Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til ... - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til ... - Ny i Danmark

NOTATDato: 28. maj 2008Kontor: Kontoret for IntegrationspolitikJ.nr.: 2007/5023-175Sagsbeh.:JGBNotat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efterden danske lovgivningIndledningI de senere år er der sket en markant stigning i arbejdskraftindvandringen til Danmark. Det erregeringens mål, at rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft skal styrkes i de kommende år,og at arbejdskraftindvandrerne skal fastholdes i det danske samfund. Dette skal sikres ikkeblot ved integrationsinitiativer rettet mod arbejdskraftindvandrerne selv, men tillige ved tiltag,som bidrager til at integrere og fastholde deres medfølgende familiemedlemmer.Dette notat, som i hovedtræk beskriver arbejdskraftindvandreres og deres medfølgende familiemedlemmersadgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den gældende danskelovgivning, skal bidrage til en afklaring af, i hvilken udstrækning de nævnte bestræbelsermåtte kræve ændringer i lovgivningen.Notatet giver ikke en udtømmende opregning af forsørgelsesydelser og tilbud efter den danskelovgivning, men indeholder en gennemgang af nogle af de vigtigste. Der er ikke tale omen gennemgang af de pågældende ydelsers og tilbuds nærmere indhold, men alene om enredegørelse for, i hvilken udstrækning arbejdskraftindvandrere og deres familiemedlemmerer berettiget til at modtage dem. Det, som beskrives, er alene hovedreglerne på området, ikkeundtagelses- og overgangsbestemmelser mv.Notatet afsluttes med en skematisk oversigt.1. PersonkredsNotatet vedrører udenlandske arbejdstagere og selvstændige samt deres medfølgende familiemedlemmer.Udlændinge, der arbejder her i landet og bor i udlandet, og udlændinge, borher i landet og arbejder i udlandet, behandles dog ikke. Det skyldes, at udlændinge, der ikkebor her i landet, ikke skal integreres i det danske samfund, og at udlændinge, der ikke arbejderher i landet, har begrænset betydning for danske beskæftigelses- og erhvervsinteresser.Uden for notatets emnekreds falder endvidere udlændinge, som leverer grænseoverskridendetjenesteydelser her i landet, herunder deres udstationerede personale. Det skyldes, atgrænseoverskridende tjenesteydelser leveres af tjenesteydere etableret uden for Danmark


1.2. EU-arbejdstageres familiemedlemmerFølgende personer har i kraft af deres familiemæssige tilknytning til en herværende EUarbejdstagerefter EU-reglerne ret til at tage ophold hos denne her i landet:• EU-arbejdstagerens ægtefælle.• EU-arbejdstagerens efterkommere, der er under 21 år, og EU-arbejdstagerens ægtefællesefterkommere, der er under 21 år.• EU-arbejdstagerens og dennes ægtefælles efterkommere i øvrigt, som forsørges afEU-arbejdstageren.• Personer, der forsørges af EU-arbejdstageren og er beslægtet i opstigende linjemed EU-arbejdstageren eller med dennes ægtefælle.• EU-arbejdstagerens andre familiemedlemmer, hvis de i det land, de ankommer fra,forsørges af EU-arbejdstageren eller er optaget i dennes husstand.• EU-arbejdstagerens familiemedlemmer, hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gørdet absolut nødvendigt, at EU-arbejdstageren personligt plejer de pågældende.For de tre sidste personkategoriers vedkommende kan opholdsretten betinges af, at EUarbejdstagerenråder over sådanne midler til sit og de pågældende personers underhold, atde efter en konkret vurdering ikke må antages at ville falde det offentlige til byrde.Ved EU-arbejdstageres familiemedlemmer forstås i dette notat:• EU-arbejdstagerens ægtefælle.• EU-arbejdstagerens efterkommere, der er under 21 år, og EU-arbejdstagerens ægtefællesefterkommere, der er under 21 år.Det forudsættes endvidere, at de medfølgende familiemedlemmer selv er EU/EØS-borgereeller schweizere, hvilket er den typiske situation.1.3. TredjelandsarbejdstagereVed tredjelandsarbejdstagere forstås udlændinge, der har statsborgerskab i lande uden forEU/EØS og opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a.1.4. Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmerVed tredjelandsstatsborgeres familiemedlemmer forstås personer, som har opholdstilladelseefter udlændingelovens § 9 c som følge af en familiemæssig tilknytning til en tredjelandsarbejdstager.Efter gældende praksis meddeles der opholdstilladelse til en tredjelandsstatsborgers ægtefælleog mindreårige børn, medmindre udlændingens ansættelseskontrakt er på mindre end3 år, eller opholdstilladelse på beskæftigelsesområdet efter fast praksis kun kan gives og forlængesfor en kortere periode end i alt 3 år. På særlige områder meddeles der opholdstilla-Side 3


