At bruge it motiverende og realistisk - Jeppe Bundsgaard

jeppe.bundsgaard.net
  • No tags were found...

At bruge it motiverende og realistisk - Jeppe Bundsgaard

Friskolen Østerlund31. marts 2011At bruge IT på en motiverende ogrealistisk mådeLektor, ph.d. Jeppe BundsgaardDanmarks Pædagogiske Universitet


En kort præsentation...• Ph.d. om danskfagets it-didaktik• Aktionsforskning i samarbejde med lærere på fynskskole• Lektor i kommunikative kompetencer på DPU• Arbejder med• videns- og netværkssamfundets kompetencekrav• It-understøttelse af undervisningen• Deltager i udvikling af undervisningsmaterialer• Dynamitbogen, Webparlament, Redaktionen, FutureCity mm.


At skrive sig til læsning...• Læseforskningen tyder på at det at producerefører til bedre læsning• Derfor: Her er nogle ideer til at arbejdeproduktivt i børnenes/de unges fritidsliv


Skrivning i kommunikativesammenhænge• Breve til og fra bedsteforældre• 3. a skal skrive et brev til en af deresbedsteforældre eller forældre.• En del går i gang med krum hals.• Men nogle sidder meget hurtigt og kigger ud iluften.• Peter siger: ”Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive!”.


Peter har fat i den lange ende• For uden en reel kommunikationssituation, så erdet meget ofte umuligt at finde på noget at skriveom.• Peters lærer må altså skabe en ramme omproduktionen af tekst.


Forfra• 3. a arbejder med samfundskendskab• For at udvikle en dybere forståelse af det samfund delever i• og derigennem blive i stand til at deltage i dedemokratiske beslutningsprocesser og til at bidrage tildette samfund.• De skal finde ud af hvilke jobs der skal varetages.• Efter en fælles brainstorm har de skrevet noglealmindelige jobs op på tavlen.• Men læreren siger at der er mange flere. Derfor foreslårhun at eleverne skriver emails til deres bedsteforældreog spørger dem hvilke jobs de har haft gennem tiden.


Skrivning med mål• Peter skriver på livet løs til alle sine bedsteforældre. To dagesenere åbner eleverne deres e-mailbokse og går i gangmed at læse.• Læreren deler tavlen op i fire kategorier:Laver ting ogmadSælgerHolder styrpå ting ogmenneskerPasser på ogunderviser


Læsning med mål• Nu skal eleverne sige hvilke jobs de har oghvilke kategorier de findes inden for.• De læser deres tekster igen – denne gang skalde finde og kategorisere information


Hvorfor er det smart?• Skrivning med mål• Læsning med mål• Fokus i læsningen• Abstraktion - generalisering•• Funktionel skrivning og læsning• Autentiske situationer


Hjemmeside i det små• Læreren tager et digitalfoto af tavlen efter timenog skriver oversigten rent derhjemme.• Hun lægger oversigten på hjemmesiden.• Næste dag skriver eleverne en kort tekst påhver deres side på hjemmesiden.• De skriver bl.a. hvad de gerne vil være når debliver store.• Læreren sætter en gæstebog ind på hver afelevernes sider.


Kommunikationen fortsætter• Tredje dag sender eleverne endnu en e-mail tilbedsteforældrene og forældrene. Med tak forsvaret og en link til klassens hjemmeside.• Der går et par dage og elevernes gæstebøgerbugner efterhånden af kommentarer forforældre og bedsteforældre.


Hvorfor er det smart?• Skrive til interesserede modtagere• Genren gives af den autentiske situation• Jeg skriver for at kommunikere – ikke for atblive rettet.


OpgaveUdtænk i store træk et didaktisk design hvori derindgår autentisk kommunikation


Læsning af bøger – off- og online• Lave et bibliotek• Og supplere det med online resurser• ABC.dk• Frilaesning.dk• Danskedyr.dk• Superbog.dk• Lave anmeldelser på SFO/ungdomsklubshjemmeside• Eller www.boggnasker.dk


Tegneserierhttp://www.pixton.com


Lav en film• Designerstar/home/jeppe/Dokumenter/Foredrag/Læsning og skrivning i fritidslivet/Designerstar.mp4


Lav en film• Vado Mobiltelefon Webcam


Lav en film• Start uden forberedelse• Klip filmen fx i MovieMaker, VideoPad, Kino osv.


