Karrierejob + HD og MBA tog tiden 3 - CA a-kasse

ca.dk
  • No tags were found...

Karrierejob + HD og MBA tog tiden 3 - CA a-kasse

Da Brian Kruse Jacobsen i 2001 arbejdede som salgsleder i TDC,lå det lige for at starte på en HD i afsætning for at blive bedre tiljobbet. Han fik TDC med på ideen, så de sponsorerede uddannelsen.”Den store motivation til at tage en uddannelse ved siden af jobbet,er for mig at man får et studieforløb, hvor man fordyber sigteoretisk, men med det samme kan afprøve det i praksis i detdaglige arbejde. Det udvider værktøjskassen både fagligt og kompetencemæssigt”,siger Brian Kruse Jacobsen.TDC Talent Pool gav MBAKort tid efter at Brian Kruse Jacobsen blev færdig med sin HD,blev han udvalgt til TDC’s Talent Pool – hvor TDC hjælper lovendelederemner i organisationen på vej med individuelt tilpassede uddannelsesprogrammer.En egentlig udviklingspakke, som bådevirksomhed og medarbejder kan have udbytte af.”Som led i Talent Pool bliver man tilbudt en MBA-plads efter egetvalg. Og jeg valgte at tage Executive MBA på Henley BusinessSchool. Ikke mindst fordi det er en international MBA, så jeg følte,at min værkstøjskasse blev udvidet inden for både sprog og ledelse,og samtidig kunne jeg også udvide mit netværk. Og så erHenley skruet sådan sammen, at man kan tage et år ad gangen.Det tiltalte mig, at man kunne tage det i etaper og som fjernstudiummed seminarer indimellem. Det gør det nemmere at overskue,også for familien”.MBA fulgte med jobskifteBrian Kruse Jacobsen startede på MBA i efteråret 2005, menundervejs i uddannelsen skiftede han job fra TDC til en andenvirksomhed, som så også overtog sponsoratet af uddannelsen.”Det er jo en dyr uddannelse til i alt 350.000 kroner, så jeg forhandledemig frem til, at jeg kunne færdiggøre studiet, og at debetalte for resten af uddannelsen. Det var ok med dem, hvis barejeg passede mit arbejde som markedschef. Men jeg følte ikke, atvirksomheden så det som et potentiale for dem. Det var udelukkendefor min skyld – som en del af lønpakken”, siger han.Netværket brugesBrian Kruse Jacobsen blev færdig med sin MBA i foråret 2010,og i starten af 2010 fik han også nyt job – som administrerendedirektør i McPHONE Telemarketing, som er et af landets størstetelemarketingbureauer. I det job har han løbende glæde af netværketfra MBA.”Vi trækker løbende på hinanden. Jeg er ofte i kontakt med minestudiekammerater om det ene eller det andet ledelsesaspekt,som vi lige kan vende sammen”, siger han.Uddannelse fremmer karrierenUdover de nye værktøjer, som han har fået, er Brian Kruse Jacobsenikke i tvivl om, at hans uddannelser også haft betydning forhans karrieremuligheder.demonstreret, at du har et vist overblik og kan klare et vist arbejdspres,men jeg tror også, at det