delse til de nævnte medfølgende familiemedlemmer, selvom kravet om, at udlændingensopholdstilladelse skal kunne gives for eller forlænges til mindst 3 års ophold, ikke er opfyldt.Det er en betingelse for at meddele opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer, atfamilien kan forsørge sig selv og skal bo samlet her i Danmark.Inddrages eller bortfalder tredjelandsarbejdstagerens opholdstilladelse, bortfalder samtidiggrundlaget for de medfølgende familiemedlemmers opholdstilladelse. Deres opholdstilladelsevil derfor som altovervejende udgangspunkt blive inddraget.2. ForsørgelsesydelserVed forsørgelsesydelser forstås i denne sammenhæng offentlig hjælp til forsørgelse, dvs.offentlige ydelser, der træder i stedet for eller supplerer egne arbejdsindtægter eller egenformue.En opholdstilladelse til en tredjelandsarbejdstager og dennes familiemedlemmer hviler på enforudsætning om, at de pågældende er selvforsørgende. Ophører forudsætningen med atvære opfyldt, bortfalder de pågældendes opholdsgrundlag, og deres opholdstilladelse vilherefter som altovervejende udgangspunkt blive inddraget. Hvis en tredjelandsarbejdstagereller hans familiemedlemmer modtager kontanthjælp eller starthjælp, betragtes familien ikkesom selvforsørgende.2.1. Kontanthjælp og starthjælpFor at opnå ret til kontanthjælp skal ansøgeren have opholdt sig i riget – eller efter omstændighedernei et EU/EØS-land eller Schweiz – i sammenlagt 7 af de seneste 8 år og inden forde seneste 8 år have haft, hvad der svarer til ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2½ år. Ellersyder kommunen starthjælp, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.Tredjelandsarbejdstagere. Det er en betingelse for at modtage såvel kontanthjælp somstarthjælp, at man kan påtage sig arbejde med dags varsel. Da tredjelandsarbejdstageres rettil at arbejde her i landet begrænser sig til det arbejdsforhold, som deres opholds- og arbejdstilladelsehviler på, og de derfor ikke kan påtage sig andet arbejde uden forudgåendetilladelse, er de hverken berettiget til kontanthjælp eller starthjælp.Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer. Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmerer – i modsætning til tredjelandsarbejdstagerne – fritaget for krav om særskilt arbejdstilladelseog kan derfor påtage sig et hvilket som helst arbejde. Dermed er de principielt berettigettil at modtage kontanthjælp og starthjælp. Ydelserne udbetales imidlertid kun, hvis familienikke er selvforsørgende, men er den ikke det, bortfalder grundlaget for såvel tredjelandsarbejdstagerenssom familiemedlemmernes opholdstilladelse. Der er derfor i realitetenikke adgang til kontanthjælp eller starthjælp for tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer.Side 4


EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere er berettiget til kontanthjælp og starthjælp på lige fodmed danske statsborgere.EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer er berettiget tilkontanthjælp og starthjælp på lige fod med danske statsborgere.2.2. ArbejdsløshedsdagpengeTredjelandsarbejdstagere. Det er en betingelse for at modtage arbejdsløshedsdagpenge, atman kan påtage sig arbejde med dags varsel. Da tredjelandsarbejdstageres ret til at arbejdeher i landet begrænser sig til det arbejdsforhold, som deres opholds- og arbejdstilladelse hvilerpå, er de ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer. Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmerer – i modsætning til tredjelandsarbejdstagerne – fritaget for krav om særskilt arbejdstilladelseog kan følgelig påtage sig et hvilket som helst arbejde. De er derfor berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge på lige fodmed danske statsborgere.EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer er berettiget tilarbejdsløshedsdagpenge på lige fod med danske statsborgere.2.3. BarselsdagpengeTredjelandsarbejdstagere. Tredjelandsarbejdstagere har ret til barselsdagpenge i sammeudstrækning som danske statsborgere. Mister tredjelandsarbejdstageren sit arbejde vedbarselsdagpengeperiodens indtræden eller i løbet af denne, bortfalder dog grundlaget forhans opholds- og arbejdstilladelse.Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer. Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmerhar ret til barselsdagpenge i samme udstrækning som danske statsborgere.EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere har ret til barselsdagpenge i samme udstrækning somdanske statsborgere.EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer har ret til barselsdagpengei samme udstrækning som danske statsborgere.2.4. SygedagpengeTredjelandsarbejdstagere. Tredjelandsarbejdstagere har ret til sygedagpenge i samme udstrækningsom danske statsborgere. Mister tredjelandsarbejdstageren sit arbejde ved sygedagpengeperiodensindtræden eller i løbet af denne, bortfalder dog grundlaget for hans opholds-og arbejdstilladelse.Side 5


Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer. Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmerhar ret til sygedagpenge i samme udstrækning som danske statsborgere.EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere har ret til sygedagpenge i samme udstrækning somdanske statsborgere.EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer har ret til sygedagpengei samme udstrækning som danske statsborgere.2.5 FolkepensionTredjelandsarbejdstagere. Har tredjelandsarbejdstageren boet i Danmark mindst 10 år mellemdet 15. og 65. år, heraf mindst 5 år umiddelbart inden pensionen ydes, har den pågældenderet til at få udbetalt folkepension her i landet i samme udstrækning som danske statsborgere.Har Danmark indgået aftale med tredjelandsarbejdstagerens hjemland om socialsikring, har den pågældende endvidere ret til at få udbetalt folkepensionen i hjemlandet ogsom udgangspunkt i samme udstrækning som danske statsborgere. 1Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer. Har familiemedlemmet boet i Danmarkmindst 10 år mellem det 15. og 65. år, heraf mindst 5 år umiddelbart inden pensionen ydes,har den pågældende ret til at få udbetalt folkepension her i landet i samme udstrækning somdanske statsborgere. Har Danmark indgået aftale med tredjelandsarbejdstagerens hjemlandom social sikring, har den pågældende endvidere ret til at få udbetalt folkepensionen i hjemlandetog som udgangspunkt i samme udstrækning som danske statsborgere.EU-arbejdstagere. Har EU-arbejdstageren boet eller arbejdet i Danmark, optjener den pågældendedansk pension på lige fod med en dansk statsborger og har ret til at få udbetaltfolkepension her i landet og i udlandet i samme udstrækning som danske statsborgere.EU-arbejdstageres familiemedlemmer. Har familiemedlemmet boet i Danmark, optjener denpågældende dansk pension på lige fod med en dansk statsborger og har ret til at få udbetaltfolkepension her i landet og i udlandet i samme udstrækning som danske statsborgere.2.6. EfterlønAdgang til efterløn er uafhængig af statsborgerskab, men som udgangspunkt betinget afbl.a. 30 års forudgående medlemskab af en dansk A-kasse.1 Danmark har indgået bilaterale aftaler om social sikring med følgende lande: Pakistan, det tidligere Jugoslavien,Marokko, Tyrkiet, Canada, Chile, Israel, New Zealand, Australien, Kroatien og USA (endnu ikke trådt i kraft).Side 6


