29. ÅRGANG - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk
  • No tags were found...

29. ÅRGANG - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

BestyrelsenFormand: Henrik ElmerHavnegade 40 - 4941 Bandholmtlf.54788787 - h.elmer@mail.tele.dkNÆSTFORMAND: Kurt KjærEgeskoven 178 - 2600 Glostruptlf. 43426534 - egeskoven@mail.tele.dkKasserer: Palle MallingerSortland 4, Sø . Svenstrup - 4130 Viby, Sjællandtlf. 46195401 - pallem@ruc.dkSekretær: Kenneth AstrupBirkemose 4 - 2640 Hedehusenetlf. 46592280 - kenneth.astrup@mail.dkBest.medlem: Jens WestermannStavnsbjerg allé 82 - 2730 Herlevtlf. 44846353 - jwgts@tiscali.dkBest.medlem: Jørgen E. AndersenHundige Strandvej 114 - 2670 Grevetlf.43904465 - jeandersen@webspeed.dkGirokonto: 162-6388Besøg ogsåForeningens hjemmesidewww.sortkrudt.dkTRYKToptryk Grafisk ApSBuskmosevej 4, 6300 GråstenKrudtslamMedlemsblad for DanskeSortkrudtsskytterDanske sortkrudtsskytter er Forbundet afDanske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernesformål er: Gennem træningsskydningerog ved deltagelse i inden- ogudenlandske arrangemenger, hvor der skydesmed gamle våbentyper - at fremme interessenfor disse våben, samt færdighedeni at betjene sådanne våben. Forbundet vilved selv at arrangere konkurrencer ogved direkte informationsformidling,medvirke til at interessen forkonkurrencer - den militære-og kulturhistoriskeside af dette områdevinder udbredelsei ind- og udland.RedaktionRedaktør: Bo HerbstAlle indlæg kan mailes eller sendes tilmail: fam.herbst@tdcadsl.dktlf.: 47107722 eft. kl.18:00.Medlemsindlæg og annoncer skal væreredaktøren i hænde senest: 1/2 - 1/4 - 1/8- 1/11.Artikler, læserbreve, fotos og andet, derønskes trykt i bladet sendes til redaktionen.Annoncepris oplyses af formanden.Abonnement på Krudtslam koster80,- kr. pr. årgang = 4 numre.Blade i løssalg kan købes hos redaktørenfor 25,- kr. pr. stk.Forsidefoto:Våben display på “Tower castle” i London.Bladet udkommer1. marts - 1. maj1. september - 1. december


IndholdRedaktørens side 2Redaktionelle oplysninger 3Krudtkassen 5Bestyrelsesmøde 7Indb. til Repræsentantskabsmøde 9Til skræk og advarsel 10Invitation til Regions mesterskab 12Genladning af sortkrudtpatroner 15Kursus (Genladning ) 23Ny skydeklasse 24Køb & Salg 26


KrudtkassenHer har jeg gennem en årrække skrevetlidt om hvad der rør sig i den danskesortkrudtverden. Denne gang erjeg meget ked af at måtte meddelefølgende:Mogens Wamberg døde pludseligt istarten af december måned, efter korttids sygdom. Netop som han efterat være gået på efterløn skulle til atnyde sit velfortjente otium. Mogensvar formand for Helsingoranskesiden foreningens start. En post hani alle årene bestred med stor interessefor sortkrudtssagens, skytternesog foreningens ve og vel. Mogensvar ligeledes involveret i skyttessageni Helsingør Skyttekreds. Iforbundet var han medlem af Lovudvalget.Havde man brug for enmeningstilkendegivelse gik manikke forgæves til Mogens, som altidhavde et forslag eller en mening omtingene. Mogens var en mand med etstort venligt hjerte. En person som vilblive savnet fremover.Æret være hans minde.14980 kr. fik vi denne gang, efter ansøgningtil Biblioteksstyrelsen, somhjælp til forsendelse af Krudtslam.Det luner lidt med så mange rare kroner.Dansk Skytte Union og De DanskeSkytteforeninger er i gang med atudarbejde nyt, up to date, undervisningsmaterialetil genladningskurserne.Paul Due har skrevet om genladningaf sortkrudtpatroner, førstedel kan du læse her i bladet. Lige pthar jeg ikke kendskab til hvornår oghvor der afvikles genladningskurser,udover det her i bladet annoncerede.Vi vil meget gerne have kendskab tilhvor stort et ønske der er rundt omkringi foreningerne for genladningskurser.Snak om det, og kom med enudmelding på repræsentantskabsmødet.Tiden nærmer sig for det årligerepræsentantskabsmøde. Der skalvælges nye folk til bestyrelsen, ligesom der skal findes folk til de forskelligeudvalg. Se indbydelse andetstedsher i bladet. Så her er chancen til atmedvirke og påvirke udviklingen iDanske Sortkrudtsskytter. Hardsysselser værter ved DM i år. Så er listenfor DM arrangører ikke længere.Altså, kunne din forening tænke sig atarrangere et DM i de kommende år, så


