81003 Kvaglund Kirke 3-08.indd

kvaglundkirke.dk
  • No tags were found...

81003 Kvaglund Kirke 3-08.indd

KvaglundKirkebladNr. 3 September · Oktober · November 2008Komogsyng!Gospelkor tirsdage kl. 17.00Seniorkor torsdage kl. 15.30Den nye leder af gospelkoret, Lydiah Wairimu, lever sig indi gospelmusikken med hjerte sjæl og sind. Første gang hunoptræder samen med Kvaglund Kirkes gospelkor bliver påKvaglunddagen lørdag 6. september.Læs inde i bladet om:Kirken som netværk · Ægteskabsskole · Foredragsaftener om teenagersSeniorkor og Gospelkor · Input -eftermiddagsforedrag · MenighedsrådsvalgHøstgudstjeneste · BUSK-gudstjeneste


Kirken som netværkAlle mennesker har brug for netværk (fællesskab i dagligdagen).Kirken kan være en vigtig del af netværketAf Jens Fischer-NielsenForskellig brug af kirkenNogle mennesker bruger kirken som deresnetværk eller nærmest som en udvidet familie.Andre bruger den 4 gange i løbet af livet:dåb, konfirmation, bryllup, begravelse. Igenandre bruger den ca. en gang om ugen.En historie fortæller at der var flyttet en nynabo ind i parcelhuskvarteret. Over hækkenudspilledes denne samtale: Den gamle sagdetil den nye: ”Jeg har hørt at du er sådanen der render i kirke både i tide og utide”.Den nye: ”Det var da mærkeligt hvordandet rygte er kommet ud, jeg går der kun engang om ugen - søndag formiddag”.Sjovere når der er mangeSelvom alle må benytte kirken som de vil,så inviteres alle alligevel til at bruge denmere end de gør. Kirken ønsker at blivebrugt. Og det er selvfølgelig sjovere når derer mylder i kirken. Ved en almindelig gudstjeneste,hvor der ikke foregår noget specielt,er der måske 80 mennesker i KvaglundKirke – men indsatsen fra de frivilliges ogpersonalets side er den samme om der er80 eller 160. Detsamme gælderved de forskelligeaktiviteter. FxBørneGospel.Indsatsen erden samme omder er 15 (somfør sommerferien)eller30, men det er sjoveremed 30. Eller Minikonfirmand: Viender vel på ca. 15. Det er et fint hold, mendobbelt så mange ville ikke have krævet retmeget mere arbejde.Hvor tit skal man gå i kirke?Det er selvfølgelig umuligt at svare på, dader ikke er nogen tvang. Men jeg synes,man skal gøre det hver søndag, hvis mankan. Problemet er, at hvis man hver søndagovervejer, om man skal i kirke, så bliver dettil for lidt. Sådan er det med mange aktiviteter,hvis ikke vi har en fast rutine, så er detsvært at holde sig i gang. En anden begrundelsefor at gå regelmæssigt kan være, atmen aldrig ved hvornår der falder det ”guldkorn”,som man kan leve på i lang tid på. Ligepludselig midt i en prædiken kan der faldeden replik, som sætter noget grundlæggendepå plads. Eller i løbet af gudstjenesten kanGud tale i ens hjerte på en helt speciel måde.Man kan også gå i kirke hver søndag for atvedligeholde sig som kristen. Hvis du siger:”Jeg vil gerne være en kristen, men jeg vedikke om jeg er det”. Så siger jeg: ”Så begyndat praktisere at være en kristen: bed en bønhver dag, læs nogle vers i Bibelen, gå tilgudstjeneste, vær mod andre som du vil havede skal være mod dig”.På det sidste er der kommet yderligere engrund til at gå i kirke: Ønsket om at bevare3


