12.07.2015 Views

Skema over indsigelser med forslag til besvarelse - Greve Kommune

Skema over indsigelser med forslag til besvarelse - Greve Kommune

Skema over indsigelser med forslag til besvarelse - Greve Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Indsigelser <strong>til</strong> lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole Forslag <strong>til</strong> svar 04.04.2006Nr. Indsiger Bemærkninger Forslag <strong>til</strong> <strong>besvarelse</strong>1. HURPlandivisionenGl. Køge Landevej 32500 Valby2. Roskilde AmtTeknisk ForvaltningAmtsgårdenKøgevej 80Postbox 1704000 Roskilde3. Politimesteren i RoskildeVejkontor – RoskildeKornerupsvænge 124000 Roskilde4. Køge MuseumNørregade 44600 Køge5. Nesa A/SNesa Allé 12820 GentofteHUR har ingen indsigelse eller bemærkninger <strong>til</strong> plan<strong>forslag</strong>et.Politimesteren har ikke nogen bemærkninger <strong>til</strong> lokalplan<strong>forslag</strong>et.Køge Museum har foretaget en arkivalsk kontrol og kan oplyse, atder ikke er registreret arkæologiske levn på stedet. Museet skaldog henlede opmærksomheden på, at det kun er en lille del af dearkæologiske levn som er registreret og at stedet er beliggende iHundige som grundlægges i middelalderen. Bygherre, eller den forhvis regning jordarbejdet skal udføres, kan i henhold <strong>til</strong> museumslovens§25, anmode Museet om at tage s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong>, hvorvidt et jordarbejdevil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal inden foren frist p 6 uger komme <strong>med</strong> en udtalelse, der kan være baseret påen arkæologisk forundersøgelse. Udgiften her<strong>til</strong> skal afholdes afbygherren, eller den for hvis regning jordarbejdet udføres, jf. museumslovens§ 26, stk. 2., dog kun hvis det samlede areal <strong>over</strong>stiger5000 m 2 .Kan oplyse, at der umiddelbart op <strong>til</strong> og indenfor lokalplanens områdeer placeret bade 10 kV højspændingskabler, 0,4 kV lavspændingskablerog en transformerstation..For at sikre kablernes uforstyrrede drift, gør vi opmærksom på, atinden gravearbejdet begynder, skal der indhentes ledningsoplysninger.Bliver det nødvendigt at sikre eller omlægge kabler for at kunneudnytte arealet, kan Nesa kontaktes efter nærmere aftale.Museets henvendelse vil blive givet videre <strong>til</strong> ejer/bygherre på e-jendommen.Jeres henvendelse vil blive givet videre <strong>til</strong> ejer/bygherre på ejendommen.


Nr. Indsiger Bemærkninger Forslag <strong>til</strong> <strong>besvarelse</strong>6. <strong>Greve</strong> Museum Hundige er det landsbymiljø, der har ændret sig mest i <strong>Greve</strong><strong>Kommune</strong>s historie, og det er i dag stort set kun det uregelmæssigevejforløb, der er spor efter den tidligere landsby.I selve lokalplanområdet er der ikke lokalhistoriske bygninger ellervæsentlige spor <strong>til</strong>bage, der er ikke bevarende planlægning for dentidligere Hundige Landsby, ligesom den heller ikke i dag fremstårsom et landsbysamfund.Den planlagte multihal og pavillon vurderes ikke at påvirke væsentligeeksisterende kulturspor. Begge bygninger er planlagt <strong>til</strong> atvære under 7,2 meter, der er den maksimale højde i de bevarendelokalplaner for andre landsbyer i <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>. Højden vurderesikke at ændre områdets karakter væsentligt.Der er spor efter en oldtidsboplads umiddelbart syd for den planlagtebebyggelse. Museet anbefaler at Køge museum kontaktes førbyggeriet påbegyndes i forbindelse <strong>med</strong> en eventuel prøvegravning.<strong>Greve</strong> museum har ingen indvendinger i forhold <strong>til</strong> påvirkningenaf kulturmiljøet eller andre kulturhistoriske spor i området.7. Hundige FjernvarmeværkA.m.b.a.Hundige Storcenter 42670 <strong>Greve</strong>.Hundige Fjernvarmeværk gør opmærksom på at der i §9.1 er enfejl. Skolen forsynes i dag <strong>med</strong> naturgas og det skal den blive ved<strong>med</strong>.Som en generel bemærkning <strong>til</strong> varmplanlægningen vil HundigeFjernvarmeværk dog foreslå, at det via et projekt<strong>forslag</strong> undersøgesom Hundige privatskole og Hundige Lilleskole på sigt burdekonvertere fra naturgas <strong>til</strong> kraftvarme bl.a. for at reducere CO 2 -udledningen fra disse relativt store bebyggelser, som umiddelbartvurderes at være samfundsøkonomisk attraktive for kraftvarme.Køge Museum har påpeget den samme problems<strong>til</strong>ling og deresbrev er videresendt <strong>til</strong> bygherre på ejendommen.Forslaget er givet videre <strong>til</strong> Niels Rolf Jacobsen, som står for varmeplanlægningeni <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!