er det med at slå til på repræsentantskabsmødet.Udover at det er en sjovudfordring at arrangere et DM, så erder som regel også lidt til klubkassenbagefter. Jeg håber at rigtig mangeforeningsrepræsentanter møder op iNyborg, og vil deltage aktivt og konstruktivti forbundets udvikling.Sverige er vært ved De NordiskeMesterskaber i år. Det foregår i Forsaden 20.-22 juli. EM afholdes i Parma,Italien fra den 5.- til 12.- august..Svenskerne vil hyre en bus til at køretil EM, og vi er inviteret med på busturen.Kontakt forbundet hvis du erinteresseret i at deltage. Eller se merepå vores hjemmeside.Husk afleveringsfristen for UbertiCuppen. Senest den 23. marts!Henrik Elmer


BestyrelsesmødeReferat af bestyrelsesmøde i Danske Sortkrudtskytter,lørdag, den 20. Januar 2007Deltagere:Henrik Elmer, Kurt Kjær, JørgenAndersen, Jens Westermann, PalleMallinger, Kenneth Astrup, samt BoHerbst, redaktør af Krudtslam.Referent:Kenneth AstrupPunkt 1: Emner til ny formandHenrik Elmer foreslog JørgenAndersen som kandidat. Jørgenfremlagde herefter sine tanker foret evt. formandskab, bl.a. skullebestyrelsen inddrages mere iopgaverne, så vi kunne videreføredet af Henrik Elmers store arbejde.Fundamentet var rigtig godt, takketvære Henrik, men der lå også mangestore opgaver i fremtiden, og det varderfor nødvendigt, at hele bestyrelsenpåtog sig flere opgaver, som hidtilhavde været varetaget af formanden.Bestyrelsen var enige om, at støtteJørgens kandidatur.Kurt Kjær var villig til valg somformand for Sportsudvalget.Henrik Elmer ville gerne stå forforbundets hjemmeside.Jens Westermann ønskede at udtrædeaf bestyrelsen.Hermed mangler der to kandidater tilbestyrelsen. MEGET gerne nogen fraJylland/Fyn.Punkt 2: Næste KrudtslamSTOR ROS til Bo Herbst for sidstenummer. Meget flot blad.Kurt og Bo foreslog, at evt. datoer forgenladningskursus´er blev anført ibladet. Derudover blev bladet kun så


godt, som de artikler, der blev bragt ibladet. Så inputs er velkomne.Efterfølgende debat omkringgenladningskurser. Poul Due og Leoer godkendte som instruktører.Punkt 3: NyhedsbrevHenrik orienterede.Punkt 4: EventueltKurt orienterede om Westernskydningpå Kalvebod. Debat/snak om emnet.Næste møde:11. marts 2007 kl. 10:00 hosJørgen Andersen i Hundige.Henrik Elmer, formand ogKenneth Astrup, ref.


RepræsentantskabsmødeRepræsentantskabsmøde Lørdag den 12.majkl 13.00Sted: Hotel Storebælt i Nyborg.(Samme sted som de sidste år).Dagsorden ifølge vedtægterne:1. Valg af dirigent og referent.2. Beretning fra: Formand. Redaktør. Lovudvalg. Patronudvalg ogSportsudvalg.Alle beretninger fremlægges til godkendelse.3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.4. Budgetfremlægning.5. Indkomne forslag. Følgende forslag er modtaget fra Sjællandske:Personer som er fyldt 60 år må bruge 2-håndsfatning i pistolklassernesom afvikles ved DM.6. Fastsættelse af kontingent.7. Valg af forbundets bestyrelse.8. Valg af repræsentant til MLAIC.9. Nedsættelse af diverse udvalg.10. Valg af 2 revisorer.11. Eventuelt.Vedr. pkt.7. På valg er formand Henrik Elmer. Henrik modtager ikkegenvalg. Bestyrelsen foreslår Jørgen Andersen som formandskandidat.Jens Westermann og Jørgen Andersen er ligeledes på valg. Jensmodtager ikke genvalg.Alle foreningsformænd vil modtage indbydelse med tilmeldingsskema,indkomne forslag, godkendt regnskab m.m. , medio marts.Med venlig hilsenBestyrelsenDet reviderede regnskab kan grundet tidsnød først bringes i næste blad,som kommer 1.maj.