kirken. Kirken i Hjerting ved Rødding er lukketpga. for få kirkegængere. Sådan vil det gåflere steder siger biskopperne.De mange sekter og religionerI foråret og sommeren har yderliggåendekristne kirker (som Evangelist og Faderhuset),været udsat for mediernes bevågenhed– med god grund. Men hvorfor er disse småfænomener så interessante? Jeg tror detskyldes at man ved at hænge dem ud som”tossede”, retfærdiggøre sin egen passivelivsstil overfor kristendommen. ”Men manmå lade dem”, sagde en kvinde til mig, ”atde har et godt fællesskab mellem hinanden”.Hun så det som noget attraktivt, for fællesskaber en mangelvare i vores samfund. Jegkunne ikke lade være med at svare: Prøv omdu kan finde (et frit) fællesskab i KvaglundKirke. Du kan nærme dig det langsomt ogforsigtigt ved at komme til en gudstjeneste.Og religionerne – for mange virker de skræmmende– men det er nok mest, hvis man ikkeselv ved hvad man tror på. Forsvindende fåer fx gået over til Islam i Danmark - ½ promille.Procentvis er mange flere gået fra Islamtil Kristendom i Danmark, det drejer sig om½ procent (se en artikel i arkivet på KvaglundKirkes hjemmeside). Der er religionsfrihedi Danmark … mennesker kan gå til hvilkenside de vil. Ægte religion kan kun udfoldesig i frihed. (Det er ligesom kærlighed!) Mendet at andre religioner pludselig er synlige iDanmark – kan måske få os kristne til atvære mere åbne med vores tro. Og måskefå os til at spørge: Hvad er det lige vi selvtror på?Kristendom er en ”vidunder tro”Det er vigtigt at dygtiggøre sig indenfor sintro. Så man ved, hvad man tror på. Og jegsynes også det er vigtigt at øve sig i at fortællehvor godt det er at være kristen.Tænk, som Jesus-tro mennesker (altså kristne),er vi lovet frelsen på forhånd som nogetder gælder livet og evigheden (ikke kun enmulig belønning når vi er døde).Kristendom er en vidunderlig tro og et liv iGuds nærhed uden ende, med fred og frelse,mål og mening – det begynder her og detvarer ved. Det er ”netværk” (fællesskab) medGud og med hinanden uden ende.Jesus sagde (Joh 5,24): ”Sandelig, sandeligsiger jeg jer: Den, der hører mit ord og trorham, som har sendt mig, har evigt liv og kommerikke for dommen, men er gået over fradøden til livet”. (Så du det?: ”er gået over”)”O vidunder-tro! Du slår over dybet din gyngendebro…”(Salmebogen 321 vers 4)4


Hyggelig, rolig...Søndag 14. september kl. 13Koncert med Judith Hedager ogMartin SchackKvaglund Kirke bliver fyldt med klare tonerog dejlige tekster. Med inderlige fortolkningerog musikalsk finesse, giver Judith Hedagerpå sang og Martin Schack på flygel entimes musikalsk, fredfyldt rejse rundt i livetsmange lag.Judith Hedager er kendt i Kvaglund Kirke somden dynamiske og dygtige stifter at kirkensgospelkor og seniorkor. Koncerten bestårudelukkende af sange med danske tekster.Fri entré.Ydre missions Dagom "omvendelse"Søndag 28. septeber kl. 10.30-14.30.Gudstjeneste.Frokost/kaffe og foredragYdre Mission er kristen mission på alle kontinenter.Indenfor folkekirken udføres dettearbejde af en række missionsselskaber. IEsbjerg er der kun lokalafdelinger af Danmissionog SudanMissionen. Disse to arrangereri fællesskab et årligt stævne. I år foregår deti Kvaglund Kirke. Alle er velkomne til at deltagei gudstjenesten (naturligvis!) – og til denefterfølgende frokost og møde.Lektor, konsulent forfatter Phd Mogens S.Mogensen prædiker i gudstjenesten medeksempler fra Afrika. Efter gudstjenestener der kirkefrokost. Derefter foredrag vedMogens Mogensen med mulighed for spørgsmål/svar.Emne: ”Omvendelse, fra islam tilkristendom eller modsat - mødet med muslimerne,en ny udfordring for kirken”.Fri entré.5


Bliv klogerepå din ægtefælle– og dig selv...Ægteskabsskole: 3 foredragsaftener med coach, psyko- par- & familieterapeut MadsNoer.Torsdage kl. 19-21.302. oktober: Kunsten af kommunikere30. oktober: Tilgivelsens kraft, herunder ”sårbearbejdning”13. november: Kærligheden i funktion (de 5 kærlighedssprog)Kvaglund Kirke er kendt for sine lærerige ægteskabskurser. Dette efterårhar det form af foredragsaftener, med en undervisende tale, kaffepauseog mulighed for spørgsmål og svar.Emnerne de 3 aftener er meget aktuelle for alle, som gerne vil gøregode parforhold endnu bedre. Gifte såvel som ugifte er velkomne.Pris: Kr. 20,- pr. aften inkl. kaffe/te/vand6GenbrugslandKvaglund CenteretTlf. 75 14 12 14Mandag til fredag kl. 13.00 -17.00Lørdag kl. 10.30 - 13.00Udvalget er større end du tror!TING & SAGERBØGER - TØJ - MØBLERGiv os det du ikke har brug for mere.Vi modtager med tak: Ting, tøj, lysestumper,frimærker, legetøj, glas,porcelæn, køkkenudstyr, møbler o.s.v.Hvis du har lyst til at værefrivillig medarbejder så kontaktKarin Blok Kristensen på tlf. 2360 9953Mødestedet- åbent for alle på mandage og torsdagekl. 13.00-16.00 i Kvaglund KirkeKom ind og få en kop kaffe eller te,læs dagens avis, søg informa tioner påinternettet, få et spil med andre gæster- eller en godsnak!Er du træt af atspise alene? Hvertorsdagkl. 13.00 kan duspise et måltid godvarm mad i selskabmed andre.


