudover, at der også laves eninternational dommerliste tilbrug ved anvendelse af udenlandskedommere på større skuer.Harmoniseringen af de europæ -iske dommere havde deltagelseaf 34 dommere fra 16 lande.Formanden for arbejdsgruppener italiener og en velestimeretdommer på europæisk plan ogsamtidig chef for de italienskeafkomsinspektører. Den praktiskedel af kurset blev afviklet iMessecenter Aars med god opbakningfra ledelsen bag dettesamt en række besætningsejere,der velvilligt stillede køer til rå -dighed for dommernes arbejde.Men dommerharmoniseringenindeholdt også arbejde fra sko -lebænken, så vi alle blev bedre.Deltagerne vurderede de danske køer meget nøje – ikke alle var lige enige.Oprangering gavdiskussionTidsplanen blev spoleret, mennår de 3 kvarter blev udvidet tilgodt en time pr. hold dyr, meden god diskussion af forslagenetil oprangering, er det helt fint,og vi forstyrrede jo ingen meddet. Der var i nogle hold bredenighed om oprangering, medensder i andre var delte meninger,således i et hold fifty-fiftyi oprangering af to potentiellefløjkøer. Andre hold kunnegive mere spredning på forslagenetil oprangering, men langthen ad vejen stor enighed omtop og bund i holdene. Diskussionerneom oprangering varofte fulgt af gode »videnskabelige«begrundelser for den eneeller anden placering set i relationtil holdbarheden af køernei den brede avl. Således er kryds -rammer jo ikke blot krydsrammer,men det er skeletdele, derhar stor indflydelse på kælvningog reproduktionsegenskabernesoptimale funktion. Ligeledes harhofter, omdrejere og sædebensindbyrdes placering stor indflydelsepå lemmernes stilling ogbevægelse. I nogle situationer såshos måske især de sydeuropæ -iske lande en lille tilbøjelighedtil at foretrække store og spe -cielt eksteriørstærke køer medmåske knap så stor vægt pålemmer og malkeorganer, somvi i de nordeuropæiske staldsystemerog besætningsstørrelser4 2004


36 Sortbroget kvægmå ofre større opmærksomhed.Det er her vi prøver at harmonisere.På skolebænkenEfterfølgende blev resultaternefra bedømmelsen opstillet i tabellerfor de enkelte landes deltagere.Der blev ikke anvendt enenkelt person som facitliste, selvom den italienske arbejdsgruppeformandsluttede de enkeltehold af med at give sit bud påoprangering. Derimod blev helegruppen af bedømmere anvendtsom referencegruppe ellergennemsnit, og målt op modgruppegennemsnittet (men ogsåtil den italienske formandsopstilling) klarede bl.a. de danskedommere Søren Christensenog Jan Gravesen/Per Key Kristiansensig særdeles godt – helt itop. Erik Hansen var forhindreti at deltage, men har været på deseneste tre internationale dommerkurserog efterhånden ogsåværet dommer på flere af destørste skuer i Europa.Vægtning ved kåring i flere landeLand Krop Malkepræg Kryds Ben YverBelgien (AWE) 15 10 10 25 40Tjekkiet 25 15 - 20 40Danmark 40 - - 25 35England 25 - 10 25 40Finland 35 - - 25 40Frankrig 30 - 10 10 50Holland +Belgien (VRV) 20 10 - 30 40Italien 25 15 - 20 40Luxembourg 20 15 - 25 40Schweiz 25 - 10 25 40Spanien 25 15 10 20 40Sverige 30 - - 30 40Tyskland 20 15 - 25 40Ungarn 1) 20 20 - 20 40Østrig 20 15 - 25 40Kilde: German Holstein Association (DHV), 1-11-2004ændres til 25% Ben og 15% MalkeprægUnder diskussionen var der forslagom at øge vægtningen pålemmer og klove ved oprangeringaf køer. Den hidtidigt godkendteinternationale vægtningfremgår af tabellen, og der blevsom følge af større »stress« pålemmerne i nye staldsystemerog væsentlig flere køer i besætningenudtrykt ønske om stør -re vægt på lemmerne.Diskussionen var intens, især dader skulle findes points at hentetil lemmerne. Da malkeprægetblev berørt, var der fra flere landevæsentlig modstand, men igenprøvede vi at argumentere medde mange undersøgelser, der på -peger at malkepræg har stærknegativ sammenhæng til holdbarhed,yversundhed og frugtbarhed.Afgørelsen blev truffetved afstemning, der resulteredei øget vægt på lemmer og klovemed fradrag i malkepræg – setabellen. Afgørelsen vil være enindstilling til den europæiskekonference om godkendelse.Vægtning ved oprangering af køerVægtning Krops- Malke- Lemmer Malke-% på kapacitet præg og klove organerHidtidig 25 15 20 40Nyt forslag 25 10 25 40Efterfølgende har vi modtageten opgørelse over de enkeltelandes vægtning af de sammeegenskaber ved bedømmelse ogkåring. Her ses også en stor forskel,og det er op til os alle at4 2004


37 Sortbroget kvægudseendet. Ligeledes er medicinske»øvelser« med ude lukkende»snyde«-formål forbudt, og kunmedicinske behandlinger, somen officiel dyrlæge har udførtpå et sygt dyr er tilladt medhenblik på at kurere dyret. Derudføres allerede i dag på flereuden landske skuer scanning afyveret for at sikre, at der ikke eranvendt kunstige midler til atæn dre på bl.a. yverform og -op -hæng.At fodre koen optimalt mednormale foderemner, at fyldeyveret med koens egen mælk, atbørste, frisere og »fitte« koenmed eget hår samt afslutte medat tilføre hårlak eller lignendeprodukt til at fastholde »frisuren«er legalt.De to fra Italien, som havde det overordnet ansvar Mauro Carra og Pia Zamboni.overveje, om vi har den rettevægtning. Gennemgående er derstor vægt på malkeorganer ogmeget stor forskel på ben.EtikEt andet aktuelt emne er etiskespilleregler ved udstilling af kø -er. Der foregår i en del lande megenmanipulation af dyrene udover det, der kan gøres med koensegne naturlige produkter. Dehår, der sidder på koen, samtden mælk koen selv producereri yveret, må anvendes til at klar -gøre koen til bedømmelse. Ekstrahår på ryggen for at formeen lige overlinie er ikke tilladt li -gesåvel som at tilføre yveret nogenbehandling for at ændre påI øvrigt gælder etik også for denmåde dommeren opfører sig på.Der skal være en vis værdighed,og dommeren må godt udstrålesikkerhed, så udstillere ikke er itvivl om dommerens kvalifikationer.At gå rundt i stalde ogsnakke med udstillere inden be -dømmelsen, at have samkvemmed udstillere på anden mådepå dyrskuepladsen og ivrigt udvise»dårlig« opførsel ved at deltagei »festligt« lag inden bedøm -melsen er ikke de bedste forudsætningerfor at gøre en godfigur uden væsentlig kritik i forbindelsemed dommerens arbejde.4 2004


38 Sortbroget kvægDansk dommerlisteLigesom det internationale kur -sus vil resultere i en godkendtdommerliste har vi også fra kursetpå Aulumskuet udfærdigeten dommerliste. Dommerlistener lavet ud fra de praktiske øvelserpå skuet og efterfølgendekommentar samt uddybendespørgsmål ved det »grønne«bord. Gør brug af et bredt udsnitaf dommerne, ellers får viingen nye afprøvet til de kommendeskuer og internationalekurser. Se i øvrigt under Avlsstafettende gode råd, som SørenChristensen giver her med henblikpå at have en »ungdommer«med, så vi får så skrappe dommeresom muligt i fremtiden.land har Heinrich Ruprecht ogChristian Fischer evalue ret kur -set og oplevelsen. Begge har væ -ret dommere på skuer i Danmark,Ruprecht de to senesteår på Landsskuet, og kender så -ledes allerede Dansk Holsteinnærmere.Heinrich Ruprecht har deltageti dommerkurser de seneste otteår og aldrig oplevet et så veltilrettelagtkursus som det iDan mark. Diskussionerne omopstilling af køerne sørgede del -tagerne selv for, når der blevstore forskelle på oprangeringen.Vi var dog overraskede overgraden af enighed mellem demange dommere. Diskussioner -ne efterfølgende viste sig megetværdifulde med den noget høj -ere vægt på lemmerne, som denordeuropæiske deltagere argumenteredefor.Sammenfattende bliver dog påtrods af en stadig voksende deltagerskarefra flere lande sigtetpå den »ideale« Holstein-ko detsamme uanset vi kommer fraNord-, Syd-, Øst- eller Vesteuropa.SDM-dommere 2005NavnByBøgh, Oluf HobroChristensen, Søren KorsørGravesen, Jan ThistedHammershøj, Anton HobroHansen, Erik RøddingHornbjerg, Hans Peter AarsIttersum, Antoon van SkærbækJørgensen, Erik KjellerupJørgensen, Peter LunderskovKnudsen, Jørgen Århus NKristensen, Bjarke SkørpingKristensen, Ole SpøttrupKristiansen, Klaus AabybroKristiansen, Per Key Århus NKynde, Troels RøddingLaustsen, Peder RibeNørgaard, Niels FaarupPallesen, Erik SkørpingPedersen, Kasper BindslevRækby, Tage LemvigSchmidt, Tage GrindstedHeinrich Ruprecht og Christian Fischer diskuterer kåringEfter dommerkurset fik vi tilkendegivelserfra et par af deltagerne:Markus Hitz, Østrig, har deltageti det europæiske dommerkursusfire gange, og han finder,at den europæiske dommerskoleer en vigtig ting i en tid medmegen udveksling af genetik.Dommerskolen var fremragendearrangeret og vi fik lagt endnuet godt stykke til de bestræ -belser, der udføres for at »snakkemed samme tunge« omkringHolsteinkoen. Det har ikke kunbetydning for bedømmelsen afde enkelte dyr på et dyrskue,men også betydning for de informationervi kan give til nyeHolsteinlande med en langtmindre erfaring i dyrskuer ogpræsentation af racen.Markus Hitz fortsætter: »Detvar mit første besøg i Danmark,og mine indtryk har jeg såledesfra køerne på dommerkurset ogbesøgene i to besætninger (TageWinther og Tirsvad-Anderstrup).Jeg var meget imponeretaf de unge køer på dommerkurset,og generelt var alle køerne ide to besætninger af en så højkvalitet, at I ikke skal gemme jeri den internationale sammenligning.I vil med Dansk Hol -stein have et par ord med i debatteni fremtiden«.Undervejs hjem til Nordtysk-4 2004


