Årsberetning 2011 - Danmarks Bløderforening.

bloderforeningen.dk

Årsberetning 2011 - Danmarks Bløderforening.

Fra video om hepatitis C:”Hvis man sidderalene og får debivirkninger, somjeg havde, så erdet helt sikkert,at man dropper udaf behandlingen.”Poul-Erik Bach-Andersen, bløder.Tæt på medlemmerneMedlemsblad, kontaktperson ordning, hjemmeside, aktiviteter ogfacebook. Danmarks Bløderforening tager mange midler i brug for atbringe medlemmerne tættere på hinanden.Danmarks Bløderforening har en kontaktpersonordning, som kan aktiveres når etmedlem har et konkret problem og brug for at tale med andre, for eksempel omat få et barn med blødersygdom eller at få udskiftet en hofte.Erfaringsudveksling er også fast punkt på dagsordenen på foreningens mangeaktiviteter (se side 5), hvor medlemmerne udover at få ny viden også har rigmulighed for at tale sammen. Aktiviteterne er ofte inddelt efter sygdom ellerliv situation, for eksempel unge, ældre eller forældre med børn. Det gør detnemmere at finde sammen med ligestillede.Information i medlemshøjdeI 2011 oprettede Danmarks Bløderforening en facebook-side. Siden giver foreningenendnu en mulighed for at være i tæt kontakt med sine medlemmer, fårespons og formidle viden. Se facebook.com/bloderforeningen.Bløderforeningen udsender også medlemsbladet BløderNyt, elektroniske ogskriftlige nyhedsbreve og har en meget informationsrig hjemmeside med godedebatmuligheder. På hjemmesiden fik hepatitis C-smittede blødere i 2011 enny mulighed for at lære om andres erfaringer, da foreningen fik produceret trevideoer. De handler om at leve med og eventuelt blive behandlet for hepatitis C,en sygdom som 177 blødere er blevet smittet med via deres medicin.Find videoerne på www.bloderforeningen.dk/hepc.Hiv-smittede blødere– en særligt udsatgruppeIndtil midten af 1980’erne blev 91 bløderesmittet med hiv via deres medicin. I daglever de 27 stadig. De er næsten alle ogsåblevet smittet med leverbetændelsenhepatitis C via medicinen, så de har nutre alvorlige sygdomme og et komplekstsygdomsbillede at leve med.Flere af dem blev smittet som børn og harderfor haft en opvækst, hvor de troede,de skulle dø inden for kort tid. Da effektivhiv-medicin kom i 1990’erne fik de ligepludselig en fremtid igen – hvilket ogsåkan være svært at vende sig til.Danmarks Bløderforening har en rækkesærlige tilbud til de hiv-smittede blødere,blandt andet netværksmøder, særligearrangementer og projekter. I 2011 kørteprojekt Videre i livet, der gav hiv-smittedeblødere mulighed for individuelleforløb til at komme videre i livet, foreksempel via coach eller økonomiskservicetjek.Projektet blev finansieret af enbevilling til de hiv-smittedeblødere via Finansloven.Bevillingen udløber i 2012,hvorfor Danmarks Bløderforeningmå forsøge at rejse nyemidler til sit arbejde for dennesærlige og udsatte gruppe.7

More magazines by this user
Similar magazines