12.07.2015 Views

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Kandidat i Politik/Administration, 2012 - Det ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Valgfag har et omfang på minimum 10 ECTS og et maksimum på 30 ECTS.I forbindelse med valgfag, der overskrider 20 ECTS skal studienævnet godkende, at de overskridende 10ECTS kan betragtes som ækvivalerende med et af de 3 faglige kerneområder på kandidatuddannelsen(modul 1-3).Valgfag kan udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre højereuddannelsesinstitutioner i Danmark eller udlandet. Valgfagene skal forhåndsgodkendes af studienævnet.Studienævnet for <strong>Politik</strong> & <strong>Administration</strong> og Samfundsfag kan eventuelt i samarbejde med andrestudienævn udbyde studieaktiviteter, der kan godkendes som valgfag.2. Kompetenceprofil og kompetencemål<strong>Kandidat</strong>en opnår gennem valgfagene en særlig faglig kompetence, der er led i den valgte profilering.De faglige kompetencer kan være særligt dybtgående eller supplerende kompetencer, der inden for denvalgte profilering kvalificerer til politiske og administrative analyser og problemløsning.Modul 6: Valgfag: Projektorienterede forløb (10/20/30 ECTS)1. Indhold<strong>Det</strong> er muligt at afløse et valgfag på kandidatuddannelsen gennem projektorienterede forløb.Projektorienterede forløb kan være en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen meden politisk og administrativ praksis i virksomheder og organisationer.Projektorienterede forløb skal have et uddannelsessigte, og arbejdsopgaverne, der indgår i forløbet, skalvære på akademisk niveau.Der er 3 former for projektorienterede forløb, hvor der i forlængelse af forløbet sker en skriftligafrapportering, der skal indeholde refleksioner over samspillet mellem praksis og teorier og metoder frauddannelsen.Ved projektorienterede forløb på 10 ECTS afleveres en rapport på max. 10 normalsider, hvor der redegøresfor det faglige udbytte af forløbet og en eller flere problemstillinger fra forløbet identificeres.Ved projektorienterede forløb på 20 ECTS afleveres en rapport på max. 20 normalsider, hvor der redegøresfor det faglige udbytte af forløbet og en eller flere problemstillinger fra forløbet identificeres og analyseresved anvendelse af relevante teorier og metoder fra uddannelsen.8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!