i høj grad handler om titler.Når man som arbejdsgiver screener et ansøgerfelt, så kigger manhurtigt ned over det og leder efter nøgleord, og der skader detikke med en ekstra uddannelse”, siger Brian Kruse Jacobsen.Sponsor på hjemmefrontenBrian Kruse Jacobsens drenge har lige skullet vænne sig til denye tilstande: En far, der har tid til at tage i med i svømmehallen,følge dem til sejlads, tennis- og fodboldkampe eller bare gå ensøndagstur med hele familien.I en pæn del af deres opvækst har det nemlig mest været deresmor, Lotte, der har stået for de ting. For når Brian havde fri fraarbejdet, var de ledige huller i kalenderen fyldt op med studier– først en HD ved ASB i 2001-2003 og derefter en Executive MBAved Henley Business School i 2005-2010.Nu gør vi det færdigt”Der er da indimellem, hvor man har spurgt sig selv, om det harværet det værd i forhold til familielivet. Men der har Lotte sagt,at nu gør vi det færdigt. Så jeg har haft en god sponsor på hjemmefronten”,siger Brian Kruse Jacobsen.Han har brugt omkring 15 timer om ugen på studierne ved sidenaf chefjobs med 40-50 timers arbejde om ugen. Læsningen harværet i faste rammer – efter arbejde og inden spisetid og fortrinsvisom søndagen, og ellers har han sat sig ind i kontoret, når tidenhar været til det.Hele familiens MBAUddannelse ved siden af arbejdet kræver to ting, mener BrianKruse Jacobsen.”Du er nødt til at have en personlighed, som gør dig i stand til atarbejde, når tiden er til det – også selvom resten af familien tagertil familiefødselsdag eller kører til fodbold. Og så er du nødt til athave fuld opbakning fra din familie til, at du prioriterer sådan. Nårmine kolleger spørger, hvad der skal til for at tage en MBA, så erdet vigtigste, at man har en klar aftale med hele familien. Jeg harset for mange skæbner undervejs, hvor man ikke havde gjort sigdet klart. Den væsentligste årsag til frafald fra studiet er ikke fagligeudfordringer, det er simpelthen, at man ikke kan få det til athænge sammen i forhold til familien og ens arbejdsplads”, sigerBrian Kruse Jacobsen.For Brian Kruse Jacobsen var det derfor en stor tilfredsstillelse attage familien med til MBA-graduation i London i efteråret 2010.”Det er ikke kun min MBA, det er hele familiens MBA. Turen sattepunktum for forløbet, hvor familien fik set skolen og alle de folk,der rendte rundt i kapper med diplomer og var glade – så drengenekunne se, hvad det egentlig var for et sted, deres far havdebrugt så meget tid på”, siger Brian Kruse Jacobsen.”Det giver et løft internt i organisationen, men også når jeg harskullet skifte job. Det har givet nogle nye jobmuligheder både eftermin HD og min MBA. Det har noget at gøre med, at hvis duhar taget en uddannelse sideløbende med arbejde, så har du jo4 CAnyt