Bliv klogerepå din teenager– og dig selv...2 aftener med aktuelle foredrag, spørgsmål & svar.Pris pr. aften kr. 20,- inkl. kaffe/te/vand.Onsdag 17. september kl. 19.00”Unge og etikken”Foredrag ved Michael Brautschom teenage-livMichael Brautsch har sat ”Unge og etikken” somoverskrift på sit foredrag. Det handler om overgangenfra barn til voksen. Med filosofiske termer kanman sige, at vi først rigtig træder i eksistens når vivokser fra barndommen. Vi skal pludselig forholdeos til os selv på en helt ny måde. Kroppen ændrersig og grænser skal prøves af.Hvordan kan vi hjælpe vores børn og unge meddisse skridt, og hvordan kan vi hjælpe dem til atnavigere bedst muligt i livet, med kærligheden, medsorgen og med de store overvejelser? Og hvad medværdierne? Hvis alt er lige gyldigt, så bliver alt velogså ligegyldigt!Lærer vi vores børn og unge at tage værdierne medi livs-fundament, eller bliver det blot smukke ordder aldrig kommer længere end læberne? Hvis vihar sat ord på disse værdier, hvordan efterlever videm så?Michael Brautsch, som er sognepræst i Darum, harholdt et utal af foredragog kurser på skolerog arbejdspladser, iforeninger og forskelligefagforbund. Hanforstår at engageresit publikum så allelever med.Onsdag 12. november kl. 19.00”Hvad har de lige gang i?”- en aften med fokus på teenageres hverdagsliv,værdier og livstolkning Foredragved sociolog Rie Skårhøj, Center forUngdomsstudier og Religionspædagogik"Hvad har de lige gang i?" eret spørgsmål, som de flesteforældre til teenagere stillersig selv fra tid til anden, ogdet er dette spørgsmål, vistiller skarpt på i et foredrag,hvor vi forsøger atblive klogere på: Hvorforer mobilen et spørgsmålom liv og død forteenagere, og hvadbruger de den til?Hvordan kan detvære, at en tredjedelaf alle teenagere erparate til at læggesig under kniven for at få detperfekte udseende?Hvorfor bruger drenge flere penge på tøj endpiger?Hvad er de store projekter i teenagernes liv, oghvilke forventninger har de til os som forældre,skole og såkaldte voksne, når det gælder voresengagement i deres liv?7


KIRKEKALENDER · Nov. · Okt. · Nov. · 20088Tirsdag 4. nov. 14.30 TirsdagsCafé-HyggeSeptemberSøndag 9. nov. 10.30 Gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen25. søndag e. Trinitatis Luk. 17, 20-33Tirsdag 2. sept. 14.30 Input – ”Hvad sker der når vi mister?Tirsdag 11. nov. 14.30 Input – ”Gensyn med Bangladesh”Lørdag 6. sept. 11- 16 KvaglunddagOnsdag 12. nov. 19.00 Foredrag: ”Hvad har de lige gang i?”Søndag 7. sept. 10.30 Høstgudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen16. søndag e. Trinitatis Joh. 11, 19-45Torsdag 13. nov. 19.00 ÆgteskabsskoleOnsdag 10. sept. 19.00 Orienteringsmøde om MenighedsrådsvalgFredag 14. nov. 18.00 BørnefamilieklyngeSøndag 14. sept. 10.30 Gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen17. søndag e. Trinitatis Mark. 2, 14-22Søndag 16. nov. 10.30 Gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen26. søndag e. Trinitatis Matt. 13,24-30Tirsdag 18. nov. 14.30 TirsdagsCafé-Grupper13.00 Koncert med Judith Hedager ogMartin SchackLørdag 22. nov. 10-16 AdventsmarkedTirsdag 16. sept. 14.30 Input – ”Håb til Afrika”Søndag 23. nov. 10.30 Gudstjeneste ved Jens Fischer-NielsenSidste søndag i Kirkeåret Matt. 11, 25-30Onsdag 17. sept. 19.00 Foredrag ”Unge og etikken”Fredag 19. sept. 18.00 Børnefamilieklynge12-16 AdventsmarkedLørdag 20. sept. 9.30 ”Kvinder på Tværs”Tirsdag 25. nov. 14.30 Input – ”Luftangreb på Vestjylland”Torsdag 27. nov. 19.00 MenighedsrådsmødeSøndag 21. sept. 10.30 Gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen18. søndag e. Trinitatis Joh. 15, 1-11Søndag 30. nov. 10.30 Gudstjeneste ved Georg Græsholt1. søndag i advent Matt. 21, 1-9Tirsdag 23. sept. 14.30 TirsdagsCafé-GrupperTorsdag 25. sept. 19.00 MenighedsrådsmødeSøndag 28. sept. 10.30 Gudstjeneste ved Sigrid Gade NielsenPrædikant: Mogens S. Mogensen19. søndag e. Trinitatis Joh. 1, 35-5112.00 Ydre Missions Dag. Kirkefrokost medefterfølgende foredrag ved Mogens S.MogensenTirsdag 30. sept. 14.30 Input – ”Hvad er det værd?”


