Kirkebladet - Ørbæk Kirke

refsvindingekirke.dk

Kirkebladet - Ørbæk Kirke

1JUNIJULIAUGUST2013


Kirkelig vejviserFødsel:Fødsler anmeldes automatisk afjordemoderen. Men hvis I ikke er gift,skal I, såfremt I ønsker fællesforældremyndighed, aflevere enomsorgs- og ansvarserklæring tilkirkekontoret i jeres bopælssogn inden14 dage.Navngivning/Dåb:Alle børn skal have et navn senest 6måneder efter fødslen, enten ved dåbeller ved navngivning. Begge dele skerved henvendelse tilsognepræsten/kirkekontoret.Vielse:Man kan blive viet i Ørbæk/RefsvindingeKirke, hvis man bor i sognet, eller hvisman har eller har haft en særligtilknytning til sognet. For at blive viet ifolkekirken skal mindst én af jer dogvære medlem af Folkekirken. Dato ogtidspunkt for vielsen aftales i god tidmed præsten.Ved dødsfald:Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret iafdødes bopælssogn senest 2 hverdageefter dødsfaldet. Almindeligvis sker detgennem en bedemand, der tager sig afdet praktiske omkring dødsfaldet ogbegravelsen. Erhvervelse af gravsted skerved henvendelse til graver/kirkeværge.Kirkebil:Ældre og gangbesværede er velkomne tilat bestille kirkebil til gudstjenester ogkirkelige arrangementer, dog skal det skesenest dagen før kl. 17.00 til FrørupRejser på tlf. 65 37 15 16.Samtaler og hjemmebesøg:Præster har tavshedspligt. Derfor kan dutrygt henvende dig, hvis der er noget, dugår og tumler med – småt eller stort – oghar brug for en samtale. Jeg tager gernepå hjemmebesøg og sygehusbesøg, mendu er også altid velkommen til at kommeforbi præstegården eller mit kontor isognehuset. Af praktiske årsager er detdog bedst, hvis du ringer og laver enaftale.Blanketter m.m. kan findes påwww.personregistrering.dkLæs mere på www.oerbaekkirke.dk ellerwww.refsvindingekirke.dk under Hvadgør jeg vedKirkeblad:Har du ikke modtaget kirkebladet ipostkassen, så ring til Henriette BülowSkøtt (Ørbæk) på tlf. 6333 6060 ellerSolveig Bang (Refsvindinge) på tlf. 65331827Kirkebladets redaktion:Henriette Bülow Skøtt, Solvejg Bang & Hanne Uhre HansenNæste deadline er 1. august 2013.2


KlummenEn god kollega fortalte mig for nylig omen kvinde, der ikke syntes, at hun kunnefinde ud af at bede – forstået på denmåde, at enten blev der for meget ”rod”oppe i hendes hoved, og det var sværtfor hende at koncentrere sig – eller ogsåvar der bare for meget at bede om, og såsyntes hun det blev svært at finde derigtige ord. Det fungerede ligesom bareikke rigtigt for hende. Hun syntes ikke,at hun fik ordentlig kontakt med Gud, ogdet var hun ked af.Så fik hun det råd, at når hun var ståetop, havde spist sin morgenmad og sagtfarvel til husets andre beboere, så skullehun sætte sig i sin stol henne ved vinduetmed sit strikketøj. Og der skulle hunsidde – jeg tror, det var ½ time – og hunmåtte ikke tænke på noget som helst!Kvinden syntes selv, det var et mærkeligtråd, og kunne først ikke rigtig se, hvaddet skulle hjælpe. Men hun gjorde, somhun var blevet rådet til. Hver dag sattehun sig ved vinduet og strikkede, tænkteikke på noget, men sad bare ogstrikkede.I dag kan hun ikke undvære tiden, hvorhun bare sidder der – en ½ time omdagen, hvor hun føler sig i fuldstændigkontakt med Gud. Der er ingen ordimellem dem, og alligevel oplever hunat, Gud er til stede, at hun kan mærke,at han er der. Hun mærker, at det ikkegælder om at sige de rigtige ting eller omat sige det på den rigtige måde, men omat give plads til Gud – skabe et rum i sigselv, hvor kontakten kan finde sted.Det er svært at forklare, hvad det erbønnen gør ved os… en bøn er jo ikkebare en ønskeliste, der skal skippes afsted til Gud, der så til gengæld som enanden julemand skal opfylde det, viønsker. Bøn handler ligeså meget om, atvi ønsker et fællesskab med Gud, at vigerne vil have ham med i vores liv, fåhjælp til at træffe beslutninger.Jeg tror på bønnens magt – ikke som etpressionsmiddel til at få Gud til at makkeret, men som en øvelse i at lære at tageimod: Ydmygt at bede om noget i stedetfor at kræve det. Ydmygt at lytte efter istedet for selv at presse et svar igennem,ydmygt at se mig selv i øjnene og opdageden virkelighed, der ved første øjekastmåske ikke er helt så besnærende somden, jeg selv havde fabrikeret, men somtil gengæld gør det så meget nemmere,større og smukkere at være etfejlbefængt menneske! – endda elsket afden Gud, der tålmodigt lytter og dereftergiver mig modet tilbage med sine ordløseord; I morgen er der en ny dag – også fordig.Hanne Uhre Hansen3