Til skræk og advarselEn lidt voldsom og teatralsk overskrift,indrømmet, men alligevel. Her er etpar billeder af 2 originale forladeriflersom begge pludselig opgav ævred, såat sige. Den ene riffel er en kaliber.58” som skytten igennem flere år haranvendt jævnligt på skydebanen medstor fornøjelse. Den blev ladet med 50grains ”fyrværkerkrudt” også kendtsom riffelkrudt, ”universalkrudt” harjeg sågar hørt det omtalt som. Altsåen temmelig moderat ladning til enfin gammel original riffel. Men endag var det uden forudgående varselslut. Den anden riffel en kaliber .33”,som skytten gennem et stykke tidladede med 20 grains schweizer krudt.En dag ville han prøve med en lidthøjere ladning for at se om det villegive et bedre resultat på skiven. DenEgon’s Kal. 33 Original.10


Jan’s Kal. 58 Original.blev ladt med 45 grains schweizer.De første 10 skud gik også fint, menså ----------! Piberne på begge riflerviste inden uheldene ingen tegn påbegyndende brud, udbulning, ellerandet der kunne vække mistankeom risiko for en løbssprængning.På kaliber .33” riflen har kammereten godstykkelse på 7 mm, og påkaliber .58” riflen en tykkelse på5 mm. Godstykkelser som beggesagtens, i teorien, kan klare denævnte ladninger og også væsentligstørre ladninger for den sags skyld.Men en dag gav metallet altså op.Stof til eftertanke? Jeg synes det. Ibegge tilfælde skete der heldigviskun materiel skade. Gudskelov varder ingen personskader. Men verdener blevet 2 originale rifler fattigere.Henrik Elmer11


Invitation til Regions Mesterskabfor Sortkrudts Skydning i Region Nord12. & 13. maj 2007Præmier og gavekort for over 10.000 kr.SPONSORAalborg VåbenhandelVi inviter jeres forenings medlemmertil Regions Mesterskab lørdag d.12/5 & søndag d. 13/5 2007 kl. 10.00– 16.00Der vil blive afholdt skydning i deforskellige klasser man tilmelder sig(dog ikke luntegevær eller luntepistol).Prisen for første tilmelding/klasse er75 kr. herefter pr. klasse 50 kr.Præmie overrækkelse efter skydningensafslutning ca. kl. 16.30. (afhængigaf tilmeldingen)Der vil være mulighed for campingfra fredag d. 11/5 kl. 17.00, manskal selv medbringe telt. Der er toiletforhold i klubhuset og mulighed forat kunne opbevare våben i boks..Cafeteriaet er åben fredag aften, lørdaghele dagen og søndag formiddag.Der vil kunne købes nødvendig forplejningså som: morgenmad – middagsmad– sodavand – øl – vin m.m. tilrimelige priser.Stævnet finder sted i Horsens HammersSkytteforening (Skytten) Vodskovvej103, Vodskov ved Aalborg.Foreninger der er inviteret til at deltagei stævnet er: Thy, Fladstrand,Nordjyske, Frederikshavn, Himmerlandskeog De Broderlige DanskeForladerskytters Selskab.Tilmeldingen senest d. 1. maj 200712


sendes til:Himmerlandske Sortkrudsskytterv/Preben Neckelmann 6168 05 50 bedst efter kl. 19.00 E -mail:preben@neckelmanndk.dkDe Broderlige Danske ForladerskyttersSelskabv/Per Jacobsen40 32 34 94 bedst efter kl. 17.00E-mail:per.jacobsen17@skolekom.dkTilmeldings blanketMed venlig hilsenPreben Neckelmann - Per Jacobsen - Palle Heine JensenHimmerlandske Sortkrudsskytter ogDe Broderlige Danske Forladerskytters Selskab13


