12.07.2015 Views

Dyrkningsvejledning Sukkerroe - LandbrugsInfo

Dyrkningsvejledning Sukkerroe - LandbrugsInfo

Dyrkningsvejledning Sukkerroe - LandbrugsInfo

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Dyrkningsvejledning</strong><strong>Sukkerroe</strong>2002ProduktionsmålProduktionsmålet ved dyrkning af fabrikssukkerroer er et stort udbytte af polsukker (sukkerprocentx hkg rene roer) dvs. over 8 ton pr. ha. Roerne skal være rene, have et højt sukkerindhold og etlavt amino-N indhold. <strong>Sukkerroe</strong>r til fabrik dyrkes på kontrakt, så arealernes placering er påforhånd fastlagt til fabrikkernes oplande.SædskifteDer bør være 3 frie år mellem sukkerroer for at forebygge rodbrand, nematoder og jordboendeskadedyr. I roesædskifter bør korsblomstrede afgrøder ikke dyrkes. Er der konstateret angreb afnematoder, kan det reduceres ved at så en nematodreducerende efterafgrøde f.eks. gul sennepmed resistens samt så en roesort med resistens.For at hindre rodbrandsvampe i at angribe de spæde roeplanter, skal reaktionstallet (Rt) væreover 7,0. På lerjord kan et højt Rt være ønskeligt af hensyn til jordstrukturen.Bekæmpelse af kvik må ses som en helhed for sædskiftet.SortsvalgSaftkvalitet har stor betydning for udbytte af hvidt sukker. Derfor udbydes kun velafprøvede sortermed en god saftkvalitet og relativt højt udbytte af sukker til dyrkning.Har man konstateret, at arealet er befængt med roenematoder, kan man anmode om at få ennematoderesistent sort, men drøft det først med den lokale planteavlskonsulent, fordi deresistente sorter der findes, giver et væsentligt lavere udbytte.Udsæd og plantetalRoefrø leveres pilleret i standardstørrelse i pakning a 100.000 frø bejdset med Gaucho WS 70,som modvirker angreb af skadedyr under roernes fremspiring. Gaucho har også effekt på angrebaf bladlus. Mod bedebladlus er set effekt endnu i slutningen af juni. Kun enkelte sorter leveresogså som Promet bejdset.Ved optagning tilstræbes 80-85.000 planter pr. ha. Derfor skal der ved fremspiring være ca.90.000 planter pr. ha.JordbehandlingStrukturskader skal altid undgås. Undgå kørsel på våd jord om efteråret, og inden pløjningen.Pløjning udføres så jævnt som muligt. De mest plane marker kan opnås ved at bruge vendeplovmed efterfølgende furejævning. Efter en afsluttende furepakning skal jorden normalt lades urørtindtil opharvning om foråret. Ved tidlig efterårspløjning er det en fordel at udføre en harvning meden grovtandet harve inden vinter. Fremspiret ukrudt bekæmpes i foråret ved sprøjtning medglyphosat-middel før første harvning.Med moderne jordbehandlingsteknik, hvor jorden pakkes umiddelbart efter pløjning, kan de flestejordtyper pløjes og behandles i foråret, når jorden er passende tør.SåbedstilberedningPå alle jordtyper er målet, at der er et ensartet tyndt, løst lag, hvor under alle frø placeres på etfugtigt lag med en god struktur i dybden. Derved sikres, at både ukrudt og roer spirer fremsamtidigt.Montering af tvillingehjul, hvor lufttrykker er sænket eller terradæk på traktorerne bruges ved alfærdsel på marken inden såning. Når jorden er passende tør, brydes vinterskorpen ved fældning


