Energimærke erhverv

3b.dk
  • No tags were found...

Energimærke erhverv

SPAR PÅ ENERGIENI DIN BYGNING- status og forbedringerEnergimærkningsrapportDruehaven 12500 ValbyBygningens energimærke:Gyldig fra 23. november 2012Til den 23. november 2019.Energimærkningsnummer 310014592


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGERI denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag tilforbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.Med venlig hilsenPalle Spottag Clausene-consult ApSIndustrivej 12, 2605 Brøndbypsc@e-consult.dktlf. 70226242Mulighederne for Druehaven 1, 2500 ValbyVarmefordelingInvesteringÅrligbesparelseVARMEFORDELINGSPUMPERPå varmefordelingsanlægget er monteret en trinstyret pumpe med en effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UMS. Pumpen er placeret i teknikrummettilhørende butikstorvet.FORBEDRINGMontering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe påvarmefordelingsanlæg.6.000 kr. 1.000 kr.0,31 ton CO₂Varmt vandInvesteringÅrligbesparelseVARMTVANDSPUMPERPå brugsvandsfordelingsanlægget er monteret en elektronisk styret 3 trinspumpemed en effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS.Brugsvandsfordellingen er også trykstyret. Pumpen er placeret i teknikrummettilhørende ButikstorvetFORBEDRINGMontering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe påbrugsvandsfordelingsanlægget.6.000 kr. 900 kr.0,24 ton CO₂Energimærkningsnummer 310014592 2


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTGulveInvesteringÅrligbesparelseETAGEADSKILLELSEEtageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført i beton og skønnes ikke at væreisoleretFORBEDRINGIsolering af etageadskillelse til i alt 200 mm. Montering af nedhængt loft i kælder påunderside af etageadskillelse af massiv beton. Der udføres effektiv dampspærre ogafsluttes med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør medned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Denneløsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vilmedføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde.337.300 kr. 75.100 kr.16,36 ton CO₂Energimærkningsnummer 310014592 3


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIMÆRKETFORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGENEnergimærkning af bygninger har to formål:1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nåren bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable atgennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 mansparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten afisolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrugunder standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætningtil det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, sombygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldtaf teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.BYGNINGENS ENERGIMÆRKEBygningens energimærke ligger på en skalafra A1 til G. A1 repræsentererlavenergibygninger med et meget lilleforbrug, A2 repræsenterer bygninger deropfylder bygningsreglementets krav tilnybyggeri. B til G repræsenterer bygningermed stadig højere energiforbrug.På energimærkningsskalaen visesbygningens nuværende energimærke ogenergimærket for en ny bygning.Beregnet varmeforbrug per år:419.810 kWh fjernvarme330.177 kr.59,19 ton CO₂ udledningEnergimærkningsnummer 310014592 4


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBYGNINGENHer ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For debygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,og så selve besparelsesforslaget.For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, somforslaget vil medføre.Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsenkan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementetBR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele ellerbygningskomponenter.Tag og loftInvesteringÅrligbesparelseLOFTskråloft og Loft mod uopvarmet tagrum skønnes isoleret med 200-250 mmmineraluld.YdervæggeInvesteringÅrligbesparelseMASSIVE YDERVÆGGEYdervægge består af 36 cm massiv teglvæg.FORBEDRINGDer er 2 muligheder for efterisolering af den massive ydervæg, udvendigt ogindvendigt. der er fordele og ulemper ved beggeIndvendigt.Montering af ny isoleringsvæg på udvendige massive mure til i alt 150 mm isolering,effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nyelysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.Denne løsning kan skabe fugtproblemer og vil rummene vil blive mindre.1.388.900kr.44.700 kr.9,74 ton CO₂UdvendigtUdvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Den udvendige efterisoleringafsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skalmuligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelsehermed.Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer ikonstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på denEnergimærkningsnummer 310014592 5


