Årsberetning 2011 - Danmarks Bløderforening.

bloderforeningen.dk

Årsberetning 2011 - Danmarks Bløderforening.

2011 i talDanmarks Bløderforening er medlemmernesforening. Der har i 2011 været afholdt12 forskellige aktiviteter med i alt 440deltagere, heraf 92 børn under 18 år.*I sekretariatet har der i 2011 i gennemsnitværet 8,21 fuldtidsansatte fordelt på14 personer. Det store antal forskelligesekretariatsmedarbejdere i 2011 grunderdels i en medarbejder på barsel og delsi to tidsbegrænsede ansættelser medløntilskud. Sekretariatet betjener bådeDanmarks Bløderforening, paraplyorganisationenSjældne Diagnoser samtBlødererstatnings fonden. Efterspørgslenefter sekretariatstimer fra Sjældne Diagnoserhar i 2011 været særligt høj, jf. under”Indtægter”.I 2011 havde Danmarks Bløderforeningindtægter på 5,3 mio. kr. før renter ogudbytter. Udgifterne beløb sig til knap 5,5mio. kr., svarende til et driftsunderskud påknap 200.000 kr. Efter renter og udbyttersamt henlæggelser var regnskabetsamlet set i balance med et overskud påknap 10.000 kr. Resultatet er bedre endbudgetteret, hvilket blandt andet grunderi større indtægter fra indtægtsdækketvirksomhed, og at nogle medlemsaktiviteterhar ladet sig gennemføre billigere endforudset.IndtægterForeningens indtægter udgjorde i 2011 5,3mio. kr. før renter og udbytter. Medlemskontingenter,deltagerbetalinger samtfundraising med videre bidrog med i altgodt 900.000 kr. Offentlige driftstilskudsamt tilskud til kursusaktivitet m.v.udgjorde 1,4 mio. kr. Andre indtægter fraoffentlige myndigheder omfattede tilskudtil hiv- og hepatitisrettede aktivitetersamt en rest af projektmidler på i alt ca. 1mio. kr. Foreningens egenindtjening vedbetjening af Sjældne Diagnoser udgjordegodt 1,9 mio. kr. samt betjening af Blødererstatningsfondengodt 100.000 kr.UdgifterForeningens udgifter i 2011 udgjorde i altknap 5,5 mio. kr. Heraf blev knap 3,2 mio.kr. anvendt på sekretariatsbistand i forholdtil foreningens generelle drift, generelbetjening af projekter samt betjening afSjældne Diagnoser og Blødererstatningsfonden.Af de resterende knap 2,2 mio. kr.blev 70 procent anvendt direkte på medlemsrettedeaktiviteter som sommerlejrfor børn, forældre/børn-seminar, årsmødefor alle foreningens medlemmer, psykosocialrådgivning, udgivelse af medlemsbladetBløderNyt med videre. De resterende30 procent blev anvendt til projekter,internationalt samarbejde, forsknings- ogstøttefonden samt fundraising.Foreningens økonomiskesituationI 2011 lykkedes det ikke at få et nyt projekttil Danmarks Bløderforening – det senesteprojekt, omhandlende aldrende blødere,udløb i 2010, idet den sidste rest projektmidlerfandt anvendelse i 2011. At generereprojektmidler er afgørende vigtigtfor foreningen for at udvikle og formidleny viden og nye metoder til håndtering aflivet med blødersygdomme. Derfor er derogså fokus på dette i 2012.I 2010 var Danmarks Bløderforenings godkendelsesom almennyttig forening i farepå grund af ændret tolkning af reglernevedrørende antallet af private bidrag. Godkendelsensom almennyttig forening blevsikret i 2011, men der skal fortsat værefokus på behovet for private bidrag. Bådefor at opretholde status som almennyttigforening og fordi bidrag fra privatpersoner,fonde og legater i stigende omfang ernødvendige for at kunne afholde medlemsaktiviteterm.v.Foreningen har udsigt til faldende bevillingerog mindre egenindtjening i dekommende år. For at gøre tilpasningen afforeningens aktiviteter hertil så nænsomsom mulig skal fokus på alternative indtægtskildersom bidrag fra private, fonde,legater samt projektmidler udvikles ogforstærkes.* Deltagerantallet er opgjort lidt anderledes endtidligere år, således at ikke-medlemmer også tællesmed.4

More magazines by this user
Similar magazines