12.07.2015 Views

Faglig læsning og skrivning i alle fag - Viden om Læsning

Faglig læsning og skrivning i alle fag - Viden om Læsning

Faglig læsning og skrivning i alle fag - Viden om Læsning

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellon<strong>Faglig</strong> <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>Bachelorprojekt afIda Cecilie Marschener Andersen


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonMetodeafsnitDette professionsbachelorprojekt er funderet ud fra et konstruktivistiskvidenskabsteoretisk afsæt. 15 Opgaven vil løbende inddrage dette afsæt <strong>og</strong> begrundeden valgte teori. Projektet vil belyse <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> ud fra etgenrepædag<strong>og</strong>isk perspektiv, med udgangspunkt i danskundervisningen iudskolingen. Den genreorienterede danskundervisning <strong>og</strong> tilhørendedannelsesperspektiv vil blive begrundet ud fra Mette Kirk Mailand. 16Dannelsesperspektivet vil belyse elevens forståelse i forhold til genrekendskab <strong>og</strong>færdigheder inden for tolkning <strong>og</strong> formidling, i skolen <strong>og</strong> i et samfundsperspektiv. 17Gyldendals pædag<strong>og</strong>iske håndb<strong>og</strong> bruges her s<strong>om</strong> supplement <strong>og</strong> teoretisk forankringaf begrebet dannelse. 18 Ruth Mulvad vil tilføre opgaven et begrebsapparat inden forspr<strong>og</strong>syn <strong>og</strong> brug, samt forankre begrundelsen for funktionel lingvistisk idanskundervisningen i folkeskolen. 19 Mulvad underbygger sin metode ved etspr<strong>og</strong>ligt fokus, ved hjælp af en opdeling af teksterne <strong>og</strong> det tilhørende grammatiskebegrebssæt <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>brug der er karakteristisk for hver tekstaktivitet. Mulvad vilendvidere ligge til grund for analysetilgangen af elevprodukthåndteringen. 20 Dettvær<strong>fag</strong>lige element inddrages i opgaven <strong>og</strong> muligheden for øget fokus på <strong>læsning</strong> <strong>og</strong><strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong> diskuteres. Både Mailand <strong>og</strong> Mulvad præsenterer deres bøger forbrug i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong> <strong>og</strong> ikke kun dansk<strong>fag</strong>et. Dette tvær<strong>fag</strong>lige element vil ligeledes blivebelyst ud fra udgivelsen: ”<strong>Læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>” udgivet af DanmarksLærerforenings læseprojekt: ”Vi læser for livet”. 21 Denne udgivelse vil blive benyttets<strong>om</strong> argumentation for dansk<strong>fag</strong>ets betydning s<strong>om</strong> transfer til andre <strong>fag</strong>. 22 Det vilendvidere belyses, hvilken opgave <strong>og</strong> udfordring <strong>fag</strong>lærerne står med, i forbindelsemed <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>. 23 B<strong>og</strong>en vil ligeledes danne grundlag for endidaktisk <strong>og</strong> <strong>fag</strong>ligt begrundet undervisningsplan i historie <strong>og</strong> samfunds<strong>fag</strong>.15 Brinkkjær <strong>og</strong> Høyen (2011)16 Mailand (2009)17 Mailand (2009)18 Kristensen (2011)19 Mulvad (2009)20 Mulvad (2009)21 Larsen, B. m.f. (2012)22 Bülow-Olsen (2012)23 Herholdt (2012)


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonSocialkonstruktivismen i denne opgave ses s<strong>om</strong> ”en mere moderat retning, hvor manhovedsagligt interesserer sig for, hvordan de kategorier <strong>og</strong> udtryk, vi anvender, harbetydning for vores opfattelse af verden.” 32 Verden eksistere <strong>og</strong> opleves igennemmenneskers spr<strong>og</strong>, relationer <strong>og</strong> tolkninger. ”Virkeligheden er således formet <strong>og</strong>fortolket af mennesket – det vil sige konstrueret.. mennesket erfarer, forstår <strong>og</strong>beskriver vores virkelighed.” 33Brinkkjær <strong>og</strong> Høyen forklarer den overordnede konstruktive forståelsesrammeigennem en oversigt over de forskellige retninger. Ontol<strong>og</strong>isk anskuer enkonstruktivistisk teori en verden, s<strong>om</strong> er socialt konstrueret af mennesker. 34 Denkonstruktive forståelsesramme forstår verden ud fra en samfundsmæssig udviklende<strong>og</strong> konstrueret tilgang. Derfor efterspørger teorien betingelser <strong>og</strong> forståelser, derligger til grund for konstruktionen. Konstruktivismen opererer ikke med en objektivsandhed, men lokale sandheder eller konstruktioner. 35 Epistemol<strong>og</strong>isk tilegner vi osviden <strong>om</strong> konstruktionerne igennem undersøgelser <strong>og</strong> dial<strong>og</strong> <strong>om</strong> sociale <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>ligeforbindelser. Denne teori beskriver ikke et overordnet ’er’ eller ’bør’, men interesseresig for bud på forklaringer af konstruktioner. Mennesket tilegner sig erfaring isamværet med andre, tolkningen skaber konstruktionen, s<strong>om</strong> skal godkendes ikonteksten, derved bliver den til en lokal sandhed. Indtil en anden konstruktionerstatter eller udbygger den. 36 Det konstruktivistiske syn er valgt ud fra en vurderingaf eget samfundssyn <strong>og</strong> ønsket teorivalg.<strong>Viden</strong>skabsteoretisk afsæt i skolenDet valgte videnskabsteoretiske afsæt påvirker i høj grad opfattelsen af skolens <strong>og</strong>undervisningens struktur. I lyset af en konstrueret forståelsesramme kan folkeskolenforklares s<strong>om</strong> en eller mange konstruktioner. Der er bestemmelser for, hvadfolkeskolen skal. Den er formuleret i skolens formålsparagraf, mere detaljeret i fællesmål <strong>og</strong> forskellige kanonlister i diverse <strong>fag</strong>.32Brinkkjær <strong>og</strong> Høyen (2011) s. 12833 Brinkkjær <strong>og</strong> Høyen (2011) s. 127-12834 Brinkkjær <strong>og</strong> Høyen (2011) s. 12035 Brinkkjær <strong>og</strong> Høyen (2011) s. 13736 Brinkkjær <strong>og</strong> Høyen (2011) s. 120


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Derudover ligger der forskellige politiske linjer alt efter, hvilken skole, manundersøger. Læreren er en del af konstruktionen <strong>og</strong> har forskellige opgaver, der skalvaretages, s<strong>om</strong> valg af indhold, metode, personligt engagement <strong>og</strong> beslutninger.Lærer-elev relationen kan ligeledes opfattes <strong>og</strong> forklares s<strong>om</strong> en konstruktion. 37Eleverne udgør en vigtig del af helheden, da elevens tolkning har konsekvenser forrelationen. 38Genrepædag<strong>og</strong>ik <strong>og</strong> genreundervisning kan ligeledes ses s<strong>om</strong> en konstrueret størrelse,både på grund af fælles mål, men i lige så høj på grund grad af metoden i sig selv.Genrerammen giver i sig selv grund til at tænke i en form for ramme <strong>og</strong> placereteksten i forhold til et sæt spr<strong>og</strong>lige <strong>og</strong> layoutmæssige spilleregler. 39 Opgaveninddrager <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i samfunds<strong>fag</strong> <strong>og</strong> historie. Det tvær<strong>fag</strong>lige giveren god fornemmelse af den mulige konstruktion i mellem <strong>fag</strong>ene.Genrepædag<strong>og</strong>ikken rummer tanken <strong>om</strong> en brobygning <strong>og</strong> genkendes fra et <strong>fag</strong> til etandet <strong>fag</strong>. 40 Desuden giver det et indblik i lærerens håndtering <strong>og</strong> præsentation af etkonstrueret <strong>fag</strong>spr<strong>og</strong>, der kan benyttes <strong>og</strong> tilegnes i undervisningen <strong>og</strong> de respektive<strong>fag</strong>. 41Genreforståelse <strong>og</strong> dannelsesperspektiv i undervisningenI det følgende afsnit argumenteres der for en genreorienteret undervisningsstrategi i<strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>, med teoretisk baggrund i Mette Kirk Mailands b<strong>og</strong>’Genre<strong>skrivning</strong> i skolen’ <strong>og</strong> Ruth Mulvads b<strong>og</strong> ’spr<strong>og</strong> i skolen’. Mailands tilgang erfunderet på en genrebegrundet undervisning. Hun har et funktionelt syn på spr<strong>og</strong> 42 <strong>og</strong>betoner selve dannelseselementet i kundskaben <strong>og</strong> forståelsen bag tekstens hensigt <strong>og</strong>tolkningen mellem afsender <strong>og</strong> modtager. Betydningen <strong>og</strong> diskussionen af begrebetdannelse belyses ud fra Gyldendals pædag<strong>og</strong>ik håndb<strong>og</strong>. 43 Mailand fremhæver, athendes teori delvist, er begrundet ud fra et konstruktivistisk læringssyn. 4437 Brinkkjær <strong>og</strong> Høyen (2011) s. 13738 Skaalvik (2007) s. 21739 Mailand (2009) s. 3540 Mulvad (2009) s. 841 Larsen, S. (2012) s. 147-15242 Mailand (2009) s. 26-2943 Kristensen (2011) s. 21-4244 Mailand (2009) s. 159/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonMulvad beskriver sin teori ud fra funktionelle lingvistik. 45 Mulvads spr<strong>og</strong>syn erligeledes funktionelt, hun ser selve spr<strong>og</strong>et <strong>og</strong> grammatikken s<strong>om</strong> byggesten tiltekstens ’handling’. Teksten er afhængig af konteksten <strong>og</strong> situationen, men danner isig selv <strong>og</strong> i sin struktur en betydning. 46Genreundervisning er en metode til at analysere <strong>og</strong> håndtere tekster. Ifølge Mailandhar metoden flere fordele. <strong>Faglig</strong>t læses <strong>og</strong> tolkes materialet i en bestemt ramme, medet bestemt spr<strong>og</strong>, der kategoriserer genren. 47 Når undervisningen tager afsæt i genre,tvinges genreforståelsen <strong>og</strong> genrekoden frem i analysearbejdet <strong>og</strong> begreberne til hvergenre k<strong>om</strong>mer i fokus. Endvidere kræver en mundtlig formidling af tolkningen,baseret på genren, et begrebsapparat inden for tekstaktiviteten <strong>og</strong> en forståelse forkoderne i den givne genre. 48 Mailand giver selv i sin b<strong>og</strong>, ’Genre<strong>skrivning</strong> i skolen’,et tænkt eksempel i forbindelse med et brev fra Skat. Hun illustrerer et grænselandinden for k<strong>om</strong>munikation <strong>og</strong> tydeliggøre konsekvensen af manglende forståelse forgenren <strong>og</strong> herunder budskab <strong>og</strong> formidlingen mellem afsender <strong>og</strong> modtager:”Hey Julie! Fuck dig, hvis du ikke ryster op med 3015,- inden 1. Juli 2006. Vismadrer dig, din tabernar! Told <strong>og</strong> Skat” 49 Mailand pointerer her, hvordan hele voressamfund er bygget op af genrekoder <strong>og</strong> indlærte metoder i k<strong>om</strong>munikation, tolkning<strong>og</strong> forståelse. 50Gyldendals pædag<strong>og</strong>ik håndb<strong>og</strong> belyser det pædag<strong>og</strong>isk filosofiske perspektiv afskolens grundlæggende opgave. Når der tales <strong>om</strong> dannelse i skolen, kunne detreflekteres på baggrund af følgende spørgsmål: Hvad ønsker vi af opdragelsen, <strong>og</strong>hvad er det, eleverne skal have ud af at gå i skole <strong>og</strong> deltage i uddannelsen? Hvad erdet de skal lære – <strong>og</strong> hvorfor netop det? 51 <strong>Faglig</strong> <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> må ligeledesvurderes ud fra disse grundlæggende spørgsmål. Begrebet dannelse dannerbegrundelsen for <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>.45 Ruth Mulvad benytter begrebet funktionel lingvistik i stedet for genrepædag<strong>og</strong>ik.46 Mulvad (2009) s. 2347 Brudholm (2002) s. 5348 Mailand (2009) s. 24+3649 Mailand (2009) s. 3450 Mailand (2009) s. 3451 Kristensen (2011) s. 21