God yversundhed– der er flest penge i at have den bedste kvalitetAf kvalitetsrådgiver Peter Uttrup39 Sortbroget kvægPå landsplan modtager alle kvægbedrifter masser af informa -tion om og forslag til, hvorledes besætningens celletal kannedbringes. Men der vil IKKE være én løsning, som passer i allebesætninger, da den aktuelle besætnings celletal er udtryk formange ting. Foruden yversundhed afspejler celletallet blandtandet køernes stressniveau, fodring, immunstatus og stadium ilaktationen. Derfor er det vigtigt at afdække, hvad der er galtog hvad der fungerer i netop din besætning, så der ikke iværksættesen masse nytteløse og måske dyre tiltag.Nykælvere skal selvsagt malkesmed »rene« maskiner, altså førsti malkerækkefølgen og gernemed skylning af maskinen mellemhver ko. Malkes en ko medstafylokokker, som især lever isår, revner og sprækker i pattehuden,vil der kunne findes stafylokokkerpå malkesættet 4-8køer senere.I den sidste tid har vi i samarbejdemed dyrlæger og fodringsrådgiverelavet »yver-sundhedsplaner«på forskellige bedriftermed det formål at nedbringebesætningernes celletal, og erfaringerneviser følgende indsatsområder:Nedbring »nyinfektions -procenten«På celletalsopgørelsens søjleillu -stration ses andelen af nye køermed akut forhøjet celletal somden mørke søjle. Denne andelmå max. andrage 10 % og optimaltca. 5%. Oftest er 40-60%af køerne i denne gruppe nykælvere,som starter med 3-4-5tal, og de har med stor sandsynligheden yverinfektion. Problemetfor disse køer kan oftehenføres til goldperioden. Mestinteressant er det at finde ogbehandle køerne i perioden frakælvning til 14 dage efter, hvorder er 80-95% sandsynlighedfor fuld behandlingseffekt. Kom-mer vi længere hen, nedsættesbehandlingseffekten til under30%. Test derfor nykælvere medCMT-test på trediedag efterkælv ning, og ved forandring påen kirtel udtages kirtelprøve afALLE 4 kirtler. Ved kirtelprøveaf alle 4 kirtler har flere kvæg -brugere fundet kirtelinfektioner,som de ikke havde opdagetinden.Tilmalkning af nykælvereNykælvere har stor risiko foryverinfektion, da koens immunforsvarpå dette tidspunkt erpresset pga. kælvningen, rå -mælks dannelse og igangsættelseaf mælkeproduktion. Samtidiger pattehuden mere skrøbelig,evt. kombineret med yver -ødem, og der kan hurtigt opståtrykninger omkring pattekraven.Derfor kan der pattedyppes,før maskinen sættes på,men kun så længe koen malkesfra. Dette giver blødere patterog mindre luft-indslip.Malk rene køerHvis patterne er tilsmudset afgødningsrester, kombineret medluftindslip og vakuumdrop, slåsder mælk med bakterier op ipatten, og risikoen for yverinfektionøges. Rene patter fremkommervia rene køer, hvor bå -seudformningen er lavet korrekt.Spalter bliver rengjort 2 gangedaglig. Skrab gødning væk frabagkanten, så sidste sted klovenbefinder sig, før de placeres ibåsen, ikke er i lort. Nogle besætningerhar gode resultatermed skum-produkter, som på -fø res patterne før aftørring,hvilket giver rene patter og mereintakt pattehud.… der kunne nævnes mangeflere områder, hvor du netopi din besætning kan sætteind, billigt og effektivt. Derforrådfør dig med din mælkekvalitesrådgiver,dyrlæge ogfodringsrådgiver, så vi i samrådkan finde den bedsteløsning til din besætning. Fålavet en plan, nogle systematikker,nogle målsætninger og4 2004


40 Sortbroget kvægen tidsramme, så resultatet bliveret celletal under 200.000 ifremtiden.CelletalsopgørelserLæser du celletalsopgørelsen rigtig?Hvornår har en ko højt celletal?Der beregnes på laktationsnummer,dage fra kælvning, kgenergikorrigeret mælk pr dagog race (betyder ikke særlig meget)F.eks 1. kalvs ko SDM-Dansk HolsteinLaktionsnr. 1 1 1 1Dage efter kælvning 10 10 10 10Celletal 100.000 100.000 100.000 100.000Kg energikorrigeret mælk 10 20 30 40Celletalværdi 1 2 2 3Laktionsnr. 1 1 1 1Dage efter kælvning 50 50 50 50Celletal 100.000 100.000 100.000 100.000Kg energikorrigeret mælk 10 20 30 40Celletalværdi 1 2 3 4Spørgsmålet kan stilles, om deter rigtigt, at en 1. kalvsko med40 kg mælk 40 dage efter kælvningskal have et 4-tal, når en 1.kalvsko med 10 kg mælk får et1-tal? Husk at se på eksakte celletal,hvor langt hun er henne ilaktionen og hvor meget mælkhun har.Drøft med dine rådgivere hvornåren ko har højt celletal. Skalder ses på det anførte antal cellereller er det celletalværdierne(fra 1 til 5) der skal bruges. Erdet måske en kombination afbegge tal?Der er således mange mulighederfor forbedringer og mangeinformationer at støtte sig til.Vælg de rigtige og forstå sandhedenbag tallene.4 2004


Space Show 2004Af Poul Bech Sørensen, Kvægavlsforeningen Dansire41 Sortbroget kvægSpace er et flot show med mange gæster. Her er alt det nyesteomkring husdyrbrug – teknik, inventar, viden, genetik og symposierindenfor kvæg, svin og fjerkræ. Vi var der først og fremmestfor at se KØER. Og de var der i alle farver. Selvfølgeligflest Holstein men også en stor og meget flot udstilling afMontbelliarde, Normanner, Salers, Limousine og Blonde.MontbelliardeoverraskedeMontbelliarde afprøver ca. 130ungtyre årligt. Med en populationpå 390.000 køer, er dergrundlag for et effektivt avls -pro gram. Flere af turens deltagerevar da også ganske imponeredeover de robuste og rethøjtydende Montbelliarde køerpå Space Show. Der er sket storefremskridt med malkeorganernei de senere år.V Eaton populæri FrankrigAlle franske kvægavlsforeningervar på Space med store stande,men også Semex havde mangebesøgende. Alta og CRI havdestore om end knap så velbesøgtestande. Dansire var også medpå Space. Vi er repræsenteret iFrankrig af det ret lille firmaEuropat, der også repræsentererHolland Genetics. SørenNør toft bemandede standensammen med den lokalefransk talende firmaejer PatrickMc Grath.V Eaton er den mest populæreDansire-tyr i Frankrig med10.000 solgte doser. Eaton liggeromregnet helt i toppen af denfranske liste. Eneste bekymring,vi hørte blandt franskmændene,er det forholdsvis lave antaldøtre i Eatons danske afprøvning.Så er der show time!Bedømmelsen foregik usædvanligtkvikt og publikumsvenligt –ja i forhold til danske traditionernæsten hæsblæsende. Todommere på hvert hold, storskærm,høj musik og fanfarer –så er der SHOW TIME og fuldtryk på! Måske er det det, derskal til for at tiltrække merepublikum på f.eks.Landsskuet.Generelt var der mange dyr efterfranske tyre, men selvfølgeligogså mange med Semex-tyrei afstamningen. Yngre hold varpræget af Jocko Besn, Jesther,Lee, Jelt, Manat og mange andre.Bedste unge ko blev en megetSTOR og perfekt Gibsondattermed Lee som morfar. Ide mellemste hold sås køer efterAaron, Italie Masc, Rubens, Fatal,Lee, Charles og Gibson. Ældrehold: Dombinator, Esquimau,Rudolph, Storm og Rubens.Bedste ko blev en fantastiskflot Rudolph datter.AfkomsgrupperDer blev udstillet afkomsgrupperefter 8 franske tyre. Denbedste var – efter min mening –en andengenerationsgruppe efterLounge (Luke x Inspiration).Tyre med ungtyreafkom var:•Okendo (Winchester x Moun -tain)•Profil Gib (Gibbon x Celcius)•Ovil (Paulo Bro x Mountain)•Parthenon (Winchester x Gib -bon)•Noulet Gib (Gibbon x Celsius)•Pegase (Wallace x Luke)•Onduleux Goldfinger x Bell -wood)Den eneste tyr med afkomsgruppepå Space, der rigtig erinteressant for os i Danmark udfra de omregnede tal, var gruppenefter Okendo. Der blev vistfem døtre: ret store og velbyggedekøer med fornuftige malkeorganermed gennemsnitligpattestilling. Enkelte lidt groveaf knoglebygning men OK hasekvalitet.Generelt ofrer man iFrankrig ikke lemmerne så storopmærksomhed som i Danmark,hvilket også var tydeligtblandt elitekøerne. Køerne iFrankrig bliver ikke belastet på4 2004