Når mine kolleger spørger, hvad der skal til for at tage en MBA, så er det vigtigste,at man har en klar aftale med hele familien. Jeg har set for mange skæbnerundervejs, hvor man ikke havde gjort sig det klart...” BRIAN KRUSE JACOBSEN”CAnyt 5


Aftal det hele – gode råd om efteruddannelseAF LARS ULRIK JEPPESEN, KARRIEREKONSULENT I CA A-KASSEVar 2010 endnu et år, hvor du ikke fik optimeretdine kompetencer? Eller hvor dulærte noget, som du aldrig rigtig fik brugtefterfølgende? Succesfuld efteruddannelsehandler om aftaler, aftaler, aftaler – omhvad der skal ske og hvorfor – før, under ogefter efteruddannelsen.Afklaring – hvad vil du, hvad har du brug forFor at du kan få en ordentlig afklaring, er du nødt til at lave enordentlig plan for dig selv. 1: Hvad er det for kompetencer, jegmangler. 2. Hvad er det, jeg skal være bedre til. Når først du veddet, så har du både A og B i flytteprocessen. Dér, hvor du er i dag,og dér, hvor du godt vil hen – de kompetencer, du skal tilegne dig.Derefter gælder det så om at finde ud af, hvilken efteruddannelseder passer bedst til behovet. Er det en HD? Er det et projektlederforløb?En MBA eller et kortere kursus?Hvor tilegner du dig bedst de kompetencer, som du har brug for,for at udfylde disse ting, som du ikke har i øjeblikket. Hvis du harafdækket dit behov og har fundet ud af, hvordan det kan opfyldes,så har du også argumenterne på plads i forhold til din chef.Lav evt. et uddannelses-scorecard sammen med chefen næstegang, du er til MUS-samtale:1. kolonne: Hvad er det for kompetencer, du skal bruge?2. kolonne: Hvor god er du til dem i dag (på en skala fra 1-10)3. kolonne: Hvor vigtige er de (på en skala fra 1-10)?Hvis scoren er lav i nr. 2, men høj i nr. 3, så er der et udviklingsbehov.Aftale med dig selvAftalen med dig selv handler først og fremmest om ambitionerog tid.Hvad er dit ambitionsniveau? Skal du være en A-student, eller erdet fint nok at gå igennem med et mere almindeligt snit.Hvad har du tid til? Hvor mange timer vil det kræve at få topkarakterer,hvor mange timer kan du nøjes med? Udover selveundervisningen skal der også medregnes tid til forberedelse,gruppearbejde, opgaver og transport.Aftale med baglandetDet kan nok ikke undgås, at der bliver tidspres, når du kaster 10-20 timers uddannelse ind i en i forvejen travl hverdag, men du kangøre meget ved på forhånd at forventningsafstemme og aftalemed baglandet. Er de villige til, at du bruger de næste to år på, atdu i 15 timer om ugen læser lektier og deltager i gruppearbejde?Sæt jer ned og find sammen ud af, hvor de timer så helt konkretskal komme fra. Er det ægtefællen, der skal stå for alt det praktiske?skal du læse om aftenen og/eller rive søndagen ud af familiekalenderentil studierne? Hvis I på forhånd har aftalt det, kommerdet ikke som en ubehagelig overraskelse bagefter.Aftale med chefenAftal med chefen, hvad der forventes af dig, mens du læser, så Ier enige om rammerne for din uddannelse: Betaler virksomhedenuddannelse og bøger? Kan du få fri, hvis der er undervisning påhverdage? Bliver der taget hensyn, eller skal du bare passe dinkvote? Er der forventninger fra virksomheden til eksamensresultatet?Hvad nu, hvis du skal bruge et halvt år eller et semesterekstra på det. Er det acceptabelt eller ikke?Sæt dig ned med din chef og lav en plan for implementeringen,inden du tager på kursus eller starter på uddannelse. Vi kenderdet nok alle sammen, at når man har været på kursus og kommertilbage, så ligger der sådan en bunke papirer og sager og venterpå os. Og hvis der ikke er en plan for, hvordan din nye viden skalbruges, så ryger kursusmappen ind på hylden og bliver den dyrestestøvsamler.Derfor bliver man nødt til at sige, ’Nu kommer du på det her kursus,og når du kommer tilbage, så skal du også arbejde med nogetaf det’. Og hvis det er nye opgaver, skal man sørge for, at der ogsåer afsat tid til dem i forhold til de opgaver, man har, og i forholdtil ens afdeling. Det kræver et stykke arbejde, men det er nødvendigt,hvis efteruddannelsen ikke bare skal være nice-to-know.”Hvis der ikke er en plan for, hvordan dinnye viden skal bruges, så ryger kursusmappenind på hylden og bliver dendyreste støvsamler”. LARS ULRIK JEPPESEN”6 CAnyt


