Kyllinger og græsfrø går hånd i hånd - DLF-TRIFOLIUM Denmark

innoseeds.nl
  • No tags were found...

Kyllinger og græsfrø går hånd i hånd - DLF-TRIFOLIUM Denmark

Bedriftsbesøg10Kyllinger og græsfrøgår hånd i håndFinn NørgaardFrøavlskonsulent Syd- og SønderjyllandErling ChristoffersenAvlschef Region VestGeneralforsamlingen i oktober valgte Lars Erik Garder til DLF AmbAs bestyrelse. Vi harbesøgt det nye bestyrelsesmedlem, som driftmæssigt har specialiseret sig i planteavlog kyllingeproduktion med omdrejningspunkt i Vimtrupgård, som ligger lidt syd forEsbjergmotorvejen mellem Brørup og RøddingVestjyllandEsbjerg E20 Koldinggammel herregård på 133 ha markjord og 90 ha skov og krat. Jordenligger godt samlet omkring ejendommen i store marker. Bonitetenvarierer fra JB 1 til JB 5, og den letteste tredjedel af jorden kan vandes.Hovedbygningen, som er opført i 1620, blev frasolgt ejendommeni 1986. Efter en omfattende restaurering rummer hovedbygningeni dag et egnsmuseum og en gourmetrestaurant.Lars Erik bor med sin familie på Vimtrupgård, der har et areal på 111ha. Han er 3. generation på gården, som han overtog i 1996 efter sinfar. Jorden er god med en bonitet på JB 4-5, hvoraf ca. 80 ha kan vandes.”Også på Vimtrupgård er der en rigtig god arrondering, hvilketbetyder utrolig meget i den daglige drift,” fortæller Lars Erik.Vinterstemning på Sønderskov HovedgårdLars Erik Garder er 49 år og gift med Dorthe, som er uddannet farmaceutog til daglig arbejder i Odense. De har pigerne Ida Marie på 15 årog Anne Ditte på 12 år. Begge døtre går i den lokale folkeskole, mentil sommer rejser den ældste til Costa Rica som udvekslingsstudent.Valgte livet som landmandLars Erik er student fra Haderslev Katedralskole i 1982. Landmandsuddannelsenblev afsluttet med Grønt bevis fra Bygholm Landbrugsskolei 1986. Derefter fulgte en uddannelse på den Kgl. Veterinær- ogLandbohøjskole, som i dag hedder Det Biovidenskabelige Fakultetunder Københavns Universitet, i daglig tale KU- LIFE.”Jeg havde en stor lyst til at læse videre, hvilket jeg gjorde fra 1986til 1991. Jeg læste bredt, hvilket betyder at jeg både havde økonomi-,husdyrs- og planteavlsfag. Da jeg startede med studiet var detnok med et fremtidigt ønske om at blive konsulent i en landboforeningeller lignende, men som tiden gik, stod det klart for mig, at detvar livet som landmand, jeg havde lyst til,” forklarer Lars Erik.Sønderskov Hovedgård og VimtrupgårdDa Sønderskov Hovedgård, som ligger 2,5 km fra Lars Eriks fødehjem,skulle have ny forpagter, var det signalet til, at Lars Erik kunnefå udlevet sin drøm om at blive praktisk landmand. Han overtog forpagtningenaf Sønderskov Hovedgård allerede i 1992. Gården er enDen årlige produktion på 600.000 kyllingerTidsskrift for Frøavl 4/2011