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTvarme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener forhusets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved,og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt.hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Det er desuden heller ikke allebygninger der egner sig til udvendig efterisolering.Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv endtilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer ivæggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendigefterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre,hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på denudvendige løsning.MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUMVæg, i fællesrum i bygning 28, mod uopvarmet rum skønnes at bestå af 24 cm massivteglvæg (halvstens væg).KÆLDER YDERVÆGGEKælderydervægge, i bygning 28, mod jord skønnes at bestå af 30 cm massiv beton.Kældervægge skønnes ikke isoleret.Vinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseVINDUERDe fleste vinduer er monteret med 1 lags glas enkelte steder er der dog skiftet tiltermoruder og energiglasFORBEDRINGUdskiftning af de gamle vinduer med nye monteret med 3 lags energiruder 1.476.000kr.70.400 kr.15,34 ton CO₂GulveInvesteringÅrligbesparelseTERRÆNDÆKKældergulvet i fællesrum i bygning 28 skønnes udført i beton og slidlagsgulv. Gulveter uisoleret.Energimærkningsnummer 310014592 6


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTETAGEADSKILLELSEEtageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført i beton og skønnes ikke at væreisoleretFORBEDRINGIsolering af etageadskillelse til i alt 200 mm. Montering af nedhængt loft i kælder påunderside af etageadskillelse af massiv beton. Der udføres effektiv dampspærre ogafsluttes med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør medned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Denneløsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vilmedføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde.337.300 kr. 75.100 kr.16,36 ton CO₂KÆLDERGULVKældergulv i fælles rum i bygning 28 er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet eruisoleret.VentilationInvesteringÅrligbesparelseVENTILATIONZone: Butikker, restauranter mv. Dagligbrugsen bygning 29Naturlig ventilationDriftstid: 84 timer/ugeLuftskifte: 0,6 l/s/m2Bygningens tæthed: Normal tætKilde til data: Data fastsat iht. bilagene i Håndbog for EnergikonsulenterZone: Butikker, restauranter mv. Kiosk frisør pizzaria mm bygning 28Naturlig ventilationDriftstid: 70 timer/ugeLuftskifte: 0,6 l/s/m2Bygningens tæthed: Normal tætKilde til data: Data fastsat iht. bilagene i Håndbog for EnergikonsulenterZone: Storrrumskontorer Den tidligere bank bygning 30Naturlig ventilationDriftstid: 45timer/ugeLuftskifte: 0,6 l/s/m2Bygningens tæthed: Normal tætKilde til data: Data fastsat iht. bilagene i Håndbog for EnergikonsulenterEnergimærkningsnummer 310014592 7


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMEANLÆGVarmeanlægInvesteringÅrligbesparelseFJERNVARMEBygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direktefjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.Butikstorvet forsynes fra et teknikrum der ligger under bygning 28 med indgang fraden tilstødende boligblokFolehaven 7(banken) forsynes fra teknikrum i den tilstødende boligblokVARMEPUMPERDer er ingen varmepumpe i bygningerne.SOLVARMEDer er intet solvarmeanlæg på bygningerne.VarmefordelingInvesteringÅrligbesparelseVARMEFORDELINGDen primære opvarmning af ejendommene sker via radiatorer i opvarmede rum.Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.VARMERØRVarmefordelingsrør er udført som stålrør i forskellige dimensioner. Rørene skønnesgennemsnitlig isoleret med 60 mm isolering.VARMEFORDELINGSPUMPERPå varmefordelingsanlægget er monteret en trinstyret pumpe med en effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UMS. Pumpen er placeret i teknikrummettilhørende butikstorvet.FORBEDRINGMontering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe påvarmefordelingsanlæg.6.000 kr. 1.000 kr.0,31 ton CO₂Energimærkningsnummer 310014592 8


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTAUTOMATIKUdenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg tilvarmekilder kan afbrydes, via udeføler.Energimærkningsnummer 310014592 9


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMT VANDVarmt vandInvesteringÅrligbesparelseVARMTVANDSRØRTilslutningsrør, Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som stålrør. Røreneskønnes gennemsnitlig isoleret med 50-60 mm isolering.VARMTVANDSPUMPERPå brugsvandsfordelingsanlægget er monteret en elektronisk styret 3 trinspumpemed en effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS.Brugsvandsfordellingen er også trykstyret. Pumpen er placeret i teknikrummettilhørende ButikstorvetFORBEDRINGMontering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe påbrugsvandsfordelingsanlægget.6.000 kr. 900 kr.0,24 ton CO₂VARMTVANDSBEHOLDERVarmt brugsvand til butikstorvet produceres i 700 l varmtvandsbeholder, isoleret med75 mm mineraluld eller 50 mm skumisolering, som er placeret i teknikrummettilhørende butikstorvetFolehaven 7(banken) forsynes fra teknikrum i den tilstødende boligblokEnergimærkningsnummer 310014592 10