Jeg ønsker at tilmelde mig i følgende klasser (sæt X):Pistolklasse 25 m:CominazzoKuchenreuterColtMarietteKronborgSmidth & WessonRiffelklasse 50 m:MiqueletVetterliKyhlPennsylvaniaWinchesterFestmiddag lørdag aften kl. 18.30 hvor der vil være mulighed for en 3 rettersmenu til 150 kr. pr. person. Børn spiser til ½ pris, så tag hele familien med.Vi/jeg vil gerne være med til festmiddagen lørdag aften.Antal i alt: Voksen: ___ Børn under 12 år ½ pris: ___Betaling på netbank: 9190 – 4567537221På vedlagt check: Sidste bindende tilmelding frist og betaling er d. 1. maj 2007Navn:Adresse:Postnr:By:Tlf.:e-mail:Forening:14


Genladning afsortkrudtpatronerafPaul Wahls Due,1. Del15


Genladning af sortkrudtpatroner adskillersig på flere punkter i forholdtil at lade patroner med røgsvagt krudtog kappeklædte kugler, der er faktiskikke så få andre ting at tage vare på,for at få en velfungerende og præcistskydende patron.Lad os starte med patronhylstret.Hurtigst muligt efter at en sortkrudtpatroner blevet affyret skal hylstretrengøres. Der er sikkert lige så mangemåder at gøre det på som der ersortkrudtskytter, men jeg gør detaltså på denne måde: Først bliver denafskudte fænghætte fjernet, ikke medgenladnings-værktøjet, da sortkrudtslammetkan sætte rust i værktøjet,men med en universal decapper, derbla. fås fra Lee, og som kun kosternogle få kroner.Dernæst tager man en plastikdunk, afpassende størrelse, med tætsluttendeskruelåg.I den fylder man de tomme hylstre,et kraftigt skvæt toiletrens og eddike-syre,og fylder op med varmtvand, skruer låget på, og så rysterman. Plastikdunken altså. På sammemåde som man i gamle dage mixedeen milk-shake. Når man har gjort detet godt stykke tid, skifter man sæbesyrevandet ud med flere hold varmtskyllevand, hvorefter hylstrene læggestil tørring.I den videre proces i genladningener det nødvendigt at tage hensyn tili hvilken type våben patronerne skalbruges. Disse typer kan groft indelesi henholdsvis enkeltskudsriffel, repeterriffelog revolver.Det enkleste er at lade patroner tilenkeltskudsriffel. Skal hylstrene genbrugesi den samme riffel som de erafskudt i, er det ikke nødvendigt atkalibrere hylstrene.Efter isættelse af ny fænghætte, kanman påfylde krudtladning. Dette gøresgennem et mindst 50 cm. langt laderør.Laderøret får krudtkornene tilat ”pakke” bedre, hvilket gør, at derbåde er plads til mere krudt samt atdet får krudtladningen til at brændemere rent og regelmæsigt. Krudtladningensstørrelse skal afpasses såledesat den bliver en smule komprimeret,ikke for meget, kun ca. 1-2 mm.Her må det være på sin plads at gøreopmærksom på at sortkrudt, af sikkerhedsgrunde,ikke må bruges i almindeligekrudtautomater. Mig bekendter Lyman den eneste der fremstilleren krudtautomat der er garanteret sikkertil sortkrudt. Desuden er den monteretmed et 60 cm. langt laderør. Den16