Lav en filmskole• Giv kritik• På teknikken• Historien, rekvisitter, locations• Tal om kameravinkler, klippeteknik, berettermodel• Lav manuskripter• Lav storyboards• Lav rekvisitter• Fordel roller


Berettermodel


Storyboard


Lav stop-motionhttp://ssclc.wordpress.com/2009/08/10/animation/http://www.wikihow.com/Create-a-Stop-Motion-AnimationSoftwarehttp://www.heliumfrog.net63.net/heliumfrogindex.html


Så simpelt...• Tag billeder med mobilen• Klik hurtigt gennem billederne• Se selv...


Lav ”film” med fotos• Photo Story• http://vimeo.com/7943542• http://www.microsoft.com/danmark/uddannelse/photosto


Lav en (stopmotion-)film!• Tag jeres mobilkamera frem...• Find på en historie – om en blyant og etviskelæder?• And action!


Eller lav den helt store produktion• Www.filmlinjen.dk


Summe• Ok, hvordan gør vi det?• Hvad med teknikken?• Hvordan sætter vi det i gang?


http://www.boggnasker.dk/vbforum/fan-fiction/4150-harry-potter-awards.htmlSkriv!• Fan fiction• Fans skriver med på deres yndlingshistorier• Deler dem med hinanden• Kommenterer og giver råd


Skriv!• Lav forfatterværksted• Forfatterkursus• Ugentligt kritik-møde• Giv konstruktiv kritik på hinandens historier• Del erfaringer med at skrive historier• Tal om hvilken litteratur der inspirerer• Inviter ”rigtige” forfattere• Gør værkerne ”virkelige”• Trykkes, indbindes og sættes i biblioteket


Læs og Skriv i ”andre”genrer/medierhttp://www.lindhardtogringhof.dk/Files/HTML/smsroman/sms-roman.html


Skriv!• En stafethistorie• To børn/unge skriver første afsnit på institutionenshjemmeside/i forum• Sender til næste gruppe• Børnene har tilmeldt sig til stafethistorien på forhånd• Historien offentliggøres på hjemmesiden


Summe• Hvordan kan skrivning i skolen og i fritidenorganiseres?• Hvad kan I gøre?


Lav en avis• Livet i skolen, SFO'en, klubben• Hvad sker der på skolen? Hvad sker der medskolen?• Hvad sker der i lokalsamfundet• Hvad sker der i foreningslivet• Osv.


Hvordan?• Skriv i word/writer• Sæt op i Page Maker, Publisher, Scribus (www.scribus.net)• Eller lav den online• Eller brug Ekstra Bladets Redaktionen


Dagens nyheder og Klassens avis• Dagens nyheder• Se dagens nyheder på DR Update• Skriv speaker-oplæg• Vær speaker• Klassens avis• En gruppe skriver om en begivenhed i ugens der gik• Artiklen læses af klassen og der gives respons• Artiklen redigeres og lægges på klassens hjemmeside• Læreren er mesteren der indfører relevante faglige begreber(nyhedstrekant, relevanskriterier, stil og henvendelsesform,argumentation, vinkling osv.)


Summe• Kan vi lave en avis hos os?• Indhold?• Organisering?


Digitale læremidler


Hvad gør et lærermiddel?• Formidler et indhold• På et niveau• Med et fagsyn• I en form (billeder/tekst/lyd/aktiviteter osv.)• Tilrettelægger• Struktur i indhold• I en progression (taxonomi)• Organiserer• Lægger op til/skaber relationer mellem elever og lærer• Lægger op til processer i undervisningen• Understøtter processer, samarbejde


”Traditionelt” lærebogssystem• Alle spørgsmål er besvaret:• Hvad skal jeg gøre nu?• Hvad skal jeg vide og hvad skal eleverne vide?• Hvad skal jeg få eleverne til at gøre (eller hvad fårsystemet eleverne til at gøre)?• Indholdet er ”certificeret”• Progressionen er sikret• Kontrol af elevernes forståelse er sikret (opgaver)• Giver mig som lærer overblik og kontrol• ”Jeg kan være tryg”