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Mailand fremhæver menneskets grundlæggende brug <strong>og</strong> nytte af genre <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>et ilivet. 52 Men hvad er dannelse? Pædag<strong>og</strong>ik håndb<strong>og</strong>en skelner imellem uddannelse <strong>og</strong>dannelse.Skolen rummer begge dele, men forskellen er af fundamental betydning:”Uddannelse handler <strong>om</strong> tilegnelsen af kundskaber <strong>og</strong> færdigheder, hvorhovedkriteriet er dygtighed.” Dannelse udgør en dybere <strong>og</strong> mere personlig udvikling:”Dannelse betyder formning.. resultatet af en påvirkning fra den kultur, man ervokset op i..” 53 skolen er en del af den kultur <strong>og</strong> påvirker eleverne bevidst <strong>og</strong> ubevidstpræget ud fra tiden <strong>og</strong> samfundssynet. 54 Læreren står altså med et stort ansvar for hverenkelt elevs dannelse. Er <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> uddannelse eller dannelse?<strong>Faglig</strong> <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> rummer begge dele. Undervisningen i skolen dækkerbåde over en færdighed <strong>og</strong> dygtiggørelse på <strong>fag</strong>lige <strong>om</strong>råder, men vil altid påvirkeeleverne personligt <strong>og</strong> forme dem s<strong>om</strong> mennesker. 55Mailand <strong>og</strong> Mulvad er langt hen ad vejen enige <strong>om</strong> genreundervisningens styrker <strong>og</strong>fordele. De lægger d<strong>og</strong> vægt på forskellige elementer. Mailand tager udgangspunkt ide tydelige dannelsesmæssige perspektiver, der ligger i forståelsen <strong>og</strong> koden mellemafsender <strong>og</strong> modtager. 56 Endvidere præsenterer Mailand en metode der benytterprofessionelle tekster s<strong>om</strong> inspirationskilde til egne produkter. 57 Mulvad har etspr<strong>og</strong>ligt <strong>og</strong> grammatisk udgangspunkt. Mulvads teori læner sig op ad en dybereliggende <strong>fag</strong>lig spr<strong>og</strong>forståelse af spr<strong>og</strong>ets opbygning <strong>og</strong> dens betydning for genrenstolkning. 58 De to forfattere <strong>om</strong>sættes derfor forskelligt i praksis. Mailands tilgang kanvirke nemmere, at iværksætte ved <strong>læsning</strong> af professionelle tekster <strong>og</strong> herefter selvprøve kræfter med genren.52 Mailand (2009) s. 3753 Kristensen (2011) s. 23-2454Kristensen (2011) s. 2455 Kristensen (2011) s. 28-3356 Mailand (2009) s. 31-3557 Mailand (2009) s.4358 Mulvad (2009) s. 33-4811/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonAnvendelsen af Mulvads arbejde med funktionel lingvistik kræver et kendskab tilhendes forståelse <strong>og</strong> analyse af ordvalg <strong>og</strong> det grammatiske begrebssæt. 59 Enudfordring, der kan være forbundet med genreundervisning, er en statiskundervisning. Det kan der være flere grunde til, men det kan afhænge af lærerensundervisningsvalg <strong>og</strong> metode. 60 Presset <strong>om</strong>kring elevernes <strong>fag</strong>lighed <strong>og</strong> færdighederkan tyngde lærerens undervisningsstrategi. Skemaer <strong>og</strong> analysemodeller kan være etgodt værktøj til at arbejde med tekster. Læreren skal d<strong>og</strong> være opmærks<strong>om</strong> på, at’værktøjet’ ikke overmander teksten. Mailand pointerer i forlængelse af denne kritik,at man d<strong>og</strong> skal kende rammerne for at sprænge dem. 61 Genreundervisningen er d<strong>og</strong>ikke begrænset til kun at rumme dansk<strong>fag</strong>et. Det vurderes derfor løbende igennemopgaven, hvordan øget fokus på <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>, kan tænkes ud fra etgenrepædag<strong>og</strong>isk udgangspunkt <strong>og</strong> endvidere skabe bro mellem <strong>fag</strong>ene i skolen. 62Mailand er fortaler for en genrebestemt undervisning, der skaber struktur <strong>og</strong> meningbåde i skolesammenhæng, men <strong>og</strong>så videre frem i et bredere dannelsesperspektiv. Derer en forventning, fra samfundet, <strong>om</strong> at man kan læse <strong>og</strong> skrive. <strong>Læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>rummer en dannelsesfunktion, der dækker over selve deltagelsen i samfundet. 63Dannelsesaspektet har altid været en del af de <strong>fag</strong>lige færdigheder uanset <strong>fag</strong>. Selvedannelsesperspektivet har selvfølgelig ændret sig i forhold til tiden, politik <strong>og</strong> andrestrømninger. Læse- <strong>og</strong> skrivefærdigheder er under konstant udvikling, hvilket stillerkrav til læreres <strong>og</strong> elevers <strong>om</strong>stillingsparathed. 64 Genrepædag<strong>og</strong>ikken giverk<strong>om</strong>petencer inden for k<strong>om</strong>munikation <strong>og</strong> formidling i overensstemmelse med dengivne genrekode <strong>og</strong> situation. 6559 Mulvad (2009) s. 3960 Mailand (2009) s. 3761 Mailand (2009) s. 3562 Mulvad (2009) s. 863 Korsgaard (2012) s. 1364 Korsgaard (2012) s. 1665 Mailand (2009) s. 31-32


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301OpsummeringMailand <strong>og</strong> Mulvad begrunder en genreorienteret tilgang, s<strong>om</strong> en brugbar <strong>og</strong> en<strong>fag</strong>ligt givende metode til at tilegne sig læse- <strong>og</strong> skrivek<strong>om</strong>petencer. Mailand erfortaler for det dannelsesperspektiv, der ligger til grund for sammenhængen mellemform <strong>og</strong> indhold i k<strong>om</strong>munikationen mellem afsender <strong>og</strong> modtager. Derudover sætterhun fokus på den konstruktion <strong>og</strong> erfaring, der dannes ved at læse <strong>og</strong> derefter selvproducere tekster. Mulvad præsenterer et <strong>fag</strong>ligt, solidt, spr<strong>og</strong>ligt <strong>og</strong> grammatiskudgangspunkt for genreforståelse. Hun bruger begrebet funktionel lingvistik for atsynliggøre spr<strong>og</strong>et, s<strong>om</strong> det systematiske <strong>og</strong> organiserede ved spr<strong>og</strong>et, s<strong>om</strong> alligevelkan tolkes på flere måder. Denne spr<strong>og</strong>lige forståelse ligger til grund for vorestolkning <strong>og</strong> formidlingsevne inden for genrer i skolen <strong>og</strong> i hverdagens <strong>læsning</strong> <strong>og</strong><strong>skrivning</strong>.Genrepædag<strong>og</strong>ik s<strong>om</strong> analyse- <strong>og</strong> vejledningsredskabI dette afsnit analyseres det, hvordan genrepædag<strong>og</strong>ikken kan benyttes s<strong>om</strong> teoretiskgrundlag for undervisningstilgangen. Endvidere analyseres det, hvordan metoden kanbruges s<strong>om</strong> et vejledningsredskab, s<strong>om</strong> genstand for analysen bruges et uddrag af enelevtekst. Til at kvalificere analysen danner Ruth Mulvad det teoretiske grundlag forgenrepædag<strong>og</strong>ikkens tilgang <strong>og</strong> effektuering i undervisningen. Lærerensvejledningsstrategi italesættes igennem Mailands begreber; vækstpunkter <strong>og</strong>udviklingspotentiale. 66For at genrepædag<strong>og</strong>ikken opnår en effektiv <strong>og</strong> bred virkning inden for <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong><strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>, kræver det en dybere bevidstgørelse <strong>om</strong> genrepædag<strong>og</strong>ikken. 67 Mulvadbruger begrebet tekstaktiviteter inden for en teoretisk konstruktion af genreopdeling.Tekstaktivitet dækker over tekstens rummelighed <strong>og</strong> dynamik. Mulvad opdelertekstaktiviteterne i fem kategorier: at berette, at instruere, at beskrive informerende, atforklare <strong>og</strong> at argumentere. 6866 Mailand (2009) s. 1667 Mulvad (2012) s. 23-2968 Mulvad (2009) s. 27-2813/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonDet gøres for at udspecificere de forskellige principper <strong>og</strong> mønstre, der ligger tilgrund for en tekstaktivitet. Hver af de fem kategorier har hver især et bestemt formål<strong>og</strong> budskab. De kan enten berette <strong>om</strong> n<strong>og</strong>et, instruere modtageren etc. Det ernødvendigt, at eleverne knækker tekstkoden både i det læste <strong>og</strong> egne skriftligefremstillinger. De skal kende tekstaktiviteten, dens formål, typiske konstruktion,typiske spr<strong>og</strong>, ordvalg <strong>og</strong> foruden at læse <strong>og</strong> forstå teksten, selv være i stand til atbruge teksterne s<strong>om</strong> fx kilde, genstand for fremlæggelser, skriftligt grundlag osv. 69Det er ikke meningen, at der skal undervises i hver enkelt genre, der findes <strong>og</strong> deresspecifikke genretræk. Det er tillige de færreste tekster, der er rene prototyper, men detgiver god mening at have et overordnet blik over de fem forskellige tekstaktiviteter <strong>og</strong>deres indhold, især for formidleren – læreren. 70Det tvær<strong>fag</strong>lige fokus på <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> er aktuelt, <strong>og</strong>så i overbygningen.Den obligatoriske skriftlige opgave (OSO), der skal skrives i 9. <strong>og</strong> 10. klasse stillerstore spr<strong>og</strong>lige krav til elever <strong>og</strong> lærere. Lærernes samarbejde samt spr<strong>og</strong>ligevejledning <strong>og</strong> elevernes håndtering af tekster <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> af rapport eller synopsek<strong>om</strong>mer hvert år på prøve. Opgaven indeholder <strong>om</strong> n<strong>og</strong>et forskellige genrer <strong>og</strong> detkræves, at eleverne har de takson<strong>om</strong>iske niveauer med i deres multimodale tekst. 71 Endel af lærerens opgaver under OSO-opgaven er at hjælpe eleverne til at forstå, at deter en proces <strong>og</strong> at læse- <strong>og</strong> skrivefrustrationer er en del af læringsprocessen. 72 Mangehar svært ved at se muligheder eller variationer på det, de har skrevet eller læst <strong>og</strong>videreudvikle deres tekstarbejde. De er i fare for at gå i stå eller blive modløse overændringsforslag eller kritik. Disse følelser er d<strong>og</strong> en helt naturlig del af processen,men skal d<strong>og</strong> ikke slå eleven helt ud. 73 Derfor giver det mening, hvis lærerensvejledning er funderet på en bevidsthed <strong>om</strong> forskellige skrive- <strong>og</strong> læsestrategier tilgavn for elevens arbejdsproces. OSO-ugen giver øvelse i tekstbevidsthed for lærere<strong>og</strong> elever <strong>og</strong> indeholder et stort potentiale for vejledning mens processen er i gang.Det kræver øvelse at tænke procesorienteret. 7469 Mulvad (2009) s. 23-3270 Mailand (2009) s. 2871 Maagerø (2012) s. 41-4372 Mailand (2009) s. 12573 Jørgensen & Pedersen (2005) s. 2374 Jørgensen & Pedersen (2005) s. 20-23