Nyansat ved kirkerneJan Jäger-Bukh, KirketjenerFor snart tre måneder siden havde jegmin første gudstjeneste i Refsvindingekirke som nyansat kirketjener. Hverkenpræst, organist eller kirkesanger var"hjemme" hin søndag. Til gengæld varkirkeværge Karen Nielsen ved min side,og på bedste og fineste måde klar medhjælp. Når jeg skriver dette, er det blotfor at fortælle, hvor kærligt oghjertevarmt jeg fra første færd er blevetmodtaget af menighedsrådene ved beggekirker, vores pragtfulde sognepræst ogmine øvrige kollegaer samt ikke mindstmenigheden. Det er en meget stor glæde,og jeg vil sige enhver tak for dennemodtagelse.Arbejdet ved kirken er mig ikke fremmed,da jeg tidligere har fungeret somkirkesanger ved Gislev kirke ogkirketjener ved Graabrødre Klosterkirke,som er annekskirke til Odense Domkirke.Disse stillinger var ligeledesdeltidsstillinger, hvorfor jeg sideløbendehar haft andet erhverv. Jeg har væretprojektleder ved Odense Cityforening oglavede Odense Blomsterfestival frabunden, som jeg stod i spidsen for deførste tre år. Jeg har haft egenblomsterforretning i Lottrupsgaard iOdense, hvor hverdagen bød på alt frakistepyntninger til dronningebuketter,undervisning af aftenhold påSanderumgaard etc.Fra 2005 da jeg solgte min forretning, harjeg været ansat på Hvedholm Slot, hvorjeg er hotelchef. Et arbejde som erspændende og udfordrende, med et stortpersonale og mange aktiviteter. Alligevelhar jeg savnet arbejdet ved kirken,hvorfor jeg søgte den ledige stilling vedØrbæk og Refsvindinge kirker først pååret. Til min glæde fik jeg stillingen ogfik ordnet vilkår på Hvedholm slot,således at jeg kan kombinere de tostillinger.De to jobs udgør i kombination envidunderlig dagligdag, om end detkræver koordination. At opleve Ørbækog Refsvindinges rige kirkeliv med mangeaktiviteter og god kirkegang, samt allede dynamiske kræfter der insisterer påat være tro imod traditionerne ogsamtidig være kirke i samtiden, er endaglig kilde til glæde.HUSK!Jan Jäger-BukhVi starter babysalmesang op igentirsdag d. 13. august kl. 10.30 iSognehuset ved Ørbæk kirke. Deter gratis at være med, og der eringen tilmelding, så bare mød op.Alle er velkomne!4