kan bestemt anbefales hvis man ladersortkrudtpatroner i større mængder.Ved større riffelpatroner er det almindeligtat anbringe en tætsluttendepapskive oven på krudtladningen.Dette er med til at forbedre presicionen.Herefter sætter man kuglen imed kuglesætter-værktøjet, og krymperhylstermundingen ganske let ikuglens krymperille. Ikke mere endat man stadig kan dreje kuglen medfingrene, men ikke trække den ud.1Fra forladerne er vi vandt til at brugerent bly. Det går ikke til bagladere.Her er vi nødt til at bruge en hårdereblylegering, men til enkeltskudsriflergår det at bruge en forholdsvis blødblanding, bestående af rent bly tilsat3-5 % tin. Det er den samme blandingsom man brugte i de gode gamledage.Til gengæld er det vigtigt at kuglenhar den rigtige diameter, og selv medmoderne nyfremstillede våben kanløbsdiameteren variere meget fra våbentil våben. Det er derfor en godide at måle det nøjagtige gangkaliberpå sit våben. Gangkalibret er løbetsdiameter fra bunden af riffelgangen iden ene side til bunden af riffelgangeni den anden side. Det er faktiskret nemt. Man tager en kugle af rentbly, der er noget i overstørrelse i forholdtil løbet. Med en plastikhammerbanker man kuglen ned i mundingen,hvorefter man med en messingstangaf passende diameter og 15-20 cm.lang banker kuglen det næste stykkened i løbet, hvorefter man med en rensestoktrykker kuglen resten af vejen,til den falder ud af kammerenden.Herefter kan man med en mikrometerskruemåle kuglen over dens størstediameter. Dermed har man løbetsnøjagtige gangkaliber. Herefter drejerdet sig om at kalibrere sine kuglerså de bliver en anelse større endgangkalibret. Hvis løbet for eksempelmåler 0.457” (engelsk tomme a`25,4 mm.) kalibrerer man kuglerne til.458-.459”. Det er vigtigt at kuglerneer mindst lige så store som gangkalibret.Er de blot en anelse i underkantenskyder riflen ikke precist.Kalibrering af kuglerne gøres bedstmed en såkaldt LUBRI-SIZER. Deter et aparat der både kalibrer og fedterkuglerne i `en arbejdsgang. Somfedt skal der bruges en type der egnersig til sortkrudt. Det der brugesaf de røgsvage skytter dur ikke. I degode gamle dage brugte man fåretalg.Det er stadig godt, men er ikke sær-17


lig holdbart, og besværligt at arbejdemed. De fleste topskytter rundt om iverden bruger SPG-LUBE.Det er etsmøremiddel der er specielt udviklettil sortkrudt, og er vældig praktisk atbruge, da det fås i stænger der passerlige ned i en lubri-sizerNu er det desværre ikke sådan at riflenskyder godt bare fordi kuglernehar den rigtige diameter. De flestesortkrudtbagladere er meget kræsnemed hensyn til hvilken kugle deskyder bedst med, så man må væreindstillet på at eksperimentere en heldel. Som en tommelfinger regel kanman dog regne med at de fleste våbenskyder bedst med kugler i dentunge ende af skalaen. Foreksempelskyder Pedersoli Sharps rifler i kaliber.45-70/90/120 bedst med Lyman# 457125. Det er en kugle der vejer508-520 grain afhængig af hvilkenblylegering man anvender. Med såtunge kugler i forbindelse med denmængde krudt som de store hylstrekræver bliver rekylen morderrisk.Nogle skytter prøver at dæmpe rekylenved at erstatte en del af krudtladningenmed et fyldstof, for eksempelmannagryn. Det er dog en fremgangs-måde jeg aldrig har brudt migom. Det skyder sjældent særlig godt,og kan man ikke klare rekylen burdeman have valgt et mindre kaliber.Selv har jeg valgt kaliber .38-55win. Et andet kaliber der har vundetstor udbredelse over hele verden er.40-65 win. Hylstret er det sammesom 45-70 blot knebet ind til .40.Kuglen vejer kun det halve af denman bruger i .45-70, og krudtladningener noget mindre.2At lade patroner til repeterrifler er enganske anden sag, og langt mere kompliceretend at lade til enkeltskudsrifler.Det er det ikke mindst fordi defleste af de repeterrifler vi bruger erlever ation rifler a`la Winchester. Herer både kuglens form og patronenslængde af afgørende betydning for atrepeteringen kan fungere glat og problemløst.Til repeterrifler er det nødvendigt altidat helkalibrere patronhylsterne, forat sikre en glidende repetering. Menogså den færdige patrons længde harafgørende betydning.Det siger sig selv at en patron ikke måvære længere end at den kan fungerei repetermekanismen, men omvendtmå den heller ikke være ret megetkortere. Når man køber en kugletang18