2.7. BørnefamilieydelseUdbetaling af børnefamilieydelse sker uafhængig af statsborgerskab. En herboende udenlandskfamilie har derfor adgang til børnefamilieydelse på samme vilkår som en dansk familie.2.8. Statens UddannelsesstøtteTredjelandsarbejdstagere. Tredjelandsarbejdstagere kan sidestilles med danske statsborgeremed hensyn til muligheden for at få SU til uddannelser i Danmark, hvis de umiddelbart føransøgningstidspunktet har haft erhvervsarbejde her i landet i et vist omfang. Hvis en tredjelandsarbejdstagerophører med at arbejde for at blive fuldtidsstuderende, bortfalder imidlertidsamtidig det grundlag, hans opholds- og arbejdstilladelse hviler på.Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer. Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmerkan på visse betingelser sidestilles med danske statsborgere med hensyn til mulighedenfor at få SU til uddannelser i Danmark. Der kan f.eks. udbetales SU til• studerende, som umiddelbart før ansøgningstidspunktet har haft erhvervsarbejdeher i landet i et vist omfang,• studerende, som sammen med deres forældre har taget fast ophold her i landet, førde fyldte 20 år, og• studerende, som har haft fem års sammenhængende ophold i Danmark, uden at derer taget ophold i landet med henblik på uddannelse.EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere er berettiget til SU på samme vilkår som danske statsborgere.EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer er som udgangspunktberettiget til SU på samme vilkår som danske statsborgere.2.9 Statens voksenuddannelsesstøtteTredjelandsarbejdstagere. Tredjelandsarbejdstagere er berettiget til Statens Voksenuddannelsesstøttepå samme vilkår som danske statsborgere.Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer. Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmerer berettiget til Statens Voksenuddannelsesstøtte på samme vilkår som danske statsborgere.EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere er berettiget til Statens Voksenuddannelsesstøtte påsamme vilkår som danske statsborgere.EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer er berettiget tilStatens Voksenuddannelsesstøtte på samme vilkår som danske statsborgere.Side 7


2.10 Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelseTredjelandsarbejdstagere. Tredjelandsarbejdstagere er berettiget til godtgørelse ved deltagelsei erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på samme vilkår som danske statsborgere.Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer. Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmerer berettiget til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsepå samme vilkår som danske statsborgere.EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere er berettiget til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettetvoksen- og efteruddannelse på samme vilkår som danske statsborgere.EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer er berettiget tilgodtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på samme vilkårsom danske statsborgere.2.11 BoligsikringHerboende udlændinge har adgang til boligsikring på samme vilkår som danske statsborgere.2.12 Ydelser efter integrationslovenHverken EU-arbejdstagere, tredjelandsarbejdstagere eller deres familiemedlemmer har adgangtil ydelser efter integrationsloven.3. Andre tilbud3.1. Uddannelse og undervisning3.1.1. GrundskoleundervisningEU-arbejdstageres og tredjelandsarbejdstageres børn har adgang til skoleundervisning pålige fod med danske børn. Ved ophold her i landet af 6 måneders ophold eller mere indtræderder undervisningspligt.3.1.2. GymnasieundervisningEU-arbejdstageres og tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer har adgang til gymnasieundervisning(hf, stx, hhx og htx) på lige fod med danske statsborgere.3.1.3. ErhvervsuddannelserEU-arbejdstageres og tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer har adgang til erhvervsuddannelsernepå lige fod med danske statsborgere.Side 8