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301En faktor, der er afgørende for kvalificeret spr<strong>og</strong>undervisning, er lærerens rolle <strong>og</strong>k<strong>om</strong>petence s<strong>om</strong> spr<strong>og</strong>lig vejleder. 75 Mulvad præsenterer en analyse der kan dannegrundlag for lærerens vejledning af elevtekster ved en spr<strong>og</strong>ligt kvalificeret metode.Analysen anvender følgende begrebssæt: processer, deltagere, <strong>om</strong>stændigheder <strong>og</strong>forbindere. En undersøgelse af disse grammatiske begreber giver læreren en indsigt ielevens spr<strong>og</strong>brug <strong>og</strong> grundlag for vejleding, samt udvikling.Uddrag fra en elevtekst (OSO) : 76 ”Der er mange steder man kan spare på forbruget,men i sidste ende er det Danmarks befolkning, der har ansvaret. Det er svært atforudse <strong>om</strong> Danmarks overforbrug vil formindskes, men hvis befolkningen kan tageinitiativet til ændre n<strong>og</strong>le forhold, vil det formentlig se lyst ud i den nærmeste fremtid.Jeg ved med sikkerhed at hvis regeringen indgår andre besparelser i 2020-planen udover pengebesparelser, må befolkningen hurtigt ændre deres daglige vaner.”Deltagere:Konkrete – man, forbruget, Danmarks befolkning, ansvaret, Danmarks overforbrug,befolkningen, jeg, regeringen, 2020-planen, befolkningen, deres daglige vaner.Generelle -Abstrakte – pengebesparelser.Processer:Materielle – kan spare på, der har, vil formindske, kan tage initiativ til (at) ændre,indgår andre besparelser, ændre.Relationelle – der er, er det, det er, ved.Mentale/verbale – forudse, vil det formentlig se lyst ud.Med hensyn til genre er OSO-opgaven typisk et multigenerisk produkt <strong>og</strong> kræver, ateleven kender forskellen på de fem grundlæggende tekstaktiviteter. 77 Typisk eropgaven bygget op således, at der tages udgangspunkt i et forklarende <strong>og</strong>/ellerberettende udgangspunkt <strong>og</strong> at man herefter glider over i en mere argumenterende <strong>og</strong>beskrivende informerende tekstaktivitet.75 Mailand (2009) s. 125-12876 Bilag 177 Mulvad (2009) s. 3015/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonIfølge Mailand må læreren stimulere eleven til at se det, der fungerer i teksten.Derudover må en vejleder finde vækstpunkter i elevens tekst <strong>og</strong> støtte elevensudviklingspotentiale. 78 Dette uddrag kan karakteriseres s<strong>om</strong> en informerendebeskrivende <strong>og</strong> argumenterende tekst. Teksten informerer os <strong>om</strong> besparelser <strong>og</strong>forbrug, samtidig med, at den diskuterer forskellige problemstillinger. Eleven hartydeligvis sat sig ind i stoffet <strong>og</strong> det var tydeligt igennem skriveugen <strong>og</strong>vejledningerne, at eleven læste meget <strong>om</strong>kring emnet <strong>og</strong> t<strong>og</strong> <strong>fag</strong>termerne angåendeemnet til sig <strong>og</strong> brugte dem i sin egen tekst. Temaets <strong>fag</strong>lige begreber ses tydeligt itekstens deltagere. Teksten fungerer <strong>og</strong> virker troværdig. Tekstens deltagere kunneyderligere højnes ved at udskifte deltagere s<strong>om</strong> man <strong>og</strong> jeg. ’Man’ kunne fx udskiftesmed ’den enkelte borger’, <strong>og</strong> på den måde højne genrens formidling. Et andetvækstpunkt kunne være <strong>om</strong>stændighederne. Ved hjælp af åbne spørgsmål kunne derspørges ind til <strong>om</strong>stændighedernes konkrete virkelighed. 79 Spørgsmålene til dennetekst kunne lyde: Hvilke ’mange steder’ kan der spares? Hvorfor er det ’svært’ atforudse? Hvad er det for ’n<strong>og</strong>le forhold’, der skal ændres? På denne måde brugerlæreren elevens egen tekst til at åbne for vækstpunkterne i teksten <strong>og</strong> elevenspotentiale.OpsummeringMulvad hæver genrepædag<strong>og</strong>ikken op på en teoretisk platform, hævet over enkeltegenrer, <strong>og</strong> på den måde formuleres n<strong>og</strong>le generelle tekstaktiviteter. Konstruktionen afdisse tekstaktiviteter rummer en tekstbevidsthed <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>lig tilgang til <strong>læsning</strong> <strong>og</strong><strong>skrivning</strong>. 80 Mulvads analysebegreber blev i dette afsnit afprøvet på en elevtekst fraOSO-opgaven. Analysen anvender Mulvads metode til at håndtere en tekst på. 81Metoden fokuserer på spr<strong>og</strong>bruget <strong>og</strong> samspillet i teksten. Mulvads metode eranvendelig til at øge tekstens <strong>fag</strong>lige niveau uanset <strong>fag</strong>. Mailand’vejledningsbegreber, vækstpunkter <strong>og</strong> udviklingspotentiale sættes i spil ioverensstemmelse med det psykol<strong>og</strong>iske aspekt <strong>om</strong>kring lærer-elev relationen.78 Mailand (2009) s. 1679 Mailand (2009) s. 1680 Mulvad (2012) s. 2881 Mulvad (2009) s. 39


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Lærerens nærvær <strong>og</strong> herigennem elevernes læring afspejler et dannelses- <strong>og</strong>læringssyn hos Schultz: ”Man skaber sin egen verden i kraft af aktiv deltagelse i den– <strong>og</strong> efterfølgende kundskab <strong>om</strong> den.” 101 Her forstås læring s<strong>om</strong> deltagelsen (aktivt),en erfaring, man tager med sig videre. Schultz’ syn på den relationsorienterede lærerkan ses i en dialektisk position, det <strong>fag</strong>lige <strong>og</strong> det sociale.Begrebet læring er i sig selv et interessant felt, jo mere vi kan se meningen med atlære bestemte ting, jo nemmere bliver det at lære. Lene Tanggaard skriver <strong>om</strong> læring:”..ordet læring er endda t<strong>om</strong>t.. fordi det altid må gives mening <strong>og</strong> fyldes ud i konkretesammenhænge.” 102 Tanggaard skriver endvidere: ”læring er snarere et relationeltfæn<strong>om</strong>en – ikke blot mellem mennesker, men mellem mennesker, redskaber <strong>og</strong>materielle betingelser...” 103 I det følgende vil vi fokusere på relationsperspektivetmellem lærer-elev.Det <strong>fag</strong>lige <strong>og</strong> sociale er to processer, men er afhængige af <strong>og</strong> har direkte indvirkningpå hinanden. 104 Schultz ser både det <strong>fag</strong>lige <strong>og</strong> det sociale (personliggørelsen) iforhold til nærhed <strong>og</strong> den relation der nødvendigvis følger med nærværet. 105 Læringenstår s<strong>om</strong> det centrale perspektiv i lærer-elev forholdet. 106 Det er på grund aflæringsperspektivet, at der er en lærer-elev relation. Det sociale opstår s<strong>om</strong> en følgeeller nødvendighed heraf. 107 Hertil forklarer han hvordan eleven konstruerer sin videnpå baggrund af tidligere erfaringer <strong>og</strong> informationer: ”Denne læringsmodel bygger påen social konstruktivistisk tilgang, det vil sige den opfattelse, at virkeligheden skabes ihandlinger, i tolkninger <strong>og</strong> i det sociale samspil.” 108 Derved læres nye ting, <strong>fag</strong>ligteller socialt, ikke ufiltreret, 109 men tolkes. 110 Eleven bygger videre på sin konstrueredeviden ved handling, s<strong>om</strong> Schultz <strong>og</strong>så kalder for aktiv deltagelse. 111101 Schultz (2006) s. 8102 Tanggaard (2012) s. 183103 Tanggaard (2012) s. 187104 Schultz (2006) s. 9105 Schultz (2006) s. 9106 Bilag 3107 Schultz (2006) s. 10108 Schultz (2006) s. 11109 Gregersen & Mikkelsen (2005) kap. 6110 Schultz (2006) s. 13111 Schultz (2006) s. 819/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonDet socialkonstruktivistiske læringsperspektiv konstrueres ved den sociale”virkelighed” eller i dette perspektiv undervisningen. 112 Liges<strong>om</strong> Schultz er Skaalvikoptaget af lærerrollens udvikling <strong>og</strong> hvilke perspektiver læreren ser sig selv i over foreleverne. Skaalvik skriver: ”Udøvelsen af lærerrollen har ... afgørende betydning forelevernes <strong>fag</strong>lige <strong>og</strong> ikke-<strong>fag</strong>lige adfærd i klassen”. 113Skaalvik skriver <strong>om</strong> den dobbelthed, der opstår <strong>om</strong>kring undervisning.Undervisningen bliver organiseret af læreren, men det er elevernes opfattelse <strong>og</strong>oplevelse, der er udslagsgivende for elevernes modtagelse. 114 Til at beskrive, hvaddenne ’modtagelse’ er, benytter Skaalvik begreber s<strong>om</strong> motivation, adfærd,præstationer m.m. 115 I begreberne opfattelse <strong>og</strong> oplevelse ser vi tolkningsperspektivet,s<strong>om</strong> Schultz beskriver <strong>og</strong> den udslagskraft den har for undervisningen. Lærerensfunktion ifølge Skaalvik er, at det er lærerens opgave at vejlede eleverne, således atderes udvikling i stigende grad vil være selvstyrende <strong>og</strong> at de vil være aktivedeltagere i deres egen læringsudvikling. Det kræver, at læreren vælger at udviklek<strong>om</strong>petencer s<strong>om</strong> tilrettelægger, samtalepartner <strong>og</strong> vejleder. 116 Skaalvik brugerforskellige begreber eller definitioner <strong>om</strong> læreren. Det er begrundet de mangeforskellige opgaver en lærer har i forhold til sin undervisning, eleverne, vejledningosv. Det er umuligt at finde et dækkende ord for de mange k<strong>om</strong>petencer <strong>og</strong>perspektiver man nødvendigvis må vurdere lærererollen igennem. 117Lærerens <strong>og</strong> elevens relation <strong>og</strong> samarbejde er vigtig for læringsprocessen. 118 Når nurelationen med hver enkelt elev er så vigtig, begrunder Schultz videre, at lærerensrelationsk<strong>om</strong>petence må udvikles til at rumme mange forskellige elevtyper. For atbelyse nuancerne i relationerne, bruger han begrebet rummelighed.112 Schultz (2006) s. 11113 Skaalvik (2007) s. 239114 Skaalvik (2007) s 217115 Skaalvik (2007) s. 217116 Skaalvik (2007) s. 339-240117 Skaalvik (2007) s. 240118 Schultz (2006) s. 10


