12.07.2015 Views

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Policyanalysen fordrer viden, som er problemorienteret og tværvidenskabelig, samt forståelse for, hvordanviden benyttes i en demokratisk sammenhæng.De konkretes seminarudbud sigter mod en videregående behandling af udvalgte teoretiske og empiriskeproblemstillinger og ligger i forlængelse af de fagelementer, der er introduceret på bacheloruddannelsen.2. Kompetenceprofil og kompetencemål<strong>Kandidat</strong>en opnår evne til:at forstå og indgå i komplekse politiske forandringsprocesser, samt evne til at analysere forskelligetyper af politik og politisk forandring med inddragelse af forskellige samfundsmæssigedeterminanter, interesser og magtforhold, diskurser samt institutionelle forhold og dynamikkerat forstå, udarbejde, analysere og evaluere politikforslag og implementeringsprocesser i offentligeog private virksomheder og organisationerat inddrage demokratiske og etiske aspekter i analyser af politikkens tilblivelse, indhold og effekterDe udbudte seminarer skal indeholde en beskrivelse af de konkrete kompetencemål, der skal opnås ogangive, hvorledes disse evt. afviger fra de kompetencemål, der er beskrevet ovenfor.Modul 3: Politisk kommunikation og deltagelse (10/20 ECTS)1. IndholdPolitisk kommunikation og deltagelse er som fagligt kerneområde placeret i et kryds- og tværdisciplinærtfelt mellem kommunikationsanalyser på det humanistiske område og politisk sociologi og politologi.Politisk kommunikation og deltagelse omhandler problemstillinger om, hvordan informationer ogbudskaber via forskellige medier kommunikeres mellem borgere og politiske myndigheder på forskelligeniveauer.Centralt står den politiske kommunikations betydning for politikdannelse og implementering samt forpolitisk meningsdannelse, herunder hvilken rolle medierne spiller i denne proces.Analyser af sådanne problemstillinger fordrer på den ene side viden om ændringer i de politiske ogadministrative systemer, herunder hvordan politiske aktører spiller sammen med professionellekommunikationsarbejdere og mediefolk, ligesom det fordrer kendskab til ændringer i befolkningensdeltagelsesmønstre og holdninger til politik.Der kræves desuden kendskab til de medier, der formidler informationer og budskaber samt fungerer somfora for offentlig debat. I den forbindelse lægges særlig vægt på anvendelsen af ny informations- ogkommunikationsteknologi i den offentlige forvaltning og i samspillet mellem borgerne og det politiskesystem.6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!