38/2008-R - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

38/2008-R - Revisornævnet

Indklagede har således forskyldt en bøde, jf. revisorlovens § 57, stk. 4, jf. stk. 3, jf. § 20, stk. 1, iden tidligere revisorlov.I tilfælde, hvor det alene er de formelle dokumentationskrav, der ikke er overholdt, mens der ikke erpåvist substantielle mangler ved det udførte erklæringsarbejde, og hvor overtrædelsen dermed måanses som udslag af mangler ved revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem eller dets anvendelse,vil nævnet sædvanligvis lade disciplinærstraffen bortfalde over for revisorindehaveren personligt,når overtrædelsen samtidig selvstændigt sanktioneres over for revisionsvirksomheden. I detforeliggende tilfælde, hvor Revisortilsynet har besluttet at undlade at medindklage revisionsvirksomheden,er der således ikke grundlag for strafbortfald for så vidt angår de under klagepunkt 1omtalte dokumentationsmangler.Herefter og under hensyn til karakteren af klagepunkt 2, der angår manglende iagttagelse af gældendekrav til affattelsen af erklæringer på regnskaber, finder nævnet, at bøden passende kan fastsættestil 50.000 kr.T h i b e s t e m m e s :Registreret revisor Poul Henriksen pålægges en bøde på 50.000 kr.Kendelsen offentliggøres, jf. § 44, stk. 6, i Revisorloven.Taber Rasmussen7

More magazines by this user
Similar magazines