Guide til selvangivelsen - Danske Invest

danskeinvest.com

Guide til selvangivelsen - Danske Invest

Udenlandske obligationsafdelingerEuropæiske ObligationerHøjrenteHøjrenteLandeHøjrenteLande Lokal ValutaInternationalUdenlandske ObligationsmarkederAvance ved salg beskattes som kapitalindkomst,uanset hvor længe du har ejetbeviserne. Du kan trække et eventuelttab ved salg fra i din kapitalindkomst,ligeledes uanset ejertiden. Du skal selvangive avance og tab i rubrik 39 på dinselvangivelse.Sådan opgør du den skattemæssigeavanceNår du skal opgøre den skattemæssigeanskaffelsessum på dine beviser, gælderen række hovedregler:Avance og tab opgøres som forskellenmellem afståelsessummen og den skattemæssigeanskaffelsessum.Sælger du en del af en beholdning, somikke er købt på én gang, skal du benyttegennemsnitsmetoden, når du opgør denskattemæssige anskaffelsessum. Allebeviser indgår i gennemsnitsberegningenuanset ejertiden.For afdeling International skal du i vissetilfælde bruge en særlig anskaffelseskurs,når du opgør anskaffelsessummen.Reglerne gælder, hvis du har anskaffetbeviser i afdeling International før den19. maj 1993. Du kan læse mere omundtagelserne nedenfor.Hvis du har anskaffet International førden 19. januar 1991Når du opgør den skattemæssige anskaffelsessum,har du mulighed for at brugekursen pr. 19. januar 1994 (116,50) istedet for den oprindelige anskaffelseskurs.Forudsætningen er dog, at kursværdienaf dine børsnoterede investeringsbeviserog aktier var under 100.000kroners-grænsen på alle opgørelsestidspunkterfra den 19. maj 1993 til den 18.januar 1994. Hvis 100.000 kronersgrænsener overskredet på et opgørelsestidspunkti perioden – og du på dettetidspunkt har ejet beviserne i mindst treår – skal du anvende kursen på det opgø-relsestidspunkt, hvor grænsen blev overskredetførste gang, når du opgør denskattemæssige anskaffelsessum.Hvis du har anskaffet International iperioden fra den 19. januar 1991 tilden 19. maj 1993Stammer beviserne fra en beholdning,hvor 100.000 kroners-grænsen eroverskredet på et opgørelsestidspunkti perioden fra den 19. maj 1993 til den30. november 1994, skal du – når duopgør den skattemæssige anskaffelsessum– enten anvende den oprindeligeanskaffelseskurs eller kursen pr. 19. maj1993 (101,00).6

More magazines by this user
Similar magazines