Nyt fra Ørbæk MenighedsrådSiden det nyvalgte menighedsrådstartede 1. søndag i advent 2012, har derværet et væld af opgaver. Der er blevetudarbejdet forretningsorden, opdateretkirkegårdsvedtægt (se den påhjemmesiden!), opdateretregnskabsinstruks, godkendt regnskab for2012 og udarbejdet budget for 2014.Desuden har vi ansat Jan Jäger Bukh somkirketjener efter Lars Henrik Larsen, derfratrådte med udgangen af februar.Derudover har der været forskelligtreparationsarbejde, som skulleigangsættes, samtidig med at kirken skalkalkes i år, og dette arbejde har været iudbud.Det har derfor været lidt af en ”ilddåb”for de nye rådsmedlemmer, da næstenalle er helt nye i menighedsrådsarbejdetog udover at løse ovennævnte opgaverogså har været på kurser i de funktioner,de hver især skal varetage.For mig er det en stor glæde at arbejdesammen med så engagerederådsmedlemmer, som alle er gået frisk tilopgaverne. Det er ingen selvfølge, atman finder fælles fodslaw i løsningen afalle disse opgaver.I de kommende måneder vil der bliverforetaget syn på kirke og kirkegård, ogefterårets aktiviteter skal planlægges. Ioktober har Biskop Tine Lindhardtinviteret til et fællesmøde for allemenighedsråd i Nyborg provsti. ”Tankenmed provsti-lørdagen er”, skriverbiskoppen, ”at vi (menighedsråd,præster, provst, provstiudvalg, stift ogbiskop) lærer hinanden godt at kende ogfinder ud af, hvad vi kan bruge hinandentil.” Biskoppen vil indvie os i sine tankerom, hvad hun synes er vigtigt for kirken ide kommende år, ligesom hun gerne vilhøre, hvad vi synes er vigtigt, og hvad vigerne vil; men også hvilke udfordringer,vanskeligheder og muligheder vi ser.Jeg synes, at det er positivt med entættere dialog med Fyns biskop. Og jegvil gerne her overfor Ministeriet forLigestilling og Kirke understrege, at vi imenighedsrådene er demokratisk valgtelægfolk. Man kan ikke sammenlignedriftsmetoder i det private erhvervslivmed opgaveløsningen i sognene – detteikke sagt med beklagelse, tværtimod.Det svarer bare til at sammenligne æblerog raketter! Opgaverne i menighedsrådetmåles ikke på overskudsgraden, men påom vores kulturarv har et sundt vækstmiljø.”Ikke al forandring er vækst, ikke albevægelse er fremad.”- citat: Ellen GlasgowMed ønsket om en god sommer til jeralle.På Ørbæk menighedsråds vegneHanne Terndrup, formand.5


Fra Refsvindinge MenighedsrådEn hilsen til årets konfirmanderVores biskop Tine Lindhardt har fra 1.april 2013 indført kirketælling i FynsStift. Hvis vi kunne forestille os, at manikke alene skulle tælle kirkegængerne,men også registrere alderen pådeltagerne i den kirkelige handling, villevi konstatere en stærkt faldendegennemsnitsalder i perioden fraseptember til april, hvor kommendekonfirmander den ene søndag efter denanden indfinder sig i kirken, ofteledsaget af far eller mor.Jeres kirkegang har været en del afkonfirmationsforberedelsen og kan somsådan betragtes som en pligt. Jeg trorimidlertid ikke, at det er pligten, der harfyldt mest hos Jer; men mere glædenved at deltage i en gudstjeneste udenfrygt for, at nogen skulle finde Jermærkelige, når I valgte kirken i stedetfor at sove lidt længere.Vi har nydt Jeres deltagelse fra startentil kulminationen på selvekonfirmationsdagen, som er et blandtmange af livets højdepunkter. En daghvor frisuren absolut ikke må værekikset, hvor der stilles store krav tilpåklædningen, og man måske bliver kørtfra kirken i en smukt pyntet bil, der er enkongelig værdig. Alt sammeniscenesættelser, som afspejler den tid, vilever i. Det skal der være plads til, for vier sikre på, at det ikke fortrænger Jeresbevidsthed om det løfte, I kort tidforinden har fået i kirken om Gudsnærvær.I skal vide, vi har forståelse for, at detbliver til sjældne gensyn med Jer i kirkende kommende år. Meget andet vil fylde iJeres liv. Familie og venner kræver deres,I skal opleve og erfare, og I skal uddanneJer. I har fået livet som gave, og somtilgift har I hver især fået talenter, som Ier forpligtet til at bruge, hvad enten deter i kreativ retning, eller som led i enuddannelse, uanset hvad det måtte være.Forude venter voksenlivet, og på ettidspunkt vil I være formet som helemennesker. I skal bringe generationenvidere, og om ikke før, så glæder vi os til,når I engang skal sige ja til en livsledsageri kirken og senere igen skal have døbt etbarn.Sebastian skrev i 1970èrne en sang. Selvom jeg ikke kender hans dybere meningmed teksten, er der to linjer, som jeg harhæftet mig ved, og som I passende kantage med Jer ud i livet:”Du er ikke alene,der er én der følger dig”Menighedsrådet ønsker Jer alle held oglykke i fremtiden.Bjarne Ivan Hansen,Refsvindinge Menighedsråd6