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301”Rummelighed s<strong>om</strong> pædag<strong>og</strong>isk <strong>og</strong> socialt princip indebærer ikke alene accept afforskellighed, men <strong>og</strong>så den opfattelse, at forskelligheden er et generelt vilkår <strong>og</strong>dermed <strong>og</strong>så udgangspunktet for en ægte <strong>og</strong> nuanceret forståelse af verden.” 119Argumentet begrundes i, at vi <strong>alle</strong> er forskellige <strong>og</strong> derfor må stræbe efter værdier,der bygger på tolerance <strong>og</strong> accept. Schultz nævner en af mange udfordringer vedrelationsk<strong>om</strong>petencen, nemlig tolkningen. Der er forskel på interaktion <strong>og</strong> relation,men tolkningen ligger et sted imellem. 120Schultz peger på, at mennesket tolker fra det ydre til det indre. Vi er derfor hele tidenpå konstant socialt arbejde, for at bekræfte eller afkræfte vores tolkninger. Læreren erikke hævet over disse spilleregler <strong>og</strong> vil k<strong>om</strong>me til at aflæse forkert <strong>og</strong> gentagnegange blive nød til at <strong>om</strong>skrive tolkningen. Omvendt vil eleverne ligeledes fortolke <strong>og</strong><strong>om</strong>fortolke igen <strong>og</strong> igen. Læreren må derfor vedvarende være opmærks<strong>om</strong> på sinsociale interaktion med eleverne. 121 Schultz slår fast, at læreren er mere end blotformidler <strong>og</strong> må øve sig i at se eleverne <strong>og</strong> deres arbejde på en ægte <strong>og</strong> troværdigmåde. Her k<strong>om</strong>mer nærheden igen i fokus, da den rummer en sådan ægthed <strong>og</strong>troværdighed anderledes end blot tilstedeværelse. 122 Foruden at se eleverne, forstårlæreren <strong>og</strong>så at det indebærer at se den enkelte elev på en ligevægt måde. Der kanvære stor forskel på hvert enkelt elevs relationsbehov.Lærerens forståelse for denne forskel fra elev til elev har stor betydning for, hvilkeelevtyper læreren kan rumme <strong>og</strong> forstå. 123 Det giver naturligvis læreren et stort etisk<strong>og</strong> menneskeligt ansvar over for eleverne <strong>og</strong> det nærvær, der følger med. Schultzbegrunder bl.a. det menneskelige <strong>og</strong> etiske i relationen i sin tekst ud fra den danskefilosof <strong>og</strong> teol<strong>og</strong>, Knud Ejler Løgstrup. 124 En af Løgstrups tanker er, at man skal”tage vare på det liv, hvis skæbne man holder i sine hænder.” 125119 Schultz (2006) s. 15120 Schultz (2006) s. 12-15121 Schultz (2006) s. 15122 Schultz (2006) s. 7-8123 Schultz (2006) s. 14124 Schultz (2006) s. 20125 Lütken & Fibiger (2006) s. 3321/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonPå baggrund af sit kristne udgangspunkt genkendes tanken <strong>om</strong> næsten 126 <strong>og</strong> detansvar, der følger med, når vi er en del af andre menneskers liv. Løgstrup er optagetaf forpligtelsen <strong>om</strong> at tage vare på hinanden. Endvidere er tillid centralt hos Løgstrup<strong>og</strong> ses s<strong>om</strong> en grundfølelse hos mennesket, der spontant k<strong>om</strong>mer til udtryk. I forholdtil lærer-elev relationen pointeres det <strong>og</strong>så her, at et barn, i udgangspunktet, harubegrænset tillid til voksne <strong>og</strong> først lærer mistillid med alderen. Derfor er detubestridt læreren – den voksnes ansvar. 127Ifølge Schultz, hjælper relationsk<strong>om</strong>petencen læreren til at styrke, hver enkelt elevsselvværd <strong>og</strong> <strong>fag</strong>lighed, uden at falde i den venskabelige grøft. Lærer-elev relationenskal være præget af ligeværd, men <strong>og</strong>så en forståelse af at lærer <strong>og</strong> elev ikke erligemænd. Alt dette kræver i høj grad at læreren tilegner <strong>og</strong> udvikler professionalisme<strong>og</strong> en afbalanceret relationsk<strong>om</strong>petence, således at eleverne føler ejerskab til deresegen proces <strong>og</strong> gør den personlig. 128OpsummeringPå baggrund af ovenstående analyse <strong>og</strong> diskussion <strong>om</strong> lærerens relation til elever,sammenfattes nu en opsummering af nøgleord <strong>og</strong> hovedtanker fra afsnittet. Shultzlagde vægt på lærerens betydning for elevernes læring <strong>og</strong> sociale liv. Genstand foranalysen har hovedsageligt været lærerens k<strong>om</strong>petence til at tage ansvar for lærer-elevrelationen. 129 Derudover har refleksionen <strong>om</strong>handlet den nærhed <strong>og</strong> troværdighed derligger i relationen mellem lærer <strong>og</strong> elev. 130 Det er tydeligt, at det er den voksne, derhar ansvaret for at styre relationen <strong>og</strong> at vægte det <strong>fag</strong>lige s<strong>om</strong> det bærende elementfor relationsdannelsen. Læreren skal balancere sin opmærks<strong>om</strong>hed imellem klassens<strong>om</strong> enhed <strong>og</strong> den enkelte elev. Derudover er elevtyperne forskellige <strong>og</strong> behovet forrelationens udstrækning varierer fra elev til elev. 131126 Lütken & Fibiger (2002) s. 34 (jf. Mattæus 7:12)127 Lütken & Fibiger (2002) s. 34128 Schultz (2006) s. 20-21129 Schultz (2006) s. 13-14130 Schultz (2006) s. 8-9131 Schultz (2006) s. 18


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Den relationsorienterede lærerrolle er en vedvarende proces, der konstant er underudvikling. Det er svært at beskrive den gode lærer eller den gode relation med enkeltebegreber, da det afhænger af, hvilken vinkel man anlægger, situation eller typelærerrolle man ønsker at belyse. Alle benævnelser hælder til en forståelse aflærerrollen s<strong>om</strong> en der bidrager til elevernes egen læringsudvikling. 132 Foruden denteoretiske forankring, har det været interessant at inddrage empiri fra praktikken <strong>og</strong>implementere det i undersøgelsen af den relationsorienteret lærer <strong>og</strong> de overvejelserder er forbundet ved det. Læreren er meget bevidst <strong>om</strong> sin relation <strong>og</strong> nærhed tileleverne. 133Skaalvik er i dette afsnit blevet brugt til at analysere undervisningens afhængighed afelevernes oplevelse <strong>og</strong> opfattelse. Herigennem k<strong>om</strong>mer lærerens rolle i spil, dalærerens tilgang til lærerrollen udgør en påvirkning af elevernes ’modtagelse’ ellerudbytte af undervisningen. Skaalvik benytter mange begreber sås<strong>om</strong> adfærd,motivation, selvopfattelse osv. for at nuancere <strong>og</strong> beskrive elevens handlinger ellerforudsætninger. 134Løgstrup’s filosofi præsenterer i denne sammenhæng et menneskesyn. Dettemenneskesyn betragter mennesket s<strong>om</strong> et socialt væsen, der har tillid til andre <strong>og</strong>fundamentalt vil føle sig forpligtet til, at tage sig af andre mennesker. Vi indgårrelationer <strong>og</strong> har ansvar for hinanden. 135 Overført til lærerrollen vil læreren føle sigforpligtet til at indgå en relation med eleven. Udgangspunktet vil være gensidig tillid,med mindre læreren eller eleven tilstrækkelig mange gange har oplevet mistillid <strong>og</strong>løgn. 136132 Schultz (2006) s. 7-21133 Bilag 3134 Skaalvik (2007) s. 217 + 238-240135 Lütken & Fibiger (2002) s. 32-35136 Lütken & Fibiger (2002) s. 3423/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonEfter elevernes arbejde med opgaverne, hængte vi en stor kopi af artiklen op påtavlen. Hvorefter eleverne skrev <strong>og</strong> trak streger til teksten i forhold til deresopgavebesvarelser.Klassificering af tekstaktivitetFor at synliggøre tekstaktivitetens spr<strong>og</strong>lige mønster, fik eleverne udleveret en tekst(artikel). Artiklen var på forhånd sammenskrevet til én lang tekst i én skrifttype <strong>og</strong> enskriftstørrelse. Alle former for genrebestemt layout <strong>og</strong> billeder var fjernet.Brødteksten blev udleveret, <strong>og</strong> eleverne fik til opgave at klassificere genren <strong>og</strong>begrunde deres analyse ud fra spr<strong>og</strong>et i teksten. Herefter fik eleverne til opgave atopstille <strong>og</strong> <strong>om</strong>skrive teksten <strong>og</strong> udseendet til en typisk artikel.Skrivning af artikelDen følgende model prøver at samle <strong>og</strong> beskrive skriveprocessen <strong>og</strong> den givendesammenhæng der kan være mellem <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>. Derudover belyses det,hvorledes tekstaktiviteten må overvejes, i forhold til genrekoden, indhold <strong>og</strong>målgruppe. 146Før<strong>skrivning</strong>I den første fase benyttes værktøjer s<strong>om</strong> mindmap, brainstorm,hurtig<strong>skrivning</strong>, genrebestemmelse, samtale etc. Disse åbninger bruges til atmotivere eleven til at åbne sig over for opgaven <strong>og</strong> samtidig indkredse sig <strong>om</strong>et muligt emne eller en tilgang til det skriftlige arbejde. Der kan vendes tilbagetil denne del af processen undervejs i forløbet, enten til en helt nyfør<strong>skrivning</strong>sproces eller til tidligere notater eller tanker. Processen er ipraksis langt mere cirkulært end lineært. 147146 Mailand (2009) s. 43147 Mailand (2009) s. 17+18


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Skriveproces del 1Eleven påbegynder nu sin egentlige skriveproces. I denne del af processenbevæger eleven sig i en beslutningsfase <strong>om</strong> genrevalg, målgruppe, spr<strong>og</strong>ligeovervejelser osv. Disse beslutninger sker både bevidst <strong>og</strong> ubevidst i løbet afskriveprocessen. På dette tidspunkt samler eleven både sit fokus, men ersamtidig i en fase, hvor der kan opleves en spredning, s<strong>om</strong> senere skalindkredses. 148VejledningVejledningen sker løbende i hele processen, men for at opskrive en opskrift,får det her et punkt for sig. Vejledning kan udmønte sig på mange måder, bådefra andre elever, forældre <strong>og</strong> lærere. Det er d<strong>og</strong> lærerens opgave s<strong>om</strong> <strong>fag</strong>ligvejleder, at få eleven til at se det, der fungerer i teksten på både mikro- <strong>og</strong>makroplan. Desuden skal elevens opmærks<strong>om</strong>hed henledes på vækstpunkter iteksten. <strong>Læsning</strong>en/oplevelsen af professionelle tekster skaber et samspil <strong>og</strong>en spejlende effekt mellem det <strong>og</strong> elevens igangværende produkt. 149 Her skal”The teaching-learning cycle” præsenteres s<strong>om</strong> den bærende teori. Modellenligger til grund for den vedvarende proces, der ligger i at <strong>om</strong>sætte analysen tilkonstruktion <strong>og</strong> videre til produktion. 150 Resultatet af denne proces høstes i envedvarende videns <strong>og</strong> k<strong>om</strong>petence tilegnelse.Skriveproces del 2Eleven bevæger sig ind i en skriveproces, der opsamler <strong>og</strong> tolker vejledningen<strong>og</strong> præger færdiggørelsen af produktet. Skriveprocessen er meget individuel<strong>og</strong> kan i virkeligheden ikke fastsættes til en så lineær forståelse, s<strong>om</strong> detprøves at skildres. Der opleves stor variation af elevernes behov for vejledning<strong>og</strong> tilbagevendelse til spejlende tekster. 151148 Mailand (2009) s. 17149 Mailand (2009) s. 16150 Mailand (2009) s. 43151 Mailand (2009) s. 19-2027/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonPræsentationModellen bevæger sig nu ind i sin afsluttende fase. Her redigeres,gennemlæses, finpudses <strong>og</strong> forberedes til aflevering eller fremlæggelse. 152OpsummeringI følge Bodil Nielsen har dansk<strong>fag</strong>et <strong>og</strong> dansklæreren en speciel opgave når detk<strong>om</strong>mer til <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>. Dansklæreren <strong>og</strong> <strong>fag</strong>et står for dengrundlæggende undervisning i skrive- <strong>og</strong> læsefærdigheder. Genrepædag<strong>og</strong>ikken <strong>og</strong>herigennem <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>, kan derved danne udgangspunktet fordansk<strong>fag</strong>et metode, indhold <strong>og</strong> hensigt. 153 Den <strong>fag</strong>lige indgangsvinkel udbygger dealmindelige læse- <strong>og</strong> skrivefærdigheder, <strong>og</strong> er ikke alene gavnlig i dansk, men i <strong>alle</strong><strong>fag</strong>. Dette perspektiv på en <strong>fag</strong>lig forståelse <strong>og</strong> anvendelse giver læreren en metode <strong>og</strong>tilgang til dansk<strong>fag</strong>et. 154 Genrepædag<strong>og</strong>ikken muliggør ydermere en grundlæggendemulighed for at danne <strong>og</strong> uddanne eleverne til at gennemskue genrekoden i dansk. 155Genrepædag<strong>og</strong>ikken udvider anvendelsen af <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> til brugbareanalytiske <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munikative k<strong>om</strong>petencer. 156 Skriveprocessen er prøvet illustreret iovennævnte afsnit, skønt forsøget er meget forenklet. I skriveprocessen kanspejlingen af egne produkter eller proces mod en eksemplarisk tekst have en positivindflydelse på bevidstgørelsen <strong>om</strong> form <strong>og</strong> indhold. 157 Den spr<strong>og</strong>lige bevidsthedindenfor hver tekstaktivitet er i direkte forlængelse heraf. 158 Mailand benytterbegrebet vækstpunkter, i forbindelse med vejledning af elevprodukter under <strong>og</strong> efterprocessen. Begrebet er taget med for at understrege den vejledende rolle læreren har.Det belyser en indsigt <strong>og</strong> indstilling til formuleringen <strong>og</strong> synet på elevens tekst <strong>og</strong>proces – hvilke <strong>om</strong>råder eleven <strong>og</strong> teksten, lige nu <strong>og</strong> her, potentiale for vækst. Dettebegreb hænger godt i tråd med en procesorienteret tilgang til elevarbejdet. 159152 Mailand (2009) s. 16153 Nielsen (2012) s. 111154 Nielsen (2012) s. 112-113155 Kristensen (2011) s. 23156 Mailand (2009) s. 33-34157 Mailand (2009) s. 44158 Mulvad (2009) s. 8159 Mailand (2009) s. 16