OktoberTorsdag 2. okt. 19.00 ÆgteskabsskoleSøndag 5. okt. 10.30 Gudstjeneste ved Georg Græsholt20. søndag e. Trinitatis Matt. 21, 28-44Tirsdag 7. okt. 14.30 TirsdagsCafé-HyggeFredag 10. okt. 18.00 BørnefamilieklyngeSøndag 12. okt. 10.30 Gudstjeneste ved Georg Græsholt21. søndag e. Trinitatis Luk. 13, 1-9Tirsdag 14. okt. 14.30 TirsdagsCafé-GrupperSøndag 19. okt. 10.30 Gudstjeneste ved Poul Erik Kammersgaard22. søndag e.Trinitatis Matt. 18, 1-14Tirsdag 21. okt. 14.30 Input – ”Africa in Touch”Faste tidspunkter (som ikke er medtaget i kalenderen):Mandag kl. 13-16: Mødestedetkl. 19.30-21.30: Teen-CelleTirsdag kl. 17-19: GospelkorOnsdag kl. 8-9.30: Konfirmanderkl. 9.30-11.30: Mandeklubkl. 14.05-15.35: MinikonfirmandTorsdag kl. 8-9.30: Konfirmanderkl. 9.30-11.30: Kvindeklubkl. 12-12.30: Bøn for menighedenkl. 13-16: Mødestedet. Spisning fra kl. 13kl. 15.30-16.30 Seniorkor Kaffe fra kl. 15kl. 16.15-17: BørnegospelkorFredag kl. 19.30-22.00: TNTSøndag kl. 10.30: GudstjenesteBørn er altid velkomne til gudstjeneste. Under prædikenen er der børnekirke.Kirkekaffe: Der er kirkekaffe efter alle gudstjenester. Alle er velkomne til at gåind i menighedssalen til kaffe/te/vand. Hvis man har tid, lyst og kræfter til attage ansvar for kirkekaffen en søndag, kan man skrive sig på en liste.Kirkebil: Ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til kirkens gudstjenesterog arrangementer. Bilen bestilles ved henvendelse til kirkens kontor kl.10.00 - 12.00 på tlf. 75 14 10 66 eller direkte hos Taxa på tlf. 75 14 45 00.MenighedsrådsmøderMenighedsrådets møder er offentlige. Som regel afholdes der møde fjerde torsdagi måneden kl. 19.00, dog ikke i juli og december.Dagsorden og udskrift af menighedsrådets beslutningsprotokol er fremlagt tilgennemsyn på kirkekontoret fem hverdage før mødets afholdelse.Torsdag 23. okt. 19.00 MenighedsrådsmødeSøndag 26. okt. 10.30 BUSK-gudstjeneste ved Georg Græsholt23. søndag e. Trinitatis Mark. 12, 38-44Tirsdag 28. okt. 14.30 Input –”På cykel langs den jyske vestkyst”Torsdag 30. okt. 19.00 ÆgteskabsskoleNovemberSøndag 2. nov. 10.30 Gudstjeneste ved Jens Fischer-NielsenAlle Helgens Dag Matt. 5,1-1216.00 Alle-Helgens-gudstjenesteved Jens Fischer-Nielsen Matt. 5,1-129