til det kaliber man skyder med, kanman ikke være sikker på at den egnersig til en lever action riffel. Herer placeringen af kuglens krymperilleafgørende for den færdige patronslængde. Som eksempel kan nævnesat det gamle hædderkronede firmaLyman`s kugletang # 427098 til 44-40 win. har krymperillen placeret såat patronen bliver 2mm. for lang . Tilgengæld kan denne kugle fint brugesi revolver . I øvrigt er den bedste kugletil 44-40 win. RCBS # 44-200FN.Den har krymperillen placeret på detrigtige sted, og er også den mest præcise.Selve krympningen gøres bedst i enseparat arbejdsgang med et særligtværktøj, og ikke, som det er normalt,med kuglesætteren. Grunden til det,er at vores gammledags patronhylstreer er meget tynde i godstykkelsen,specielt i hylsterhalsen.Hvis man på vanlig vis sætter kuglenog krymper i `en arbejdsgang, opstårder lige bag krympningen en størreeller mindre udbulning af hylstret,der gør at patronen går enten stramteller slet ikke i kammeret. Der findesto forskellige måder at krympe på,nemlig taper-crimp, der er til kappeklædtekugler, og roll-crimp, der er tilblykugler.Vi interreserer os derfor kun for rollcrimp.Den bedste måde at lave enkorekt krympning på, er med et specieltkrympe-værktøj. Det fås i flerefabrikater, men det bedste jeg harset, er fra Lee, og kaldes et ”Factorycrimp die”. De almindelige krympeværktøjervirker på den måde, atman presser hylstermundingen op ien indsnævring i værktøjet, hvorvedhylstermundingen bliver klemt sammen.Herved kan der kan opstå enudbulning af hylstret lige bag krympningen.Værktøjet fra Lee klemmersammen om hylstret på en måde, såman får en korekt krympning af hylstret,uden at der derved opstår en udbulning.Grunden til at krymperillens placeringer så vigtig, er at det er uomgængelignødvendigt at krympe hylstermundingeni krymperillen. Derfor erkrymperillens placering afgørendefor den færdige patrons længde. Detdur ikke bare at sætte kuglen dyberei hylstret.Et problem jeg har erfaret, med min32-20 winchester 73 er, at med Lymanskugle # 311008 bliver patronen ca. 1mm. for lang, og da der ikke findes19


af en ganske anden grund, nemligvigtigheden af en korekt krympningaf hylstermundingen.En korekt krympning gør, at der skalet langt større tryk til for at kuglenbegynder at sætte sig i bevægelse,end hvis det kun er friktionen i hylstretder holder fast i kuglen.Det vil sige, at uden krympning sætterkuglen sig i bevægelse indenkrudtladningenhar nået at udvikle et rimeligt højtgastryk. Dette gør at en uforholdsmæsigstor del af gastrykket fiser udved tromlespalten, hvilket indebærerat kuglen får for lav hastighed, at derer stor variation i kuglens hastighedfra skud til skud, samt at krudtetfår en dårlig og uren forbrænding,hvilket igen fører til dårlig precision.Husk derfor altid at give revolverpatroneren kraftig roll-crimp, ikke medkuglesætteren, men med et særligtkrympeværktøj.Med hensyn til kuglediameteren erdet ikke så meget løbet vi skal kiggepå, men derimod tromlens kammerboring,idet kuglens diameter helstskal være det samme som kammerboringen.Det ideelle er en smulestørre end løbets gangkaliber. I enkaliber .38 eksempelvis, en tromleboringpå .357” og løbets gangkaliber.355”. Kuglens diameter skal davære .357”.4En del skytter ønsker at reduserekrudtladningen i patronerne, entenaf hensyn til rekyle eller precision.Men som de fleste sikkert ved skalen sortkrudtladning altid komprimeresen smule. Krudtladningen måikke ligge ”løst”. Vi er altså nødt tilatbruge et midel til at fylde hylstretmed. Til det brug anvender de flestemannagryn. I en revolverpatron kaliber.45 colt skal der normalt bruges35 grain sortkrudt. Her kan man eksempelvisredusere ladningen til 20grain krudt, og derefter fylde op medmannagryn således at hele ladningenkomprimeres et par millimeter. Mannagrynetfylder man ned direkte ovenpå krudtladningen. Der behøver ikkevære nogen papskive imellem.Det er dog kun cylindriske patronhylstrehvor krudtladningen kan reduserespå denne måde. I hylstreder er koniske eller flaskeformede,kan man ikke redusere ladningen, daman risikerer at få forhøjet gastryk.Her kan man i stedet bruge en mere”tam” krudttype. I stedet for det hidsigeSchweizer No. 2 kan man brugeElefant Ffg.21