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301<strong>Faglig</strong>e læse- <strong>og</strong> skrivek<strong>om</strong>petencer er udslagsgivende for en <strong>fag</strong>lig tilgang til <strong>fag</strong>ene<strong>og</strong> deres indhold, men det kræver træning at overføre læse- <strong>og</strong> skrivestrategier fra et<strong>fag</strong> til en andet. 160 Det følgende afsnit vil se nærmere på genrepædag<strong>og</strong>ik, samt <strong>fag</strong>lig<strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>, s<strong>om</strong> en brugbar metode til at øge <strong>fag</strong>ligheden i skolens øvrige<strong>fag</strong>.Genrepædag<strong>og</strong>ik på tværsI dette afsnit vurderes det, hvorledes et større samarbejde <strong>og</strong> fokus på <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong><strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> kan k<strong>om</strong>me <strong>alle</strong> <strong>fag</strong> til gode. B<strong>og</strong>en ”<strong>Læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>”vil udgøre det teoretiske fundament for diskussionen. Det vurderes, hvorfor <strong>fag</strong>lig<strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> skal inddrages i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong> <strong>og</strong> hvilken rolle <strong>fag</strong>lærerne spiller.Genrepædag<strong>og</strong>ik bliver først meningsfuld når <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>lærere i teamet tillægger deresekspertise i hvert af deres <strong>fag</strong><strong>om</strong>råder <strong>og</strong> støtter op <strong>om</strong> <strong>fag</strong>spr<strong>og</strong>et <strong>og</strong> de teksttyper derer særlige for deres <strong>fag</strong>. 161 Hvert <strong>fag</strong> kræver sit <strong>fag</strong>spr<strong>og</strong> for at kunne begå sigmundtligt, skriftligt <strong>og</strong> læseligt. Da det er <strong>fag</strong>lærerne, der kan kvalificere det fællesspr<strong>og</strong> <strong>og</strong> tilgangen til <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>, er det vigtigt, at der samarbejdes påtværs af <strong>fag</strong>ene. 162 Der ligger en tvær<strong>fag</strong>lig opgave i at gå fra hverdagsspr<strong>og</strong> til<strong>fag</strong>spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> tilmed indstille <strong>fag</strong>spr<strong>og</strong>et til det <strong>fag</strong> der er aktuelt <strong>og</strong> samtidig lade<strong>fag</strong>ene opbygge <strong>og</strong> k<strong>om</strong>plementere hinanden. 163 Et fælles fokus på forforståelse,formål med undervisningen, ord <strong>og</strong> begrebsafklaring samt læse <strong>og</strong> skrivefærdigheder ihvert <strong>fag</strong> vil gavne elevernes <strong>fag</strong>lige læse <strong>og</strong> skrivek<strong>om</strong>petencer 164 Et størresamarbejde <strong>om</strong>kring <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> vil give eleverne en virkningsfuld <strong>og</strong>brugbar <strong>fag</strong>lig tilgang til de forskellige <strong>fag</strong>spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> tekstkoder.At kunne læse er ikke det samme s<strong>om</strong> at læse med forståelse i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>. Hvert <strong>fag</strong> harsin unikke kode <strong>og</strong> sine <strong>fag</strong>lige registre <strong>og</strong> det betyder, at man skal lære det spr<strong>og</strong>, derer i hvert <strong>fag</strong>. 165 Der er endvidere forskel på at læse skøn- eller <strong>fag</strong>litteratur.160 Bülow-Olsen (2012) s. 83161 Bülow-Olsen (2012) s. 81162 Mulvad (2012) s. 24163 Mulvad (2009) s. 11164 Bülow-Olsen (2012) s. 83-84165 Bondo, A. (2012) s. 929/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonSkolen rummer begge hovedgenrer <strong>og</strong> tilhørende genrer <strong>og</strong> undergenrer. Teksttyperneadskiller sig fra hinanden ved spr<strong>og</strong>et, sætningssammensætningen, hensigten <strong>og</strong>årsagen til tilblivelsen. Det vil sige, at det betyder n<strong>og</strong>et, hvordan teksten læses <strong>og</strong>forstås ud fra de spilleregler teksten er blevet til på, <strong>og</strong> hvad den vil med sin læser.Derudover har det ligeledes betydning, hvordan teksten bliver introduceret. 166Mulvad peger på at dansk<strong>fag</strong>ets traditionelle genreundervisningen umiddelbart ikkebare kan overføres til andre <strong>fag</strong> <strong>og</strong> hun opererer derfor med fem andre inddelinger afgenrer, s<strong>om</strong> hun kalder tekstaktiviteter; berette, instruere, beskrive/informere, forklare<strong>og</strong> argumentere. Denne inddeling kan bruges s<strong>om</strong> et fælles udgangspunkt til athåndtere forskellige typer tekster. 167 Skal <strong>alle</strong> lærere nu til at være læsevejledere <strong>og</strong>dansklærere? I stedet for at se samarbejdet på tværs af <strong>fag</strong>ene s<strong>om</strong> en ekstra opgave,kunne det ses s<strong>om</strong> en hjælp i det <strong>fag</strong> man underviser i. I virkeligheden underviser <strong>alle</strong><strong>fag</strong>lærere i <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>. Det ses bl.a. i undervisningen i gennemundervisningsmaterialet, tekster, rapporter, notater osv. 168<strong>Faglig</strong> læring er <strong>og</strong>så <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>. Det handler måske i højere grad <strong>om</strong> atsætte ord på det vi <strong>alle</strong>rede gør <strong>og</strong> så lære at trække på den spr<strong>og</strong>lige grundlæring derforegår i dansk. Næste trin i processen bliver dernæst at italesætte det over foreleverne <strong>og</strong> medtænke det i sine respektive undervisningsplaner. Lærerteamet løfterher en samarbejdsopgave <strong>og</strong> udveksling af strategier. 169Herholdt fremhæver, at det ikke er dansklærerens opgave at lære eleverne spr<strong>og</strong>- <strong>og</strong>læsekoden i hvert enkelt <strong>fag</strong>. Det er en del af <strong>fag</strong>lærerens opgave <strong>og</strong> dette fremhævesi fælles mål. 170 Desuden er <strong>fag</strong>lærerne langt mere kvalificeret inde for deres <strong>om</strong>rådeend dansklæreren er. 171 Det kræver d<strong>og</strong> at <strong>fag</strong>lærerne sætter fokus på <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong><strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>. Det vil sige undervisning i læsestrategier, skriveøvelser <strong>og</strong> notatteknikinden for <strong>fag</strong>ets egne tekster <strong>og</strong> <strong>fag</strong>spr<strong>og</strong>.166 Mulvad (2012) s. 23167 Mulvad (2012) s. 27-28 + figur 2168 Mulvad (2012) s. 24+28169 Herholdt (2012) s. 57-58170 Herholdt (2012) s. 57171 Mulvad (2012) s. 24-25


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Pointen er at <strong>fag</strong>læreren må være bevidst <strong>om</strong> læse <strong>og</strong> skrive formålet. 172 Det evigeproblem for mange <strong>fag</strong>lærer er tidsperspektivet <strong>og</strong> det er selvfølgelig en forståeligbekymring. 173 Der er d<strong>og</strong> ingen vej uden<strong>om</strong> – læseøvelser <strong>og</strong> notattekniker er en delaf undervisningen, her kan man gøre god brug af læsevejlederen <strong>og</strong> være med til atskabe værdifulde erfaringer <strong>og</strong> refleksioner til fremadrettet udvikling. Det kan væregodt givet ud, hvis eleverne for større forståelse af det de læser <strong>og</strong> kan øge deresk<strong>om</strong>petencer <strong>og</strong> deltagelse i <strong>fag</strong>et. 174 Der findes gode erfaringer medtværprofessionelt samarbejde <strong>om</strong>kring tidsperspektivet. 175 Praktikken har budt påflere spændende <strong>og</strong> kreative metoder, hvor lærerne hjalp hinanden med at strukturerederes timer således, at der udformedes tvær<strong>fag</strong>lige forløb, hvor en eller flere lærer giksammen <strong>og</strong> tilrettelagde målrettede forløb til gavn for elevernes <strong>fag</strong>lige læring i demindre <strong>fag</strong>. En anden metode der her blev demonstreret i praktikken var, hvorledesfålærerordningen gavnede eleverne på den måde at læreren kørte par<strong>alle</strong>lle forløbmellem to <strong>fag</strong> s<strong>om</strong> historie <strong>og</strong> dansk.Der er, trods <strong>alle</strong> gode bestræbelser, udfordringer forbundet ved <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong><strong>skrivning</strong>, uanset <strong>fag</strong>. 176 Ved <strong>læsning</strong> af Bülow-Olsens kapitel <strong>om</strong> <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong>samarbejde var det relevant at undersøge vores holdning <strong>og</strong> brug af læsevejledere påpraktikskolen. Det viste sig, at vi ingen læsevejleder har. Da jeg forhørte mig lidtrundt på gangene k<strong>om</strong> svarene pr<strong>om</strong>pte fra langt de fleste: ”Nej, vi har ingenlæsevejleder, eleverne skal kunne læse når de k<strong>om</strong>mer her.” <strong>Læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> ermere end bare afkodning <strong>og</strong> b<strong>og</strong>stavskendskab. Den <strong>fag</strong>lige <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> haret langt højere dannelsesperspektiv, man aldrig bliver færdig med at lære ellerudvikle. 177 Efter et par samtaler blev jeg henvist til en dansklærer, s<strong>om</strong> har væretlæsekoordinator på skolen de sidste par år. Han påpegede at lærernes <strong>fag</strong>grupperbliver efteruddannet lidt ad gangen i forbindelse med små kurser <strong>om</strong> <strong>fag</strong>lig<strong>læsning</strong>.172 Herholdt (2012) s. 59173 Larsen, s. (2012) s. 147174 Herholdt (2012) s. 60-64175 Bülow-Olsen (2012) s. 81176 Bülow-Olsen (2012) s. 81-86177 Mailand (2009) s. 31-3231/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonPå den ene side er det godt at lærerne bliver tilbudt kurser i <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> inden forderes <strong>fag</strong>lige <strong>om</strong>råde <strong>og</strong> bliver i højere grad end før i stand til at lægge et <strong>fag</strong>ligt synpå <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>. 178 På den anden side, er der en styrke i at have en uddannetlæsevejleder, s<strong>om</strong> samarbejdspartner der kan deltage <strong>og</strong> reflektere sammen medlæreren <strong>og</strong> teamet. 179 En af de største udfordringer ved øget fokus på <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong><strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>, samt synet <strong>og</strong> brugen af læsevejlederen er måske lærerne selv. Lærernesgenerelle syn <strong>og</strong> viden <strong>om</strong> <strong>fag</strong>lig fokus på <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i undervisningenrokker ved et traditionelt syn på hvad <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> er <strong>og</strong> ikke mindst hvemder har ansvaret for at undervise i det. 180 ”Læsevejlederen er en <strong>fag</strong>lig engageret <strong>og</strong>erfaren læseunderviser.. Læsevejlederen vejleder i <strong>alle</strong> former for spr<strong>og</strong>- <strong>og</strong>læseundervisning for at sikre, at undervisningen i den almene undervisning blivertilpasset de enkelte elever.” 181 Læsevejlederen kan bidrage med en viden <strong>og</strong>færdigheder der kan løfte eleverne <strong>og</strong> lærerne – så hvorfor ikke benytte sig af dennemulighed for vidensdeling <strong>og</strong> samarbejde?OpsummeringI dette afsnit er det begrundet ud fra forskellige forfattere <strong>og</strong> fælles mål at <strong>fag</strong>lig<strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> ikke alene hænger på dansklæreren. Dansklæreren kan på ingenmåde varetage den form for undervisning. Faglærerne er de bedste til at undervise <strong>og</strong>inddrage <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i de respektive <strong>fag</strong>. 182 <strong>Faglig</strong> <strong>læsning</strong> <strong>og</strong><strong>skrivning</strong> kræver et <strong>fag</strong>ligt spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> begrebsapparat. Genrepædag<strong>og</strong>ikken kan til envis grad tilbyde begrebsapparatet <strong>og</strong> en metode. 183 Det <strong>fag</strong>lige indhold <strong>og</strong>teksthåndtering ligger hos <strong>fag</strong>lærerne, s<strong>om</strong> de <strong>alle</strong>rede har en solid <strong>fag</strong>lig viden til atbehandle. Tidsperspektivet er ligeledes blevet berørt i dette afsnit. Det kan diskuteres,<strong>om</strong> <strong>fag</strong>læreren har tid til at lade være med at undervise i <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong><strong>skrivning</strong>. 184178 Bülow-Olsen (2012) s. 88179 Bülow-Olsen (2012) s. 87-89180 Bülow-Olsen (2012) s. 81181 Frost, J. (2009) s. 15182 Herholdt (2012) s. 57-65183 Mulvad (2012) s. 30184 Larsen, S. (2012) s. 147-149