HD tidligt og sildeDen ene står tidligt op og læser, inden hun tager på job. Den anden går i gang medat læse, når børnene er puttet. De mødes på HD-studiet to aftener om ugen på CBS– den ene for at få papir på sine kompetencer, den anden for at skifte spor...AF OLE STRAND FOTO DAS BÜROCAnyt 7


maceuten Lea Hyllested, som går på samme HD-aftenhold, ikkeret meget om salg og marketing.”Jeg læste 1. del for fem år siden, mens jeg havde en søn. I mellemtidenhar jeg fået en mere og holdt pause fra HD, men er såstartet igen i efteråret. Der har ligesom ikke været luft til det førnu, og det har heller ikke været relevant i mit nuværende job”,siger Lea Hylllested, der i 5 ½ år har arbejdet med lovreguleringaf lægemidler hos lægemiddelkoncernen GlaxoSmithKline.For et år siden fortalte hun sin chef, at hun gerne ville starte igen– og at hun gerne på sigt ville arbejde med marketing.”Der er ikke mulighed for at arbejde med marketing i mit nuværendejob, så ved PUS (personaleudviklings-samtalen, red.) kastedejeg mig ud i det, og spurgte min medicinske direktør, hvordankan jeg komme over i vores marketingafdeling, for de vil jo ikkebare ansætte mig derovre fra den ene dag til den anden, uden atjeg har en viden og en erfaring, uden at jeg kan levere noget”,siger Lea Hyllested.Enden på samtalen blev, at GlaxoSmithKline betaler for HD-uddannelsen,og at Lea ved siden af studierne er begyndt at arbejdeen dag om ugen i virksomhedens marketingafdeling. Der er dogikke slækket på hendes gamle arbejdsopgaver, så i realiteten harhun fået flere opgaver.”Jeg har fået en midlertidig assistent nogle timer om ugen til athjælpe mig med mine hidtidige opgaver, mens jeg læser. Men isidste ende er det mig, der har ansvaret, og da det handler om atfølge lægemiddellovgivningen, er det sjældent, at man kan gøredet 80 %. Der er lige så høje krav, som der hele tiden har været”,siger Lea Hyllested.Et liv i tre zonerMed fuldtidsjob og nye arbejdsopgaver oveni, plus to små børn ogen mand med meget overarbejde i nyt job, er det begrænset, hvormeget tid Lea kan bruge på uddannelsen.Vildt fedt, når man er i detI det zoneopdelte liv er der ikke meget plads til fritid og venner.”Der er ikke meget tid til fritid. Sport er nedprioriteret – lige lidtfor meget måske – og jeg tager aldrig ud alene. Vi ser stadig venner,men kun i weekenden og kun, hvor vi tager hele familien med.Men det er vigtigt at huske hinanden på, at vi er i et parforhold– at der er en grund til, at man har fået de her børn, så en aftenom ugen har vi taget fri til, at vi sidder og laver et eller andet sammen.Det kan være at se en film eller spille et spil, men studium ogarbejde det er forbudt”, siger Lea Hyllested.Selvom familien til tider er hårdt spændt for, vil Lea bestemt ikkeynkes.”Man får jo et fantastisk drive af alt det her. Jo mere travlt manhar, jo mere når man faktisk. Det er vildt fedt, når man er i det,at lære noget nyt og bruge det, men jeg glæder mig også til den28/5 i år, hvor de næste fag er overstået, og der er to månedersferie fra studiet. Jeg tror ikke, jeg kunne klare to år i træk udenen pause – til at reflektere og bruge tingene i praksis og lige kommeigen på sit arbejde, hvis der er noget, som har hængt en lillesmule”, slutter Lea Hyllested.”Man får jo et fantastisk drive af alt dether. Jo mere travlt man har, jo mere nårman faktisk. Det er vildt fedt, når man eri det, at lære noget nyt og bruge det”.LEA HYLLESTED””Vi har fem timers undervisning om ugen, og så siger de kloge jo,at der så burde være 15 timers læsning derudover. Men det er deraltså ikke tid til i vores husholdning, og det betyder også, at detikke bliver stjernekarakterer og stjerne-indlæring hele vejen. Jeghar været nødt til at forholde mig til, at studiet i denne omganger min tredje prioritet efter arbejdet og min familie. Det er enaccept, som jeg har skullet vænne mig til – at man ikke kan væreperfekt på alle områder”, siger Lea Hyllested.For at få tingene til at fungere, bliver familien nødt til at prioritere,og Lea Hyllested deler sin dag ind i tre klart adskilte zoner.”Når jeg er på arbejde, så fokuserer jeg på det. Når jeg kommerhjem, er der kun fokus på børnene og huslige opgaver. Så må børnenevære med til at lave mad og sætte vasketøj over, og hvadder nu ellers skal laves derhjemme. Det kan ikke vente til, de erputtet. For når børnene sover, så sætter jeg mig til at læse. På denmåde har jeg skullet lære at prioritere og leve meget i nuet. Altsåplanlægge og derefter leve i nuet”, siger Lea Hyllested.CAnyt 9