ArrangementerGrundlovsdag i præstegårdshavenOnsdag d. 5. juni kl. 11.00Traditionen tro inviterer menighedsrådene til grundlovsmøde i haven ved Ørbækpræstegård. Vi begynder med en gudstjeneste i haven, hvorefter der vil være tid til atgå en tur og spise sin medbragte mad. Derefter vil Kristian Schmidt under overskriften:”Så syng da Danmark, lad hjertet tale” lede os igennem en perlerække affædrelandssange fra Højskolesangbogen og undervejs fortælle os lidt om fællessangenshistorie, og om de sange, vi skal synge.Medbring madkurv, drikkevarer og tæpper, og mød op til en festlig grundlovsdag i detfri. Alle er velkomne!I tilfælde af regn eller ustadigt vejr rykker vi ind i Ørbæk kirke og efterfølgende isognehuset.Kirkegårdsvandring på Ørbæk kirkegårdSøndag d. 16. juni kl. 15.00Kom og få en anderledes oplevelse på kirkegården! Vi begynder i kirken med en kortandagt i kirken, og derfra begiver vi os ud på en spændende vandring mellem smukkegravmæler og gamle fortællinger. Det er tidligere formand for Ørbæk menighedsråd,Ole Sørensen, der viser rundt og fortæller om de personer og begivenheder, der har satderes præg på Ørbæks historie.Efter vandringen går vi i sognehuset og får en kop kaffe!7


Konfirmationer 2013Kirkerne var stuvende fulde ogstemningen høj - der var strålendeøjne og blussende kinder, da åretskonfirmander samlede sig ikirkerne til konfirmation, i Ørbækkirke d. 21. april og i Refsvindingekirke d. 26. april.Det har igen i år været enfornøjelse at lære de ungemennesker at kende. Vi har sidenseptember fordybet os i livetsstore emner, og forhåbentlig harkonfirmanderne oplevet at findeet rum for undren og eftertanke,for konfirmationsforberedelsenhandler ikke så meget om at findeendegyldige svar. Det vigtige er atlære at stille de rigtige spørgsmål.Jeg ønsker jer alle alt godt forfremtiden og håber, vi ses igen –både indenfor og udenfor kirkensmure.HanneKonfirmationsforberedelse 2013/14- Hvis DU skal konfirmeres til næste år, så se HER!Undervisningen begynder først i starten af september, men du har allerede numulighed for at tilmelde dig. Det gør du ved at sende en tilmeldingsblanket samt enkopi af din dåbsattest til præstegården - og gerne så jeg har den indensommerferien. Tilmeldingsblanketten finder du på vores hjemmeside:www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk, under: ”Hvad gør jeg ved/Konfirmation”.Vi ses!8


Ferietid…Sommeren nærmer sig, og med denogså ferietiden! Jeg holder ferie iugerne 27, 28 og 29. I disse uger kander rettes henvendelse tilSognepræst Karin Larsen, Herrestedpå telefon 65 98 19 85 eller på e-mailkalar@km.dk.Hilsen HanneNyt liv i præstegården…Som flere af jer måske har bemærket, er min mave begyndt at vokse! Det skyldesikke kun min forkærlighed for is og chokolade, men altså også at jeg er i lykkeligeomstændigheder, som det så smukt hedder. Jeg er sat til at føde i begyndelsen afseptember og går derfor på barsel fra 1. august.I skrivende stund søges der efter en barselsvikar, og vi håber at kunne offentliggørenavnet på den heldige, der får lov til midlertidigt at være jeres præst, i slutningenaf juni måned på kirkernes hjemmesider.Jeg håber I vil tage jer ligeså kærligt af min afløser, som I har gjort af mig. Tak forjeres usvigelige opbakning og støtte. Det er et privilegium at være præst i Ørbækog Refsvindinge menigheder!Hanne Uhre Hansen9