42 Sortbroget kvægsamme måde som i Danmarkgrundet lavere ydelse, små besætninger,lang græsningssæ son,alle køer i løsdrift (ofte dybstrø -else) osv. Tre af Okendo-døtrenehavde Esquimau som morfarog en Dannix.At drage vidtgående konklusionerud fra en selekteret afkomsgruppe,hvis morfædre ikke errepræsentative skal man dog væ -re varsom med. Det er avlsværditalleneog sikkerheden i afprøvningenvi skal se på.AuktionOm aftenen var der auktion overelitekalve med godt 20 katalognumre.Buddene gik ikke forhurtigt og gennemsnitsprisenblev 3.475,- EUR med 6100,-som det højeste bud. Sidste årsgennemsnit var 3.436,- EUR.Alle kalve var ledsaget af en delkøbekontrakter på embryonerog/eller tyrekalve. Der blev solgttre kalve fra Danmark:•Sloth Lancelot Alice (Lance -lot x Funkis x Bellwood) fraKr. Sloth, Lemvig. Hammerslag:4.700,- EUR•Dansire Morty Daydream(Morty x Tugolo x Celsius)fra Kvægavlsforeningen Dansire.Pris: 3.300,- EUR•Risbak Finley June (Finley xLukas x Bellwood) fra I/S Jørgensen,Risbak Sjørslev, Kjellerup.Pris: 3.100,- EUROkendo-gruppen blev præsenteret på SpaceHolstein besætningsbesøgVi besøgte to Holstein-besætninger– Pierre Daval, Plesse ogClaude Cheve, Guipry – meden del tyremødre og anerkendtekofamiler. Begge besætningervar på 35-40 køer. Vi så storevelbyggede køer med udmærkedemalkeorganer, tilfredsstillendelemmer men knap så højydelse som i Danmark. Som iFrankrig generelt så vi ofte Jabot,Bellwood, Gibbon, Mountainog Mascot i stamtavlerne.I Frankrig er tendensen indenforHolstein-avlen den sammesom I Danmark: forholdsvisflest egne tyremødre, færre fraNordamerika end tidligere, menflere fra andre europæiske landeinklusiv Danmark. Ca. halvdelenaf de nye ungtyre har enfransk tyr som far.AGROMEK18.-22. JANUAR 20054 2004


43 Sortbroget kvægØkonomiske konsekvenseraf klovlidelserEfterfølgende er uddrag af to artikler på Kvæginfo af Nynne Capion, dyrlæge, Ph.d.-studerende.Institut for Produktionsdyr og Heste, Den kgl. Veterinær og LandbohøjskoleØkonomiske beregninger viser, at en halthed typisk koster mellem500 – 4.000 kr. på grund af nedsat ydelse, udgifter til dyrlægeog klovbeskærer og i nogle tilfælde følge sygdomme.Klovlidelser har store konsekvenserfor koen, både vel færds -mæssigt og produktionsmæssigt.I økonomiske beregningeraf klovlidelsers betydning er dernogle direkte udgifter, som ydelsestabpå grund af tilbageholdelseaf mælk og nedgang i ydelse,udgifter til dyrlæge og klovbeskærerog for tidlig udsætningaf køer. Men der er også noglemere skjulte omkostninger iden tabte fortjeneste. Samtidigkan andre sygdomme forværresaf, at koen i en periode har nedsatvelfærd på grund af halthedog dermed i mange tilfælde ogsået ringere fungerende immunforsvar.Så meget kosteren halthedDer er lavet flere økonomiskeberegninger på hvad det kosterat have et tilfælde af halthed, beløbeter anslået til mellem 500-4.000 kr. pr. halthed. Typisk vilde hornrelaterede klovlidelservære af lang varighed, og afhængigaf sværhedsgraden vilder over en lang periode væreydelsesnedgang. Derfor vil horn -relaterede klovlidelser ofte værebetydeligt dyrere.Danske undersøgelser viser, at50 procent af køer med såle -blød ning er klinisk halte. Meden gennemsnitlig forekomst afsåleblødning på 56 procent (15– 99 procent) vil 25 procent afkøerne have en ydelsesnedgangpå minimum 17 procent. Det ersjældent, at køer bliver tilset afdyrlæge eller klovbeskærer pågrund af såleblødning, da det eren sygdom som i langt de flestetilfælde først findes ved rutinemæssigbeskæring af besætningen.Velfærd og klovlidelserHalthed er et udtryk for smerte.Køer, som har svært ved at flyttesig, er meget dårligt stillede iløsdriftsstalde. For at få dækketde mest basale behov som at ædeog drikke er de ofte tvunget tilat flytte sig over en meget hårdoverflade, imens de er i fare forat blive udsat for aggressionerfra højere rangerende køer. Haltekøer bliver udsat for megetvoldsomme stresspåvirkninger.Derfor er det vigtigt at kunneisolere halte køer fra resten afflokken, så de får mulighed forat æde, drikke og bevæge sig såuforstyrret som muligt. Smertebehandlingaf halte køer erogså med til at forkorte helingsprocessen.I to undersøgelser foretagetblandt SDM – Dansk Holsteinkøeri løsdrift i Danmark i løbetaf de sidste tre år er der fundethøje forekomster af klovlidelserbåde blandt kvier midt i drægtigheden,lakterende køer oggold køer. Der er indsamlet oplysningerom både smitsomme4 2004


44 Sortbroget kvægklovsygdomme og hornrelateredeklovlidelser i besætningerpå Fyn og i Jylland i perioden2002-2003. Oplysningerne erindsamlet af klovbeskærere iforbindelse med besætningernesregelmæssige beskæring. Forekomsterpå tværs af besætningerneskal forstås som et øjebliksbilledeaf den generelleklovsundhed i Danmark.Figuren viser, at såleblødning(mild grad af såleknusning) ogballeforrådnelse forekommerhos over 50 procent af alle kø -er ne. De svære hornrelateredelidelser som sålesår (svær såle -knus ning), hulvæg og dobbeltsålhar forholdsvis lav forekomst.Balleforrådnelse optræder i vidudstrækning i løsdriftsstalde,men er kun i sjældne tilfældeårsag til halthed. Såleblødningderimod er ofte årsag til halthed,typisk 8-12 uger før de bliversynlige i sålen.SDM-AFTENMØDEMandag 28. febr. 2005TEATERSALEN, HERNING KONGRESCENTERTema: Målsætning for et avlsmæssig og økonomisk godtkvægbrug med Dansk Holstein køer•19.00 Velkomst ved formanden Peder V. Laustsen (starter præcist)•19.10 Vil du have succes, så sæt dig et mål og gå efter det!•Carsten Mørch, tidligere jægersoldat, vil give os gode ideer tildette•Kaffe – SDM-Dansk Holstein er vært•20.45 Nyt fra SDM – Dansk HolsteinResultater og nye tyre fra ind- og udland, ændringer i sammenvejningenaf indekserne, ved landskonsulent Keld Christensen, SDM-Dansk Holstein•21.30 Natmad i koncertsalen, Dansk Kvæg er vært4 2004


45 Sortbroget kvægKORTnytM Aerostarer dødEfter at der er solgt i alt 1,23 millionersæddoser er M Aerostarnu død 19 år gammel. Ikke kuni Nordamerika er denne avls -ma tador stærkt anvendt, nejdet er over hele verden, at haner fader til meget afkom. Aerostarer derfor Starbucks mestkendte og vel også bedste søn.Aerostar selv har sønnerne Ru -dolf, Aeroline og Storm, dersæl ges over hele verden. Aerostarer begravet på tyrestationenWestgens arealer, hvor hanhar været opstaldet i alle åreneundtagen da han i år 2000 blevpræsenteret på Royal WinterFair i Toronto.Tyremoder sta -tio nen i Hol -land reduceresi kapacitetHidtil er på CR Deltas tyremoderstationeri Holland afprøvet300 tyremødre. Dette er grundetde økonomiske forhold reduceret,idet én af de 3 testgårdeopsiges, men det forventesstadig, at 100 Holstein- og 20Red Holstein-tyre vil blive afprøvetfra disse tyremødre, derer afprøvet under ens betingelser.Cows of theWorld –julegaven?Månedsbladet Holstein International,som også mange i Danmarkabonnerer på, har i anledningaf sin 10 års fødselsdag laveten fotobog med flotte billederog lidt tekst fra forskellige landeog situationer. I alt 64 sider, ogvi har reserveret nogle eksemplarertil videresalg for kr. 200,00pr bog. Måske en julegave ide.Verdens Holsteinorganisationenny hjemmesideWHFF har i sommer åbnet sinnye hjemmeside www.whff.infomed mange gode informationerom både organisationen, densmedlemslande og fælles forholdomkring lineær bedømmelse,arvelige defekter såvel som statistiskeoplysninger fra de enkeltemedlemslande. Desudenkan downloades forskellige foredrag,bl.a. fra Verdenskongressen2004 i Paris. Månedligtprofilerer de enkelte medlems -lande sig. Kig på www.whff.info.HolsteinInternational-MånedsbladHolstein International er et må -nedsmagasin, der sendes tilmange lande i verden på 4-5forskellige sprog. Vi modtagerfor de flestes vedkommende bladetpå engelsk eller hollandsk,og det er et blad med letlæste,men også meget informativeartikler om Holstein-resultaterrundt i verden. Bladet finansieresaf abonnementsprisen samtannoncer fra udbydere af genetik.Kontakt os på SDM-DanskHolstein, hvis du har lyst til atmodtage bladet.4 2004


46 Sortbroget kvægEt 40 årsjubilæumEn dag i 1964 kom en Holsteintyrmed skib til Hamborgs havn.Det var Pabst Ideal, som insemineringsforeningenRPN iWest falen (med hovedsæde iVerden) havde købt på PabstFarm i Wisconsin.Men – tolderen tillod kun importaf dyr, der var registreret iet tysk stambogsselskab, fortællerfhv. avlsleder i Osnabrückområdet.dr. Gustav Wilke, tilVEETELT. Wilke havde efter sineksamen i Göttingen opholdtsig en tid ved landbrugsuniversiteteti Madison. Her havde hanstiftet bekendtskab med Hol -stein racen og var derfor af sinkollega Gunther Rath blevet bedtom at være guide på indkøbsturentil USA.RPN var nu i en ubehagelig situation.Ideal, som da var 3 årgammel, havde kostet 7.000 USdollarog skulle måske nu gå tilslagtebænken. Men Wilke fik enaftale med sin formand i Osna -brück, så Ideal kunne registreresi deres stambog.Som bekendt fik Pabst Idealumå delig betydning for Hol -steinblodets udbredelse i Nordeuropa.Han var typemæssigtikke så ekstrem som de flesteHF-tyre, hvilket nok gjorde detlettere for de tyske avlere at acceptereham. Som tyrefar fikhan ingen betydning, men stribevisaf døtre, mange eleganteog særdeles holdbare, blev tyremødreover hele Vesttysklandog i nabolandene.Som tak for hjælpen fik Wilkegratis sæd af Pabst Ideal til Osnabrück,og i 1968 indsattes 4Holsteintyre i det lille område,som indtil da ikke havde gjort sigsærlig bemærket i kvægavls kred -se. – Det blev snart anderledes,med højeste ydelse i forbundsrepublikkenog et betydeligt tyre-og sædsalg, bl.a jo også tilDanmark.Mælkeproduk -tionen i diverselandeDen italienske avlsforening forSortbroget Kvæg (Razza FrisonaItaliana) udgiver et månedsblad»Bianco nero«, som mannaturligvis ikke får så meget udaf, medmindre man har læstitaliensk eller måske latin. Meni majnummeret 2004 bringesen artikel om mælkeproduk -tion, hvorfra nedenstående tabelgengives.Der bliver gjort opmærksom på,at tallene for 2003 er foreløbige,hvilket bekræftes af en andenartikel om mælkeproduktion.Denne findes i det hollandsketidsskrift »Cow Management«og har som hovedemne Brasilien,men indeholder en tabelover mælkeproduktionen i årene1995, 1999 og 2003 i nogle afde lande, der er nævnt i tabel 1.Her fremkommer i nogle tilfældesmå afvigelser i mængdernefor 2003.Det vil sikkert overraske mange,at lande som Indien og Pakistanhar så høj mælkeproduktionsom tabel 1 viser, menTabel 1. Mælkeproduktion i mio. tons (Kilde FAO)2001 2002 2003Verden 579,9 594,0 599,1EU 126,1 126,7 126,8Indien 82,0 84,6 88,0USA 75,0 77,3 77,5Rusland 33,0 33,5 33,2Pakistan 27,0 27,7 28,4Brasilien 22,4 22,8 23,5Ukraine 13,4 14,1 14,3New Zealand 13,2 13,9 14,2Polen 11,9 12,0 11,8Australien 10,5 11,3 10,3Mexico 9,5 9,6 9,8Argentina 9,6 8,2 7,74 2004