Gratis kurser omjobsøgning, karriereudviklingog personlig udviklingJobsøgningog karriereudvikling• Proaktiv jobsøgningFind frem til de gode job, som aldrigannonceres.– Lær at være aktiv på en ny måde. Viarbejder med at turde mere...– Lær nye metoder – tænk utraditioneltog få nye ideer til at søge job.– Lad os inspirere hinanden til at gånye veje...,vi brainstormer.• CV og ansøgninger, der virkerSådan skriver du, så du kommer tilsamtaleI CA læser vi over 2000 ansøgningerog CV’er om året. Kom og få vores budpå, hvordan du gør en forskel, når dusender din ansøgning.• Succes til jobsamtalenVær forberedt og få jobbet!Bliv endnu mere tydelig i din kommunikationtil samtalen.Få input til, hvordan du får synliggjortdine kompetencer i forhold til jobbet.• Find motivationen i jobsøgningenBliv endnu bedre til at motivere digselv og holde fokus i din jobsøgningPå dette kursus arbejder vi blandt andetmed motivation og identitet, og duvil få mulighed for at give din jobsøgninget 360 graders eftersyn.Du skal have været ledig i min. seksmåneder, og vi forventer, at du hardeltaget på CA´s kurser om CV ogansøgning, succes til jobsamtalen ogproaktiv jobsøgning.• KarrierenavigeringHvilken retning skal du gå?Ved at blive mere bevidst om dinegrundlæggende værdier og kompetencerskaber du det fundament, der isidste ende skal sikre, at dit kommendejob matcher dine ønsker og kvalifikationer.Personligudvikling• CoachingFå en smagsprøve!Få en introduktion til coaching og oplev,hvordan du kan an vende coachingi forhold til dit job eller din personligeudvikling.• Forhandlingsteknik – IntroduktionLær at håndtere konflikter i forhandlingenFå en grundlæggende forståelse forforhandlingsprocessen samt praktiskeredskaber og teknikker.• Kom stress til livsmed positiv psykologiKurset er en introduktion til positivpsykologi, mindfulness og stress.Du kan undersøge, hvad der fører tilstress i din hverdag, og hvilke symptomerog reaktionsmønstre du har.Du får også en masse praktiske rådtil stresshåndtering, og der trænes iforskellige mentale nærværsøvelser.• Kommunikationog KonflikthåndteringBliv bedre til at få dine budskaberigennemDin evne til at samarbejde og kommunikereer afgørende for, at dunår dine mål. Bliv endnu bedre til atkommunikere, så modtageren i højeregrad forstår dine hensigter og undgårdermed, at uenigheder eskalerer tilmulige konflikter.• Professionel NetworkingNetværk er en af de vigtigste faktorerfor at indgå i det moderne samfundmed succes. Dette gælder både i privatlivetog i erhvervslivet.• Præsentationsteknik der virker,del IHar du prøvet at præsentere etbudskab, uden følelsen af at trængeigennem? Eller er du usikker, når duskal formidle et budskab for en gruppetilhørere.• Præsentationsteknik der virker,del IIHar du erfaring med præsentationerog ønsker at få feedback på dinpersonlige stil, eller har du deltageti præsentationsteknik del I. På dettekursus kigger vi nærmere på personligstil og virkemidler.• Styr din hverdagSådan bruger du tiden rigtigt og nårmere. Kender du det? Tiden slår ikketil, det bliver sværere at nå det hele, ogder opstår ofte forandringer, som ‘vælter’planerne? Så deltag i et kursus,der handler om personlig planlægning,kvalitet og at kunne styre din dagligdag.10 CAnyt


Rabat påfaglige kurserCOGNITIVEL E A R N C E N T E RProjekt-, Program- og Portefølje styringPRINCE2® og relaterede uddannelser20–50 %Kurser i finansiel styringog finansielle værktøjer20 %Kurser i grafisk produktion og værktøjer,Microsoft og web20 %Kurser i ledelse, salg, forhandlingog kognitiv coaching25 %M A N D R U P ' SKurser i salg, salgsledelse, kundebetjeningog personlig udvikling20–40 %Kurser i ledelse, salg, personlig udviklingog teamudvikling20 %Kurser i digital salg og markedsføring25 %Kurser i mindfulness og mindful leadership20 %CA samarbejder med en række førende kursusvirksomheder,der giver op til 50 % rabat på deres kurser.Der er bl.a. kurser i:• Ledelse, lederudvikling, projektledelse og programledelse• Markedsføring og digital kommunikation• Finansiel styring og finansielle værktøjer• PRINCE2-certificering• Salg, forhandling og backoffice• Personlig udvikling• Mindfulness• Grafiske værktøjer – Photoshop o.l.• Microsoft Office – programmerMBA på en dag!På kun 8 timer bliver du ført igennemalle de store navne inden for strategi, ledelse,organisation, salg og marketing. Succesen, derhar haft mere end 10.000 deltagere i Hollandkommer til København den 12/4-2011.CA-medlemmer får 20 % rabat.Se alle kurser og tilmeld dig på www.ca.dk/kompetence


Sara Hamdrup,oversætteri Danmarks RadioOpsigelsesvarsel gælderogså i løntilskudsjob!Først fik hun intet varsel, og så fik hun for kort varsel. Først da CA Advokathjælp kom påbanen, fik Sara Hamdrup den opsigelse og det varsel, som hun har krav på...AF OLE STRAND FOTO DAS BÜROJob med løntilskud er bedre end intet job. Så da Sara Hamdrup fikmulighed for et løntilskudsjob i en kreativ offentlig virksomhed,slog hun til. Hvis ikke det gav job bagefter, kunne det da i hvertfald give mere erfaring og nye kontakter, mente hun, der er cand.ling.merc. i spansk & kommunikation fra ASB.Hun startede i juli i med 4 uger i virksomhedspraktik uden løn ivirksomheden, og startede derefter formelt i jobbet med løntilskudden 9. august i 2010. Sara blev allerede fra starten kastetud i arbejdet.14 CAnyt