3.1.4. Videregående uddannelserAdgangen til optagelse på de videregående uddannelser (universitetsuddannelser, diplomuddannelserm.v.) er uafhængig af statsborgerskab, men der vil efter omstændighederne blivestillet krav om beherskelse af dansk på et vist niveau.EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer. EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmerhar gratis adgang til de videregående uddannelser.Tredjelandsarbejdstagere og deres familiemedlemmer. Tredjelandsarbejdstagere og deresfamiliemedlemmer har gratis adgang til de videregående uddannelser, hvis de har tidsubegrænsetopholdstilladelse, eller hvis de som følge af internationale aftaler, som Danmark harindgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.3.1.5. Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)Adgangen til arbejdsmarkedsuddannelse er uafhængig af statsborgerskab, men der vil efteromstændighederne blive stillet krav om beherskelse af dansk på et vist niveau.3.1.6. Danskuddannelse for udlændingeEU-arbejdstagere, tredjelandsarbejdstagere og deres familiemedlemmer har – efter omstændighedernemod betaling af et gebyr – ret til op til 3 års danskuddannelse. Uddannelsen,der er niveaudelt efter kursisternes skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, omfatterundervisning i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold. Består kursisten ikkeden afsluttende prøve inden 3 år, kan kommunalbestyrelsen forlænge undervisningsperioden.3.2. Sundhedsydelser (sygdom, graviditet, fødsel)EU-arbejdstagere, tredjelandsarbejdstagere og deres familiemedlemmer har samme adgangtil sundhedsydelser som danske statsborgere.3.3. Aktive tilbud (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelsemed løntilskud) efter lov om aktiv beskæftigelsesindsatsTredjelandsarbejdstagere. Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelsemed løntilskud tilbydes personer, som ikke er i arbejde. Da en tredjelandsarbejdstagers opholdstilladelsehviler på det ansættelsesforhold, som hans opholds- og arbejdstilladelse ermeddelt under henvisning til, vil grundlaget for hans opholdstilladelse bortfalde ved ledighed.Spørgsmålet om adgang til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelsemed løntilskud har derfor ikke praktisk relevans for så vidt angår tredjelandsarbejdstagere.Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer. Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmerhar adgang til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskudpå samme vilkår som danske statsborgere. Opmærksomheden heledes dog på, atSide 9


tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud givestil bl.a. personer, som modtager starthjælp eller kontanthjælp, og at tredjelandsarbejdstageresfamiliemedlemmer i praksis vil være afskåret fra at modtage sådanne ydelser somfølge af kravet om selvforsørgelse. Der henvises til afsnit 2.1.EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere har adgang til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktikog ansættelse med løntilskud på samme vilkår som danske statsborgere.EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer har adgang tilvejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på sammevilkår som danske statsborgere.3.4. Tilbud efter integrationslovenHverken EU-arbejdstagere, tredjelandsarbejdstagere eller deres familiemedlemmer har adgangtil tilbud efter integrationsloven.3.5. Pasning og pleje3.5.1. Dagtilbud til børn (børnepasning m.v.)EU-arbejdstageres og tredjelandsarbejdstageres børn har adgang til dagtilbud til børn på ligefod med danske børn.3.5.2. Ældrepleje (hjemmehjælp og plejehjemsplads)EU-arbejdstagere, tredjelandsarbejdstagere og deres familiemedlemmer har samme adgangtil ældrepleje som danske statsborgere.4. SammenfatningNotatet beskriver udenlandske arbejdskraftindvandreres og deres medfølgende familiemedlemmersadgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den gældende danske lovgivning.Der sondres i notatet mellem arbejdskraftindvandrere fra EU/EØS-landene og Schweiz(i notatet benævnt EU-arbejdstagere) og udenlandske arbejdskraftindvandrere i øvrigt (i notatetbenævnt tredjelandsarbejdstagere).Notatets hovedkonklusioner er følgende:1. Det overvejende udgangspunkt er, at arbejdskraftindvandrere og deres familiemedlemmeri henseende til adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter lovgivningener ligestillet med danske statsborgere. (Dog har varigheden af et forudgåendeophold her i landet for visse ydelsers vedkommende betydning for, hvornår eller ihvilken udstrækning en ydelse kommer til udbetaling).Side 10