47 Sortbroget kvægTabel 2. Antal insemineringer (1.000 stk.) for malkekvægi BrasilienRace 1993 1996 1999 2003Holstein 958 1.504 1.820 1.406Gir Leiteiro (Zebu) 118 159 165 537Jersey 140 207 292 425Girolande (HFxZebu) 12 12 16 85Andre 99 97 124 125her er jo mange forbrugere iforhold til nogle af de øvrigelande i tabellen. Havde antalletaf malkekøer været medtaget itabellen, ville det også give etbedre sammenligningsgrundlag.I artiklen omtales også Kina,der som bekendt er i rivendeudvikling på mange områder.Det gælder i hvert fald mælkeproduktionen,som siden 1995er næsten tredoblet, nemlig fra5,8 til 15,5 mio. tons.For Brasiliens vedkommende erden årlige mælkeydelse pr. konæsten ufattelig lav, knap 1.500kg, men det er ikke desto mindreen stigning på 30% i løbet afde sidste 10 år.Artiklen bringer også en tabelover insemineringer fordelt påracer.Zebukvæget kan klare høj temperatur,men har så et temperamentsom betyder at køerneførst lader sig malke, når kalvenhar fået lov at »malke for«. Derforer krydsningsproduktet Girolandeblevet populært.Superydelsei Mecklenburg-VorpommernPå godset Hohen Luckow vestfor Rostock findes en af de stør -ste sortbrogede besætninger iMecklenburg-Vorpommern. Iåret august 2003 – 2004 har1.142 køer i gennemsnit ydet10.550 kg mælk, 4,04% fedt,426 kg fedt, 3,36% protein og355 kg protein. En Sunny Boydatteri besætningen har netoprundet de 100.000 kg mælk på 7laktationer. I 4. laktation præ -ste rede hun 21.042 kg, men kun3,28% fedt. Det gav 690 kg fedtog næsten lige så meget protein– nemlig 679 kg, idet proteinprocentenvar 3,23.200.000 kgmælk i livsydelseI Sortbroget Kvæg nr. 3, 2003,omtaltes koen »Granny« (Koep -ke 1660) med USA’s hidtil høj -este officielle livsydelse, dengangknap 195.000 kg. Ifølge Hol steinInternational har Koepke 1660senere passeret de 200.000 kg –helt nøjagtigt 200.961!Tyrebenyttelse iTysk SortbrogetHolstein 2003I »Milchrind« nr. 3, 2004, findesen liste over de mest brugtDSH-tyre i året 2003. Følgendehar rundet 20.000 førsteinsemineringer(se tabellen).Navn Antal 1. ins. Dansk stb.nr. S-indeksLobito 50.373Zunder 41.034 244962 106Ramos 39.059 245785 113Pedant 36.323 243110 102Zecher 33.963 246414 109Ticket 33.370Radius 33.019Juote 30.816 244711 108Blauer 29.299 246010 102Dacapo 22.704Trailor 22.113Strunz 20.710 246947 1064 2004


48 Sortbroget kvægEt »guldstykke« importeret tilDanmarkGoldstück er ud af en velestimeret familie. Nu har vi også en repræsentanti Danmark.En Jocko Besne-datter, »Gold -stück«, med en Lukas-mor er afHermann Meyer, Oberende,Lillienthal nord for Bremen,solgt til Danmark for 14.000 ?,altså godt 100.000 Dkr.Goldstück er tyremor, kåretmed 87 points, og med et ydelsesindekspå 162 er hun nr. 5blandt Tysklands højindeks kø -er.I øvrigt er hun af den fremragendeG-familie hos ConnyDer boven, og Goldstück går tilbagetil koen Gloriette af rencanadisk afstamning og sombl.a. har givet tyren Bonatus,der er én af Tysklands mest benyttedetyre.Rekordko afdansk afstamningi ØstrigFor 10 år siden skiftede AndreasDaigl, Zillertal i Østrig, sineFleckviehkøer ud med sortbrogedeog er i dag en af de fremmesteHolstein-avlere i landet.10 dyr købtes fra Østfrieslandog 4 fra Danmark, og der er nu42 køer i besætningen, som sidsteår havde en gennemsnits -ydelse på godt 11.000 kg mælkmod 5.400 kg af 20 Fleckviehkøerfår raceskiftet.»Naturligvis ønsker jeg en ædelko, men den må have styrke ogkapacitet til at omsætte det foder,der er nødvendigt for enstor produktion« udtaler Daigl.Primadonna i besætningen eren af de køer, der har dansk afstamning,Anita efter VAR Anger.Hun var i 2001 championkoved et dyrskue i Rotholz og har igennemsnit af 6 laktationerydet 12.583 kg mælk, 4,66%fedt og 3,37% protein.Hvor stammerdet sortbrogedekvæg fra?I bogen »Rundvee« (Hornkvæg)af den hollandske dr. D. L. Bakkerkonkluderer denne, at derikke har eksisteret sortbrogetkvæg i Holland før midten afdet 18. århundrede. Bakker undersøgte4.000 malerier i Rijks -museum i Amsterdam, og selvomder var kvæg på mange afdem, fandtes der ikke sortbrogededyr før i anden halvdel af1700-tallet.Før den tid var rødbroget kvægstort set eneherskende i Holland,men på grund af kvægpestog oversvømmelser måtte manpå et tidspunkt importere sortbrogededyr fra Jylland til suppleringaf bestanden.Skribenten D. Miller havde enbror i USA, som leverede denførste ko i Holstein-stambogen,og Miller nævner i en af sine ar-4 2004


49 Sortbroget kvægtikler, at der blev hentet mangesortbrogede dyr til Holland fraDanmark, overvejende kalve.Disse importer fandt sted i 1713,1744, 1763 og 1769, hvor landetvar plaget af kvægpest.Det oprindelige jyske kvæg varmåske ikke betydeligt i hverkenantal, størrelse eller ydelsesmæs -sigt, men det har haft en globalindflydelse på nutidens Hol stein– nemlig den sortbrogede farve.(Holstein International,september 2004)Tulip SaleSelv om mælkepriser går ned ogomkostninger overvejende tyderpå svag stigning, så er derstadig europæiske Holsteinavlere,der har penge til at siddelidt løst i lommen.Huitin Holstein fra Finland købte Champion kalven af Charity504, tidligerebedste ko på dyrskue.I forbindelse med HHH-skuet iHolland blev Tulip-auktionenafviklet. 50 dyr blev solgt til engennemsnitlig pris af 5.564euro (knap 42.000 kr). Den dyrestekvie er et år gammel og efterR Durham på Markwell Ru -dolph Rhonda. 3 generationerbag kalven er kåret henholdsvisEX 91 – EX 95 – EX 92. Med kal -ven fulgte kontrakter på 12.250Euro for tyre og embryoner, ogirske Tom Kelly måtte byde32.000 Euro (235.000 kr) for atfå kalven med sig hjem til dengrønne ø. De næste 4 kalve kostedemellem 12.000 og 16.000Euro og blev solgt til Irland,Tyskland og Holland. Blandt dedyrere kalve købte Huitin Holsteini Finland en godt et årgammel Champion-kvie tillagtpå Charity 504 (Comestar Leaderx Raider). Mikko og Hannufra Huitin Holstein har tidligerekøbt godt avlsmateriale i udlandet,ikke mindst en rækkeembryoner fra Danmark, menogså en Inquirer-kvie på SPACEauktioneni Frankrig for 3 år siden.Kvien på SPACE blev solgtaf Henning og Niels Nørgaard,Nørbæk.Men det skal nok vise sig, at investeringentjenes hjem, – hvisdyret lige vil give disse ønskedeembryoner. Hvis det ikke giverbonus i første omgang på genetik,så kan et dyrskue med godtresultat jo nok øge interessen.Keld Christensen4 2004