NYT FRA CA ADVOKATHJÆLP”Jeg blev ansat som pressekoordinator på et enkelt større projekt,men samtidig med min opstart tog alle ansvarlige på ferie,og lige pludselig stod jeg alene med flere andres opgaver og medhåret i postkassen”, siger Sara Hamdrup.Hun var ved at drukne i arbejdsopgaver, som hun ikke følte sigkvalificeret eller uddannet til. Det blev til sidst for meget, og SaraHamdrup blev i starten af oktober sygemeldt med stress.Fyret over telefonenSaras chef var løbende i kontakt med hende under sygemeldingen,men hver gang fik hun det dårligt og begyndte at sidde ogryste.”Den 1. november ringede min chef så og opsagde mig over telefonen.Jeg spurgte, hvornår det var gældende fra. Det kunnechefen ikke lige svare på, men henviste til, at det ville jeg få brevom”, siger Sara Hamdrup.Men brevet kom ikke. I mellemtiden meldte Sara Hamdrup sig ledighos CA og fik at vide, at hun havde krav på et opsigelsesvarsel,og hvis hun ikke fik løn i opsigelsesperioden, stod hun til en karantænefor selvforskyldt ledighed.”Jeg gik lidt og overvejede det, og så kontaktede jeg CA Advokathjælp,der tog sagen. Det var rart, for jeg havde haft det megetdårligt med at skulle til at kæmpe for min løn oven i sygemeldingen”,siger Sara Hamdrup.Lige ud ad landevejenFor advokaterne i CA Advokathjælp var der ikke mange ben i sagen.”Det er lige ud ad landevejen rent juridisk. De almindelige ansættelsesretligeregler gælder også for job med løntilskud, men derforkan en arbejdsgiver alligevel nemt komme til at tage fejl af,hvilke opsigelsesvarsler der gælder. Og det var tilfældet i dennesag”, siger Steen Marslew, der er advokat i CA Advokathjælp.CA Advokathjælp skrev til virksomheden med det samme og badom at få skriftlig bekræftelse på opsigelsen, herunder oplysningom opsigelsesvarslet, idet man umiddelbart gik ud fra, at detefter almindelig funktionærretlige regler var til udgangen af decembermåned.To dage efter skrev virksomhedens personalechef tilbage, at manhavde opsagt Sara inden for prøvetiden på tre måneder, og at hunderfor den 1. november var opsagt med 14 dages varsel, men atman pga. tvivl om opsigelsestidspunktet havde udbetalt løn forhele november måned.Manglede løn for en månedMen det er en klassisk fejl at begå mht. prøvetid, fortæller SteenMarslew.”Mange har en forventning om, at hvis man blot opsiger en personinden for de tre måneders prøvetid, så gælder det kortereprøvetidsvarsel på 14 dage. Men det korte varsel gælder kun, hvishele varselsperioden på 14 dage kan ligge inden for prøvetiden”,siger Steen Marslew.Prøvetiden var gældende i 3 måneder fra den 9. august til den 8.november, og opsigelsen skulle derfor være sket senest den 25.oktober.”I stedet gælder det almindelige opsigelsesvarsel på en månedi henhold til funktionærloven, men det skal varsles til udgangenaf en måned, så da Sara først var opsagt den 1. november, havdehun også krav på løn for hele december måned med”, siger SteenMarslew.En ny mail herom til arbejdsgiveren røg af sted, og i løbet af fåminutter var kravet accepteret og pengene på vej.Advokat giver mere presSara Hamdrup er ikke i tvivl om, at hvis hun ikke havde fået CAAdvokathjælp på banen, havde det taget lang tid at få den korrekteløn udbetalt.”Som almindelig lønmodtager har dine argumenter ikke megenvægt over for arbejdsgiveren. De føler sig sikre på, at de ved mereend dig om den slags. Det virker helt klart anderledes, når derkommer en advokat og presser dem lidt. Så reagerer de på en heltanden måde”, siger Sara Hamdrup.Hjælpen fra advokat Steen Marslew har ikke kostet andet end detløbende kontingent til CA Advokathjælp på 50 kroner om måneden.”Det er meget attraktivt, at jeg er sikker på advokathjælp, hvisder bliver problemer med ansættelsesforholdene. Jeg har tidligereværet med i en fagforening et andet sted, lige siden jeg blevfærdiguddannet, men jeg syntes, det var for dyrt, og jeg syntesikke, jeg brugte fagforeningen nok. Så det her er et godt alternativ”,siger Sara Hamdrup.For Sarah Hamdrup er den uheldige oplevelse et overstået kapitel.Stressen er behandlet, og hun har fået sit drømmejob iDanmarks Radio, hvor hun oversætter og laver danske tekster tilspanske programmer.Få hjælp til ansættelsessagerNår du har været medlem af CA Advokathjælp i ethalvt år, har du fuld adgang til ordningen, bl.a. professioneljuridisk rådgivning, herunder også om ansættelseskontrakterog klausuler.CA Advokathjælp er en frivillig tilkøbsordning formedlemmer af CA a-kasse, der giver dig juridiskbistand omkring dit ansættelsesforhold. Det kosterkun 50 kroner om måneden at være med i CA Advokathjælp,og beløbet er fradragsberettiget.Læs mere på www.ca.dk/advokatCAnyt 15