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Der har været grund til både bekymring <strong>og</strong> glæde i dette afsnit. Glæde, fordi det harvist sig i praktikken, at mange lærer er gode til at gøre plads til hinanden <strong>og</strong>samarbejde til gavn for eleverne på kryds <strong>og</strong> tværs. bekymring, fordi lærerne til en visgrad selv er med til at oparbejde myter <strong>om</strong> <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> – herunderbrugen af læsevejledere. Læsevejledere er en styrke for en skole <strong>og</strong> en gave til dengenrepædag<strong>og</strong>iske undervisningsmetode. 185Spr<strong>og</strong>ligt fokus i samfunds<strong>fag</strong> <strong>og</strong> historieI dette afsnit vil interessefeltet <strong>om</strong>handle <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i samfunds<strong>fag</strong><strong>og</strong> historie. Der tages udgangspunkt i Sten Larsens artikel: ”Det er der vist ikke tid til– <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i historie <strong>og</strong> samfunds<strong>fag</strong>”. 186 Derudover inddragesflere artikler fra samme b<strong>og</strong>: ”<strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>”. Der fokuseres på<strong>fag</strong>lærerens ansvar <strong>og</strong> opgave inden for <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>. Det vurderes,hvordan genrepædag<strong>og</strong>ikken kan effektueres i forskellige undervisningsforløb isamfunds<strong>fag</strong> <strong>og</strong> historie, med <strong>fag</strong>et spr<strong>og</strong>lige kode s<strong>om</strong> centrum.Larsen påpeger aspektet mellem ”er” <strong>og</strong> ”bør” med hensyn til tidsperspektivet ved<strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i samfunds<strong>fag</strong> <strong>og</strong> historie. Hvorfor overhovedet bruge denkostbare tid i disse <strong>fag</strong> til det? Fordi et <strong>fag</strong> rummer <strong>fag</strong>tekster der kræver en forståelsefor forskellige teksttyper, <strong>fag</strong>spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> tekstens hensigt hensigt. Det afhænger afteksttypen, hvilken læsestrategi man bruger, hvilken analytisk tilgang man vil benytte<strong>og</strong> hvilken type spørgsmål der stilles til teksten. Det har altså stor betydning for<strong>fag</strong>enes kvalitet, at interessere sig for de forskellige tekstaktiviteter <strong>og</strong> deresbetydning. Denne bevidsthed hos lærere <strong>og</strong> elever er ligeledes afgørende for deskriftlige produkter <strong>og</strong> deres besvarelser af opgaver. 187 <strong>Faglig</strong> viden kræver <strong>fag</strong>ligtspr<strong>og</strong>. Bülow-Olsen peger på at eleverne mangler spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> <strong>fag</strong>lige begreber i dendaglige undervisning. Manglende forståelse gør <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> besværlig, <strong>om</strong>ikke umulig. 188185 Bülow-Olsen (2012) s. 87-89186 Larsen, S. (2012) s. 147-149187 Larsen, S. (2012) s. 147-153188 Bülow-Olsen (2012) s. 8233/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonHistorie <strong>og</strong> samfunds<strong>fag</strong> har flere lighedspunkter <strong>og</strong> overlapper hinandens emner <strong>og</strong>tekster. Den store forskel er kort sagt metoden. Historie<strong>fag</strong>ets metode ligger ifølgeLund i elevernes begrebsapparat <strong>og</strong> anvendelse af disse historie<strong>fag</strong>lige redskaber. 189Den samme tekst kan læses i dansk, samfunds<strong>fag</strong> <strong>og</strong> historie. Det er metoden <strong>og</strong><strong>fag</strong>ets didaktik der afgrænser <strong>fag</strong>ene fra hinanden. Hensigten med <strong>fag</strong>et er simpelthenforskellig. Hvis eleverne ikke lærer det funktionelle kildesyn <strong>og</strong> kildekritik opleveshistorie<strong>fag</strong>et blot s<strong>om</strong> en fortælling, god huk<strong>om</strong>melse <strong>og</strong> udenadslære. 190Undervisningen i historie er i høj grad afhængig af spr<strong>og</strong>et <strong>og</strong> elevernes evner til atitalesætte <strong>og</strong> forklare metoden. På baggrund af denne argumentation giver det godmening at inddrage genrepædag<strong>og</strong>ikken <strong>og</strong> Mulvads argumentation for spr<strong>og</strong>etsbetydning for forståelsen i <strong>fag</strong>ene. 191 <strong>Faglig</strong> <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> har betydning forelevernes <strong>fag</strong>lighed <strong>og</strong> deres mulighed for at læse, skrive <strong>og</strong> mundtligt fremholde ellerargumentere for <strong>fag</strong>ets indhold. 192 <strong>Faglig</strong> <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> er historie<strong>fag</strong>et ikkekun en del af det.Larsen fremholder ligevægten i undervisningen af <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>:”Aldrig for at undervise i teksttypernes kendetegn, men for at undervise med dem. 193 ”<strong>Faglig</strong> <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> er ikke målet for samfunds<strong>fag</strong> <strong>og</strong> historie i sig selv, menøget <strong>fag</strong>lighed <strong>og</strong> læring ved hjælp af det. 194 På samme måde skal det <strong>fag</strong>lige spr<strong>og</strong>medtænkes i samfunds<strong>fag</strong>. samfunds<strong>fag</strong>et kan firkantet deles op i 4 emner: politik,international politik, økon<strong>om</strong>i <strong>og</strong> sociol<strong>og</strong>i. Det følgende undervisningsforløb<strong>om</strong>handler international politik. 195 Undervisningen er begrundet ud fra fælles mål. 196For at styrke elevernes kulturelle kapital tilrettelægges undervisningen med fokus påde nye spr<strong>og</strong>lige begreber der præsenteres. 197 Undervisningsplanen indeholderspr<strong>og</strong>lige begreber, der tilsammen udgør en metode til at læse <strong>og</strong> analyseretekstaktiviteterne <strong>og</strong> deres hensigt. 198189 Lund, E. (2011) s. 13-38190 Lund, E. (2011) s. 85-113191 Mulvad (2009) s. 24192 Larsen, S. (2012) s. 147193 Larsen, S. (2012) s. 147194 Larsen, S. (2012) s. 148195 Bilag 4196 Undervisningsministeriet (2009b)197 Gregersen & Mikkelsen (2005) kap. 6198 Heurlin, B. (2009) s. 165-310