2. behandling gennemføres efter 5-8 dage - med mindre den første behandling har været såeffektiv, at ny fremspiring af ukrudt kan afventes.3. behandling gennemføres, når nyt ukrudt har kimblade.Afstanden til forrige behandling vil ofte være 10-20 dage.Hvor nedbør hen i juni (efter længere tids tørvejr) medfører nyfremspiring af ukrudt kan der værebehov for en 4. behandling med tilpasset dosis.Ukrudt, der har overlevet sprøjtningerne, fjernes mellem rækkerne ved radrensning. Enradrensning vil reducere behovet for aflugning af ukrudtsroer, hvor disse har fået lov at kaste frø.Middelvalg: Effektive løsninger sammensættes, ud fra viden om ukrudtsbestanden, af etphenmedipham-middel (“Betanal”) i blanding med metamitron (“Goltix”) og ethofumesat.Ethofumesat (Ethuron) forbedrer effekten på flere ukrudtsarter, specielt pileurter. Safari kan medfordel indgå i blandingen, hvor bl.a. korsblomstret ukrudt, burresnerre, kamille, fliget brøndsel oghundepersille er et problem, og den erstatter i givet fald helt eller delvist metamitron. Safari haringen jordvirkning og ingen langtidsvirkning. Metamitron bør derfor anvendes, hvis der er risiko forsen fremspiring af f.eks. sort natskygge og hvidmelet gåsefod.Clopyralid (“Matrigon”) kan forbedre effekten mod især kamille, hundepersille og fliget brøndsel.Kvik og enårige græsser bekæmpes med Fusilade-X-tra, Gallant eller Agil, når de har udviklet 3-4blade pr. skud omkring 1. juni. Kvikproblemer bør løses på andet tidspunkt i sædskiftet, hvor deprisbillige glyphosat-produkter kan anvendes.SygdommeBederoer kan angribes af rodbrand. Et sædskifte med minimum 3 frie år mellem roedyrkningnedsætter risikoen for angreb. Svækkede planter (næringsmangel m.v.) er mere modtagelige forangreb. Angreb ses især i år med sen såning og høje temperaturer i fremspiringsfasen.Bladsvampe (meldug, bederust, Ramularia) kan i visse år optræde mere udbredt i bederoer.Bekæmpelse anbefales ved tidlige og mere udbredte angreb. Corbel, Tilt-midler og sprøjtesvovlhar effekt mod meldug. Mod Ramularia savnes effektive midler. Mod bederust har Corbel effekt.Bekæmpelse efter midten af september anbefales ikke.Angreb påvirker også saftkvaliteten. Josenere optagning og jo flere A- og B-roer, jo mere rentabel er bekæmpelse af bladsvampe. Følgvarslingstjenesten.Rizomania har bredt sig voldsomt på seneste. På arealer hvor der er konstateret Rizomania, skalder dyrkes sorter, der er restistente mod Rizomania.SkadedyrAngreb af roenematoder forebygges som tidligere nævnt bl.a. ved et sædskifte med minimum 3frie år mellem roedyrkning. I fremspiringsfasen kan bederoer angribes af trips, runkelroebiller,bedefluer, ådselbiller m.v. Frøene er normalt bejdset med Gaucho WS 70. Kun ved kraftigereangreb kan behandling med et pyrethroid undtagelsesvis være nødvendig.Tæger kan også suge på bladene og nødvendiggøre bekæmpelse med et pyrethroid ellerdimethoat. Randbehandling er ofte tilstrækkelig.De sorte bedebladlus bekæmpes ved over 15 pct. angrebne planter og begyndende kolonidannelse.Bekæmpelse kan være aktuel til ind i august, såfremt bestanden ikke forinden erbegyndt at blive parasitteret. Der anvendes Pirimor eller dimethoat.Ferskenbladlus. Følg varslingstjenesten for ferskenbladlus i sukkerroeegne. Det bladlusspecifikkemiddel Pirimor eller dimethoat kan anvendes. Pirimor kan anvendes ved over 15 o C. Gaucho haren virkningstid på op til 8-12 uger efter såning og har derfor også effekt på bladlus.Uglelarver. Forskellige uglelarver (bedeugler, gammaugler m.fl. kan optræde i visse år.Bekæmpelse med et godkendt pyrethroid er aktuel ved over 4-5 larver pr. plante.Bedefluer. Enkelte år forekommer der så kraftige angreb af 2. og 3. generations bedefluer, atbekæmpelse er aktuel.ProduktionskontrolRoer med kimblade. Antal planter pr 20 m række ved 50 cm ganget med 1000 giver plantetal pr.ha. Et antal på 80-90 vil vise, at alt er forløbet efter planen indtil da.Rækkerne lukker. Normalt udviklede sukkerroer bør lukke rækken omkring 23. juni.Prøvetagning. For at få et overblik over produktionens størrelse på landsplan gennemførerfabrikkerne en række prøveoptagninger i efteråret. Den første gennemføres i midten af august.


StokløbereFra midten af juli og igen først i august skal alle stokroer og ukrudtsroer rykkes op eller afhuggesdybt for at undgå senere forekomst af ukrudtsroer. Ved senere lugning skal frøbærende stokroerfjernes fra roemarken.På arealer, hvor toppene ikke bjærges, og hvor roer dyrkes hyppigt i sædskiftet, skal der gøres enekstra indsats for at fjerne stokløbere og ukrudtsroer.AftopningVed aftopning tages kun hensyn til, at udbyttet af rod bliver størst muligt.Det kan gøres med en individuel afpudsning efter en forudgående for høj aftopning medgrønthøster, hvor 4-6 pct. aftoppes i korrekt højde, eller med en individuel aftopning i énarbejdsgang ved hjælp af følerhjul.OptagningRoden bør tages op med så lille en jordprocent og med så intakte roer som muligt. En af de mestskånsomme optagninger sker med oppelhjul.Da leveringsterminerne er fastlagt på forhånd, drejer det sig normalt om først i perioden kun atoptage de krævede mængder roer. Det vil give mulighed for den størst mulige tilvækst af sukkerpr. ha, indtil de resterende roer tages op fra ca. 20. oktober og indtil 10. november - alt efter deklimatiske forhold.AfregningAfregning af produktionen sker 3 gange om året, hvor dyrkerne modtager en såkaldt roeopgørelse.Roeopgørelse 1 udsendes i december og indeholder afregning og oversigt over leveret mængderod, pol-pct. og polsukkermængde, renhed, affaldsregnskab og opkrævning af almindeligabsorptionsafgift.Roeopgørelse 2 udsendes i marts og omfatter normalt overflytning af roer inden for kategorierneA, B og C, bonus for saftkvalitet, tillæg/fradrag for renhed, tillæg for læsstørrelse, fragttilskud,betaling for affald og ekstra absorptionsafgift baseret på leverede A- og B-roer året før.Roeopgørelse 3 udsendes i december og omfatter efterbetaling af C-roer fra året før og endeligafregning for evt. absorptionsafgifter.Ved afregningen tages hensyn til sukkersaftens kvalitet med hensyn til aminotal, så de lavesteindhold giver et pristillæg.Endvidere gives tillæg/fradrag for roernes renhed i forhold til fabrikkens gennemsnit.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!