11Kyllingeproduktion i to huseVimtrupgård har en kyllingeproduktion på ca. 600.000 kyllingerårligt. ”Min far byggede det første kyllingehus tilbage i 1991, ogjeg byggede det næste ni år senere. Jeg synes, at produktionen afslagtekyllinger er meget fleksibel. Det tager 35-40 dage at producereet hold kyllinger, hvorefter der er en pause på en uge, som brugestil at muge ud, vaske og desinficere. Vi producerer 40.000 kyllingerpr. hus ad gangen. Når der ikke skal klargøres til et nyt hold, tagerden daglige pasning kun ca. 1,5 time. De daggamle kyllinger får vi frarugeriet Danhatch, og slagtningen sker hos Danpo. En kylling vejer40 gram, når den bliver sat ind. Ved slagtning vejer den 2100 gram,”oplyser Lars Erik.Af foderet til kyllingerne udgør hvede omkring 22 pct., hvilket svarertil ca. 450 tons på årsbasis. Det svarer til, at avlen fra hvedeavlenpå ca. 60 ha anvendes til foder. Resten af foderet leveres p.t. af DLG.”Gørdet enkelt og rationelt– er en regel, som jeg prøver at praktisere i mit landbrug ” I maskinhuset ses blandt andet:En MF7274 Massey Ferguson mejetærsker med 20 fodspowerflow skærebordTre New Holland traktorer (115-195 hk)En 5-furet risteplovEn 3 m Väderstad såmaskine med gødnings- og frøsåkasseEn 24 meter Danfoil Air BossEn Spearhead 3 m afpudserKapacitetssikring i maskinparkenEn del af maskinopgaverne på ejendommene har Lars Erik overdragettil maskinstationen, der spreder husdyrgødning, presser halm,spreder kalk og klipper hegn.”Jeg har holdt fast i ploven, og jeg plejer at sige, at jeg praktisererreduceret jordbearbejdning, da jeg kun pløjer og sår,” siger Lars Eriksmilende.”Danfoil sprøjten er jeg også meget glad for, da den giver en megetstor kapacitet. En tankfuld er nok til 30 ha, og det er rart at kunnekøre i lidt flere timer, inden man bliver stoppet af for meget blæst.Og jeg er utrolig glad for mit powerflow skærebord, der sikrer, at jegaltid får materialet jævnt ind i maskinen. Det giver højere kapacitetog mindre spild. Så selv om skærebordet kun er på 20 fod, når vialligevel en del på en god høstdag,” forklarer Lars Erik.En fast medarbejder og en ekstra i høstTil at hjælpe sig på bedriften er medarbejderen Christian fuldtidsansat.Derudover har Lars Eriks far, Aksel Garder på 82 år, stadig sindaglige gang på bedriften. I høsten kommer en ekstra mand, somkører mejetærskeren. Han arbejder i el-industrien, men har i rigtigmange år brugt sin sommerferie på at køre mejetærsker.”Når der høstes frø er det utrolig vigtig, at piloten har et roligt gemytog kender sin maskine,” understreger Lars Erik.Lars Erik Garder - nyt bestyrelsesmedlem i frøetMedlem af bestyrelsen i DLF AmbALars Erik har altid været andelsmand i hjertet. Efter at have væretdelegeret siden 1998, blev han af de syd- og sønderjyske avlere opfordrettil at lade sig opstille til bestyrelsesvalget på generalforsamlingeni oktober. Efter en weekends betænkningstid var han ikke itvivl; han ville gerne opstilles, og han blev valgt. Han er stolt over denudvikling, som DLF-TRIFOLIUM har været igennem, og han er godt tilfredsmed den position, selskabet har i dag som markedsleder ogverdens største frøfirma. Han ser ikke noget problem i, at andelsselskaberbliver store, så længe det tjener til landmændenes bedste.”Jeg har en meget ydmyg tilgang til bestyrelsesposten. Vi skal huskepå, at alt det der er skabt, skyldes visionære, loyale og dygtigemedarbejdere og avlere, som gennem over 100 år har haft evner, troog lyst til frøproduktion i Danmark. Jeg er begejstret over, at andelsselskabernehar fået den størrelse de har i dag.For mig er DLF-TRIFOLIUM et redeligt firma, der har orden i tingene, ogdet er utrolig vigtigt i denne tid,” fastslår Lars Erik.Af Lars Eriks øvrige tillidsposter kan nævnes: Lokal aktionsgruppeder arbejder med fordeling af landdistriktsmidler i Vejen kommuneog delegeret i Sønderjysk Landboforening. Lars Erik Garders visionerfor sit eget landbrug er at konsolidere bedriften, men han er dogikke afvisende overfor en udvidelse af produktionen, hvis der blivermulighed for det.”Gør det enkelt og rationelt” er en regel, som Lars Erik prøver at praktiserei sit landbrug.Tidsskrift for Frøavl 4/2011

More magazines by this user
Similar magazines