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTELElInvesteringÅrligbesparelseBELYSNINGFrugthaven 14:Belysningen i bygning består primært af armaturer med kompaktlysrør. Belysningenstyres manuelt.Frugthaven 16:Belysningsanlæggene i butikken består af 2-rørs armaturer med højfrekventeforkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingendagslysstyring.Belysningsanlæggene i baglokalerne består af gamle 2-rørs armaturer medkonventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der eringen dagslysstyring.Folehaven 7:Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af gamle 2-rørs armaturer medkonventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere ellerdagslysstyring.Der er i Daglig brugsen flere kølemontre og et såkaldt "varmetæppe" foranindgangspartiet.SOLCELLERDer er ingen solceller på bygningen.FORBEDRING VED RENOVERINGDa solcelle ordningen er ved at ændre udseende, er det ikke muligt at regne på etsolcelle forslag, der giver mening.Jeg vil dog anbefale at installere et solcelle anlæg, der kan dække det fælles elforbrug på pumper trappe, kælder og udvendigt belysning.Da findes mange useriøse leverandøre af solceller derfor anbefaler jeg på detkraftigste at man bruger en leverandør der kan vise nogle beregninger på hvordananlægget kan levere over de næste 25 år.ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARERDette energimærke gælder for de 3 erhvervsbygninger i folehaven bygning 28-30 på den tilhørende BBRejermeddelelsenKonklusion.Bygningens placering på energimærkeskalaen er erfaringsmæssigt normal for bygninger af tilsvarendetype og alder.Konstruktioner og isoleringsforhold er generelt karakteristiske for bygningens alder, og der er ikkeudført større energibesparende foranstaltninger.Det er derfor muligt at forbedre bygningens energiforbrug gennem rentable energibesparendeEnergimærkningsnummer 310014592 11


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTforanstaltninger vedr. klimaskærmen og de tekniske installationer.Det skal i forbindelse med en evt. renovering, om- eller tilbygning påpeges, at når man påbegynderarbejder, anbefales det at fremtidssikre sin investering. Ved f.eks. efterisolering, betyder dette, at manbør efterisolere til lavenerginiveau efter gældende bygningsreglement og ikke blot isolere iht.minimumsanbefalingerne.Lavenergiløsninger giver den bedste økonomi på længere sigt og fremmer bygningens værdi, hvad entendet omfatter vinduesudskiftning, efterisolering mv.I forbindelse med renovering kan vore konsulenter og rådgivere vejlede og hjælpe med at danne et godtog fornuftigt overblik over energibesparende foranstaltninger, samt udarbejde et defineret projekt fortiltagene og ligeledes beregne omfanget af eventuelle tilskudsydelser der i flere kommuner tilbydes påen række energibesparende foranstaltninger.Dokumentationsmateriale.Ved besigtigelsen forelå der intet tegningsmateriale. Anmærkningerne i energimærket er derfor primærtbaseret på opmålinger og registreringer foretaget under besigtigelsen, kombineret med faglige skøn.Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.Forbrug i energimærket.I energimærket indgår det beregnede varmeforbrug til rumopvarmning og til opvarmning af varmtbrugsvand samt det beregnede elforbrug til pumper og motorer, idet der korrigeres for varmetilskuddetfra personer, solindfald og elektriske apparater.Nærværende energimærke og energiplan er udført i henhold til Energistyrelsens vejledninger.De skønnede omkostninger i forbindelse med besparelsesforslagene er indhentet ved hjælp af V & Sprisbøger, skøn og erfaringstal. Det bemærkes, at besparelserne er beregnet i forhold til det beregnedeEnergimærkningsnummer 310014592 12


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTRENTABLE BESPARELSESFORSLAGHerunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At værerentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår ibesparelsesforslaget, skal udskiftes igen.F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, ogbesparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. vednedsættelsen af energiregningen.Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen væreanført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.Priser er inkl. moms.Emne Forslag InvesteringBygningÅrlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseMassiveydervæggeEfterisolering af massiveydervægge til i alt 150 mm.1.388.900 kr. 69.070 kWhfjernvarme44.700 kr.VinduerUdskiftning af vindue til 3 lagsenergirude1.476.000 kr. 108.800 kWhfjernvarme70.400 kr.EtageadskillelseIsolering af etageadskillelsemod uopvarmet kælder til i alt200 mm337.300 kr. 116.060 kWhfjernvarme75.100 kr.VarmeanlægVarmefordelingspumperMontering af nycirkulationspumpe påvarmeanlæg6.000 kr. 470 kWh el 1.000 kr.Varmt og koldt vandVarmtvandspumperMontering af nycirkulationspumpe påbrugsvandsfordelingsanlægget6.000 kr. 520 kWh245 kWh el900 kr.Energimærkningsnummer 310014592 13


