12.07.2015 Views

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Modul 7: Specialet (30 ECTS)1. Specialestudiets form og indhold<strong>Kandidat</strong>specialet i politik og administration består af en større skriftlig afhandling om en afgrænsetproblemstilling, der skal sikre en dybtgående teoretisk og metodisk behandling inden for et eller flere afuddannelsens kerneområder.Specialet foregår under vejledning, men de(n) specialestuderende tilrettelægger selv specialeforløbet.De(n) studerende får af studienævnet tildelt en specialevejleder, når der er valgt emne ogproblemformulering, og der foreligger et samlet skriftligt design for specialet.Specialevejlederen og studienævnet godkender specialeemnet, og der fastsættes en frist for specialetsaflevering. Specialet kan udarbejdes gruppevis eller individuelt.Specialet må for en enkelt studerende max. have et omfang på 75 normalsider. For hver ekstra studerende ien gruppe forøges dette sidetal med 25 sider (2 studerende max. 100 normalsider, 3 studerende max. 125normalsider og 4 studerende 150 normalsider).2. Kompetenceprofil og kompetencemål<strong>Kandidat</strong>en opnår evne til:selvstændigt at afgrænse en relevant problemstilling og tilrettelægge og gennemføre envidenskabelig analyse inden for et eller flere af uddannelsens kerneområderat arbejde med teorier og metoder på en dybtgående måde og forholde sig kritisk til det anvendteteoretiske og metodiske grundlagen selvstændighed i analysearbejdet og evne til kritisk at vurdere andres forskningsresultater ogløsningsforslag inden for det valgte emne/den valgte problemstillingat kunne diskutere og vurdere alternative løsningsstrategier til en given problemstilling§ 8 Individuel kompetenceprofilDen studerende tilrettelægger sin kompetenceprofil ud fra modulerne 1-4 ovenfor og de muligheder, der erfor at tage valgfag og projektorienterede forløb (modul 5 og 6).Studienævnet udbyder på 1. – 3. semester følgende faglige seminarer: seminarer, der tager udgangspunkt i hvert af de faglige kerneområder i Modul 1-3.tværgående seminarer, der tager udgangspunkt i mindst 2 af de faglige kerneområder.Udbuddet af faglige seminarer er tilrettelagt, så studerende får mulighed for at vælge tværgåendeseminarer i løbet af 1. – 3. semester.Studerende på 1. og 3. semester kan følge de faglige seminarer, der udbydes i efterårssemesteret.10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!