Nye korledereGospelkorethar fået den meget erfarne dirigent Lydiah Wairimu som leder. Koret øvertirsdage kl. 17-19 og modtager nye.Lydiah blev født i Kenya d. 14. maj 1974.Som 6-årig kom hun ind i skolens sangkori Nairobi, hvor hun blev udvalgt til - år efterår - at synge i et kæmpekor på nationaldagen,for landets præsident. Lydiah har sungeti kirkekor og andre kor med klassiskeværker i repertoiret, men koncentrerer signu mest om gospelmusikken.Hun har boet i Danmark siden 1997 og harværet leder af forskellige gospelkor i Jylland.Nu leder hun kor i Vildbjerg, Haderup,Holstebro, Horne, Lemvig og Klitmøller – ognu også Kvaglund.Der er ingen tvivl om at Lydiah er en storkapacitet på området. Udvalget håber atkorets medlemmer og yderligere nye kanvære med tirsdage kl. 17-19. Medlemsprisenbliver hævet til kr. 200 pr. sæson. SeLydiahs hjemmeside www.lydiah.dkSeniorkorethar fået musikpædagog Kathrine Smitshuysen som ny korleder og dirigent.Koret øver torsdage kl. 15.30-16.30. Nye optages. Sæsonstart: 4. september.Kathrine fortæller om sig selv: ”Jeg er netopblevet færdig som almen musikpædagogfra Vestjysk Musikkonservatorium, hvormine hovedfag har været korledelse, børnekorledelseog elementær musikopdragelse.Mit specialfag er klassisk sang, og jeg interesserermig meget for undervisnig af stemmerog kor. Jeg har tidligere haft forskelligekor, og jeg synes seniorkoret lyder spændende- og hyggeligt”.med dig! Sæsonen begynder torsdag den4. september kl. 15.30. Kaffe fra kl. 15.00Vil du være med i SeniorKoret kan du tilmeldedig på kirkens kontor 75141066- hvis du allerede er med behøver du ikketilmelde dig den nye sæson. Vi regner bare10


INPUTSpændende eftermiddage i Kvaglund Kirkes mødesal. Tirsdagekl. 14.30-16.15. Alle er velkomne! Kafebord á kr. 202. september:Om sorg – hvad sker der når vi mister?Foredrag ved sygehuspræst MarianneZeuthen.Når vi mister et menneske, vi holder af, kansorgen være så overvældende, at vi vanskeligtkan komme videre i livet. Hvordanhjælper vi et menneske der sørger og hvadgør vi når vi selv er ramt af sorg? Kan vikomme over sorgen eller må vi lære at levemed sorgen? - Margrethe Zeuten er dennye sygehuspræst ved Sydvestjysk Sygehus.16. september:”Håb til Afrika!” Afrika er tit kaldt håbløs- er Afrika håbløs?Jens Møller Pedersen orienterer og diskutererhvad der gøres fra SudanMissionenfor at sprede håb i Afrika. – Jens MøllerPedersen er tidligere generalsekretær iSudanMissionen, nu chef for MissionAfrika-Genbrug,30. september:”Hvad er det værd?”Peter Jessen fortæller om baggrunden ogpriser på de ting, som du og andre bringermed.Du har fx en fin gammel vase og har længetænkt, er den mon noget værd? Kommed den og lad Peter Jessen se på den.Peter Jessen er konsulent med tilknytningtil MissionAfrika-Genbrug. Kendskabet tilgamle ting har han forud for dette job – oger årsagen til at han er tilknyttet. Butikkernebruger ham til at vurdere når der kommerspecielle ting ind.21. oktober:”Africa in Touch“. Bidt af Afrika...En ung som har været i Afrika fortæller omsine oplevelser.28. oktober:På cykel langs den jydske vestkystMette og Poul Nørup tager os med på entur langs den jydske vestkyst i selskab medbl.a. Kaj Munk, K.L. Aastrup og Jeppe Aakjær.I ord og billeder viser/fortæller de omnaturens og kulturens mangfoldighed i detunikke kystlandskab med marsk, klitter, klitplantagerog byer der bærer præg af havetsog sandstormenes ødelæggende kræfter. -Mette er organist ved Jerne Kirke og Pouler lærer på Blåbjerggårdskolen.11. november:Gensyn med BangladeshJens Fischer-Nielsen fortæller om sin tur tilBangladesh oktober 2008. Jens Fischer-Nielsen er sognepræst ved KvaglundKirke. Han var missionær i Bangladesh1975-1987. Han har siden været på 6 kortereog længere ophold i landet som underviserog inspirator for ledere i BangladeshLutherske Kirke.25. november:”Luftangreb på Vestjylland – og krigensspor i Kvaglund og ved den gamleEsbjerg lufthavn” Jens Peter Østergaardfortæller om spor fra krigen i folks haver iKvaglund og om den dramatiske dag, søndagden 27. august 1944 hvor der blevkastet utallige bomber over Solbakkegaardog den gamle lufthavn samt andre måli Vestjylland.Siden hen er dagen blevet kendt som »densorte søndag«. - Jens Peter Østergaard borpå Granlunden og var indtil sommerferien2008 lektor på Esbjerg Gymnasium.11