50 Sortbroget kvægÅret på hældi DansireInternationalEfteråret i Dansire Internationalhar været præget af stor aktivitet.Vi har været på udstillinger/skueri Frankrig, England,Polen, Tyskland, Italien,Irland og USA. Alle steder harvi mærket en stor og voksendeinteresse for Dansk Holstein,og set i lyset af faldende mælkepriseri Europa er det klart, atlandmændene må gå efter andremåder at øge indtjeningenpå. Det er de danske tyre debedste til – vores S-indeks er foralvor ved at få fodfæste i udenlandskeHolstein-avleres bevidsthed.Ikke kun i ovennævnte lande,men set over hele linien, harDansk Holstein aldrig tidligereværet eksporteret i lignendemængder, og denne tendens synesat fortsætte i 2005. V Eatonhar på mange markeder åbnetportene for andre danske tyre,hvor især Lukas-sønnerne ogHesne har markeret sig rigtigflot.Hesne-køerpå HHH skuei HollandDen 5. og 6. november blev derafholdt HHH Skue i Zwolle iHolland. Dansire Internationalssamarbejdspartner i Holland,Koole & Liebregts (K&L), vistefor første gang en dansk døtregruppe,nemlig tre Hesne-døtre.Køerne var en del af gruppen,der på fornemste vis repræsenteredeDanmark i februar påAGRIBEX i Bruxelles, og somefterfølgende blev solgt til enDen unge Hesne-datter fra Earl de Rasabry i Frankrighollandsk avler (LandbouwsluisBV, Genemuiden). Alle treHesne-køer blev vist i ringen,og ligesom på AGRIBEX gjordede et rigtig flot indtryk på tilskuerne.Med deres fremragende,højt ansatte og lange yvereog rigtig gode lemmer imponeredede dommerne. Ikke nok tilat de vandt klassen, men de fikalle tre gode midterplaceringer.»Det er den slags køersom vil passe perfekttil hollandske forhold«På K&L’s stand kom der mangebesøgende for at inspicere døtregrupperne,og Hesne-køernefik mange gode kommentarermed på vejen: »De rigtige køerefter hollandsk standard!«. De erikke umiddelbart »show-køer«,men døtrene efter Hesne er har-Fra Koole & Liebregts hjemmeside – en rigtig positiv omtale afTVM Hesne døtrene på HHH4 2004


51 Sortbroget kvægUNGDOMSforeningernemoniske, har fantastiske yvereog rigtig gode lemmer. Enhyppig hørt kommentar tilkøerne var: »Det er den slagskøer som vil passe perfekt tilhollandske forhold«. Bedrereklame kan vi næsten ikkeforlange i Holland.Yngre Hesne-dattervinder i FrankrigOgså i Frankrig gør Hesnedøtreet fortrinligt arbejdefor udbredelsen af dansk genetik.Således vandt en Hes -ne-ko gruppen af yngre køerpå et skue i Mor laix i Fini -stère-regionen i Bre tagne.Koen er født og opvoksethos opdrætteren af Hesne,Earl de Rasabry, som dermedvar heldig at anvendeHesne efter sædeksport tilFrankrig.Søren OlesenAGRO NORD 2005 –torsdag den 3. marts 2005TeamRingkøbingI Kvægavleren nr. 1/2005 vil det nøjagtige program for AGRONORD 2005 fremgå.Vi vil opfordre til, at tilmelding af elitekøer sker til egenSDM-avlsrådgiver eller til Jonna Christoffersen, Aars – tlf.9998 9739, E-mail: joc@vhl.dk.Tilmelding skal ske senest fredag den 11. februar 2005.Ovenstående gælder også SDM-kviekalve, der ønskes tilmeldtElite-avlsdyrauktionen på Agro Nord 2005. Tilmeldingtil auktionen skal ske senest mandag den 24. januar 2005.Vi startede efter sommeren medet spændene besøg på LægårdLandbrugsskole, hvor vi så dennyombyggede løsdriftstald medplads til 30 jerseykøer. FodermesterSteen Christensen fortalteom besætningen og kvæg avls -rådgiver Lars Kloster gennemgikbesætningens avlstrategi. LarsKloster gennemgik ligeledes etrådgivningsbesøg og gik i dybdenmed insemineringsprogrammet.Vi havde en god oglærerig aften.Torsdag den 28 oktober var emnetkrydsningsavl. Vi besøgteJens Ulrik Tarpgaard ved Ulf -borg, som hovedsagelig krydsederøde og sortbrogede. JensUlrik Tarpgaard havde lige satto Lely-robotter ind. AvlsrådgiverSteen Thalund og avlsrådgiverJesper Kring gennemgik nøg -letal for besætningen og fortalteom fordele og ulemper vedkrydsningsavl. Jens Ulrik Tarp -gaard ønsker sunde køer derkan klare sig selv og mente atman har noget at hente økonomiskved krydsning. Alt i alt enmeget interessant aften.Næste arrangement bliver julefrokost.Vi ses igen i det nye år.Line Revsbech6 danskeretil EMI starten af september var Danmarkrepræsenteret ved EM imønstring af malkekvæg i Batticei Belgien. Det varede i 5 dage,hvor der var introduktion ihåndtering af kvæg fra at vaske,klippe, trække, klovbeskære, fodre,bedømme og markedsføre.Der var deltagelse fra 10 lande iEuropa og i alt 84 deltagere.Sprogforskellene betød, at derblev undervist på 4 sprog, engelsk,tysk, fransk og hollandsk.Danmark var i gruppe med Englandog Irland, og vi havde tocanadiere til at undervise i detpraktiske.Programmet begyndte onsdagmed at vi fik udleveret en kuvertmed en stamtavle på en kvie.Vi kunne derefter gå rundt ispænding og tænke: »gad videhvad jeg får udleveret af dyr«.4 2004


52 Sortbroget kvæggodt for Peter Hansen, Hjer -ting, idet han blev 2’er i mønstringskonkurrencen,hvor vi andreplacerede os midt i feltet.Sådan ankommer kvierne – en udfordring venter.Spændingen blev udløst, vi komover i teltet, hvor vi skulle væredet meste af tiden i de kommendedage. Beskidte og langhåredekvier blev slæbt ind – vitænkte: »Det går aldrig«. Én efteren fik vi fundet vores kvie, –mere eller mindre beskidt. Kviernevar stillet til rådighed aflandmænd fra hele Belgien, ogder var ingen krav om, at manskulle have vasket eller trænetkvierne på forhånd. Vi kiggedelidt på hinanden, men der varkun én ting at gøre, – komme igang med arbejdet.Onsdag, torsdag og fredag varder løbende undervisning ogworkshops, hvor kvierne skullebenyttes. Havde man tid i overskud,kunne den anvendes tiltræning af kvierne. Meget hurtigtblev kvierne vant til en grime.Vi var også på besøg hos en lokallandmand, som havde gjortvirkelig meget ud af vores besøg.Han havde lavet 4 hold kø -er og 2 hold kvier, alle klippetog vasket, som vi så skulle prøveat oprangere hver for sig. Bagefterkunne vi diskutere vores oprangeringi små grupper.Peter Hansen vandt sølvLørdag og søndag var konkurrencedagefor mønstringen ogbedømmelse af kvierne. Gennemhele ugen var der mange småkonkurrencer, som udpegededen endelige vinder af en tur tilCanada på 3 uger. Den størstedel af konkurrencen lå i selvemøn stringskonkurrencen, og dermåtte vi sande, at det blev gjortDe 10 bedste sammen med lederne.på en lidt anden måde, end vi ervant til, så derfor lærte vi ogsåen masse om »international«møn string. De bedste mønstrerevar så dygtige, at det nærmestså helt professionelt ud, når devar i ringen. Det gik dog rigtigEM –Team DanmarkAlle dagene blev vi løbende bedømtbåde som gruppe og somenkeltpersoner. Søndag eftermiddagsluttede hele ugen afmed, at alle deltagere kom i ringenfor at repræsentere deresland en sidste gang. Her blevder klappet af alle deltagerne,lederne og arrangørerne for etstort og godt stykke arbejde. Tilsidst og ikke mindst skulle de 10bedste deltagere modtage dereshæder. Peter Hansen i Top 10og samlet en delt 2. plads – detvar tæt på en rejse. Samlet fik viogså en 2. plads for samarbejdeog markedsføring af Danmarkpå udstillingen.Inden vi forlod Battice, blev viinviteret til at deltage igen. Allefandt vi det utroligt spæn dendeog lærerigt. Derfor vil vi opfordrealle, som har mulighed, tilat deltage i mønstringskonkurrencentil Landskuet i Herning,hvor der kæmpes om de 6 pladser– det var en vildt god tur ogen kæmpe oplevelse!Ditte Nørgaard, Peter Hansen,Christian Hansen, Jan Hindrichsen,Andreas Larson, Christian Pedersen4 2004


53 Sortbroget kvægLANDETrundtSDM VendsysselI løbet af efteråret har vi i for -eningen afholdt nogle arrangementerog faktisk med en delsucces.Sundhed på besætningsniveauvar på programmet tirsdag den21. september som noget nyt.Formiddagen startede med etbesætningsbesøg hos I/S VesterJonstrup ved Hjørring. En forholdsvisnybygget robotstaldmed plads til ca. 125 køer. Kvæg -fagdyrlæge Børge Mundbjergfra Holstebro stod for det faglige,og på gården kom han mednogle generelle betragtningerom forskellige problemstillingeri forhold til sundheden. Efterfølgendepå LandboNordsrestaurant blev diverse nøgletalanalyseret, og forsamlingen fikBørge Mundbjergs ideer til forbedringaf en sådan bedrift. Enmeget lærerig dag, hvor det ogsåfor bestyrelsen var spændendeat se, at avlsforeningen kan fåfat i mange af sine medlemmer,men det afhænger af, hvad derer på programmet.Den 20. oktober var vi på vorestraditionelle udflugt, og i år gikturen til Vesthimmerland. Viindledte med et besætningsbesøghos I/S Hedelund i Fjelsø.Et meget veldrevet brug, der altidhar været på forkant med denye tiltag indenfor kvægbruget.Et af de første I/S i Danmark imidten af halvfjerdserne meddengang en stor besætning på75 køer i bindestald. I begyndelsenaf 80’erne blev besætningenramt af IBR. Man sanerededet hele på en gang og holdt liv ide bedste af besætningens generved hjælp af ET. Nu bestårbedriften af en ca. 8 år gammelløsdriftsstald med 115 sengebå -se og i disse produceres der 1.5mio. kg mælk om året, hvor etaf midlerne er 3 gange malkning.Ja, undskyld udtrykket Arne ogTage: selv om man har væretmed i »gamet« i mange år, erdet en fornøjelse at se, at manstadig brænder mere end 100%for sagen.Turen fortsatte ud til den smukkeLovns halvø, hvor middagsmadenblev indtaget på Marinaeni Hvalpsund med en flotudsigt ud over Limfjorden.Eftermiddagsbesøget foregik hosVognsild Østergård I/S. Her såvi en 1 år gammel løsdriftsstaldmed plads til ca. 275 køer. Sandi sengebåsene og med udvendigmalkekarrusel. På det første år iden nye stald havde køerne kvitteretmed en ydelsesstigning påca. 1000 kg mælk. Far og søn såmeget optimistisk på fremtiden,da stalden og malkecentret erindrettet på en sådan måde atdet er nemt at udvide. Optimismei erhvervet er ikke en mangelvare,men mælkeproducenterskal have hjælp til at se demuligheder, der stadigvæk er tilstede.Følgende køer er hædretmed 100.000 kg mælk:33985 00563 hos Ib Haarbo, Lyngså,Sæby. Fader NJY Hubert. Gns. ydelse11.2 år: 9037 4,33 391 3,30 298 68934215 00942 hos Helge Rømer, Bindslev.Fader NJY Ingolf. Gns. ydelse 11,2år: 8954 4,02 360 3,33 299 65935981 01119 hos Gerdje og Toon vanLoon, Stubben, Sindal. Fader JY Wilow.Gns. ydelse 10,7 år: 9807 3,90 3833,31 324 7074 2004