Der er mange slagsdigitale læremidler• Træningsprogrammer• Interaktive undervisningsprogrammer• Vidensplatforme• Skalprogrammer• Samarbejdsplatforme• Praksisstilladserende interaktive platforme• Læringsspil/rollespil


Træningsprogrammer


Træningsprogrammer• Hop om bord computerspillet• Dele af Mingoville• Dele af Dansklandskabet• Dele af ABC.dk• Meget såkaldt Edutainment• Og tusindvis af andre programmer!


Hop om bord computerspillet


Hop om bord• Hvad er forbogstavet i dette ord?• Spand, båd, hus osv.• Evaluering• Hvor er du dygtig, det var godt, flot!, det varrigtigt… nej, det var ikke rigtigt, prøv igen,forkert!• ”Spil spillet”:• Prøv alle fire, og svaret er: Hvor er du dygtig!


Behavioristisk læringsteori• Operant betingning• Rigtig handling belønnes, forkert handling straffes• En læringsproces der uomtvisteligt virker• Tilrettelæggelse• Det faglige stof skal kunne ordnes i sekvenser af stof som kanformidles• Afbrudt af kontrolspørgsmål som kan belønnes• Målet er at eleverne kan undervise sig selv• Problemer• Den lærende responderer som en marionet• Den lærende lærer ikke at agere og reflektere, men at reagere oggætte


Hvad læres i Ombord i ord?• Lærer eleven hvordan man finder forlyden i et ord?• Lærer eleven at stave?• Lærer eleven at de elever som kan alting i forvejen,er gode, og dem som ikke kan er forkerte• Lærer eleven at skrivning handler om atkommunikere?• Lærer eleven at det er vigtigt at engagere sig?


Problemer med Ombord i ord• Eleven der ikke kan, lærer noget om egenuduelighed• Eleven der kan, begynder at kede sig• Eleven lærer at der findes rigtigt og forkert• Eleven lærer at sprog skal være korrekt –ikke at det handler om at kommunikere


Edutainment som ikke erbehavioristisk


Stjerneløb med computer i 0.kl.• På et udleveret papir til hver gruppe står enbesked.• Eleverne skriver sedlen af og får den læst opmed adgang for alle fx.• Løb ud til flagstangen og find papkassen.


Stjerneløb fortsat• Ved flagstangen finder de et stykke agurk. Sammenmed agurken ligger endnu en seddel• osv. til eleverne har samlet til en lækker frokost.• De to i gruppen hjælpes ad med at sige og skrivebogstaverne, så de både bliver set, hørt, talt ogskrevet.• Og de får erfaring med samarbejde


Børneskrivning


Børneskrivning• Prøv det her:• Www.skole.smartsitepublisher.dk/oesterlund/• Gå ind i Projekter->Skrivebøger• Opret en bruger. Opret en bog.• Sæt billeder ind og Skriv!


Interaktiveundervisningsprogrammer


Udforskende programmerNetLogo• Med NetLogo kanalverdens processersimuleres• Eleverne kan ændrepå faktorer og sekonsekvenserne• Fx Klimaforandringer• ccl.northwestern.edu/netlogo


Udforskende programmerGeogebra• Geogebra er et dynamiskmatematik-softwaresom forener aritmetik,geometri, algebra ogInfinitesimalregning.• Med GeoGebra kanmatematiske udtryk ogformler afbildes ogafprøves• www.geogebra.org


Mapicture• Interaktive kort• viser udviklingen i data overtid og sted• Fx befolkningstilvækst iDanmark gennem 20 år• Undervisningsmateriale• Støtter eleverne i at brugeMapicture• Giver eksempler påhvordan Mapicture kanbruges i undervisningen.• Http://Skole.mapicture.dk


Konstruktivistisk læringsteori• Eleverne skal selv konstruere deres forståelse af etfænomen.• De skal udfordres og gives input som de selv kanagere med• Indholdet er forståelse af viden og færdigheder tilhåndtering• Læremidlet udfordrer• Eleverne er de aktive – læreren vejleder• Elev-computer-organisering


Prøv selv...• www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/• Næstøverste menupunkt til venstre (It iundervisningen – links)


Opgave• Udtænk• en meningsfuld og lærerig edutainment-opgave• eller en anvendelse af udforskende programmer• Hvad er de faglige mål?