– siden sidstSPAR ET TRÆFå CAnyt og nyhedsbrevpå mailen Hvad med efterlønnen?Regeringen fremlagde i januar sit forslag om tre elementer i entilbagetrækningsreform: En stigende pensionsalder. Afskaffelse afefterlønnen for alle under 45 år og begrænsning i efterlønnen foralle mellem 45-56 år. En ny seniorførtidspensionsordning for alle,der har mindre end fem år til folkepensionsalderen.Ikke vedtaget endnuStatsministeren har meldt ud, at han vil invitere til politiske forhandlingerom reformen i marts eller april – efter fremlæggelsen afregeringens 2020-plan. Der er altså udelukkende tale om et forslag,som ikke er vedtaget endnu.Sikkerhed for pengeneDet efterlønsbidrag, som du evt. har indbetalt til efterlønsordningen,kan efter de regler, der gælder i dag, overføres til din egenpensions opsparing. Det gælder også, hvis efterlønnen senere afskaffeseller forringes for dig.Læs mere og bliv opdateret om udviklingen i efterlønsdebatten påwww.ca.dk/efterloen/CA’s nyhedsbreveEr I flere på adressen, der får CAnytmed posten. Eller vil du hellere barehave det elektronisk?Afmeld den trykte udgave af CAnyt påwww.ca.dk/e, så får du i stedet enelektronisk udgave på mailen.På ca.dk/e kan du også tilmelde dig CA’selektroniske nyhedsbrev, som udsendesen gang om måneden med faglige artiklerog inspiration, invitationer og tilbud indenfor karriere, kompetence og forsikring.Spar et træ på www.ca.dk/e 30 mile living – lokaliteternes renæssanceFra CA’s nyhedsbrev, februar 2011Det er ikke længere de eksotiske, importerede varer, der ryger i indkøbsvognen.Forbrugerne vil tilbage til deres rødder. Derfor blomstrerleverandører af nordiske kvalitetsråvarer også. Forbrugerne vilhave kendskab til produktets oprindelse, ægthed og kvalitet, og detgiver de lokale kvalitetsprodukter en renæssance. mener KristinaSkovgaard Pedersen fra kommunikationsbureauet Carat Deep Blue.Læs hele artiklen på ca.dk/kortnyt Skrappere krav til aktivering i virksomhederFra CA’s nyhedsbrev for ledige, januar 2011Det er slut med at blive sendt i aktivering i den virksomhed, man erblevet fyret fra. Og der indføres loft for antal aktiverede i offentligevirksomheder. Beskæftigelsesministeren strammer reglerne for atbeskytte ledige mod dårlige aktiveringstilbud.Læs mere på www.ca.dk/kortnyt Facebook Places og hvad så?Fra CA’s nyhedsbrev, januar 2011Det vrimler med lokationsbaserede tjenester, og senest har ogsåFacebook lanceret Facebook Places for at komme ind i kampen ombrugernes lyst til at tjekke ind. Muligheden for at følge forbrugernesfærden og adfærd, giver annoncørerne mulighed for mere målrettetkommunikation og det kommer alle til gode, mener CharlotteØstergaard Jørgensen fra Digital Works.Læs mere på www.ca.dk/kortnyt


Er der råd til det hele,hvis du mister jobbet?Med CA PlUS tillægsforsikring kan du udover dagpenge fåop til 30.000 kroner ekstra om måneden, hvis du bliver ledig.Læs mere om dine mulighederog tilmeld dig på www.caplus.dkCA PLUS| CA PLUS tillægsforsikring tilbydes af Europæiske i samarbejde med MARSH |