54 Sortbroget kvægBegge arrangementer var godtbesøgt, og det må give den nyebestyrelse lyst til også en gangimellem at gå nye veje.På områdemødet, der også eravlsforeningens generalforsamling,blev der valgt nye til bestyrelsenog disse er: Kasper Pedersen,Tronsmark, og Martin Bragfra Nyeng. Mogens Bark holdt,Bindslev, og Erik Albrechtsen,Mygdal, trådte ud af bestyrelsen.Efterfølgende har bestyrelsenkonstitueret sig med PalleKoller, Voldkær, som formandog Bo S. Nielsen, Børglum, somnæstformand.Der er allerede planlagt nye arrangementer,nemlig den 5. januarmed Bowling i Hjørring,og den 22. februar med et besætningsbesøghos Jan NygårdLarsen, Stenhøj. Her er der netopinstalleret 2 malkerobottermed stor succes. Efterfølgendevil vores landskonsulent KeldChristensen komme og fortælleos om nyt fra racen. Se i øvrigt iKvægavleren for mere detaljeretbeskrivelse.Mads Holm DanielsenLegatuddelingi SDM-fondenGerda og Carl Søholm-Fondener en almennyttig selvejendeinstitution, hvis formål er atstøtte landmænd og andre, derbe skæftiger sig med eller harbeskæftiget sig med SDM-DanskHolstein fortrinsvis i Løkken,Vrå og Hjørring Kommuner. Etaf vore kriterier er, at legatmodtagerenskal yde en påskønnelsesværdigindsats i arbejdetmed SDMkvæg.Den årlige uddeling af legatet i Sparekassen Vendyssels afdeling i Hundelev. Frauddelingen fondens formand advokat Palle Møller Jørgensen, Hjørring, og modtagerneDorthe og Jens Gregersen.Fonden har i forbindelse medudvælgelse af legatmodtagerehaft kontakt til Avlsforeningenfor Sortbroget Malkekvæg iVendsyssel, således at vi i bestyrelsenfik det bedst muligegrundlag for at udvælge legatmodtagerne.I år har vi udvalgt 1 legatmodtagertil de 5.000 kr., og det erDorthe og Jens Gregersen, Torpet35 ved Saltum. Et besøg pådenne ejendom er altid en megetstor oplevelse. Dorthe og JensGregersen er etableret i 1982,hvor de indgik kompagniskabmed Jens’ fader. Hele ejendommenblev overtaget i 1986. Løsdriftsstaldener fra 1974 og lø -ben de moderniseret, så den nurummer 135 køer. Ejendommensjordtilligende er ligeledesvokset fra 55 ha til i dag 110 ha.For få år siden blev arbejdet pågården gennemanalyseret, hvilketmedførte at det meste afmarkarbejdet blev udliciteret,således at Jens og Dorthe kunnekoncentrere sig om arbejdet istalden. Dorthe og Jens samtderes 4 børn deles om arbejdet istalden.Man er ikke i tvivl om avlsinteressenhos familien. Avlsplanenbliver grundigt gennemgået, ogDorthe stiller store krav til tyrene,der skal være far til næstegeneration af køer på ejendommen.Kravene er ikke kun højydelse, nej det er også ønsket omgode yvere, stærke lemmer, godfrugtbarhed, høj yversundhedog letfødte kalve. Kort sagt alt.Med den interesse for kvægavler man ikke i tvivl om, at kvæg -avlsforeningen en dag kommerpå besøg for at købe en tyrekalvtil videre avl.Hans Henrik Toft Sørensen,Sparekassen Vendsyssel4 2004


SDM Midt / ØstHer i efteråret har vi igen hæd -ret nogle køer, som har rundetde 100.000 kg mælk.55 Sortbroget kvægAfholdte aktiviteterI dagene fredag den 27. augusttil søndag den 29. august var derarrangeret en tur til Norge. Efteren træg start med hensyn tiltilmelding endte det alligevelmed, at 41 personer deltog i turen.Der var arrangeret 4 besætningsbesøgog besøg på et dyr -skue. Om søndagen var vi bl.a.på en sejltur på Lysefjorden.Efter ankomst til Danmark sentsøndag aften kunne vi gøre statusover turen. Deltagerne fiknogle fantastiske oplevelser påså vel det turistmæssige plan somdet rent landbrugsfaglige. Selvom mælkeproducenterne i Norgeikke er på samme niveausom de danske, er de godt på vejfrem! Og så var det spændendeat være til deres dyrskue.Henrik Schøler NielsenKo nr. 26679-00930 hos Mariska ogMarcel Moes, Asferg, Fårup.Far: H Stardom, Morfar: NJY Hubert.Ydelse 8,9 år: 11.360 kg mælk, 4.39%fedt, 499 kg fedt, 3.43% protein, 389kg protein.Ko nr. 40934-00541 hos DøssingEnggård I/S, Kjellerup.Far: R Leadman, Morfar: JY Wilow.Ydelse 10,6 år: 9.676 kg mælk, 4.07%fedt, 394 kg fedt, 3.30% protein, 320kg proteinKo nr. 40959-00748 hos Søren Rønning,Skovsborg, Kjellerup.Far: KOL Tue, Morfar: JY Wilow. Ydelse12,0 år: 8.518 kg mælk, 4.61% fedt,393 kg fedt, 3.18% protein, 271 kgprotein.Ko nr. 41412-00775 hos I/S Jørgensen,Risbak, Kjellerup.Far: R Prelude, Morfar: R Leadman.Ydelse 9,0 år: 11.201 kg mælk, 3.80%fedt, 426 kg fedt, 3.22% protein, 360kg proteinKo nr. 42299-01419 hos W. Baack & C.Schoormans, Damsgård, Bjerregrav.Far: NJY Ingolf, Morfar: NJY Hubert.Ydelse 10,4 år: 9.896 kg mælk, 3.39%fedt, 335 kg fedt, 3.16% protein, 313kg protein.SDM DH-NordvestjyllandBentøjet i focusMedlemmerne var inviteret tilFrederik Christensen, Thorup -holme, hvor der blev stilletskarpt på vores kåring af lemmerog klove. AfkomsinspektørPer Key Kristiansen gav os engrundig gennemgang af såvelde aktuelle kåringstal som etindblik i bedømmelse af bevæ -gelse.Hertil var der fundet nogle køerfrem, som havde forskellig gang/bevægelse. Ingen tvivl om atdeltagerne fremover vil se merepå deres egne køers bevægelsehjemme i stalden/på marken,end de før har gjort.Frederik driver gården med 120køer og malkning via 2 robotter.Det har nu kørt i et par årog ser ud til at fungere rigtigtgodt.Efterfølgende var der mere snakom teorien bag det nye tiltag,samt om de aktuelle tyre, sombruges i dette efterår. En rigtiggod og lærerig aften.Palle J. LarsenViborg/SkiveHolsteinToksiner og tyreaftenI samarbejde med Midt/Øst Holsteinblev der den 26. oktoberpå Asmildkloster Landbrugsskolei Viborg afholdt møde omtoksiners ubehagelige tilstedeværelsei danske ensilagestakke4 2004


56 Sortbroget kvægog stalde samt nyt om tyrene.Fodringsrådgiver Jens Ole Kristiansenog praktiserende dyrlægeLine Fruergaard startedeaftenen med to velforberedte oginspirerende indlæg over emnettoksiner. På fornem vis belystede emnet ud fra den fagligeviden, der i dag er til rådighed.De 60 fremmødte fik, efter kaffen,et indblik i hvad landskonsulentKeld Christensen ogSDM-Dansk Holstein arbejdermed til daglig. Keld Christensenberettede om vigtigheden afen korrekt indekssammensætningog hvilke områder, vi i Holstein-avlenbør fokusere på i dennærmeste fremtid. Slutteligekom menterede han nogle aktuelletyres færdigheder.Mødet gav nogle gode svar påtoksinproblematikken og væ -sent lige fokus-områder forSDM. Vi siger tak for en god aften.100.000 kg’s køerDenne flotte præstation er i denforløbende periode overgået 7køer og 7 besætningsejere i Viborg/SkiveHolsteins regi. TIL-LYKKE.Ko nr. 42190-1118 hos Kurt Østergaard,Vroue (SK Horn x JY Wilow). Gns. 10.2år: 9.885 kg mælk – 385 kg fedt – 322kg protein. Kåret 84 84 77 82.Ko nr. 41246-533 hos Erik Leth Iversen,Bjerringbro (NJY Hubert x VE Kap).Gns. 11,8 år: 8.535 kg mælk – 363 kgfedt – 284 kg protein.Ko nr. 73380-220 hos Kristian Kjærgaard,Viborg (C-I B Glow x Bell). Gns.8,7 år: 11.597 kg mælk – 398 kg fedt –364 kg protein. Se et yver – det kangøre en 3. kalvs ko misundelig!Ko nr. 41185-697 hos Leif Pedersen,Rødding (NJY Hubert x JY Esk). Gns.9,9 år: 10.186 kg mælk – 392 kg fedt –332 kg protein. Kåret 82 76 75 78.Ko nr. 61226-574 hos Bjarne Madsen,Møldrup (Wilow 592 x Inkace). Gns.11,6 år: 8.635 kg mælk – 358 kg fedt –303 kg protein.Ko nr. 66323-344 hos Christian Danielsen,Stoholm (H Stardom x NJY Hubert).Gns. 10,0 år: 10.275 kg mælk –433 kg fedt – 346 kg protein.Ko nr. 42228-748 hos I/S Fruergård,Lund (T Escort x JY Wilow). Gns 7,8 år:12.829 kg mælk – 471 kg fedt – 399kg protein. Kåret 88 90 79 86. Koenrundede de 100.000 kg mælk med endagsydelse på 61,7 kg mælkThomas LindRingkøbing AmtDyrskuet i AulumTil skuet var mødt 58 køer og 6kvier, og tilslutningen må betegnessom tilfredsstillende set iforhold til tidligere år. Dommervar Erik Hansen, Højager Hol -steins.På dyrskuet var der tillige dommerkursusfor dommeraspiran -ter indstillet fra alle SDM-Dansk Holstein avlsforeninger.Dette kursus blev afviklet paralleltmed dyrskuebedømmelsen,og Erik Hansens oprangeringfungerede som facitliste fordommerkurset.4 2004


