38/2008-R - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

38/2008-R - Revisornævnet

Vi har revideret årsrapporten for (A) ApS for regnskabsåret 1. januar 2006 – 31.december 2006.Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vorrevision at afgive en konklusion om årsrapporten.Den udført revisionVi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagtog udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsrapportener uden væsentlige fejl og mangler.Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvetgrundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger.Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og deudøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsrapportens information somhelhed er fyldestgørende.Det er vor opfattelse, at den udførte revision givet et tilstrækkeligt grundlag for vorkonklusion.KonklusionDet er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver,passiver og den finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af selskabetsaktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2006 – 31. december 2006 i overensstemmelsemed årsregnskabsloven.”Bortset fra angivelsen af regnskabsåret og selskabets navn afgav indklagede den 19. maj 2007 en ialt væsentligt enslydende revisionspåtegning på årsrapporten for selskabet C.Endvidere meddelte indklagede blanke revisionspåtegninger på årsrapporterne 2007 for selskaberneB og D henholdsvis den 5. maj 2008 og den 29. juni 2008. Det fremgår af sagen, at indklagede i3

More magazines by this user
Similar magazines