Siden sidstDØBTE I ØRBÆK KIRKECecilie Eiby Bak KristensenVibevej 3Marie Memborg PetersenLibavej 28Dexter Sebastian Beneé BechmannRisinggårdsvej 3DØBTE I REFSVINDINGE KIRKEPelle Syrach Siguenza BomholdtKlövervägen 3B, Löddeköpinge, SverigeSimon Laurits LarsenNyborgvej 74VIEDE I ØRBÆK KIRKEGitte og Steen Hels KnudsenEngvej 3DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGNEbbe Robert JensenTårnparken 40, NyborgElise RasmussenKløvervej 3Rasmus Ejnar RindebækKløvervej 3Hans Aage StormBuen 19AGerda Elisabeth MadsenHovedgaden 14BJohanne Lund HansenSkrænten 8Erik Kai HansenKløvervej 3Elly Søndergaard PedersenEnebærvej 37CKathrine Bilde JensenStationsvej 41Poul Erik Riis GrodeKløvervej 3Rosinen...To drenge havde været ude i skoven for at samle nødder.Da de så mente, at de havde samlet nok nødder, gik de op i byens kirketårn for attælle dem. På vej op ad trapperne tabte de 2 nødder. Dem henter vi senere,tænkte de. Så begyndte de at tælle nødderne:- En til dig, og en til mig, lød det.I det samme kom præsten gående nede i kirkeskibet, men da han hørte drengeneoppe i tårnet, kaldte han på degnen, som straks spurgte: - Hvad er der galt pastor?- Prøv at høre, svarer præsten.- En til dig, og en til mig, lød det igen.- Hør, sagde præsten, Gud og Djævelen sidder oppe i tårnet og tæller mennesker!De lyttede videre, da det oppe fra tårnet lød:- En til dig, og en til mig. Og de sidste 2 nede på trappen tager vi lige om lidt!______10


Kontakt og adresserØRBÆK KIRKEFormand for menighedsrådetHanne Engelbrecht TerndrupRegissevej 4, 5871 FrørupTlf. 50 44 09 01E-mail: terndrup.frorup@privat.dkKirkeværgeMerethe SimonsenØrbæklundevej 1, 5853 ØrbækTlf. 40 45 83 30REFSVINDINGE KIRKEFormand for menighedsrådetBjarne Ivan HansenStationsvænget 40, RefsvindingeTlf. 21 26 07 26E-mail: abh@mail123.dkKirkeværgeKaren NielsenStationsvænget 3, RefsvindingeTlf. 65 33 17 13Sognehus & KirkekontorFåborgvej 25853 ØrbækÅbningstid for kirkekontor:Tirsdage kl. 15.00 - 17.00.SekretærRikke Vibeke BirkeholmTlf. 65 33 11 04E-mail: rvb@km.dkSognepræstHanne Uhre HansenPræstegårdenFåborgvej 4, 5853 ØrbækTlf. 65 33 11 04E-mail: huh@km.dkOrganistLars Toftdahl AndersenKirkesangerMarika Nymann ThomsenKirketjenerJan Jäger-BukhE-mail: janbukh@gmail.comGraverTina Hedemann JensenTlf. 60 49 90 85E-mail: oerkirkegaarde@gmail.comKirkernes personale har fri om mandagen11


ØrbækRefsvindingeJuni2. 1. s. e. trinitatis 9.00 Karin Larsen5.9.Grundlovsdag2. s. e. trinitatis11.00 i præstegårdshaven10.15 9.0016. 3. s. e. trinitatis 15.00 Kirkegårdsvandring 10.1523. 4. s. e. trinitatis 10.15 9.0030. 5. s. e. trinitatis 10.15Juli7. 6. s. e. trinitatis 9.00 Karin Larsen14. 7. s. e. trinitatis 9.00 Karin Larsen21. 8. s. e. trinitatis 9.00 Karin Larsen28. 9. s. e. trinitatis 10.15August4. 10. s. e. trinitatis 10.1511. 11. s. e. trinitatis 10.1518. 12. s. e. trinitatis 10.15 9.0025. 13. s. e. trinitatis 9.00 10.15ARRANGEMENTER:Grundlovsdag i haven ved Ørbæk Præstegård onsdag d. 5. juni kl. 11.00Kirkegårdsvandring på Ørbæk Kirkegård søndag d. 16. juni kl. 15.00Læs mere på www.refsvindingekirke.dk og www.oerbaekkirke.dk12

More magazines by this user
Similar magazines