12.07.2015 Views

It i praksis - Folkeskolen

It i praksis - Folkeskolen

It i praksis - Folkeskolen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

174 IT I PRAKSIS DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTORFaseopdelt udvikling af it i folkeskolen – inspiration fra SingaporeUndervisning, kommunikation og administration skal tænkes i samspil– med udgangspunkt i et understøttende processynUdviklingen i it forandrer hastigt mulighederne inden for undervisning, kommunikationog administration, og det gælder især mulighederne for samspillet imellemdem. Derfor er det vigtigt, at de tre procesområder betragtes ud fra et holistiskperspektiv for at sikre det rette kvalitetsløft og gevinstrealisering.Imidlertid er det kun seks ud af ti kommuner, der har formuleret resultatkravvedr. digitalisering/effektivisering af administration, kommunikation og læring.


IT I PRAKSIS 175Samspillet mellem de tre procesområder rummer store digitaliseringspotentialerDe administrative og ledelsesmæssige processer skal understøtte en fleksibel ogtransparent organisering af undervisningen og organiseringen af virtuelle læringsrumog kollegiale platforme i forbindelse med holdtilknytning. Hvem underviserhvor og hvornår, hvilket ansvar og opgaver har den enkelte i teamet og isamarbejde med holdet, hvilke aktiviteter er i gang og planlagt, hvilke produkterog resultater er skabt, hvilke læremidler (købte, selvproducerede, net- og databasebaserede),hvilke evalueringsværktøjer og processer bliver anvendt, hvilkeinformationer og kommunikationer er sendt ud etc.Den digitale understøttelse kvalificerer kommunikationen og det professionellesamarbejde og udviklingsarbejde samt det kollegiale kompetenceløft mellem alleskolens aktører.Udfordringerne med stabil infrastruktur er endnu ikke løstGennem mange år er der investeret massivt i it-udstyr i folkeskolerne. Menmange steder er udstyret vanskeligt at benytte, når fx (trådløse) netværk ikkefungerer.IT i praksis ® viser, at der stadig er udfordringer med at skabe en stabil infrastrukturpå folkeskolerne. Det er kun godt fem ud af seks skoler, der har et stabilttrådløst netværk til undervisning. Dermed afventer 15 pct. af elever og lærerei folkeskolen endnu stabil og fleksibel daglig adgang til skolernes trådløsenetværk. Både elever og lærere oplever at blive sat tilbage teknologisk, når detræder ind i klasselokalet, hvis de ikke kan bruge de devices og services, som deer vant til at bruge i hjemmet, i daglig kommunikation med frit medievalg mellembillede, lyd, tekst og videostreaming og i opgaveløsning og informationssøgninguden for skolen.


176 IT I PRAKSIS DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTORDerfor er det positivt, at den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har etableretet projekt for it-infrastrukturen i folkeskolen, der i 2012 skal frembringe enanalyse af, hvad der skal til, for at alle folkeskoler har stabil og hurtig forbindelsetil internettet, således at kommunerne er i stand til at udnytte en effektivinfrastruktur og dermed sikre skolernes potentialer som frontløbere i digital(kompetence-) udvikling.Vurdering af det trådløse netværk og mulighed for anvendelse af laptop i undervisningen (kommuner)Det trådløse netværk og adgangen til det er stabilt nok tilundervisning56%56%29%24%Det trådløse netværk har kapacitet nok til undervisning,der inkluderer videostreaming42%34%34%27%Alle elever kan anvende deres egen smartphone iundervisningen, hvis de medbringer denne44%40%32%22%Alle elever kan anvende deres egen laptop iundervisningen, hvis de medbringer denne36%40%25%33%0% 20% 40% 60% 80% 100%2012 - Høj grad 2012 - Nogen grad2011 - Høj grad 2011 - Nogen gradI 15 pct. af folkeskolerne er det trådløse netværk ikke stabilt nok til undervisning.I 30 pct. af skolerne har netværket ikke kapacitet til at inkludere videostreaming.Omkring 40 pct. af alle danske elever kan ikke anvende deres egenlaptop i undervisningstimerne i skolen, når de medbringer det værktøj, som dearbejder med derhjemme og som de skal beherske i deres videre uddannelse,studieforløb, arbejdsliv og hverdagsliv.Øget mulighed for at anvende smartphonesDer er til gengæld sket en stigning i muligheden for, at eleverne i høj grad eller inogen grad kan anvende smartphones i undervisningen. Stigningen er fra 45pct. i 2011 til godt 60 pct. i 2012. Der er stadig 40 pct. af eleverne, der kun iringe grad eller slet ikke får professionel støtte til kvalificeret og kompetenceudviklendeudnyttelse af de potentialer, som tidssvarende smartphones repræsenterer.Denne situation udfordrer skolens digitale evner, den sætter spørgsmålstegnved, om alle elever udvikler relevant digital dannelse, og den kalder på konkretiseringaf skolernes og kommunernes digitale målsætninger og på kraft og viljei skolevæsenets digitale lederskab.


IT I PRAKSIS 177Mulighed for anvendelse af smartphones i undervisningen (kommuner)201121%24%24%15%16%201236%25%27%2% 10%0% 20% 40% 60% 80% 100%Høj grad Nogen grad Mindre grad Slet ikke Ved ikkeTÆTTERE DIGITALT SAMARBEJDEDet tredje spor i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi handler om at skabeet tættere offentligt digitalt samarbejde. En afklaret governancemodel, stærketillidsfulde relationer, en tydelig forretningsmodel kombineret med en velfungerendedigital infrastruktur og rammearkitektur er i den forbindelse afgørende forat kunne øge det digitale samarbejde internt og mellem myndighederne.Kvantespring i den interne digitaliseringSet i forhold til 2011 ser myndighederne en kraftig stigning i især andelen afdigitale henvendelser internt. Det er et udtryk for, at de interne sagsgange istigende grad automatiseres og effektiviseres. Andelen af 'ved ikke'-svar pånetop den interne transaktionssammensætning er lavere end de øvrige, hvorfordette tal kan betragtes som relativt præcist. Men også udvekslingen på tværs afmyndigheder er steget i intervallet for en digitaliseringsgrad mellem 61 og 100pct. Der sættes dermed i højere grad strøm til de sagsgange, som går på tværsaf myndighederne, hvilket bidrager til at optimere den samlede værdikæde.Digitaliseringsgrad for henvendelser til og fra myndigheder og på tværs af myndighedens afdelinger (offentlige)Henvendelser til ogfra andremyndigheder201220119%8%11%11%16%26%35%22%32%29%Henvendelser påtværs afvirksomhedensegne afdelinger201220117%17%5%13%3% 9%17%26%58%45%0% 20% 40% 60% 80% 100%0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%Myndighederne ser dog fortsat et meget stort potentiale i at øge digitaliseringenaf de interne forretningsgange. Faktisk er det her, myndighederne ser det allerstørsteuudnyttede potentiale, hvilket især gør sig gældende hos kommunerne.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!