12.07.2015 Views

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

§ 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS<strong>Kandidat</strong>uddannelsen i politik og administration er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse.Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.§ 6 Uddannelsens faglige profilStk. 1. Uddannelsens formål<strong>Kandidat</strong>uddannelsen i politik og administration har til formål at kvalificere kandidaten til selvstændigt ogkritisk at kunne identificere, analysere og udarbejde løsninger i forhold til politiske ogforvaltningsmæssige/administrative problemstillinger i den offentlige og private sektor.Den studerende skal kvalificeres til varetagelse af akademiske funktioner inden for en række forskelligeområder som: administration, politikudvikling, evaluering, undervisning og formidling af samfundsmæssigeog politisk-administrative problemstillinger samt til deltagelse i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunderforskeruddannelse.Stk. 2. Uddannelsens fagI kandidatuddannelsen i politik og administration udgør de konstituerende fagelementer (de fagligekerneområder) i alt 90/110 ECTS, hvoraf kandidatspecialet udgør 30 ECTS.Valgfag udgør mindst 10 ECTS og maximalt 30 ECTS (jf. § 7. stk. 1 nedenfor).<strong>Kandidat</strong>uddannelsen er et afrundet forløb, der udbygger de kundskaber og den indsigt, de studerende harerhvervet på bacheloruddannelsen.<strong>Kandidat</strong>uddannelsens særlige faglige kompetence og identitet er bygget op og sammensat af 3 fagligekerneområder:1. Organisation og forvaltning.2. Policyanalyse3. Politisk kommunikation og deltagelse.Uddannelsens indhold er tilrettelagt via en række moduler, hvor der udbydes faglige seminarer omvideregående politiske og forvaltningsmæssige/administrative fag - og problemområder. Seminarerne tagerenten udgangspunkt i et enkelt fagligt kerneområde eller er tværgående med inddragelse af mindst 2 af defaglige kerneområder. (jf. § 7 stk. 1 nedenfor)Stk. 3. De faglige og erhvervsrelevante kompetencer kandidaten har efter afsluttet uddannelse<strong>Kandidat</strong>er i politik og administration har efter afsluttet uddannelse opnået evne til: selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre dyberegående undersøgelser afsamfundsmæssige og politisk-administrative problemer samt at kunne forholde sig kritisk til detanvendte teoretiske og metodiske grundlag2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!