Vidensplatforme ogskalprogrammer


Skalprogrammer og vidensplatforme isamarbejde og projektarbejde• https://prezi.com/secure/48c5c1c49d054fc7009f32b


Vi vil ha' en hockeybane!• Lave vedtægter• Udforme ansøgning til kommunen• Designe en model af banen• Finde egnede steder• Lave design• Lave hjemmeside for foreningen osv.


Interaktive Whiteboards• Et par ord om interaktive whiteboards• For så ser I også FreeMinds i brug.• www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/interaktivewhit


Tematavlen


Interaktivt foredrag• Karakteristika ved et interaktivt foredrag• Indholdsmæssigt mål• Inddrager og aktiverer elevernes forhåndsviden• Strukturen på indholdspræsentationen er derfor ikke fastlagt• Foredraget kan komme ind på indhold der ikke var planlagt• Udfordring i et interaktivt foredrag• Der inddrages en lang række fagudtryk, begreber,fænomener osv. som ikke alle elever har umiddelbarpræsent erindring om.• Når læreren ”Tjekkoslovakiet”, hvor lå det så? Når han siger”kommunisme”, hvad er det så? Når han siger ”imellemkrigstiden”, hvornår er det så – og hvad kom før og efter?Når han siger ”Maginotlinjen som ligger i det nordøstligeFrankrig”, hvor er det så lige, og hvorfor der?


Powerpoint er ikke smart...• Fordi det interaktive foredrag ikke er lineærtfremadskridende


Hvad er tematavlen?• Tematavlen• Stiller forklaringer, billeder, diagrammer,illustrationer osv. til rådighed for læreren netop nårhan skal bruge dem• Ved brug af kun to tryk på tavlen• Let, intuitiv og hurtig at interagere med


Tematavlen


OpgaveUdtænk et didaktisk design hvori der indgår brugaf internettet


Computer Support forCollaborative Learning


Samarbejdsplatform: Dynamitbogen• Elever arbejder sammen om at skabe• dynamiske lærebøger til hinanden• på internettet• på tværs af skoler, klasser og årgange.


Dynamitbogen• Væsentligste begrundelse• Kommunikationssituationen er autentisk• At skrive til konkrete modtagere• De sociale relationer indgår som integreret del afprojektet• Der er klare faglige mål som kan nås i denfunktionelle sammenhæng


I forløbet indgår• Overvejelser over modtagergruppensforudsætninger og interesser• Valg af genre og tiltaleform.• Informationssøgning og fokusering ogproblemformulering• Skrivning og gensidig responsgivning• Løbende publicering og opbygning afhypertekststrukturen.


PraksisStilladserendeinteraktiv platform


At arbejde som...• Journalister• Rådgivende ingeniører• Kriminalefterforskere• Kommunikationsrådgivere• Filmskabere


Hvorfor? Tankerammer!• Fællesskaberne udvikler tankerammer:• Forskellige måder at vide noget,• beslutte hvad der er værd at vide noget om,• og at tilføje til den fælles fond af viden og forståelse ifællesskabet• Tankerammer er praksiskompetencer• Faglige kompetencer læres gennem• autentisk arbejde• Meningsfuldt!


Men, men, men...• Faglighed• Drukner let i produktmålet• Kaos• Lærerens tid går med organisering• At få alle med• De svage og de dovne dukker sig• Struktur på arbejdet• Hvad skal jeg nu gøre?


Praksis-Stilladserende InteraktivPlatform• Stilladserer• Organiserer samarbejde• Strukturerer processen• Stiller relevante redskaber til rådighed fordeltagerne• Gør praksisfællesskabet relevant for skolen vedat• Fokusere på de aspekter af praksisfællesskabetsom aktualiserer relevante kompetencer• Understøtte udviklingen af faglige kompetencer• Reducerer kompleksiteten i praksis


Ekstra Bladet Redaktionen• Elever producerer avis online• Avisen trykkes i 1000 eksemplarer• Gratis


Elevernes arbejde struktureresFaser fraprofil over planlægning, research, foto,fokus ogskrivning tilLayout og Deadline


Kaos håndteresooooOrganisering af arbejdetfra start til slut•Eleverne opretterartikler …•fordeler opgaver …•sætter deadlines …Eleverne ved hvad deskalLæreren har overblikketLæreren kan sætte indhvor der er behov.