KirkenytMENIGHEDSRÅDSVALG 2008Orienteringsmøde onsdag den 10. septemberkl. 19Der er valg til menighedsrådet hvert fjerdeOrienteringsmøde om menighedsrådsvalgeti Kvaglund Sogn afholdes onsdag den10. september kl. 19 i kirkens mødesal.Den lovpligtige dagsorden på dette mødeindeholder 3 punkter: 1) Redegørelse formenighedsrådets arbejde siden sidste valg,2) Redegørelse for kommende opgaver formenighedsrådet og 3) Redegørelse for reglervedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.Hvis du vil være sikker på at få indflydelseved menighedsrådsvalget i Kvaglund Sogn,så mød op på orienteringsmødet. Efter orienteringsmødetvil der blive taget initiativ tilopstilling af en fælles liste.Andre kandidatlister kan afleveres fra den23. sept. til 30. september kl. 19 til valgbestyrelsenpå en af følgende adresser: KarinBlok Kristensen, Lindelunden 53 eller Mai-Brit Hebsgaard, Fyrrelunden 31.år i november måned. Nu er der gået 4 årsiden sidste valg. Valgdagen er 11. november.Den nye periode starter 1. søndag iadvent. Der vælges et antal medlemmer iforhold til folkekirkemedlemstallet i sognet.For Kvaglund Sogns vedkommende skalder vælges 8 medlemmer. Hvis der kunopstilles en liste, bortfalder valgetFor at blive opstillet til menighedsrådetskal man være medlem af folkekirken,have dansk indfødsret og være fyldt 18 år.Menighedsrådet skal arbejde for et godtkirkeliv i sognet, være arbejdsgiver for personalet(dog ikke præsterne) og holde øjemed kirkens bygninger. Forud for valgdatoenskal der holdes et orienteringsmøde.12ORGANISTEN HOLDER ORLOVLene Kastrup, Kvaglund Kirkes meget dygtigeog afholdte organist, er blevet bevilgetorlov i 9 måneder fra 1. sept. Hun vil genehave nogle nye erfaringer indenfor detpædagogiske område og skal en tid arbejdepå Lykkegårdsskolen i Kolding.I orlovsperioden vil forskellige organisterafløse på skift. Bl.a. Cecilie Steffensen og


KirkenytPer Günther, som begge også hidtil harværet på afløserlisten. Tak til jer fordi I trædertil! Det er menighedsrådets personalekontaktpersonMai-Britt Hebsgaard, somskal få puslespillet til at gå op.KVAGLUNDDAGEN6. september kl. 11-16 bliver der fest påKvaglund Torv: Boder, underholdning,kræmmermarked, mad, aktivitet. KvaglundKirke håber på at kunne stiller op med flereboder bl.a. tøjsalg til fordel for menighedsprojekti Bangladesh, ansigtsmaling, ballonskydning,flødebollemaskine, café ogdet muntre køkken. Frivillige medhjælperekan henvende sig til Hanne Gram på tlf.75141705.KVINDER MØDER KVINDERI sidste nummer af Kirkebladet kunne manlæse at projektet ”Kvinder møder Kvinder”skulle begynde 1. august. Det er udsat til1. november. Til den tid håber udvalget forprojektet og menighedsrådet at have enleder på plads, så det kan begynde.”KVINDER PÅ TVÆRS” MØDES IKVAGLUND KIRKELørdag d. 20. september kl. 9.30 mødes”Kvinder på Tværs” i kirkens mødesal. Derindledes med morgenkaffe, og derefter vil dervære et oplæg til gruppesamtaler om emnet"Frihed i Kristus"."Kvinder på Tværs" er kvinder fra Esbjerg,der mødes på tværs af kirkenavn og tradition.Alle kvinder er velkomne til dette samvær.ALLE HELGENS DAGSøndag den 2. november er det Alle HelgensDag. På den dag er der to gudstjenester,begge ved Jens Fischer-Nielsen.Kl. 10.30 er det en almindelig gudstjenestemed børnekirke og almindelig liturgi.Kl. 16.00 bliver det en og en særlig stillegudstjeneste som er beregnet på at mindesog takke for dem som vi har mistet. Vedgudstjenesten nævnes navnene på dem derer døde i det forløbne år. I forbindelse mednavneoplæsningen vil der blive tændt lys ilysgloben. Der er mulighed for kaffe eftergudstjenesten – men der er også mulighedfor at gå hjem.Temaet som vil blive understreget i salmer,prædiken og bønner vil være det kristnehåb om opstandelse og evigt liv hos Gud– håbet som vi har p.g.a. det Jesus hargjort til frelse for os. Han overvandt synden,døden og den onde gennem død og sinopstandelse.KVINDEKLUBBEN HAR UDGIVETET FLOT PROGRAMDet er torsdage kl. 9.30-11.30. Alle kvinderer velkomne. Det foregår i konfirmandstuen.4. sept.: Udflugt til Bibelland i Gårslev.Turen foregår i lejet bus. Udstillingen er gratis,men busturen koster kr. 50,-. Forventet13


