Kreditorregler for det fælles indbetalingssystem - Danske Bank

danskebank.dk

Kreditorregler for det fælles indbetalingssystem - Danske Bank

Kreditorregler for det fælles indbetalingssystemDanske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnDet fælles indbetalingssystem er et system,hvor kreditorer opkræver tilgodehavender hossine debitorer med indbetalingskort.Betegnelsen .pengeinstitut. bruges for depengeinstitutter og deres afdelinger, der haren aftale om at modtage indbetalingskort.Debitor kan indbetale via indbetalingskort ipengeinstitutter eller ved at sendeindbetalingskortet til sit pengeinstitut, derdebiterer beløbet på debitors konto.Pengeinstituttet har ret til at opkræve et gebyraf debitor for at modtage indbetalingskortet.Tilslutning til systemetAftale om kreditors tilslutning til systemettræder først i kraft, når kreditors udformningaf indbetalingskortet er godkendt.Ved tilslutning til systemet tiltræder kreditorsamtidig reglerne som omtalt i håndbogenFremstilling af Indbetalingskort jf. afsnittetom Kreditors ansvar.Bogføring og adviseringKreditors konto krediteres senest på 2.ekspeditionsdag efter indbetalingen. Hviskrediteringen sker senere, kan kreditor alenegøre krav på en rentegodtgørelse i form af entilbagevalidering af det krediterede beløb, ogkun såfremt den senere kreditering harforårsaget, at kreditor lider rentetab derved.Kreditor adviseres om modtagne indbetalingeriht. tilslutningsaftalen.BetalingsdagenNår indbetalingskortet indbetales ipengeinstituttet eller på posthuset, erbetalingsdagen den dag, indbetalingskortetstemples i pengeinstituttet.Sker betalingen ved overførsel fra debitorskonto, er betalingsdagen den dag, debitorskonto debiteres.Rettidige betalinger, som ikke tilbageføres,anses som frigørende betalinger for debitor.TilbageførslerKreditors pengeinstitut er berettiget til attilbageføre et beløb fra kreditors konto,såfremt:1. Kreditering af beløbet skyldes en fejl begåetaf et pengeinstitut eller dettesservicecenter, eller2. Krediteringen hidrører fra en betaling, derikke honoreres. Tilbageførslen sker senestpå 5. bankdag efter betalingsdagen.Kreditors ansvarKreditor er ansvarlig for, at indbetalingskortetlever op til reglerne i håndbogen. Fremstillingaf Indbetalingskort., og for at oplysningerne påindbetalingskortet er korrekte.Pengeinstitutternes ansvarKreditors pengeinstitut, debitors pengeinstitut,indløsende pengeinstitut samt disses servicecentreer ansvarlige for egne fejl ogforsømmelser i forbindelse med adviseringerog/eller betalinger.Kreditorregler for det fælles indbetalingssystemSenest opdateret oktober 2004Side 1 af 2Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85


Ansvaret er begrænset til kreditering afindbetalte beløb og en rentegodtgørelse jf.punktet. Bogføring og advisering.. Yderligereansvar kan ikke gøres gældende, heller ikkeansvar for indirekte følger eller videregåendeskadevirkninger.Ødelæggelse, beskadigelse eller bortkomst afdataI tilfælde af ødelæggelse, beskadigelse ellerbortkomst af data til brug for behandling afindbetalinger, påtager pengeinstitutterne ogderes servicecentre sig alene at genfremstilledata i det omfang, dette er muligt.Force MajeurePengeinstituttet er ikke ansvarlig for tab, derskyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltningereller lignende, indtruffet eller truendekrig, oprør, borgerlige uroligheder, terror,sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout,boykot og blokade, uanset om pengeinstitutteter part i konflikten, herunder at konflikten kunrammer dele af pengeinstituttets funktioner.GebyrerGebyrer i forbindelse med tilslutning tilsystemet står på det prisblad, der til en hvertid gælder. Gebyrer debiteres kreditorsgebyrkonto, jf. tilslutningsaftalen. Prisbladetkan ændres uden varsel..MisligholdelseI tilfælde af misligholdelse af aftalen kan aftalenophæves uden varsel.OpsigelseAftalen kan skriftligt opsiges af begge partermed 1 måneds varsel til den første i en måned.Fra opsigelsestidspunktet (dvs. når opsigelsemodtages i pengeinstituttet eller af kreditor)må kreditor ikke udsende indbetalingskort tilsine debitorer. Indbetalingskort, der er udsendtinden opsigelsestidspunktet og som modtagesi et pengeinstitut inden 15 måneder, efter atopsigelsen er registreret i systemet, erunderlagt denne aftale.Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnKreditorregler for det fælles indbetalingssystemSenest opdateret oktober 2004Side 2 af 2Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85

More magazines by this user
Similar magazines