Vejledning til indretning af boringer - Struer kommune

wss.struer.dk
  • No tags were found...

Vejledning til indretning af boringer - Struer kommune

Struer KommuneNatur– og MiljøafdelingenVejledningTil indretning af boringerJanuar 2010


Struer KommuneNatur– og MiljøafdelingenForordDet er vigtigt, at du som ejer af en boring er med til at beskyttegrundvandet mod forurening fra aktiviteter på jordoverfladen. Dettekan du gøre ved, at en autoriseret brøndborer indretter din boringsom vist i dette hæfte.Boringer der ikke benyttes mere kan medføre en forurening afgrundvandet på længere sigt, det er derfor vigtigt, at boringer, derikke benyttes mere eller skal nedlægges, sløjfes efter gældenderegler.Med venlig hilsenStruer KommuneNatur– og Miljøafdelingen2


Struer KommuneNatur– og MiljøafdelingenLovgrundlagBenyttelse af en markvandingsboring kræver en tilladelse frakommunen til indvinding af grundvand tilmarkvanding.Indvindingstilladelsen bliver meddelt i medfør afvandforsyningslovens § 20 i lovbekendtgørelse nr.935 af 24. september 2009.§ 20 Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til vandindvinding,herunder:1) Anlæg med en årlig indvinding af grundvand på højst3.000 m 3 , der ikke anvendes til vanding af landbrugsafgrøder.2) Vandforsyningsanlæg for mindre bebyggelser pålandet, for så vidt anlægget kan forsyne hele bebyggelsen ogindvindingen af grundvand højst udgør 6.000 m 3 årligt.Hvert år i februar skal ejeren af en markvandingsboring indberettedet foregående års oppumpede vandmængde til kommunen.Er markvandingsboringen overflødig skal den sløjfes af enautoriseret brøndborer efter de fastsatte regler i førnævntebekendtgørelse.Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. maj 2007, ateksisterende boringer kan bibeholdes til andet formål eks.havevanding, vanding af husdyr og lign. under en rækkefastsatte vilkår, herunder teknisk tilsyn samt udarbejdelse af enindvindingstilladelse.Vejledning og anmeldelsesskemaer til sløjfning af boringer samtansøgningsskema til bibeholdelse af boring kan rekvireres vedhenvendelse til Struer Kommune, Natur- og Miljøafdelingen.3


Struer KommuneNatur– og MiljøafdelingenTørbrønd eller overbygninger tilboringerBoringer i tørbrønd eller hus består af et forerør med filter ibunden. Forerøret er ført ned gennem jordlagene. Inden i forerøretfindes et indvindingsrør af mindre dimension.OverbygningForerøret er ca. 20 cm over bunden af overbygningen ellertørbrønden.Forerøret skal være forseglet i toppen, så vand insekter m.v. ikkekan trænge ned i boringen (se figuren).4


Struer KommuneNatur– og MiljøafdelingenOverbygningen/tørbrønden skal ligeledes være tæt, så der ikke kantrænge regnvand, insekter eller dyr ind i overbygningen ellertørbrønden. Der skal være udluftningsrør med insektnet.Det anbefales at lave to udluftningsrør, en til bunden af tørbrøndenog en i toppen således, at der skabes mulighed for cirkulation itørbrønden.Overkanten af tørbrønden eller overbygningen skal være 30 cm.over terræn, så der aldrig kan løbe overfladevand til.TørbrøndBunden i tørbrønden eller gulvet i overbygningen skal være afbeton.Der må aldrig stå vand i overbygningen eller tørbrønden.5


Struer KommuneNatur– og MiljøafdelingenMarkvandingsboringer ogopblanding af bekæmpelsesmidlerDer er et fredningsbæltet på 5 meter omkring enhver boring. Dermå ikke benyttes eller opblandes bekæmpelsesmidler ifredningsbæltet.Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samtandre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt ifredningsbæltet.Den bedste løsning ved brug af vand fra markboringen tilopblanding af bekæmpelsesmidler:Den bedste løsning for at forhindre, at der sker tilbageløb afsprøjtemidler til boringen, er at placere en vandbeholder i minimum5 meters afstand fra boringen og fylde marksprøjten derfra.Beholderen bør placeres så højt, at der er frit løb ned tilmarksprøjten. Endvidere skal der være mindst 20 cm luft mellemvandtilløb og overløb på beholderen. Se figuren.6


Struer KommuneNatur– og MiljøafdelingenDen næstbedste løsning ved brug af vand fra markboringen tilopblanding af bekæmpelsesmidler:Hvis opblanding af sprøjtemidler sker med vand direkte fraboringen skal installationen udføres som vist på figuren og i enafstand af mindst 5 meter fra boringen.Der skal være mindst 20 cm luft mellem vandtilløb ogsprøjtebeholder, så der ikke kan ske tilbageløb til boringen af vandblandet med sprøjtemidler.7


Struer KommuneNatur– og MiljøafdelingenPas på dit vand8

More magazines by this user
Similar magazines