Resultater fra skuet:Bedste kvie: VAR Camaro datterfra Torben og Evald Brød -bæk, Hodsager, Aulum.Bedste yngre ko: T Klassy-datterfra I/S Volsgård, Nautrup,Vin derupBedste ældre ko: T Funkis-datterfra Jørgen Pedersen, Ejsing -kjær, Vildbjerg.Det var så det sidste dyrskue iAulum på daværende dyrskueplads.Til næste år glæder vi ostil dyrskuet den anden lørdag iaugust på en ny plads.100.000 kg køerBente og Henrik Obling , Hagelskjær,Ikast. Ko nr. 55883-00595. Gns. 14,4år: 7.030 5,06 355 3,59 252 607. F.RGK Ebbe, Mf. JY Wilow.Gerda og Flemming Bak, Rosenbo, Kibæk.Ko nr. 53584-01223. Gns. 10,8 år:9.381 4,50 423 3,32 311 734. F. M Ae -rostar. Mf. Triple.Familien Moerman, Astrup, Skjern. Konr. 54142-00872. Gns. 10,6 år: 9.8474,54 447 3,27 319 766 F. T Lindy, Mf.KOL Tue.Anders E. ChristensenSDM HærvejGrillaftenHusker du en solrig sommerafteni august? Næppe, men ikkedesto mindre lykkedes det knap100 af foreningens medlemmerat finde en sådan. Vi samledeshos familien Jespersen, Glud.Her så vi et yderst veldrevetkvæg brug med mange gode døt -re efter danske tyre. Til dessertvar der grillmad, hygge, sang ogis. En varm tak til familienJespersen for deres gæstfrihedog medvirken til en god aften.InsemineringsaftenAftenen indledtes med besætningsbesøghos Hanne & BrianJensen, Brande. Et uovertruffentog veldrevet kvægbrug, hvor detoser af produktionsøkonomi ogmanagement i særklasse. En delaf de fremmødte var særdelesbenovede over, hvorledes manbærer sig ad med at holde køerneså rene uden brug af højtryksrenser!Herefter var derkaffe og nyt fra Frankrig ogHolland samt en gennemgangaf vore gode danske brugstyresplusser og minusser. En stor taktil Hanne & Brian for jeres gæst -frihed.57 Sortbroget kvæg100.000 kg mælk100.000 kg mælk er stadigvæk enstor præstation og et lille skulderklapi en hektisk og travlhverdag. I de seneste månederer der i området hædret ikkefær re end 8 køer, som har passeretden magiske grænse.Ko nr. 20297-00585 hos Egon SkovEriksen, Brande. F: HV Fiat. Gns. af kun7,3 år: 13.817 kg mælk.Ko nr. 22236-01852 hos TrindkærgårdI/S, Ulkind. F: NJY Hubert. Gns. af 9,1år:11.071 kg mælk.Ko nr. 22343-00822 hos Jørgen Pust,Ravnholt. F: M Aerostar. Gns. af 10 år:10.399 kg mælk.4 2004


58 Sortbroget kvægKo nr. 24470-00592 hos Leo Kyndesen,Hammer. F: NJY Hubert. Gns. af 9,1 år:11.617 kg mælk.Et velfortjent tillykke til alle 8køer samt deres ejere med defornemme præstationer.Klaus ElmelundSDMKolding-Brørup100.000 kg mælkI området er der de seneste må -neder ikke mindre end 3 køer,der har nået milepælen på100.000 kg mælkKo nr. 45140-00828 hos Peter Jørgensen,Ferup. F: KOL Laban. Gns. af9,9 år: 10.319 kg mælk.Et stort tillykke til de tre køerog deres ejere med det fornemmeresultat.Klaus ElmelundKo nr. 56176-00525 hos Arne Eskildsen,Hoven. Gns. af 10,2 år: 10.296 kgmælk.Danmarks premiere påMøllegården Holstein,Uhre3 x 100.000 kg mælkDer var en, der var to, der var trekøer som blev hædret for 100.000kg mælk på samme dag. Så vidtvides første gang i SDM-DanskHolsteins historie.Ko nr. 43152-02009 hos Boe L. Thomsen,Hulkær. F: VE Otto. Gns. af 8,8 år:11.629 kg mælk.Ko nr. 43165-01213 hos I/S Egsgaard,Hejnsvig. F: H Stardom. Gns. af 9,8 år:10.652 kg mælk.VestjydensHolsteinArrangementerFørst i november måned afholdtesbesætningsbesøg/efter-årsmødehos Niels Peder Mogen -sen, Hedegård ved Ribe. Her såvi en god, meget velpasset oghøjtydende besætning på 145køer i nyere løsdriftsstald. Tilopdrættet var der for nylig byggetny ungdyrstald. Efterfølgendevar der møde på HotelGredstedbro, hvor forsker vedDe tre køer er her præsenteret afEsther og Holger P. Olesen samt børnog børnebørn.Ko nr. 20294-00880 MøllegårdenJulean. F: R Leadman. Gns. af 11,0 år:9.081 kg mælk.Ko nr. 20294-00899 MøllegårdenBoddy. F: Inspiration. Gns. af 10,6 år:10,6 år 9.448 kg mælk.Ko nr. 20294-01051 MøllegårdenBeyan. F: R Leadman. Gns. af 9,1 år:11.307 kg mælk.4 2004


Danmarks Jordbrugs Forskning,Anders Christian Sørensen,kom med et indlæg overemnet »Indavl i de danske malkekvægs-racer«– en stor tak tilbåde besøgsvært og indleder.Flere vestjyske100.000 kg’s køerCKR.nr. 44349-01005 tilhørende Arne& Ejnar Gammeltoft, Gammeltoft,Henne. Koen er født i 1992 og efterTesk-Holm.Gns. af 9,8 år: 10.385 – 3,94 – 409 –3,10 – 322 – 731CKR.nr.43881-00908 tilhørende FamilienKoppers, Horsbøl, Grindsted. Vedhædringen deltog også koens tidligereejere Bodil og Kristian Vad. Koen erfødt i 1990 og efter VE Klaus.Gns. af 12,3 år: 8.265 – 4,78 – 395 –3,59 – 296 – 691CKR.nr.43384-00894 tilhørende Peder& Arne Madsen, Bobøl, Føvling. Koener født i 1993 og efter NJY Hubert.Gns. af 9,0 år: 11.777 – 3,60 – 424 –3,16 – 372 – 796CKR.nr.43823-01249 tilhørende FredeSøgaard, Rousthøje, Årre. Koen er fødti 1992 og efter T Lindy.Gns. af 10,2 år: 10.249 – 4,31 – 442 –3,30 – 339 – 78159 Sortbroget kvægSDM –Dansk Holsteini Fyns AmtI forbindelse med områdemødetvar der valg til den lokaleavlsforenings bestyrelse, til Avls -forum og Dansires Repræsentantskab.Bestyrelsen ser efterkonstituering således ud:Carsten Hedegaard, Formand+ Avlsforum og repræsentantskabFlemming Pedersen, Næstformand+ Avlsforum og repræ -sentantskabLeif Sørensen + Avlsforum ogsuppleant til repræsentantskabTorben Bebe + suppleant tilAvlsforumTorben ChristensenOle SørensenNiels Erik MaegaardFormandens beretning »gemmes«til foreningens årsmøde ifebruar, hvorom medlemmernefår nærmere besked senere.Lige efter nytår afholdes i stilmed de sidste tre år igen et fællesarrangementpå tværs af racerpå Fyn. Arrangementets indholdkendes i skrivende stundikke.Claus PetersenCKR.nr.43540-01231 tilhørende HenrikMogensen, Vrenderup, Årre. Koen erfødt i 1991 og efter NJY Hubert.Gns. af 10,9 år: 9.724 – 4,36 – 424 –3,41 – 331 – 755CKR.nr.32008-01060 tilhørende PalleSørensen, Tange, Gørding. Koen er fødti 1992 og efter NJY Hubert.Gns. af 10,0 år: 10.000 – 4,52 – 452 –3,32 – 332 – 784Jens Erik Nielsen4 2004