Kirkenythjemkomst kl. ca. 14.3011. sept.: Lillian Mølgaard fortæller om sitbesøg på børnehjemmet i Tanzania18. sept.: Vi hygger omkring kaffebordet.Evt. snakker om oplevelser fra "Bibelland"25. sept.: Jens Erik Christensen fortællerom "Hvordan Saulus blev til Paulus"2. oktober: Vi synger sammen9. oktober: Vi hygger omkring kaffebordet.Evt. hører nyt om Inger og Poul Martin.23. oktober: Samtale om "Jagten på sandheden".Oplæg ved Sonja Lyhne30. oktober: Vi ser en film6. november: Vi hygger omkring kaffebordet13. november: Inger Gimm fra Brammingvil fortælle "Fra Ingers boghylde"20. november: "Sæt fantasien igang" - Vilaver julekort og juleglas27. november: Vi laver dekorationer medadventslys. Medbring selv skål og pynt.advents- og juledekorationer, genbrugsbutik,bog/musik/kort-salg, tombola, lotteri,quick-banko, café og børnehjørne og ballonshow. Foreninger, grupper, klubber mv. kanfå bod og tjene til deres eget formål ellersamle ind generelt til børne- og ungdomsarbejdeti Kvaglund eller menighedspleje.Ansøgning om en bod sendes til Menighedsrådet,som vurderer om initiativet kanforenes med formålet.TIRSDAGSCAFÉCa. hver anden tirsdag kl. 14.30-16.00, erder TirsdagsCafé hvor du er velkommen tilkaffe/te og fællesskab.En gang i måneden er der er der grupper(26/8, 23/9, 14/10, 18/11 og 16/12): Gruppe1: Bibelgruppe, Gruppe 2: Spil og snak,Gruppe 3: Litteratur (medbring en bog ogfortæl de andre om den).En gang i måneden er der hyggeeftermiddag(12/8, 9/9, 7/10, 4/11, 2/12). For beggearrangementers vedkommende er dermulighed for kaffe a kr. 5. Se i kalenderenside 8-9 hvornår der er TirsdagsCafé-Hyggeog hvornår der er TirsdagsCafé-Grupper.ADVENTSMARKEDIgen i år bliver Adventsmarkedet i weekendenfør advent, 22.-23. november. Lørdagkl. 10-16 og søndag begynder med gudstjenestekl.10.30 og lukker kl. 16. Arrangørernesiger at nye initiativer til boder ervelkomne. Sidste år var der Salgsbod med14SPAGHETTIGUDSTJENESTERDer bliver igen spaghettigudstjenester inovember og december. Disse gudstjenesterbliver annonceret gennem det ugentligeelektroniske nyhedsbrev.FÆLLES JULEAFTENFra 1. november kan der rekvireres tilmeldingsblanketfra kirkenskontor 75141066.Fælles juleaften er den 24. december kl.17.30 - 22.30.