For eksempel tager en .44-40 patron33 grain Sch. No.2, hvilket giver enmundingshastighed på 320 meter prsekund. Den samme ladning medElefant FFg giver en hastighed på240 m/s. Og rekylen bliver tilsvarendemindre.Men pas på med at redusere krudtladningenfor meget i revolveren, daman risikerer at få en kugle til at siddefast i løbet. En såkaldt ”stock-bullet”.Der sker det, at efterhånden som manhar skudt et vist antal skud begynderløbet at kokse til. På et eller andettidspunkt har der samlet sig så megetkoks, at en kugle bliver siddendei løbet, og ved næste skud sprængerløbet. I tidens løb er der sprængt flererevolverløb med reduserede, end medfulde ladninger.det til sidst sprængtes. Det er Ikkeså mærkeligt at revolverne alle var ikaliber .45, da løbets godstykkelse idette store kaliber er meget lille. Etråd må derfor være at rense løbet forhver 25 skud. Det vil afgjort også væremed til at forbedre precisionen.Hilsen Duemanden !Fortsættelse følger i næste nummerArtikelfotos: Henrik ElmerMen også med fuld ladning kan manfå løbssprængning.Jeg har kendskab til 3 revolvere, alle ikaliber .45, en Ruger og to Uberti, derpå ”uforklarlig” vis har fået sprængtløbet. Ved nærmere undersøgelse vistedet sig, at alle tre revolvere havdeskudt halvtreds til hundrede skududen rensning. På grund af det storeantal skud havde der efterhåndensamlet sig så meget koks i løbet at22


KursusGenladnings kursus i Esbjerg!Såfremt der er tilstrækkelig tilslutning afholdes der genladnings kursuspåEsbjerg Skyttecenter, Mådevej 113, EsbjergSøndag den 25/3 kl.10.00Pris for deltagelse kr. 500,-, hvilket indeholder forplejning hele dagen,samt kursusbevis. Tilmelding senest den 15/3 til:Paul Wahls Due, tlf 74756655Foto: H. Elmer23


Nye skydeklasserTillæg til Danske Sortkrudtsskyttersskydereglement.Klasse:lamarmora.Skydeafstand: 50m.Skydestilling: Stående.Skive: International pistolskive ISSF 50m.Våbentype: Militær perkussionsriffel over 13.5 mm kaliber (.5315”)Sigtemidler:Projektil:Skydetid:Andet:Af original type med mindre tilladte ændringerOriginal type Minie’ eller kompressionskugler30 minutter.Snelle, kind- eller kolbepuder, rensning af pibe imellemskuddene og brug af laderør er ikke tilladt.Denne klasse blev, som Rolf Anholm omtalte i sidste nummer, vedtagetpå MLAIC mødet i Bordeaux. Bortset fra at skydestillingen er ståendeog afstanden 50 meter, er klassekravene de samme som for Minie’.Vores gode gamle danske klasse Pennsylvania, 50 meter flintriffel, er nublevet international, så nu kan du blive verdensmester i en klasse vi harhaft som national klasse i mange år.Henrik Elmer24


Køb og SalgUberti “New Army” cal. .44 med Lothar Walther løb. 2 år gammel og meget velholdt- skyder godt. Kugletang i .454 samt pistonnøgle medfølger. Nypris for revolver:3300 kr. Samlet pris: 2800.- Kontakt Kenneth Astrup, kenneth.astrup@mail.dk eller 6168 4639.Med venlig hilsenKenneth26


EfterlysningRedaktionen efterlyserrelevante artiklerog billeder til brug ikrudtslam.Bo Herbst27


Afsender:Henrik ElmerHavnegade 404941 Bandholm“Returneres ved varig adresseændring“B - PostKr.Broderet stofmærkeca. Ø 85 mmKr.40Klistermærkeca. Ø 90 mmKr.12EmaljemærkeBrochenål Ø 28 mmKr.50Knaphuls Ø 19 mmKr.20Klistermærke til krudtskabet15x21 cm ell. 21x30Kr.cm.5075Mærkerne kan bestilles hos:Palle Mallinger - pallem@ruc.dkGirokort til betaling medsendes28

More magazines by this user
Similar magazines