Future City• Future City er i problemer• Bruger for meget energi frakulkraftværker, forurener åer og søer,har mest tung industri osv.• Arbejdsløshed, dårlige skoler etc.• Eleverne er rådgivende ingeniører.• Mål: At præsentere den bedste planfor Future City.


En ingeniørarbejdsplads...


Organiserer samarbejdet– og understøtter lærerens overblik


Faglige begreber og metoder nårder er brug for dem…• Udfordringen for læreren:• At få faglige aspekter af arbejdet tematiseret når derer behov for det.• At kunne gennemskue hvad der er faglighed i• At kende alle de faglige aspekter


Faglige loops i projektarbejdeKarsten Schnack 2000Interaktive assistenter


Faglighed: Interaktive assistenter• Tager udgangspunkt ielevernes konkreteopgave• Leder elevene gennemarbejdsgangen ellererkendelsen• Computeren strukturerer – eleven tænker• Computeren sidder ikke med alle svarene – de er ikke”multiple choice”


Interaktive assistenter II• Computeren stiller noglegennemtænktespørgsmål, så eleventænker videre• Computeren integrererelevens respons i denvidere proces• Præsenterer fagligebegreber og metoderundervejs – integreret


Forsøgsopstillinger og artikler


Assistentrapport


Assistentrapport• En oversigt over• svar på de vigtigste spørgsmål• Kan vises til og• diskuteres med læreren• Kan fungere som rettesnor ifht. diskussionen• som grundlag for argumenter i diskussionen itværgrupperne, som erindring om fagligeovervejelser osv.


Læringssyn• Det faglige indhold• bliver vigtigt at lære i praksis• – og læres gennem praksis• Autentisk kommunikation er• motiverende• Eleverne er• engagerede og samarbejder om autentiskeudfordringer• Læreren er• Deltager i praksis og faglig vejleder


RollespilHurtigt


”Velkommen på forsiden”Et dilemmaspil• Et spil om at skabe• den bedste forside• Som at være der selv• Journalist• Fotograf• Redaktør• 2 lektioner• God indledning til Redaktionen


Velkommen på forsiden…• Eleverne kan udvikle• mere kritisk sans over for avisernes nyheder• Lærer om• presseetik• Lærer om• journalisters, fotografers og redaktørers roller (derestankerammer)• Eleverne diskuterer på baggrund af forskelligviden – har behov for hinandens viden


Rollespil: Drabssag Melved


Rollespilo Konfrontationo Spillet om magteno Drabssag Melvedo Velkommen på forsiden


Læringsteori• Indholdet er i praksis• kompetencer i diskussion, refleksion, præsentation osv.• kompetencer mere end viden• Spillene aktiverer eleverne• provokerer til diskussioner og overvejelser• Læreren er• organisator og vejleder• Eleverne• arbejder sammen med hinanden og mod hinanden• Rummet er som• en moderne kontor-arbejdsplads


Lav en hjemmeside• Alt om... WOW, CS, Anders And, Harry Potter,Dinosaur osv.• Vores vejledninger• Vejledninger til spil, lege, mobiltelefoner,computerprogrammer• For klassen, SFO, ungdomsskolen• For lokale foreninger


Simpel teknik!• Www.123hjemmeside.dk• Www.blogspot.com• Www.smartsitepublisher.dk• Osv.


Prøv selv!• http://skole.smartsitepublisher.dk/oesterlund• Brugernavn: laerer• Kodeord: laerer• Opret et menupunkt under Projekter• Skriv en tekst og sæt nogle funktionaliteter ind.


Tak for nuwww.jeppe.bundsgaard.netjebu@dpu.dkSpørgsmål og kommentarer?

More magazines by this user
Similar magazines