12.07.2015 Views

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

På kandidatuddannelsen kan der indgå følgende moduler:Modul 1: Organisation og forvaltning 10/20 ECTSModul 2: Policyanalyse 10/20 ECTSModul 3: Politisk kommunikation og – deltagelse 10/20 ECTSModul 4: Tværgående seminarer 10/20 ECTSModul 5: Valgfag 10/20/30 ECTSModul 6: Projektorienteret forløb 10/20/30 ECTSModul 7: Speciale 30 ECTSModulerne på 1. – 3. semester af uddannelsen har et omfang på enten 10 ECTS eller 20 ECTS.Et modul på 10 ECTS omfatter et fagligt seminar og en mundtlig prøve i tilknytning hertil.Et modul på 20 ECTS omfatter et fagligt seminar og en projektrapport.Der skal skrives mindst 2 projekter på uddannelsens 1. – 3. semesterPå 1. – 3. semester kan der indgå et modul på 30 ECTS i forbindelse med valgfag og projektorienteretforløb.De enkelte modulers mål og indhold.Modul 1: Organisation og forvaltning (10/20 ECTS)1. Indhold<strong>Det</strong> faglige kerneområde Organisation og forvaltning belyser organisations-, politik- og styringsformerne iden offentlige forvaltning.Der er særlig vægt på at studere organisationernes struktur, kultur og ændringsprocesser samt forholdetmellem forvaltningen og dens omgivelser, herunder politiske, demokratiske og effektivitetsmæssigekonsekvenser af nye organisatoriske former og arbejdsmåder i den offentlige forvaltning og organisationermed tilknytning til den offentlige sektor.Organisation og forvaltning kan studeres ud fra en politologisk vinkel med blik forvaltningen og dens rolle iden politiske styring, herunder forvaltningens rolle i en politisk demokratisk styreform, samt de normativeog magtmæssige problematikker, der knytter sig hertil.Med en organisationsteoretisk vinkel lægges vægten på at se forvaltningen som både enkeltorganisationerog samlinger af organisationer med egne strukturer, værdier og identiteter og egne opfattelser afomverdenen og det politiske system.4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!