DRs public service-redegørelse 2012

downol.dr.dk
  • No tags were found...

DRs public service-redegørelse 2012

1 Fordeling af programtyper på tvogradiokanalerKravDR skal redegøre for:●●Fordeling af programtyper på hhv.radiokanaler og tv-kanalerI det følgendes gives et overblik over DRssamlede sendetimer på tv og radio. På tvgives en oversigt over antal sendte timerinden for de enkelte programtyper fordelt påDRs tv-kanaler, og der gives eksempler påprogrammerne inden for de enkelte kategorier.På radio redegøres der for fordelingenaf programtyper på de enkelte radiokanaler.Det bemærkes, at der i de selvstændigeafsnit længere fremme i redegørelsen givesen uddybende beskrivelse af de programområder,hvortil der er tilknyttet særlige kravi public service-kontrakten, fx nyheder ogantallet af kulturtimer på tv osv.1.1 Fordeling af programtyper: tvPublic service skal være for alle danskere,og derfor er det vigtigt, at DR har relevantekanaler til hele befolkningen. Det er enudfordring i et fragmenteret mediemarked,hvor udbuddet er stort, og danskerne harmange medietilbud at vælge imellem. I 2012har DR igangsat en udvikling af den samledetv-portefølje, der trådte i kraft i begyndelsenaf 2013. Den nye tv-kanalportefølje skalsikre målrettede public service-tilbud til alleog en effektiv udnyttelse af DRs programressourcer.DR skød udviklingen af kanaler i gang iseptember 2012 med et revitaliseret DR1.DR1 er den samlende kanal for alle danskeremed et bredt programudbud, der oplyser,underholder og samler danskerne om devigtigste nyheder, dagsordenssættendejournalistiske formater, stor dansk dramatik,de fælles begivenheder og stimulerer fællesdansk identitet og kultur. I 2013 følgerligeledes relancering af DR2 samt skærpelseaf profilerne på DR K og DR Ramasjang.Hertil kommer, at DR i 2013 har lanceret enny børnekanal, DR Ultra, som er målrettetde større børn og DR 3, som er målrettetden yngre del af befolkningen. DR har somled i denne udvikling af tv-kanalporteføljenbesluttet at lukke kanalerne DR Update ogDR HD i 2013.DRs public service-redegørelse tagerudgangspunkt i DRs tv- og radiokanalportefølje,som den så ud i 2012. Nærværendeafsnit redegør for følgende genrer: ’Nyheder’,’aktualitet og debat’, ’oplysning og kultur’,’dansk dramatik’, ’ udenlandsk dramatikog fiktion’, ’musik’, ’underholdning’,’sport’, ’undervisning’ og ’præsentation’.Disse genrer svarer til EBU’s standarder(European Broadcast Union). Inden for hvergenre gives en række eksempler på konkreteprogrammer og centrale indsatser i 2012.Samlet sendte DR 37.921 timers tv i 2012mod 34.053 timer i 2011. DR har dermedøget den samlede sendetid på tv med 11pct. fra 2011 til 2012. Sendetiden blev isærøget på DR2, DR K og DR HD. Den ekstrasendetid består hovedsageligt af timer medoplysning og kultur og udenlandsk fiktionog består både af førstegangsudsendelser oggenudsendelser.NyhederDR sendte i 2012 9.556 timers nyheder på tv,hvilket overordnet var på niveau med 2011.De faste nyhedsprogrammer som ’TV Avisen’og ’Deadline’ blev sendt på DR1 og DR2,og herudover sendte DR Update nyhederdøgnet rundt.Efter relanceringen af DR1 i september2012 omfattede nyheder på tv ’TV Avisen’kl. 17:50, kl. 18:30, 19:55 og 21:30 mandagtil torsdag, fredag sendes TV Avisen 18:30og 21:00 og lørdag 18:30. Søndag sendes TVAvisen kl. 18:30, endvidere sendes 21 Søndagder imidlertidig kategoriseres som Aktualitetog debat. DR2 har i hele 2012 sendtprogrammerne ’Deadline 17’ og ’Deadline5

More magazines by this user
Similar magazines