Årsberetning 2011 - Danmarks Bløderforening.

bloderforeningen.dk

Årsberetning 2011 - Danmarks Bløderforening.

En bløder er ikke bare en bløderMedlemskabDanmarks Bløderforening varetagerinteresserne for mennesker, der harhæmofili, von Willebrands sygdomeller ITP samt andre sjældne blødersygdomme.HæmofiliHæmofili skyldes mangel på en af defaktorer i blodet, der får blodet til atstørkne. Det betyder, at blodet ikkestørkner på normal vis, og blødninger– for eksempel i led, muskler ellerindre organer – kan blive store og langvarige,hvis der ikke gives medicinskbehandling. Blødninger kan forekommespontant eller ved blot mindre skader.Hæmofili rammer næsten udelukkendemænd og er medfødt og arvelig.Von Willebrands sygdomVon Willebrands sygdom skyldesmangel på den størkningsfaktor, somhedder von Willebrand-faktor. Bådemænd og kvinder kan have sygdommen,som medfører øget blødningstendens.Sygdommen er medfødt og arvelig.ITP (Immun Trombocytopeni)Blodsygdommen ITP medfører, atantallet af blodplader i blodet falder, såder kan opstå blødninger, fordi blodpladerer nødvendige for, at blodet kanstørkne normalt. Sygdommen skyldes,at kroppen danner antistoffer imodblodpladerne, så de bliver nedbrudt forhurtigt. Tilstanden medfører især blødningeri huden, men der kan også opståblødninger i slimhinder, muskler ogindre organer. ITP kan ramme begge kønog både børn og voksne. Sygdommenkan optræde forbigående, eller den kanblive kronisk.Det koster 250 kr. årligt at væremedlem af Danmarks Bløderforening.For unge mellem 18 og 25 år erkontingentet 125 kr.Alle, der vil støtte foreningens formål,er velkomne.Meld dig ind viawww.bloderforeningen.dk ellerring til Danmarks Bløderforening påtlf. 33 14 55 05.DanmarksBløderforeningDanmarks Bløderforening · Frederiksholms Kanal 2, 3. sal · 1220 København KTelefon 3314 5505 · Fax 3314 5509 · dbf@bloderforeningen.dk · www.bloderforeningen.dkBank 7040-1106847 · Giro 4 18 16 97

More magazines by this user
Similar magazines