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLERREPARATIONERHer vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden dekomponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt atoverveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,der alligevel skal udskiftes.Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.Priser er inkl. momsEmneForslagÅrlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseElSolcellerOpsætning af solcellerEnergimærkningsnummer 310014592 14


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONKOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUGDet oplyste gælder for hele folehaven og har derfor ingen relevans for disse 3 bygningerDet beregnede forbrug er bl.a. fastlagt på grundlag af erfaringstal m.m., hvorfor der må påregnes et vistudsving, ligesom vaner, brugere m.m. vil påvirke det konkrete varmeforbrug.Beregningsprogrammet regner desuden med en fuld fyringssæson fra 1/9 til 30/4, hvilket ikke altidpraktiseres i virkelighedenDet er en hovedregel, at det beregnede varmeforbrug er større end det faktisk registrerede.ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSERVed beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:Varme .............................................................................. 0,65 kr. per kWh fjernvarme58.560 kr. i fast afgift per år for fjernvarmeEl ..................................................................................... 2,00 kr. per kWhVand................................................................................. 50,00 kr. per m³FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSEREnergimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Førenergispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden børdet undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.Energimærkningsnummer 310014592 15


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONBYGNINGSBESKRIVELSEFrugthaven 14 bygning 28Adresse ........................................................................... Frugthaven 14BBR nr............................................................................. 101-147169-28Bygningens anvendelse .................................................. 320Opførelses år................................................................... 1961År for væsentlig renovering............................................ 2004Varmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 0 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 726 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 585 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 585 m²Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 646 m²Energimærke .................................................................. GBYGNINGSBESKRIVELSEBrugsen bygning 29Adresse ........................................................................... Frugthaven 16BBR nr............................................................................. 101-147169-29Bygningens anvendelse .................................................. 320Opførelses år................................................................... 1961År for væsentlig renovering............................................ 2004Varmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 0 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 984 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 649 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 649 m²Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 944 m²Energimærke .................................................................. GBYGNINGSBESKRIVELSEFolehaven 7 bygning 30Energimærkningsnummer 310014592 16


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTAdresse ........................................................................... Folehaven 7BBR nr............................................................................. 101-147169-30Bygningens anvendelse .................................................. 320Opførelses år................................................................... 1961År for væsentlig renovering............................................ 2004Varmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 0 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 308 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 274,7 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 274,7 m²Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 0 m²Energimærke .................................................................. GKOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSENFrugthaven 16: Bygningen benyttes til en dagligvare butikFrugthaven 14: Bygningen indeholder flere forskellige erhverv blandt andet en kiosk et pizzaria og enfrisør, i en lille del af kælderen er der et fest lokale.Folehaven 7: Bygning har tidligere være benyttet til bankforretningDet af energikonsulenten registrerede opvarmede areal i bygningen er mindre end arealet angivet i BBRejermeddelelsen.HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSEREnergikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkeltebesparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordanman energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde værebehjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.FIRMAEnergimærkningsrapporten er udarbejdet af:e-consult ApSIndustrivej 12, 2605 Brøndbypsc@e-consult.dktlf. 70226242Ved energikonsulentPalle Spottag ClausenEnergimærkningsnummer 310014592 17


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTKLAGEMULIGHEDERDu kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørendeenergimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma derhar udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efterindberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i detcertificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dogsenest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som erudarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificeredeenergimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse afsagen.Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, enandelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkedebygninger eller lejligheder.Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.Energistyrelsens adresse er:EnergistyrelsenAmaliegade 441256 København KE-mail: ens@ens.dkEnergimærkningsnummer 310014592 18


Energimærkefor Druehaven 12500 ValbyEnergistyrelsens EnergimærkningGyldig fra den 23. november 2012 til den 23. november 2019Energimærkningsnummer 310014592

More magazines by this user
Similar magazines