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Denne undervisningsplan udsprang af en undring der opstod i 3. års praktikken.Bearbejdningen af tekster <strong>og</strong> mundtligt fremholdelse i samfunds<strong>fag</strong> havde en tendenstil at virke <strong>fag</strong>lig svag. Efter flere observeringer af elevernes arbejde med teksterne,stod problemfeltet tydeligere. Eleverne besad lidt eller intet <strong>fag</strong>spr<strong>og</strong>. De manglede et<strong>fag</strong>spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> tilhørende begreber til at analysere <strong>og</strong> forklare teksterne ud fra. 199 Tanken<strong>om</strong> en konstrueret analysemodel ligger ikke langt fra en dansklærers tankegang <strong>og</strong>hvorfor skulle det ikke virke i samfunds<strong>fag</strong>? Elevernes mundtlige <strong>og</strong> skriftlige arbejdei samfunds<strong>fag</strong> blev mærkbart forbedret.OpsummeringInddragelsen af samfunds<strong>fag</strong> <strong>og</strong> historie er relevant, da det viser, hvor vigtig <strong>fag</strong>lig<strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> er i andre <strong>fag</strong> en dansk. Et <strong>fag</strong>ligt fokus på <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>,<strong>og</strong> herigennem på det <strong>fag</strong>lige register i <strong>fag</strong>ets tekstaktiviteter, højner lærerens <strong>og</strong>elevernes muligheder for at forklare <strong>og</strong> forstå <strong>fag</strong>enes spr<strong>og</strong>lige <strong>fag</strong>begreber, <strong>fag</strong>etshensigt <strong>og</strong> brugen af teksterne i <strong>fag</strong>et. 200Historieundervisning uden fokus påkildeanalyse, ophavssituation eller et <strong>fag</strong>spr<strong>og</strong> til at i talesætte <strong>og</strong> nedskrive denhistoriske viden eller undring, er ikke historieundervisning. 201Samfunds<strong>fag</strong> udenindblik i tekstaktiviteternes fremstilling eller spr<strong>og</strong>lige færdigheder til at kvalificeresdiskussionen, er ikke samfunds<strong>fag</strong>. Fagets håndtering <strong>og</strong> undervisningsgrundlagudgør et fundament for bevidstgørelsen <strong>og</strong> dannelsen i <strong>fag</strong>enes formål. Det kræver enforståelse for <strong>fag</strong>ets hensigt at være kritisk <strong>og</strong> analytisk. 202 Historie <strong>og</strong> samfunds<strong>fag</strong>,s<strong>om</strong> i denne opgave er trukket frem, har hver deres metode <strong>og</strong> hensigt. Den sammetekst kan læses i dansk, historie <strong>og</strong> samfunds<strong>fag</strong>, men det er <strong>fag</strong>ets metode <strong>og</strong> det<strong>fag</strong>lige register der adskiller hensigten. Udbyttet <strong>og</strong> konklusionen vil derfor væreforskellig fra <strong>fag</strong> til <strong>fag</strong>. Det springende punkt falder igen tilbage på lærerens syn <strong>og</strong>vurdering af <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i undervisningen – uanset <strong>fag</strong>.199 Mulvad (2009) s. 25200 Mulvad (2009) s. 17-30201 Larsen, S. (2012) s. 148202 Larsen, S. (2012) s. 15035/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonKonklusionDette projekt har sat fokus på en genrepædag<strong>og</strong>isk undervisningstilgang i dansk, <strong>og</strong>dens betydning for elevernes læringsforudsætninger i skolen. Det er endviderevurderet, hvorledes genrepædag<strong>og</strong>ikken danner k<strong>om</strong>petencer ud fra etdannelsesperspektiv. Eleverne uddannes <strong>og</strong> dannes igennem undervisningen. Vi harmulighed for at styrke elevernes formidlings- <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munikationsk<strong>om</strong>petencer vedhjælp af <strong>fag</strong>lig <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>lig indsigt. Det kan, på baggrund af Ruth Mulvad’, Mette KirkMailand’ <strong>og</strong> udgivelsen ”<strong>Læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>”, konkluderes, at et <strong>fag</strong>ligtfokus på <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>, er nødvendigt for, at eleverne knækker kodeni <strong>fag</strong>ene. Uden <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> giver vi ikke eleverne forudsætninger forat håndtere <strong>og</strong> formidle tekstaktiviteterne spr<strong>og</strong>ligt. Dansk<strong>fag</strong>et har i denneforbindelse mulighed for at danne grundlaget for genrepædag<strong>og</strong>ikken.Det tvær<strong>fag</strong>lige element er medtaget i dette projekt, da det underbygger hele ideenmed <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>, nemlig at det ikke er afhængigt af et <strong>fag</strong>. På dettegrundlag er historie <strong>og</strong> samfunds<strong>fag</strong> trukket frem s<strong>om</strong> diskussion af, hvor vigtig et<strong>fag</strong>spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> viden <strong>om</strong> tekstaktiviteterne er for den <strong>fag</strong>lige forståelse. Dansk<strong>fag</strong>et erblot det naturlige udgangspunkt, da <strong>fag</strong>et i forvejen vægter læse- <strong>og</strong>skrivek<strong>om</strong>petencer. Dansk<strong>fag</strong>et rummer derfor en tilgang til spr<strong>og</strong>et s<strong>om</strong> kanudbygges <strong>og</strong> inspirerer andre <strong>fag</strong>. Udfordringerne ved genrepædag<strong>og</strong>ikken samt<strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i skolen, kan imidlertid antydes at være et internt syn, derligger forhindringer for undervisningen <strong>og</strong> de hjælpemidler der kan tilbydes. Synet påbrug af læsevejledere kan ikke generaliseres på det empiriske grundlag, der iforbindelse med denne opgave er blive indhentet. Alligevel kan det antydes, at n<strong>og</strong>lelærere ikke er informeret <strong>om</strong>, hvad en læsevejleder er eller kan. Et andet aspekt derforuroliger n<strong>og</strong>le lærere er tidsperspektivet. I denne forbindelse argumenteres der fordet modsatte, at der ikke er tid til at lade være med at undervise i <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong><strong>skrivning</strong>. Foruden den <strong>fag</strong>lige indsigt i undervisningsmetoden har lærer-elevrelationen stor <strong>og</strong> måske afgørende betydning, for elevernes læring. Per SchultzJørgensen’ artikel ’”Den relationsorienterede lærer” har forklaret vigtigheden afdenne relation. Lærerens nærhed <strong>og</strong> troværdighed syntes at indvirke direkte påelevernes læringsproces.


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Shultz <strong>og</strong> Løgstrup tager begge højde for den påvirkning vi har på hinanden, isærlæreren over for eleven – voksen overfor barn. Relationen medfører et etisk ansvar,s<strong>om</strong> skal ses s<strong>om</strong> en social side der udspringer af forholdets egentlige grundlag,nemlig det <strong>fag</strong>lige. I vores skolekultur kan det ene ikke vurderes uden det andet.Dette bachelorprojekt har bidraget til en personlig bevidstgørelse <strong>om</strong>kring formåletmed <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong>s plads i undervisningen i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>. Tillige følesdanskundervisningen nu endnu mere vigtig, i forhold til elevernes grundlæggendemuligheder for at forstå spr<strong>og</strong>ets facetter <strong>og</strong> tekstaktiviteter. På trods af, at dansk<strong>fag</strong>eter det <strong>fag</strong>lige udgangspunktet for denne opgave, kan det ikke ignoreres at linje<strong>fag</strong>ene,historie <strong>og</strong> samfunds<strong>fag</strong>, ville implementeres i opgaven. Deres tilstedeværelse iopgaven begrunder yderligere den konklusion, at <strong>fag</strong> ikke nødvendigvis skal tænkesadskilt. Samarbejdet skal både tænkes mellem lærere <strong>og</strong> mellem <strong>fag</strong>. Fagene supplerehinanden <strong>og</strong> hvert <strong>fag</strong> kan bidrage med n<strong>og</strong>et der i det samlede billede k<strong>om</strong>mer til atudgøre vores opfattelse af verden.37/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonLitteraturhenvisning• Andresen, B. (2001) Refleksioner over egen <strong>fag</strong>lighed. I: <strong>Faglig</strong>hed i højden. Red.Knudsen <strong>og</strong> Petersen. Kr<strong>og</strong>hs forlag.• Bondo, A. (2012) forord. I: <strong>Læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>. red. Bolette Larsen m.f.Dafolo• Brinkkjær <strong>og</strong> Høyen (2011) <strong>Viden</strong>skabsteori – for de pædag<strong>og</strong>iskeprofessionsuddannelser. Hans Reitzels forlag.• Brudholm, M. (2002) læseforståelse – hvorfor <strong>og</strong> hvordan? Alinea• Bülow-Olsen, L. (2012) <strong>Læsning</strong> – skal vi nu <strong>og</strong>så samarbejde <strong>om</strong> det? I: <strong>Læsning</strong><strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>. red. Bolette Larsen m.f. Dafolo• Frost, J. (2009) Læsevejlederen – midt i skolens hverdag I: Håndb<strong>og</strong> ilæsevejledning – teori <strong>og</strong> praksis. Red. Frost, J. Forfatterne <strong>og</strong> Psykol<strong>og</strong>iskforlag.• Gregersen & Mikkelsen (2005) Ingen arme ingen kager. -kapitel 6. Forlaget UP –Unge pædag<strong>og</strong>er.• Herholdt, L. (2012) Hvorfor al den snak <strong>om</strong> læseforståelse i <strong>fag</strong>? I: <strong>Læsning</strong> <strong>og</strong><strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>. red. Bolette Larsen m.f. Dafolo• Heurlin, B. (2009) Krig <strong>og</strong> fred i det 21. Århundrede. Samfunds litteratur.• Jørgensen <strong>og</strong> Pedersen (2005) Læreren s<strong>om</strong> spr<strong>og</strong>lig vejleder.Dansklærerforeningen.• Kristensen (2011) Pædag<strong>og</strong>isk filosofi: hvad er det skolen skal? I: Gyldendalspædag<strong>og</strong>ik håndb<strong>og</strong>. Red. Kristensen & Laursen. Gyldendal• Korsgaard, A. K. (2012) Fra <strong>læsning</strong> til literacy. I: <strong>Læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>.red. Bolette Larsen m.f. Dafolo• Larsen, B m.f. (2012) I: <strong>Læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>. Dafolo• Larsen, S. (2012) Det er der vist ikke tid til – <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i historie<strong>og</strong> samfunds<strong>fag</strong>. I: <strong>Læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>. red. Bolette Larsen m.f.Dafolo


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301• Lund, E. (2011) Historiedidaktikk. Universitetsforlaget• Lütken & Fibiger (2002) At være i verden med andre I: Udsat – en b<strong>og</strong> <strong>om</strong>eksistentialisme. Gads forlag• Maagerø (2012) Så mange måder at skabe mening på – multimodale tekster. I: :<strong>Læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>. red. Bolette Larsen m.f. Dafolo• Mailand, K. M. (2009) Genre<strong>skrivning</strong>. Gyldendal.• Mulvad, R. (2009) Spr<strong>og</strong> i skole – læseudviklende undervisning i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>. Alinea.• Mulvad, R (2012) Hvorfor fortjener <strong>fag</strong>tekster særlig opmærks<strong>om</strong>hed? I: <strong>Læsning</strong><strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>. red. Bolette Larsen m.f. Dafolo• Nielsen, B. (2012) Dansk<strong>fag</strong>et lægger grunden – <strong>fag</strong>lig <strong>læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> idansk. I: <strong>Læsning</strong> <strong>og</strong> <strong>skrivning</strong> i <strong>alle</strong> <strong>fag</strong>. red. Bolette Larsen m.f. Dafolo• Schnack, K. (2011) Dannelsesbegrebet i skolen. I: Gyldendals pædag<strong>og</strong>ik håndb<strong>og</strong>.Red. Kristensen & Laursen. Gyldendal• Schultz, J. P. (2006) Den relationsorienteret lærer I: Relationer i skolen. Billesø &Baltzer.• Skaalvik & Skaalvik (2007) Læringsmiljø I: Skolens læringsmiljø. Akademiskforlag.• Skibsted, E. (2012) Prol<strong>og</strong> Psykol<strong>og</strong>i i læreruddannelsen <strong>og</strong> skole – psykol<strong>og</strong>ienshvorfor, hvad <strong>og</strong> hvordan. I: Psykol<strong>og</strong>i – for lærerstuderende <strong>og</strong> lærere. Red.Løw & Skibsted. Akademisk forlag.• Tanggaard, L. (2012) Læring i skolen i et socialt <strong>og</strong> kulturelt perspektiv. I:Psykol<strong>og</strong>i – for lærerstuderende <strong>og</strong> lærere. Red. Løw & Skibsted. Akademiskforlag.39/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellon• Undervisningsministeriet (2008) Bekendtgørelse nr. 717. 2. Juli 2008https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120596• Undervisningsministeriet (2009a) Fælles mål – dansk <strong>fag</strong>hæfte 1.http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Dansk/Slutmaal-for-<strong>fag</strong>et-dansk-efter-10-klassetrin/Spr<strong>og</strong>litteratur-<strong>og</strong>-k<strong>om</strong>munikation• Undervisningsministeriet (2009b) Fælles mål – samfunds<strong>fag</strong> <strong>fag</strong>hæfte 5.http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Samfunds<strong>fag</strong>/Slutmaal-efter-10-klassetrin-for-<strong>fag</strong>etsamfunds<strong>fag</strong>/Politik-Magt-beslutningsprocesser-<strong>og</strong>-demokrati• Undervisningsministeriet. (2010) Elsebeth Aller – <strong>Læsning</strong> I PISA 2009http://www.uvm.dk/Uddannelser-<strong>og</strong>-dagtilbud/Folkeskolen/De-nationale-test-<strong>og</strong>-evaluering/Internationale-evalueringer/PISA/PISA-2009/PISA-2009-laesning


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Bilag 1 – Elevtekst fra OSO opgaven (uddrag)41/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MellonBilag 2 – SpørgeskemaSpørgeskema – Genrekendskab i danskHvad er genre? Giv flere eksemplerFøler du dig sikker i at genkende <strong>og</strong> analysere forskellige genre?Hvorfor/hvorfor ikke?Er du overvejende blevet undervist ud fra genre- eller emnebaseretundervisning?Hvad er genretræk? – giv eksemplerBenytter du sikkert de forskellige genretræk når du skriver opgaver? Giveksempler på genretræk..Hvad foretrækker du at blive undervist ud fra, genre eller emne –hvorfor?Føler du at den daglige undervisning hænger sammen med de skriftligeopgaver du aflevere i løbet af året <strong>og</strong> til eksamen? Hvorfor/hvorfor ikke?Hvad lægger du mest vægt på ved en skriftlig opgave? Layout,grammatik eller indhold – hvorfor?Hvad er forskellen på ydre <strong>og</strong> indre k<strong>om</strong>position – fx ved en artikel?Bliver du inspireret af tekster du har læst, når du selv skriver opgaver?Giv et eksempel