Kirkelige NetværkFDF 7. Kreds – Fritid med indhold!Puslinge og tumlinge (0. til og med 2. kl.) mødeshver tirsdag 16.00-17.30.Pilte og væbnere (3. til 7. kl.) og unge over 7. kl.mødes efter aftale.Normalt holdes møderne i det nye hus bag kirken.Kontaktpersoner: Mai-Brit Skov Jensen, Sp. Møllevej295, st. tv., 6705 Esbjerg Ø, 7514 0031 og KentBjørnfort, Lindelunden 41, tlf. 2074 9040. Se ogsåkredsens hjemmeside: www.fdf.dk/Esbjerg 7KFUM-Spejderne, Kvaglund gruppeSpejderlokalet på Egelunden 7:Bævere (bhv. og 1. kl.) møder torsdage kl. 18.30-20.00.Ulve (2.-3. kl.) møder onsdage kl. 18.30-20.00.Spejderhytten på Højdevej 10:Juniorspejdere (4.-5. kl.) møder mandage kl. 18.30-20.00.Spejdere (6.-10. kl.) møder mandage kl. 18.30-20.00.Seniortroppen møder mandage kl. 18.30 - 20.00Gruppeleder: Gitte Jakobsen, Skoleparken 57,tlf. 5070 8072, gja@esenet.dkAnonyme NarkomanerMandage kl. 19.15-20.30 og onsdage kl. 19.30-20.30. NAR-ANON, pårørende til misbrugere, mandagekl. 19.30-20.30 i Kvaglund Kirke.BørneGospelHver torsdag kl. 16.15-17 for børn fra 0. klasse.Kontaktperson: Dorthe Saaugaard tf. 75145717SeniorKorHver torsdag kl. 15.30-16.30. Kaffe fra kl. 15. Dirigent:Kathrine Smitshuysen. Udvalg: Gerda Kristensentlf. 7512 0784, Birte og Erik Nielsen tlf. 75151996, Birgit og Kurt Pedersen tlf. 7514 5070, AnnaKnudsen tlf. 7514 1276GospelkorØvetid hver tirsdag kl. 17-19.Dirigent Lydiah Wairimu. Kontaktperson: SonjaKærsgaard tlf. 4841 8929 mobil 2213 3436 e-mailsonjakaersgaard@gmail.comKirkekorKontakt til skiftende organister: Kirkesekretær BrittaBrock tlf. 75141066TirsdagsCaféEn tirsdag i måneden: Hyggeeftermiddag. En tirsdagi måneden grupper. Se kalenderen side 8-9.Kontaktperson: Jens Fischer-Nielsen 75143529MødestedetÅbent hver mandag og torsdag kl. 13.00-16.00.Der er åbent for alle. På torsdage spisning kl. 13.00.KvindeklubHver torsdag kl. 9.30-11.30.Kontaktperson: Lilly Henneberg, tlf. 7512 5542.MandeklubbenHver onsdag kl. 9.30 - 11.30.Kontaktperson: Kai Kaus, tlf. 7514 2076.KirkebutikBøger, musik m.v.: Hanne Gram tlf. 7514 1705.TNT / TeenCelleTNT Fredage kl. 19.30-22.00 for konfirmander.Teen-celle: Mandage kl. 19.30-21.30 for gamle ognye konfirmander.Kontaktperson: Projektmedarbejder Silas Serner61268161GudstjenestehjælpereI forbindelse med gudstjenesterne er der mulighedfor at blive frivillig hjælper. Kontaktpersoner fornogle af gudstjenestehjælpegrupperne:Læsere & uddelere & kaffebryggere:Hanne Gram 7514 1705Børnekirke: Gladys Bruun 2868 7123 og Jens MuffPoulsen 39696165.Blomsterdekoration: Karin Blok Kristensen2360 9953Simultan-tolkning til engelsk: Edel Eriksen7515 5015Aktivitetstime: Leif Kærgaard 7516 5400Forbøn: Sonja Lyhne75271883Projektor: Berith Nord Hansen 75457680FællesskabsgrupperGruppe hvor der lægges vægt på samtalen omtroen. Der kræves ikke forkundskaber, kun at manhar lyst at være med i et nært kristent fællesskab.Nye som vil være med, kan henvende sig direktetil kontaktpersonerne eller til Jens Fischer-Nielsen75143529:Gruppe 2: Berith Nord Hansen, tlf. 4841 8929.Gruppe 3: Sonja og Helge Kærsgaard,tlf. 7546 8929.Gruppe 4: Karin Blok Kristensen tlf.: 7514 1391.Gruppe 5: Bibelstudiegruppe. Kristian Assenholt,tlf. 7514 2419FamilieklyngeFællesskab for børnefamilier. Familiearrangementerog cellegrupper. Kontaktperson: Marianne MuffFørrisdahl: 39 69 61 65 / 28 92 00 72 lederteamfamilieklynge@googlegroups.comInputForedragseftermiddage. Se side 11. Kontaktperson:Jens Fischer-Nielsen 7514352915


BørnekirkeHver søndag er der Børnekirke … Dvs.børneprogram under prædikenen.Børnene får også hver gang en lille kuponsom de kan købe for i kirkebutikken. På programmeti børnekirken er der bibelhistorie,børnesange, farvelægningsark, leg, billeder… Børnekirken er selvfølgelig frivillig … børnmå godt sidde i kirken hele tiden. Men mangebørn synes det er sjovt at gå med ud til børnekirke – de fleste søndage sammenmed klovnen.HøstgudstjenesteSøndag 7. september kl. 10.30 ved JensFischer-Nielsen.Det er en takkegudstjeneste for ”alle godegaver”. Børnene må medbringe frugt oggrønt eller forarbejde essentielle varer frahusholdningen eller en butik. Gudstjenestenindledes med at børnene går ind i prosessionmed varerne. Efter gudstjenesten vil deblive solgt på auktion til fordel for et menighedsprojekti Bangladesh.BUSK-gudstjenesteSøndag den 26. oktober kl. 10.30 ved Georg GræsholtBUSK er en type gudstjeneste, som holdesmange steder over hele landet den sidste søndagi oktober hvert år. Navnet BUSK dækkerBUSKover ordene: Børn, Unge, Sogn og Kirke. Gudstjenestenvil blive arrangeret i samarbejde medFDF, spejderne, kirkens klubber, minikonfirmander,kor osv. Alle, som gerne vil være med til en lidt anderledes gudstjeneste forbørn i alle aldre, er velkomne. Det skal nok blive sjovt.Grafisk Trykcenter AS · Tlf. 76 109 110 · 81003

More magazines by this user
Similar magazines