StatS penSioniSten - Statspensionisternes Centralforening

spcf.dk
  • No tags were found...

StatS penSioniSten - Statspensionisternes Centralforening

havde fundet en pige derovre, og hanlagde pres på Erik for at tage med.- Jeg trak lidt på det, men han fik migoverbevist – og det har jeg aldrig fortrudt– så i 1978 flyttede jeg til Vejleog blev ansat på Vejle Tekniske Skole (idag Syddansk Erhvervsskole), hvor jegfungerede som autofaglærer, studievejledermm. indtil pensioneringen i 1994,fortæller Erik Granau Andersen.Erik Granau Andersen finder det vigtigt, atparaplyorganisationerne Pensionisternes Samvirkeog Ældremobiliseringen kan tilbyde enrække sociale arrangementer og medlemstilbud,som hverken SC eller hans egen Seniorgruppehar mulighed for.HovedorganisationenErik Granau Andersen sidder i Uddannelsesforbundetshovedbestyrelse, hvorhan har taleret, men ikke stemmeret.På nogle områder er der et godt samarbejdemed Uddannelsesforbundet, fxmuligheden for at leje sommerhuse tilfavorable priser uden for sæsonen. KunSeniorgruppen kan låne mødelokalergratis, men ikke de tre enkelte foreningersgrupper. De har mulighed for atdeltage i forskellige forsikringsordninger,og endelig modtager de fagbladetUddannelsesbladet.Men Uddannelsesforbundet tagerbetaling for deres serviceydelser, og enbetydelig del af de tre seniorforeningerskontingent går til dette. Det har selvfølgeliggivet anledning til nogle internediskussioner, både med hensyn til beløbetsstørrelse, og hvorledes de skalgribe det an.- Nogle vil konfrontationen, men jeger selv mere til den diplomatiske linje,siger Erik Granau Andersen.- Før fusioneringen var der ikke sådannediskussioner, men efter at de blevstore har tonen ændret sig. Det er somom de tænker, at alle pensionister harpenge nok til at betale for deres ydelser.Det er noget skuffende, da alle vii seniorgrupperne igennem vores erhvervsaktiveliv har betalt til det, somUddannelsesforbundet er i dag. Men tiltrods for de økonomiske uenigheder harvi et meget fint samarbejde.SeniorgruppenSeniorgruppen fører ikke egentlige hvervekampagner,men de udgiver en folder,der både fortæller om de tre enkelteseniorforeninger og om Seniorgruppen.De deltager også i Uddannelsesforbundets”3. liv”-møder for kommendepensionister, hvor de holder foredrag.Endvidere deltager de i formandsmøderog kongresser og alle steder agiteres forSeniorgruppen.De udgiver ikke selv noget blad, menhar et link på Uddannelsesforbundetshjemmeside, som både Seniorgruppenog de tre enkelte foreninger bruger tilkommunikation med medlemmerne.Seniorgruppen har i alt 1.042 medlemmer,hvoraf de ca. 650 er DTL-Seniorer.- De tre seniorforeninger har et fortrinligtsamarbejde, understreger ErikGranau Andersen, – Vi er stort set enigei det, vi er tilfredse med, og sandeligtogså om det, vi er utilfredse med.I det daglige passer hver organisationsit, men mødes i den fælles Seniorgruppe,hvor de fagpolitiske beslutningertræffes, fx i forbindelse med aftalekravenetil OK13, arbejdet i SC mv.Referatet fra generalforsamlingen omhandlerkun organisatoriske ting. Hvorer debatten?- Det er rigtigt. I dette forum behandlervi kun de overordnede ting, og deter stort set kun bestyrelsen, der møderop. Debatterne foregår på møderne i deenkelte foreninger.Det er også her, at medlemsmøderneog de sociale arrangementer foregår, ogder møder medlemmerne op. Fx varder ved DTL’s seneste generalforsamlingomkring 150 deltagere. Ud overdet faglige, var der også indlagt socialebesøg på skoler mm.Ægtefæller kan ikke blive medlemmeri Seniorgruppen?- Personligt synes jeg det vil værerimeligt, at ægtefæller kan være med,fordi de som enker jo får ægtefællepensionog dermed har et berettiget ønske i,at deres interesser varetages. Men p.t. erder ikke fælles fodsalg i vores tre organisationer,siger Erik Granau Andersen.Sc og ældrepolitikkenSeniorgruppen er meget tilfreds med, atSC varetager medlemmernes økonomiskeog faglige interesser, der gør hvad dekan for at sikre, at værdien af pensionfastholdes.Der er også kun positive ting at sigeom paraplyorganisationerne Ældremobiliseringenog Pensionisternes Samvirke,hvor LVA har to mand i bestyrelsen.I det hele taget er der et stort engagementblandt medlemmer i at deltage idet ældrepolitiske arbejde i forskelligefora rundt i landet.Antallet af tjenestemænd falder, ogdermed medlemsgrundlaget for SC. Erdet en trussel mod SC’s eksistens?- Det er noget, der skal tages alvorligt.Og derfor er jeg også helt fortrøstningsfuldmed hensyn til arbejdet med envedtægtsændring, således at andre endtjenestemænd, som fx overenskomstansattei staten, kan optages. Jeg sidderselv med i den arbejdsgruppe, derp.t. arbejder med problematikken, ogvi er meget opmærksomme på at findeløsninger, der passer til virkeligheden,nemlig at tjenestemandssystem afløsesaf andre ansættelsesformer i det offentlige,og at SC også skal kunne optagedisse grupper.- Så på den baggrund frygter jeg ikkefremtiden, slutter Erik Granau Andersen.tidligere artikleri præsentationsrækken:Pensionistgruppen under ForsvaretsCivil-Etat i nr. 2 2010Statspensionistforeningen af 1945i nr. 3 2010Seniorgruppen i Foreningen aftekniske og administrativetjenestemænd i nr. 4 2010Dansk MagisterforeningsPensionistsektion i nr. 5 2010Seniorforeningen Told•Skati nr. 1 2011Postpensionisternes Landsforeningi nr. 2 2011Handelsskolernes LærerforeningsPensionistforening i nr. 3 2011Politipensionisterne i nr. 4 2011StatSpenSioniSten nr. 5 · 2011 7

More magazines by this user
Similar magazines