Fuldt hus i SmakkedalenI november flyttede CA’s hovedkontor til Smakkedalen 2 i Gentofte. Organisationenkom lynhurtigt på plads. Og der er masser af kunder i det nye hus, fortæller CA’s direktørChristian Friis.CA holder hvert år 7.500 rådigheds-og cv-samtaler og 2.000karriererådgivninger. Der del tageryderligere 4.000 medlemmeri CA’s kurser og gå-hjem-møder.18 CAnyt


”Vi lukkede ned om fredagen og pakkede ud om mandagen, omtirsdagen var alle systemer oppe og køre, og de første kunderkom. Og siden har der været fuldt hus næsten hver dag med medlemmer,der kommer til rådighedssamtaler, karriererådgivning,kurser eller for at skrive ansøgninger i jobcafeen”, siger ChristianFriis.Med det nye hus er der kommet spritnye og meget bedre facilitetertil CA’s medlemmer. Der er tre kursuslokaler, tre grupperum,en række samtalerum, en jobcafe med 10 pc-arbejdspladser og etsærligt cafeareal til frokost og forplejning på kurser m.m.”Før Smakkedalen var de mange aktiviteter spredt over flere forskelligesteder i indre by. Med alle vores medlemsfaciliteter samletet sted, er det pludselig blevet synligt, at der dagligt er masseraf kunder i butikken”, siger Christian Friis.Sparring på stedetGitte Kokholm har været fast bruger af CA’s jobcafe – både i CA’stidligere kursuslokaler i Bredgade og i den nye jobcafe i Gentofte.Bedre faciliteter”Faciliteterne i den nye jobcafe er bedre end i Bredgade. Megetbedre. Her er der et helt netcafe-miljø med pc’er og telefoner, somman kan bruge. Og samtidig er det muligt at netværke med andreog udveksle gode råd”, siger Gitte Kokholm.For Gitte Kokholm er der en ekstra fordel ved jobcafeen.”Derhjemme kan du let lade dig distrahere af alt muligt. Når duer i jobcafeen, er det ligesom at tage på arbejde, og jobsøgningenkommer i fuldt fokus”, siger Gitte Kokholm.Sparring på stedetGitte Kokholm har også brugt jobcafeen til at få strammet op påsine ansøgninger.”Jeg kan gå lige ind til en karriererådgiver og få sparring på deansøgninger, jeg er i gang med. Så går jeg tilbage og skriver videre,og når den så er færdig, kan jeg vende det med karriererådgiverenigen, hvis jeg vil. Det er da konkret sparring lige på stedet”,Gitte Kokholm, der er kommet i job igen i midten af februar.Indbyder til læring”Helt uden sammenligning” – Annette Pierce er ikke i tvivl, nårhun bliver spurgt om forskellen på de nye kursusfaciliteter iSmakkedalen og CA’s gamle kursuslokaler i indre by.”De gamle lokaler fungerede, men også kun lige. De nye kursuslokalerer langt bedre og rare at være i. De er store, lyse og luftigeog indbyder til læring, hvor de gamle var lidt slidte og mørke, ogikke alle var lige egnede til formålet”, siger hun.Annette Pierce var ledig i fem måneder, inden hun 1. februar startedenyt job i Mærsk Olie & Gas. I den periode har hun været påflere af CA’s jobsøgningskurser og kurser i personlig udvikling –både før og efter flytningen.”Det har været gode kurser, som har hjulpet mig i min jobsøgningsproces.Også i de gamle lokaler. Men man er altså meremodtagelig for læring, når omgivelserne er gode”, siger AnnettePierce.Plads til netværkAnnette Pierce ser også en fordel i, at alt er samlet et sted, menmed mere plads, så de forskellige aktiviteter ikke forstyrrer hinanden.”Jeg var med i jobsøgningsnetværket getAhead.dk, som mødes iCA’s lokaler flere gange om måneden. I de gamle lokaler sad vi titlige op ad kurser og medlemssamtaler og gik i vejen for hinanden.Det gør man ikke i Smakkedalen. De nye og flere arbejdsstationeri jobcafeen har også gjort det nemmere at ringe ud, når der lavescanvas over for virksomhederne”, siger Annette Pierce.CA jobcafeHver mandag holder CA jobcafe, hvor du kan få sparring pådine ansøgninger hos en karriererådgiver – både i Aarhusog i Køben havn. Læs mere på www.ca.dk/jobcafeKurserCA holder 175 kurser om året. Tjek kursusprogrammet påside 10 eller læs mere på www.ca.dk/kursusCAnyt 19

More magazines by this user
Similar magazines