60 Sortbroget kvægSDMSønderjylland100.000 kg mælkUndskyld Bent, men sætternissenhavde skubbet lidt for megetmed 100.000 kg etiketten.Ko nr. 48098 – 00438 (KOL Tue) hosUlla og Bent Haase, Sdr. Ønlev. Gns. af10,9 år: 9.485 kg mælk.SDM VesthimmerlandKimbrerskuetSom sædvanlig sluttede Kimbrerskuetdyrskuesæsonen 2004af, da Messe- og Agrocentretåb nede portene for publikumden første weekend i oktober.Weekend er dog ikke helt detrigtige ord at benytte, idet manfor andet år i træk begyndte medat bedømme malkeracerne fredagfra halv syvtiden. Igen i årkunne man fornemme en mererolig og afslappet atmosfære,end tilfældet er, når bedømmelsernesker i dagtimerne.Kimbrerskuet havde inviteret tounge dommere til på skift at be-dømme holdene, nemlig TroelsKynde fra Rødding og SørenChristensen fra Sjælland. Beggeudførte arbejdet til fuld tilfredshed,og netop dette at vælgede yngre og »eksaminerede«dommere bør være et helt naturligtvalg for mange af voreskuer. Hermed kan disse gøresig klar til større opgaver, førstog fremmest i hjemlandet, menogså gerne til opgaver i udlandet,hvor vi fra dansk side igennemårene kun har været repræsenteretaf ganske få.Kimbrerskuet har igennem åreneønsket at sende et klart budskabom, at skuet er åbent foralle. Det stilles der nogle få gangespørgsmål til, men ingen skalvære i tvivl om, at det er skuetsofficielle holdning. Og med entidsmæssig placering, langt fraandre skuer, bør dette også i nogengrad være med til at tiltrækkeudstillere, der ligger »udenfor lokalområdet«. Det sker hel -digvis også, og kigger man påkvægudstillingen under et, erder dyr fra alle jyske amter.Områdets to SDM-avlsrådgiverehavde udført et stort og godtstykke arbejde med at motiverefolk til at udstille. Det bevirkede,at antallet af SDM-udstillerelå på godt 30, hvoraf flere varfør stegangsudstillere. Det gik sågodt, at nogle af fløjpladsernegik til dyr fra disse mennesker,der virkelig må havde mærketen glædesrus under bedømmelsen.Det viser også betydningen af etopsøgende arbejde. Der erblandt flere en lyst til at udstille,men det kræver ofte et skub.Man kan i al evighed diskutere ihvor høj grad ansatte skal dyrkeskuerne, men i sidste ende har100.000 kg køerKo fra Ib Laustsen.Ib Laustsen – 37867-00619. Far: NJYHubert, Morfar: JY Wilow, Ydelse11,1 år: 9.333 379 4,06 295 3,16Ko fra Niels Hald.Niels Hald – 33772-00713. Far: Ernlo,Morfar: VE Nelson, Ydelse 10,1 år:10.128 386 3,81 352 3,48erhvervet brug for at vise sigfrem – og måske er det mindstligeså betydningsfuldt for hameller hende, der udstiller, at kommeud blandt kollegaer og mødesi et festligt lag, der er næstenrenset for politisk og organisatorisktale.Igen i år afviklede man konkurrencen»Stjerne for en aften«,hvor der var 8.000 kr. i præmiepuljen.Pengene blev delt mellemde 5 bedste køer. Ved tilmeldingenden 1. april 2004 nå -ede man op på 39 dyr. Desværrehavde kvægfolkene nok ikke såheldig en hånd med forudtagelseni år, idet blot 9 »stjerner«deltog på skuet.For andet år gik førstepladsenog 3.000 kr. til en ko fra Nyeng4 2004


61 Sortbroget kvægGAVEIDÉSDM-URStjernekoen fra 2003 vandt igen på Kimbrerskuet i 2004Holstein I/S, nemlig en Emerson-datter.Det blev i det heletaget en stor aften for NyengHolstein I/S, idet »stjerne-koen«fra 2003 – en C Starleaderdatter– blev skuets eneste 24point-ko og dermed selvfølgeligogså udpeget som bedste kounder 4 år. Men også bedste ældreko gik til Nyeng, hvor denkendte JED-datter satte sig påtronen. Derfor kan det hellerikke undre, at besætningskonkurrencenom lørdagen blevvundet af køerne fra Mygdal.De blev dog udsat for en godkonkurrence af 3 meget retlinedeog harmoniske køer fra før -stegangsudstilleren Laust Krej -berg fra Mejlby ved Nørager.De senere år har antallet afSDM-kvier været så lavt, at skuetovervejede at lukke den afdeling.Det gjorde man dog ikke,men opfordrede i stedet til ogsåat møde op med kvier. Det lykkedesgodt, og med det resultat,at en LEDUC-kvie fra WimKraay enzank fra Jerslev blev udpegetsom bedste kvie.Med disse resultater har skuetbevist, at man virkelig mener, atdet er »åbent for alle«.Næste arrangement i Aars blivernaturligvis Agro Nord i begyndelsenaf marts. Udstillingenvil afvikles i vante omgivelserog efter det kendte programmed afkomsgrupper, tyremød -re og auktion over kviekalve.Jens Holm DanielsenSDM tilbyder et flot ur – enoplagt gaveidé. Uret er i megetsolid helstålskasse med tyde -lige tal og visere. Vandtæt til 3atm. Schweizisk quartzværkmed dato. Gedigen stållænke.Diskret SDM-ko trykt på skiven.Et flot og præsentabelt ur,der tåler at blive brugt!Fås både som dame- ogherreur.Normalpris 498,- kr.SDM tilbyder uret til350,- incl. moms og levering.1 års garanti.Bestilling hos:Urmager/Guldsmed HartmannAdelgade 14, 7800 SkiveTlf: 97 52 04 32Fax: 97 51 00 884 2004


62 Sortbroget kvægDCSortbroget KvægSDM –Dansk HolsteinFormandPeder V. Laustsen, 7542 0804NæstformandHenning Fruergaard-Pedersen,8645 1518Palle Koller, 9888 1410Ewald Kristensen, 9834 1429Svend Hestbæk, 9864 7279Ole Kristensen, 9756 0357Kr. O. Dahlgaard, 9793 6546Peter Stephansen, 9783 6252Søren Knudsen, 7586 7089Peter Jørgensen, 7555 9061Carsten Port, 7483 4236Carsten Hedegaard, 6533 2624Peter Svendsen, 5966 8515Erik Hansen, 7484 1160Anton Hammershøj, 9854 8549Besøg SDM’s hjemmesideHar du besøgt SDM’s hjemmeside for nylig? Hvis ikke, så hardu noget at glæde dig til. Vi kan nu tilbyde en totalt opdateretSDM-hjemmeside på adressen www.sdm-dh.dk.På siden kan du læse om:O SDM’s organisation med præsentation af bestyrelsen ogmedarbejdereO SDM’s historieO Højtydende SDM-køer og -besætningerO SDM’s toptyre-liste – aktuelle avlsværditalO Bedste danske tyre med mulighed for at printe flotte farvebillederudO Blå Bog – udenlandske tyre – opdateres 4 gange årligtO Aktuelle nyhederO Spændende Holstein-links overalt i verdenO ArrangementskalenderEmbryobørsenEmbryobørsen er nu på hjemmesiden www.sdm-dh.dk, og her kantilmeldes endnu flere embryoner. Vær dog kritisk og tilbyd kun em -bryoner fra donorer på tyremoderniveau. Avlsforeningen for SDM-Dansk Holstein forbeholder sig ret til at sortere i de anmeldte embryonerfor at sikre kvaliteten. På hjemme siden kan læses om donoren,klikkes på stamtavle og billeder samt i øvrigt iagttages de betingelserog anbefalinger, der gives for at anmelde embryoner. Tanken er, atkøber og sælger på denne måde træffes og aftaler handelspris og øvrigedetaljer. Sælger betaler ved optagelse på børsen kr. 300 pr.kombina tion. Bemærk også, at hvis embryonerne skal flyttes fra sælgersET-dyrlæge til anden opbevaringsbeholder skal der betales etbeløb omkring kr. 500 for dette arbejde. Tilmeld derfor embryoner afgode donorer til SDM@lr.dk eller 87405000 SDM-Dansk Holstein.SDM –Dansk HolsteinKontorets adresse:Udkærsvej 15, Skejby8200 Århus NTlf. 8740 5000Fax 8740 5089E-mail: sdm@lr.dkHomepage: www.sdm-dh.dkSDM-medarbejdereLandskonsulent Keld Christensen(Privat tlf. 8647 9172 – Bil 4034 2222)Konsulent Mette Bech (Bil 4034 2252)Sekretær Lone Frilund VitvedDansk Kvægs medarbejdere beskæftiget ved kåringog døtregruppebedømmelseAfkomsinsp. Per Key Kristiansen (Priv.tlf. 9862 1771 – Bil 4030 0250)Afkomsinsp. Jørgen Knudsen (Priv.tlf. 7586 7789 – Bil 4030 0251)Afkomsinsp. Rolf Bros Andersen (Priv.tlf. 8645 2456 – Bil 4030 0252)Afkomsinsp. Villy Nicolaisen (Priv.tlf. 7586 3416 – Bil 2171 7718)Afkomsinsp. Jacob Edstrand (Priv.tlf. 8653 1404 – Bil 2171 7724)Afkomsinsp. Torben Andersen (Mobil 2177 0728)4 2004


63 Sortbroget kvægNyt gårdskiltProduktionspris: Kr. 1.350,- exkl. momsBestilling hos SDM - Dansk HolsteinUdkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus NTlf. 8740 5000Personlige medlemmerOphør med mælkeproduktion – hvad så?Husk også adresseændringer.Bladet Sortbroget Kvæg tilsendes alle, der får insemineret medSDM-Dansk Holstein. Derudover betales IKKE for SDM-bladet.Ønskes bladet stadig efter eventuel ophør med mælkeproduk -tion kontakt da din lokale avlsforeningssekretær eller Avlsfor -eningen for SDM-Dansk Holstein. Alle lokale avlsforeninger haren medlemsliste over interesserede medlemmer, og der er et begrænsetmedlemskontingent for personlige medlemmer.Avlsforeningen for SDM-Dansk Holsteintelefon 8740 50004 2004


MAGASINPOSTId-nr. 46.413Returadresse/afsenderPostbox 13258210 Århus VD A N M A R KLandmand Jens:“Det er sikkert at Harryforbedrer mælkeprisen, ogLaurenzo formindskerkalvedødeligheden på minbedrift, og så er de enddapå tilbud nu!”Laurenzo East Cash * Amos * Rok1.160 døtre i 874 besætninger; 98% sikkerhed1031 kgm -,10%Fedt -0,02% Protein35 kg Fedt34 kg Protein112 Livskraft hos kalvene 140,-Dkr.108 DU (holdbarhed)Riksie 465(Laurenzo)NVO nov 2004Alie 27(Harry)Harry Ronald * Jabot * Sunny Boy166 døtre i 151 besætninger; 95% sikkerhed355 kgm 0,46%Fedt 0,36%Protein54 kg Fedt42 kg Protein111 Yver 150,-Dkr104 DU (holdbarhed)NVO nov 2004veje til rentabilitet5Holland Genetics DanmarkArie RomboutsTlf. 24 45 77 45Fax 86 88 63 76Email hgdanmark@mail.tele.dkRegion nord: Tlf. 21 64 84 41 (Kristian Hansen)Region syd: Tlf. 30 66 43 38 (Stefan Rosing)www.hg.nl Holland Genetics er en afdeling af CR V Holding BV1 Holdbarhed2 Sundhed & Frugtbarhed3 Ydelse4 Eksteriør5 Sikkerhed

More magazines by this user
Similar magazines