2. Tredjelandsarbejdstagere og deres familiemedlemmer er på visse områder anderledesstillet end danske statsborgere og EU-borgere.En tredjelandsarbejdstager kan ikke modtage kontanthjælp eller starthjælp, eftersomhans ret til at arbejde her i landet er begrænset til det ansættelsesforhold, hans opholds-og arbejdstilladelse hviler på, og han derfor ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet.Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer kan – som konsekvens af udlændingerettenskrav om selvforsørgelse – som udgangspunkt heller ikke opretholde deresopholdstilladelse, hvis tredjelandsarbejdstageren eller et familiemedlem modtagerkontanthjælp eller starthjælp.En tredjelandsarbejdstager kan endvidere ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge,eftersom hans ret til at arbejde her i landet er begrænset til det ansættelsesforhold,hans opholds- og arbejdstilladelse hviler på, og han derfor ikke kan stå til rådighedfor arbejdsmarkedet.Spørgsmålet om adgang til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelsemed løntilskud er uden praktisk relevans for tredjelandsarbejdstagere, idetsådanne tilbud gives til ubeskæftigede personer og grundlaget for en tredjelandsarbejdstagersopholdstilladelse bortfalder, hvis han mister sit arbejde. Tredjelandsarbejdstageresfamiliemedlemmers i praksis manglende adgang til kontant- og starthjælpbevirker endvidere, at spørgsmålet om ret til vejledning og opkvalificering,virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud ofte ikke aktualiseres for dennepersongruppes vedkommende.3. Arbejdskraftindvandrere og deres familiemedlemmer har – efter omstændighedernemod betaling – adgang til tre års danskuddannelse for udlændinge, men er ikke berettigettil tilbud eller ydelser efter integrationsloven.Side 11


SKEMATISK OVERSIGT. FORSØRGELSESYDELSER.Nedenstående oversigt giver kun en stærkt forenklet sammenfatning. Der henvises til beskrivelseni notatet af de forskellige ydelser.TredjelandsarbejdstagereTredjelandsarbejdstageresfamiliemedlemmerEU-arbejdstagereEU-arbejdstageresfamiliemedlemmerKontanthjælp og starthjælpNej Ej relevant Som danske statsborgereSom danske statsborgereArbejdsløshedsdagpengeNejSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereBarselsdagpengeSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSygedagpengeSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereFolkepensionPå visse betingelsersom danske statsborgerePå visse betingelsersom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereEfterlønSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereBørnefamilieydelseSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereStatens uddannelsesstøttePå visse betingelsersom danske statsborgerePå visse betingelsersom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereStatens voksenuddannelsesstøtteSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereVoksen- og efteruddannelsesgodtgørelseSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereBoligsikringSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereYdelser efter integrationslovenNej Nej Nej NejSide 12


SKEMATISK OVERSIGT. ANDRE TILBUD.Nedenstående oversigt giver kun en stærkt forenklet sammenfatning. Der henvises til beskrivelseni notatet af de forskellige tilbud.TredjelandsarbejdstagereTredjelandsarbejdstageresfamiliemedlemmerEU-arbejdstagereEU-arbejdstageresfamiliemedlemmerGrundskoleundervisningEj relevantSom danske statsborgereEj relevantSom danske statsborgereGymnasieundervisning Ej relevant Som danske statsborgereEj relevantSom danske statsborgereErhvervsuddannelser Ej relevant Som danske statsborgereEj relevantSom danske statsborgereVideregående uddannelserPå visse betingelsersom danske statsborgerePå visse betingelsersom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereArbejdsmarkedsuddannelse(AMU)Som danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereDanskuddannelse forudlændingeJa Ja Ja JaSundhedsydelser (sygdom,graviditet, fødsel)Som danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereVejledning, opkvalificering,virksomhedspraktikm.v.Ej relevant Begrænset relevant Som danske statsborgereSom danske statsborgereDagtilbud til børn (børnepasningm.v.)Som danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereÆldrepleje (hjemmehjælpog plejehjemsplads)Som danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereSom danske statsborgereAktive tilbud efter lovom en aktiv beskæftigelsesindsatsEj relevant Begrænset relevant Som danske statsborgereSom danske statsborgereTilbud efter integrationslovenNej Nej Nej NejSide 13

More magazines by this user
Similar magazines