12.07.2015 Views

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

§ 15 Ikrafttrædelse og overgangsreglerStudieordningen træder i kraft pr. 1. september <strong>2012</strong>. Studieordningen er godkendt af dekanen for <strong>Det</strong>samfundsvidenskabelige Fakultet. Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidigestudieordning fra 2010, skal senest have afsluttet uddannelsen i 2014, idet der ikke efter dette tidspunktudbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!