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Bilag 3 – Spørgeskema <strong>og</strong> svarTema: den relationsorienteret lærer• Mener du at det er vigtigt for en lærer at danne gode relationer tileleverne – hvorfor?Gode relationer er en af de vigtigste forudsætninger for at skabe læring. Relationerførst, så læring. Gode relationer skaber gladere børn <strong>og</strong> unge, <strong>og</strong> det uligt megetlettere at skabe rum for læring, når eleverne er glade <strong>og</strong> trygge. Trivsel <strong>og</strong> læringhænger sammen.”Først oplive, så oplyse” sagde Kresten Kold. Her skal det forstås således, at børn, <strong>og</strong>mennesker i det hele taget, lærer bedst, når de kan se en mening med at lære. Igennemde gode relationer kan man skabe en mening med at lære.• Hvad gør du for at danne relationer til eleverne?Jeg bruger tid på at tale med dem <strong>og</strong> vise interesse. Jeg forsøger at lytte tildem, inddrage dem i beslutninger, se ting fra deres perspektiv <strong>og</strong> behandledem, s<strong>om</strong> det de er: Næsten voksne (10. klasse). Jeg forsøger at skabegensidig respekt.• Hvordan giver du rum for at være nærværende...Samtalen! I begge tilfælde herunder. Jeg er menneske <strong>og</strong> lærer, <strong>og</strong> det ervigtigt, at de oplever mig sådan. Jeg finder det vigtigt at tale med eleverne,interessere mig for dem <strong>og</strong> deres liv.o Over for hver enkelt elev?o For klassen s<strong>om</strong> helhed?• Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med din ”rolle” over foreleverne?Det er vigtigt at etablere mig selv s<strong>om</strong> klar klasserumsleder. Jeg er personen,der sammen med dem skal skabe et rum for læring. Jeg er <strong>og</strong>så et heltalmindeligt mennesker, <strong>og</strong> det er vigtigt, at de ser mig s<strong>om</strong> sådan et.• Har du påtaget dig en bevidst lærerrolle?Jeg tror jeg ubevidst har påtaget en rolle. Jeg gør meget ud af ikke at skældeud, være sur eller negativ. Jeg stræber efter at møde eleverne med godt humør<strong>og</strong> interesse.43/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellon• Arbejder du på at udvikle din relationsk<strong>om</strong>petence til eleverne –hvordan?I en eller anden forstand forsøger jeg nok at udvikle relationsk<strong>om</strong>petencenforstået på den måde, at jeg hele tiden er opmærks<strong>om</strong> på, at jeg erklasserumsleder <strong>og</strong> ikke skal være en god ven. Man kan sagtens have goderelationer uden at fremstå s<strong>om</strong> en ven overfor eleverne. Det er vigtigt atopretholde et professionelt forhold.• Oplever du at n<strong>og</strong>en elever har mere brug for nærhed end andre elever?Det er meget tydeligt, at n<strong>og</strong>le elever har mere brug for nærhed <strong>og</strong>opmærks<strong>om</strong>hed fra en lærer <strong>og</strong> voksen end andre. Alle af vidt forskelligeårsager.• Hvordan tager du hensyn til elever med meget forskellige relationsbehov?• I undervisningen?Er der elever, s<strong>om</strong>, jeg oplever, har et større nærhedsbehov, så forsøger jegat inddrage dem mere i undervisningen <strong>og</strong> lade dem træffe beslutninger.Jeg forsøger efter bedste evne at støtte dem i deres arbejde iundervisningen. Typisk kan det <strong>og</strong>så være vigtigt at tale <strong>om</strong> n<strong>og</strong>et andetend netop det undervisningsrelaterede.I undervisningsmæssig sammenhæng bruger vi bl.a. CL.• Socialt?Elever med stort nærhedsbehov har det med at være marginaliserede iforhold til det samlede klassefællesskab. I 10. klasse gør vi på det kortemeget for at styrke deres sociale k<strong>om</strong>petencer. Derfor har vi flereforskellige arrangementer, der er med til at udvikle dem s<strong>om</strong> socialevæsner. D<strong>og</strong> respekteres det <strong>og</strong>så fuldt ud, at n<strong>og</strong>le ikke ønsker at være endel af fællesskabet.


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten Mellonstudienr: Lv290301Bilag 4 – Undervisningsplan i samfunds<strong>fag</strong>Opløstimen ifleredele, sådusikrerat derskabesvariationaTimensanslag5lektioneri alt –sammedag.bHvad skaleleverne kunnefor at løse denneopgave?Fællesdiskussion <strong>om</strong>IP spr<strong>og</strong>ligeanalyseredskaber.Eleverne læreret nyt spr<strong>og</strong> <strong>og</strong>træner i atbruge spr<strong>og</strong>et<strong>og</strong> analysereud fra de nyebegreber.Elevernearbejder igrupper medat læse <strong>og</strong>analysereartikler <strong>og</strong>derefterfremlæggederes analyse.MålTagudgangspunkti trinmål, menopløs dem idelmål <strong>og</strong>beskriv det, såeleverne kanforstå målet.Mål: tilegne etspr<strong>og</strong> der kanforklare magt.(Aktører,kapabiliteter,realist,liberalist,isolations-,tilpasnings- <strong>og</strong>d<strong>om</strong>inanspolitik)Mål: anvendespr<strong>og</strong>et i enanalyse <strong>og</strong>redegør forforskelligemagtudøvere<strong>og</strong> forklarekapabiliteternes indflydelse.Hvilke bøger,materialer, o. lignskal du have klar,når timen starter?Evt. ændretbordopstilling.Lokalebookingosv.Lærerensforberedelse!Min forberedelse:sammensætte enhensigtsmæssiganalyse model udfra bøgerne ”krig<strong>og</strong> fred” <strong>og</strong>”civilationernessammenstød”sammenfatte enintro tilbegreberne.Medtænkevarieretundervisning.Traditionelundervisning,gruppearbejde <strong>og</strong>individuelleopgaver.Artikel: ”hvembliver dennæste?”(Jyllandsposten)kopieres.Læses <strong>og</strong>analysereshjemmefra aflæreren ud fra debegreber eleverneskal lære i denneperiode.IndholdHvad er vigtigebegrundelser veddette indhold?Hvad gåraktiviteten ud på?Hvordan hængerdet sammen medårsplan/elevplaner?Eleverne ser tv <strong>og</strong>læser nyheder hverdag, de bliverb<strong>om</strong>barderet medinformationer <strong>om</strong>internationalekonflikter <strong>og</strong>samarbejde.Derudover kunnen<strong>og</strong>le af elevernevære merepersonlig berørt afkrige rundt <strong>om</strong> iverden. Elevernemangler et spr<strong>og</strong> <strong>og</strong>analyseredskab tilat håndtereinformationer.Nu bliver teori<strong>om</strong>sat til praksis!Nu har eleverneskrevet analysenned, det er blevetforklaret <strong>og</strong>debatteret, nu skaldet anvendes. Kande anvende det dehar lært? De måhjælpe hinanden ismå grupper.Lærings-ForudsætningerRammefaktorerLæreprocesserHvad gørlæreren?Hvad gøreleven?Husk forskelligeforudsætninger!Differentieringsmuligheder?Læreren: startermed en intro/sammenligningmed dansk<strong>fag</strong>ligeredskaber.Eleverne skalher deltage idebatten <strong>og</strong> ytrederes mening<strong>om</strong>håndteringen <strong>og</strong>analysearbejdeti samfunds<strong>fag</strong>.tage notater <strong>og</strong>nedskrive”analysemodellen”.Læreren: vigtigtat jeg trædermere ibaggrunden nu<strong>og</strong> laderelevernearbejde. Menkan hjælp:coach.Eleverneanalyserer igrupper <strong>og</strong>skriver det ned.Tag højde forelevernes evt.spredteresultater <strong>og</strong>forståelse.VurderingHvordan vurderedu <strong>om</strong> måletnås?Tegn? Hvadholder du øjemed undervejs?(procesevaluering)Evt. Produktevaluering–hvordan/hvorfor?Jeg har opstartetet helt nyt emne<strong>og</strong> en ny tilgangtil <strong>fag</strong>etsamfunds<strong>fag</strong>. Vivil længerehenne i forløbet<strong>og</strong> sidst på åretse virkningerne,fx brugereleverne det<strong>fag</strong>lige spr<strong>og</strong> <strong>og</strong>er deresforståelse af IPhøjnet?Fremlæggelser<strong>og</strong> diskussion afartiklen.Her lægger jegvægt på <strong>om</strong> debenytter de lærtebegreber.Er der brug forat forklare n<strong>og</strong>leaf begreberne påen anden måde?Kan eleverneforklarehinandenbegreberne?45/46


Ida Cecilie Marschener Andersen 13/05-2013ProfessionsbachelorprojektVordingborg seminariumVejledere: Sofia Esmann <strong>og</strong> Karsten MelloncdTimensafrundingEleverne skalindividuelthavegrundlæggende styr påbegreberne nårvi ser <strong>og</strong>bagefter taler<strong>om</strong> filmen.Evaluering:Har elevernefået enforståelse/dannelse i <strong>og</strong><strong>om</strong>kring IP?Har de tilegnetsig et<strong>fag</strong>spr<strong>og</strong>?Hvad har dement <strong>om</strong>dagenspr<strong>og</strong>ram <strong>og</strong>undervisningsmetode? Hvadhar de fået udaf det?Mål: forståkonflikter <strong>og</strong>samarbejde.Konsekvenserlokalt,nationalt <strong>og</strong>globalt.Fra fælles mål:forklare,hvordanforskelligeformer formagt <strong>og</strong>ressourcermedvirker tilkonflikt <strong>og</strong>samarbejde pålokalt,nationalt <strong>og</strong>globalt plan.OBS!Smartboard.Film: udvalgtafsnit fra ”Frakap tilkilimanjaro”Lærer: analyserehjemmefra!Vurderesværhedsgrad.Sætte tid af tilevalueringen.Prøve at skabe etforum hvor visætter ord på hvadvi mangler afredskaber.Afsnittet bruges forat vise eleverneanalysensanvendelighed.N<strong>og</strong>le elever harmåske nemmereved at forståbegreberne iforhold til filmen.Derudover øveseleverne i at tænkepå begreberne mensde ser filmen.Desuden er det enlang dag med detene <strong>fag</strong>. Filmenbrugesefterfølgende påsamme måde s<strong>om</strong>artiklen.Vi runder dagen afmundtligt. Hvad harværet godt/skidt?Resumere dagensforløb <strong>og</strong> denindledende samtale– har der været enrød snor igennemdagen?Stil uddybendespørgsmål tilelevernesfremlæggelse så<strong>alle</strong> i klassenkan få gavn afgentagelsen.Eleverne skalværeopmærks<strong>om</strong>me<strong>og</strong> tage notaterunder filmenFokus: beskrivfilmen ud fra debegreber de harlært. Herarbejdereleverne alene<strong>og</strong> der er ikkeplads tilspørgsmål underfilmen.Lærerens samlerelevernesiagtagelser påtavlen <strong>og</strong> stilleruddybendespørgsmål tilklassen påbaggrund afanalysen.Læreren lytter!Hvad hareleverne lært idag? Hvad vilde særligt tagemed videre?Nåede de atfange de vigtigesteder i filmen iforhold tilanalysen? Gikdet for stærk iforhold til atlæse en artikel isit eget tempo?Mundtligevaluering i etåbent forum.medbestemmelse: hvad skaluddybes, gøresbedre/anderledesnæste gang?Ideer?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!